Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2005     Volumen 30     Broj 4    YU ISSN 0350-2899 
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
 
 
 

BIBLIOGRAFIJA TMG 1976-2005.

Priredili:
Miljan Jović, Ljiljana Jović, Emil Vlajić
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR

<<<
>>>
 
 
 
  TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK: Vol. XIII, br. 1-2, 1988.
 
Vol. XIII, br. 3-4, 1988.
  Vol. XIII, br. 1-2, 1988.
 1. Bogić Petar, Kračunović Miloš, Pešić Stanoje, Janković Vojislav: POVODOM DVA SLUČAJA DISTALNE EPIFIZIOLIZE TIBIJE NASTALE U TOKU POROĐAJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 1-2, 1988; 79-84
 2. Đorđević-Lalošević Vesna, Trailović Ilija, Živković Snežana, Popović Momčilo: UPOREDNO ISPITIVANJE MLAĐIH I STARIJIH BOLESNIKA SA TERMINALNOM BUBREŽNOM INSUFICIJENCIJOM LEČENIH PONAVLJANIM HEMODIJALIZAMA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 1-2, 1988; 21-28
 3. Đorđević Svetislav: KORELACIJA RECIDIVIRAJUĆEG ZAPALJENJA SREDNJEG UVA, SINUZITISA I HIPERTROFIJE ADENOIDNIH VEGETACIJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 1-2, 1988; 17-20
 4. Đorđević Svetislav: ZNAČAJ POSMATRANJA POZICIONOG NISTAGMUSA KOD BOLESNIKA SA VERTIGINOZNIM SMETNJAMA U AMBULANTNOM RADU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 1-2, 1988; 37-40
 5. Kračunović Miloš, Živulović Stanoje, Ristić Branimir, Mirčetić Milan: CERVIKO-VAGINALNA FLORA KOD PACIJENTKINJA SA INVAZIVNIM CERVIKALNIM KARCINOMOM PRE I POSLE ZRAČNE TERAPIJE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 1-2, 1988; 9-16
 6. Paunović Petar: O ENDEMSKOM SIFILISU U SVRLJIŠKOM KRAJU KRAJEM XIX VEKA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 1-2, 1988; 101-108
 7. Pešić Stanoje, Kračunović Miloš, Mirčetić Milan, Božilović Ljubisav: CARCINOMA PORTIONIS VAGINALIS UTERI, ČETIRI GODINE NAKON KRYOHIRURŠKOG TRETMANA BENIGNE EKTOPIJE GRLIĆA MATERICE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 1-2, 1988; 75-78
 8. Ravanić Slobodan: ODREĐIVANJE GRUPA SA VISOKIM RIZIKOM ZA RAZVOJ KARCINOMA KOLOREKTUMA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 1-2, 1988; 91-100
 9. Tomić Milan, Stevanović Borislavka, Narodović Anka, Omanović Omer, Zdravković Jovanka: NAJČEŠĆE GREŠKE U TERAPIJI BRONHIJALNE ASTME, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 1-2, 1988; 85-90
 10. Trokanović Jordan, Kostić Obrad: PURINERGIČNI RECEPTORI MIOKARDA I NAŠI EKSPERIMENTALNI REZULTATI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 1-2, 1988; 29-36
 11. Tomić Milan, Stevanović Borislavka, Narodović Anka, Omanović Omer, Petković Vladimir: ETIOLOGIJA HRONIČNE PLUĆNE INSUFICIJENCIJE (HPI) U BOLESNIKA LEČENIH U GRUDNOM ODELJENJU U ZAJEČARU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 1-2, 1988; 41-48
 12. Šolaković Emir: INTERAOPERATIVNA PROKRVLJENOST TKIVA KAO INDIKATOR ZARASTANJA AMPUTACIONOG BATALJKA KOD HRONIČNE ARTERIJSKE OBLITERACIJE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 1-2, 1988; 55-66
 13. Zogović Ratko, Kisvani Hasan, Milojević Radomir, Ristić Milivoje: LEČENJE DUODENALNOG I VENTRIKULARNOG ULKUSA PROGLUMIDOM, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 1-2, 1988; 49-54
 14. Zađina Vojislav, Rajšić V., Maksimović Živan, Mladenović A., Đukić Veljko, Letić Lj., Peško Predrag, Radak Đorđe: ANESTEZIJA I REANIMACIJA U BOLESNIKA SA PERIFERNOM AKUTNOM ARTERIJSKOM INSUFICIJENCIJOM, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 1-2, 1988; 67-74
 15. Živanović Nadežda, Živanović Vladimir, Živanović Dragoljub: 150 GODINA RAZVOJA ZDRAVSTVA I ZDRAVSTVENOG TURIZMA U SOKOBANJI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 1-2, 1988; 109-118

