Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2004     Volumen 29     Suppl 1.
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
   
 
Istorija medicine i zdravstvene kulture

Higijenski zavod Negotin

Petar Paunović
Rajac

 
     
  Sažetak:
Autor u svome radu piše o uspostavljanju Higijenskog zavoda u Negotinu i njegovim aktivnostima na području Negotinske krajine. Posle II svetskog rata država je ulagala veliki napor da uspostavi kontrolu nad zaraznim bolestima koje su se javljale u obliku epidemija i čije su posledice često bile smrtni ishod. U periodu između 1950. i 1960. godine osnivani su na području Srbije higijenski zavodi. Time je borba protivu zaraznih bolesti postala efikasnija a preventivna zdravstvena zaštita profesionalizovana. Područje Negotinske krajine na krajnjem severoistoku Srbije bilo je opterećeno pojavom zaraznih bolesti, posebno epidemijama crevnih zaraznih bolesti, a bilo je i besnila i antraksa. Od nasleđa iz prošlosti tuberkuloza je harala, a endemski lues i malarija su takođe bili veliki problem koji je vekovima zadavao brigu stanovništvu tog kraja. U takvoj situaciji uspostavljanje Higijenskog zavoda u Negotinu bio je važan korak napred ka unapređivanju zdravstvenog stanja naroda. Higijenski zavod u Negotinu osnovan je odlukom NO Sreza Negotin 12. marta 1956. godine. U početku suočio se sa nedostatkom opreme i lekara specijalista što je otežavalo rešavanje zdravstvenih problema. U prvoj godini rada unapređena je bakteriološka dijagnostika zaraznih bolesti na području Negotinske krajine. Nedostatak kadrova i opreme nadoknađivani su uz pomoć Higijenskog zavoda u Zaječaru koji je formiran nekoliko godina ranije. Među najznačajnijim aktivnostima Higijenskog zavoda u Negotinu bile su borba protivu malarije i endemskog luesa, besnila, crevnih zaraznih bolesti i uspostavljanja redovnog vakcinisanja male dece. Kasnije aktivnosti su proširene na obilazak škola radi uvida u njihovo higijensko stanje i zdravstveno stanje učenika i statistička istraživanja. Drugačiji pristupi administrativnog organizovanja na području Timočke krajine i inicijative za integracijama u okvirima sistema zdravstvene zaštite doveli su do prestanka rada Higijenskog zavoda u Negotinu 1. februara 1960. godine. Njegove obaveze i opremu preuzeo je Higijenski zavod u Zaječaru. I pored toga što je Higijenski zavod u Negotinu kratko vreme obavljao svoje aktivnosti njegov doprinos razvoju preventivne medicine je značajan.
 
  Adresa autora:
Petar Paunović
Rajac
 
     
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 20 May 2009