Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2004     Volumen 29     Suppl 1.
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
   
 
Istorija medicine i zdravstvene kulture

114 priloga iz zdravstvene kulture u poluvekovnom časopisu
"Razvitak" iz Zaječara

Borislav Prvulović
 

 
     
  Sažetak:
Pregledani su svi brojevi (212 borjeva) poznatog, uglednog časopisa. Deskriptivno–statističkim pristupom ispisana su (nadjena)114 priloga s rubrikama: godina, broj časopisa, stranica, autor(i) i naslov priloga. Potom, izvučeni su naslovi radi pokušaja klasifikovanja. Radovi u časopisu sadrže u naslovu sledeće odrednice: preventiva, zaštita, aspekti, situacija, kultura, problem, nadzor, organizovanje, aktuelnosti, pomoć, razvoj prilike, služba, ponašanje, nega, verovanja, običaj, suzbijanje i dr.
Navodimo pokušaj klasifikovanja s kategorijama koje če biti razradjene u saopštenju.
 • STANJE ZDRAVSTVA, ZDRAVSTVENEKULTURE, KAO I ORRGANIZOVANJE ZAŠTITE. Navodimo neke od naslova, odnosno delova naslova: Zdravstveno vaspitanje… Zdravstveno prosvečivanje seoskog stanovništva… Epidemiološka situacija… O nedovoljnoj lekarskoj pomoći narodu… Poboljšanje životnog standarda… Etika zdravstvenih radnika… Rad službe za patologiju i dr.
 • PRILOZI O KONKRETNIM BOLESTIMA: Pelagra, seljačka i sirotinjska bolest… Epizootološki i epidemiološki aspekti besnila… Zaštita od besnila.. Maligna oboljenja usta i grla… Imunizacija protiv gripa, Zaštita od tetanusa, Suzbijanje kuge… Neke aktuelne zooantroponoze… Epizootološki aspekti ehinokokoze… Zarazna žutica… Spravljanje i primena žive vakcine protiv poliomielitisa… O bolestima usta i zuba… O endemskom sifilisu, eradikacija… Reagovanje na pojave SIDA-e i dr.
 • Više radova o PROBLEMU PRIRODNOG PRIRAŠTAJA STANOVNIŠTVA, o nedovolnom obnavljanju…
 • IZ OBLASTI GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA: Prekid trudnoće i posledice… Lečenje prolapsa materice… Novi gradjevinski objekti bolnice…
 • PROBLEMI KOD ŠKOLSKE DECE: Porodični i intimni problemi… Humanizacija odnosa izmedju polova i dr.
 • PROBLEMI U BRAKU: Rani brakovi… Problemi mladih… Izbor bračnog druga i dr.
 • ISHRANA: Ishrana i nega novorodjenčadi… Porodična ishrana… Ishrana i zdravlje rudara… Bakteriološki pregled životnih namirnica…
 • UGROŽENOST ČOVEKOVE SREDINE: Ekološko vaspitanje… kreativne radionice… Biljni svet i ekološka ravnoteža.
 • ALKOHOLIZAM: Više radova raznih pristupa, u saobraćaju i drugo.
 • EMOCIONALNE TRAUME: Više radova o stanovništvu poplavljenih područja na Dunavu radi izgradnje hidrocentrala.
 • ISTORIJA ZDRAVSTVENE KULTURE: O radu bolnica, vojnih saniteta, o istaknutim likovima lekara, pregalaca, akademika (Dr Kosta Todorović, Dr Laza Ilić i drugi).
 • PRILOZI IZ NARODNE MEDICINE, OBIČAJA VEROVANJA, PREDANJA sa sadržajima: Materinstvo i deca… Mitska epidemiološka bića… O nadrilekarstvu… Higijenski značaj posmrtnih običaja… Lečenje i postupak s neuropsihijatrijskim bolesnicima… Magijsko izazivanje i lečenje impotencije… Narodna fitoterapija.. O lečenju epilepsije.
 
  Adresa autora:
Borislav Prvulović
 
 
     
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 20 May 2009