Vol. XIII, br. 3-4, 1988.
ZBORNIK RADOVA 7. TIMOČKIH MEDICINSKIH DANA

 1. Aleksić Zvonimir, Bonić Dragoslav, Mihajlović Lela: MORBIDITET RADNLKA SA POSEBNIM USLOVIMA RADA U ODNOSU NA DUŽINU EKSPOZICIONOG RADNOG STAŽA U RADNOJ ORGANIZACIJI "IMT" KNJAŽEVAC, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 3-4, 1988; 307- 312
 2. Blagojević Dragiša: UČESTALOST BLOKA LEVE GRANE HISOVOG SNOPA NA DESETOGODIŠNJEM MATERIJALU INTERNOG ODELJENJA MEDICINSKOG CENTRA U NEGOTINU (1977.-1987.) , Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 3-4, 1988; 271-272
 3. Cvejić D., Bogdanović J.: CERVIKO - CEFALIČNI SINDROM, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 3-4, 1988; 235-238
 4. Cvejić D., Bogdanović J.: NAŠA ISKUSTVA U LEČENJU PERIFERNE PARALIZE N. FACIJALISA U PERIODU1985.-1987.GOD. , Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 3-4, 1988; 219-222
 5. Đorđević V., Milutinović I.: SPECIFICNOSTI MORBIDITETA I TERAPIJSKI PROBLEMI KOD KORISNIKA DOMA STARIH U KNJAŽEVCU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 3-4, 1988; 333-336
 6. Canić Velibor, Milojković Slaviša, Milenković Slobodanka: DEGENERATIVNA OBOLJENJA LOKOMOTORNOG SISTEMA - LEČENJE U AMBULANTNIM USLOVIMA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 3-4, 1988; 337-340
 7. Nikodijević Zoran: RACIONALNOST KOMBINOVANJA ANTIBIOTIKA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 3-4, 1988; 341-344
 8. Ernek - Jeremić Dragana, Ivković Ljubiša, Vasić Borka, Milošević Dragiša, Jelenković Svetlana: INKOMPETENCLJA GRLIĆA MATERICE KAO MOGUĆ ETIOLOŠKI FAKTOR INFERTILITETA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 3-4, 1988; 149-152
 9. Gmijović D., Stojiljković M., Stojanović P., Đorđević R., Tasić D., Kostić I., Pejčić V.: SPONTANI PNEUMOTORAKS NA MATERIJALU HIRURŠKE KLINIKE U NIŠU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 3-4, 1988; 287-290
 10. Grozdanović Snežana: BUBREŽNA INSUFICIJENCIJA KOD DIJABETIČARA OPŠTINE NEGOTIN, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 3-4, 1988; 239-240
 11. Ilić D., Ilić N.: UČESTALOST ARTERIJSKE HIPERTENZIJE UČESNIKA NOR-A U OPŠTINI SOKOBANJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 3-4, 1988; 273-276
 12. Ilić D., Šujica S.: AMEZINIUM U LEČENJU ARTERIJSKE HIPOTENZIJE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 3-4, 1988; 277-280
 13. Ilić D.: CORTIAZEM RETARD U LEČENJU ISHEMIČNE BOLESTI SRCA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 3-4, 1988; 281-282
 14. Janković Vojislav, Mikijeljević Milan, Đoković Vladica: OPERABILNOST MALIGNOMA ŽELUCA U NAŠIH BOLESNIKA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 3-4, 1988; 195-198
 15. Jolić Mijodrag, Jolić Gordana: APENDIKULTURNA PERFORACIJA KOD NEDONOŠČETA STAROG 43 DANA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 3-4, 1988; 233-234
 16. Jovanović Petar: PROMENE NEKIH BIOTOKSIKOLOŠKIH POKAZATELJA U RADNIKA PROFESIONALNO EKSPONIRANIH OLOVU U PERIODU 1984.-1987. GODINE , Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 3-4, 1988; 223-228
 17. Kračunović Miloš, Pešić Stanoje, Stefanović Dragomir: ISPITIVANJE PSIHOSOCIJALNOG STANJA PACIJENATA SA BRAČNOM INFERTILNOŠĆU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 3-4, 1988; 161-164
 18. Kračunović Miloš, Pešić Stanoje, Živulović Stanoje: TRUDNOĆA POSLE TRETMANA EJAKULATA ALFA-CHYMOTRIPSINOM ZBOG POREMEĆENE LIKVEFAKCIJE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 3-4, 1988; 153-154
