Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2004     Volumen 29     Suppl 1.
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
   
 
Istorija medicine i zdravstvene kulture

Zdravlje kao stanje dinamičke ravnoteže pojedinca i njegove fizičke
i socijalne sredine

Marija Živković-Nikolić
 

 
     
  Sažetak:
Pristup zdravlju i bolesti polazi od kvaliteta života ljudi, zdravstvene ravnoteže i zdravstvenih potencijala. U njemu se unapređenje zdravlja stavlja u centar zbivanja, a nosilac aktivnosti vezanih za unapređenje zdravlja je zajednica kao celina. Ne treba zaboraviti činjenicu da se progresivnim smatra svaki društveno-ekonomski i politički sistem, koji je na efikasan i racionalan način postavio sistem zdravstvene zaštite populacije. Polazna osnova u konceptu reforme zdravstvene zaštite mora biti opredeljenje bazirano na pitanju zdravlja čoveka i sistema zdravstvene zaštite stanovništva. U tom smislu, u radu će biti izložen koncept i definicija zdravlja; savremeni pristup strategije promocije zdravlja i prevencije bolesti, kao i širok spektar faktora važnih za merenje zdravlja i zdravstvenog stanja stanovništva. U pogledu zdravstvene zaštite, posebno je važno akcentovati mesto, ulogu i sadržaj primarne zdravstvene zaštite, zatim različite modalitete ostvarivanja zdravstvene zaštite, kao i uloge zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika u ostvarivanju zdravstvene zaštite.
 
  Adresa autora:
Marija Živković-Nikolić
 
 
     
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 20 May 2009