Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2004     Volumen 29     Suppl 1.
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
   
 
Istorija medicine i zdravstvene kulture

Tradicionalno ruralno pokućstvo u funkciji higijene

Miloš R. Matić
Etnografski muzej - Beograd

 
     
  Sažetak:
Izreka „Higijena je pola zdravlja“ postoji odavno, ali nažalost nije mnogo primenjivana u svakodnevnom životu, a naročito je zanemarivana u ruralnim sredinama. U literaturi je odavno skrenuta pažnja na loše higijenske uslove u kojima je donedavno, a ponegde još i danas, živelo naše seljaštvo. Higijenski uslovi su ocenjivani kao loši jer su posmatrani iz ugla već formiranog građanstva, ali su oni i objektivno bili loši. S druge strane ne može se govoriti o tome da je naše tradicionalno seljaštvo u potpunosti odbacivalo ideju o higijeni tela i neposrednog okruženja već moraju biti razmotreni razni faktori koji su uticali na to da seljaštvo potiskuje svest o higijeni. Higijenske prilike u tradicionalnom ruralnom okruženju, koje su ujedno odraz svesti stanovništva i njihove percepcije veze između higijene i zdravlja (ili bolesti), mogu se rekonstruisati na osnovu postojećih izvora iz literature, ali i na osnovu samog pokućstva koje je bilo u funkciji održavanja higijene. Zbog toga u radu predstavljam tradicionalno ruralno pokućstvo koje je bilo u funkciji održavanja higijene kako bih pokušao da rekonstruišem shvatanje higijene našeg tradicionalnog seljaštva.
 
  Adresa autora:
Miloš R. Matić
Etnografski muzej - Beograd
 
     
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 20 May 2009