 19. Marinković Miroljub: NOVINE U LEČENJU NEFROLITIAZE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 3-4, 1988; 229-232
 20. Mihajlović Lela, Aleksić Zvonko, Bonić Dragoslav, Živković Vukica: APSTENTIZAM ZBOG POVREDA U GRAĐEVINSKOJ RADNOJ ORGANIZACIJI "MILE JULIN" - KNJAŽEVAC, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 3-4, 1988; 313-318
 21. Miladinović Petar, Dimić Novica, Bjelaković Borisav, Ignjatović Vlada: LECITIN/SVINGOMIJELIN (L/S) ODNOS AMNIONSKE TEČNOSTI U NORMALNIM I VISOKO RIZIČNIM TRUDNOĆAMA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 3-4, 1988; 165-172
 22. Milić Vlađa, Petrović Tomislav, Nikolić Dragoljub, Aleksić Slobodanka, Prvulović Ljubinka, Milićević Najda: LEČENJE URINARNIH INFEKCIJA RURALNOG PODRUČJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 3-4, 1988; 185-194
 23. Milosavljević S., Jeremić V., Mitić D., Aranđelović P., Ristić S., Milosavljević Z.: CA SYGME - KAO UZROK PERFORACIJE SYGME INTERINTESTINALNOG APSCESA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 3-4, 1988; 199-200
 24. Milutinović Iva, Manojlović Dragan, Stefanović Dragiša, Jelenković Mimica: ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA UČESNIKA NOR-A OPŠTINE KNJAŽEVAC, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 3-4, 1988; 323-326
 25. Milutinović Iva: TERAPIJA ARTERIJSKE HIPERTENZIJE I NJENA PRIMENA U OPŠTOJ MEDICINI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 3-4, 1988; 247-252
 26. Milutinović Pantelija, Vržogić Tomislav, Stojiljković Nebojša, Milutinović Milan: DEVIDON U TRETMANU DEPRESIVNIH STANJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 3-4, 1988; 327-330
 27. Milutinović S., Blagojević D., Ravanić S., Jakovljević K., Milutinović J.: ANALIZA FAKTORA RIZIKA ZA KVO, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 3-4, 1988; 205-208
 28. Nicić Aleksandar, Nikolić Jovan, Radenković-Filimonović Mirjana, Nicić Goran, Nikolić Jelena: ELEKTRO-AKUPUNKTURA U LEČENJU NEKIH BOLNIH SINDROMA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 3-4, 1988; 213-218
 29. Nikodijević Miodrag, Nikodijević Zoran DEHISCENCIJA NA PATRLJKU DUODENUMA POSLE RESEKCIJE STOMAKA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 3-4, 1988; 261-264
 30. Nikolić Jasmina, Kamenković Aleksandar: REZULTATI PSIHOLOŠKOG ISPITIVANJA BOLESNIKA SA FUNKCIONALNOM DISFONIJOM, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 3-4, 1988; 269-270
 31. Pešić Stanoje, Kračunović Miloš: ULOGA MIKROHIRURŠKE TEHNIKE KOD OPERATIVNE TERAPIJE TUBARNOG STERILITETA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 3-4, 1988; 173-176
 32. Pešić Stanoje, Kračunović Miloš, Bogić Petar: TRUDNOĆE POSLE DIJAGNOSTIČKIH POSTUPAKA NA TUBAMA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 3-4, 1988; 177-180
 33. Pešić Stanoje, Kračunović Miloš: NAŠA ISKUSTVA SA STIMULACIJOM OVULACIJE CLOMIPHENOM, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 3-4, 1988; 181-184
 34. Popović Mirjana, Krstić Mijat, Ovčarić Angelina: ISPITIVANJE PROKUŽENOSTI HEPATITISOM VIRUSA B U OPŠTINI KNJAŽEVAC, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 3-4, 1988; 319-322
 35. Predić Branislav, Petrović Dragica, Sotirović Herta, Simić Zorica, Dragićević Biljana: RASPROSTRANJENOST OBOLJENJA PARODONCIJUMA I UČESTALOST OBOLJENJA MEKIH TKIVA USNE DUPLJE U STANOVNIŠTVA TIMOČKOG REGIONA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 3-4, 1988; 349-354
 36. Predić Branislav, Vasić Miomir, Petrović Dragica, Sotirović Herta, Simić Zorica: PROCENA POTREBNOG TRETMANA PROTETSKE REHABILITACIJE STANOVNIŠTVA TIMOČKOG REGIONA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 3-4, 1988; 355-360
 37. Rašić Miodrag, Jovanović Miodrag: OSVRT NA SERIJU BOLESNIKA OD OPSTRUKTIVNOG BRONHITISA (1983.-1987.) , Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 3-4, 1988; 291-300
 38. Ravanić Slobodan, Blagojević Dragiša: DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA REFLUKSNOG EZOFAGITISA UZ PRIKAZ SLUČAJEVA IZ ENDOSKOPSKE AMBULANTE U NEGOTINU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 3-4, 1988; 255-260
 39. Ristić Milorad, Protić Jovan, Nicić Aleksandar, Jagodić Mihajlo, Ilić Slavko: PSIHIČKE IZMENE U OSOBA SA PARKINSONIM SINDROMOM, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 3-4, 1988; 201-204
 40. Ristić Ružica, Trailović Nada: ATOPSKI DERMIT, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 3-4, 1988; 209-212
 41. Simić Zorica, Sotirović Herta, Predić Branislav, Petrović Dragica: PREVALENCA KARIJESA KOD DECE U OPŠTINI ZAJEČAR UPOREĐIVANA SA REPREZENTATIVNIM UZORKOM REGIONA PO METODI SZO, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 3-4, 1988; 361-366
 42. Stefanović Dragiša: REUMATSKE BOLESTI KOD UČESNIKA NOR-A, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 3-4, 1988; 283-286
 43. Todorović Miodrag: METODOLOŠKI PRISTUP REŠAVANJA PROBLEMA ODSUSTVOVANJA SA POSLA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 3-4, 1988; 301-306
 44. Trokanović Jordan, Jolić Boško, Veljković Ljiljana: EPIDEMIJA PAROTITISA U OPŠTINI NEGOTIN 1988. GODINE I VAKCINALNI STATUS BOLESNIKA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 3-4, 1988; 241-246
 45. Veličković Slobodan, Benedeto S., Stojanović P., Gmijović D., Tomovska L.: MALIGNI FIBRO HISTIOCYTOM, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 3-4, 1988; 345-348
 46. Višnjić Zlatica, Smiljković Vlastimir, Zlatanović Gordana: ZNAČAJ FLUORESCEINSKE ANGIOGRAFIJE U DIJAGNOZI JUVENILNE STARGARDT-OVE MAKULARNE DEGENERACIJE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 3-4, 1988; 331-332
 47. Vučković Sladana, Žikić Radoš, Paunović Ratko: ZNAČAJ NEKIH LABORATORIJSKIH TESTOVA U DIJAGNOZI MUŠKOG STERILITETA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 3-4, 1988; 143-148
 48. Zdravković Živadin, Zdravković Jovanka, Jovanović Svetozar: ZAŠTITA OD NEŽELJENE TRUDNOĆE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 3-4, 1988; 159-160
 49. Žikić Radoš, Jelenković Zoran, Milošević Slobodan, Milavec Vencislav: MOGUĆNOSTI ISPITIVANJA MUŠKOG STERILITETA NA NAŠEM REGIONU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 3-4, 1988; 139-142
 50. Živanović Nadežda, Živanović Vladimir: NAŠE ISKUSTVO U LEČENJU POROĐAJNE PARALIZE PLEXUSA BRACHIALISA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 3-4, 1988; 253-254
 51. Živković Nikodije, Radivojević Svetislav, Radivojević Dobrila, Kostić Borivoje: MALIGNI TUMORI GENITALNOG TRAKTA ŽENA U SOKOBANJSKOJ OPŠTINI U PRETHODNIH 10 GODINA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 3-4, 1988; 265-268
 52. Živković Nikodije, Radivojević Svetislav, Radivojević Dobrila: PROBLEMI INFERTILITETA U SOKOBANJI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XIII, br. 3-4, 1988; 155-158
 
                 
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: januar 2006.