Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2007     Volumen 32     Broj 4
Home ] Gore/Up ]<<< ]
   
   
Izveštaj sa stručnog skupa

Izveštaj sa Prvog kongresa respiratorne medicine Srbije / Jugoistočne Evrope

dr Goran Stanković

 
     
  U periodu od 2. 11. do 4. 11. 2007. godine u kongresnom centru Master, Novi Sad, u organizaciji Instituta za plućne bolesti Vojvodine održan je prvi kongres respiratorne medicine Srbije/ jugoistočne Evrope. S obzirom na to da je prethodni ovakav kongres na ovim prostorima održan pre 20 godina, ovaj kongres izazvao je veliku pažnju naučne i stručne javnosti, tako da mu je, po proceni organizatora, prisustvovalo oko 800 učesnika iz 10 zemalja.
Teme kongresa bile su:
  • Infekcije respiratornog trakta,
  • Alergijska i imunološka obolenja respiratornog trakta
  • HOBP
  • Maligne bolesti pluća
  • Interventna pulmologija i
  • Hirurgija respiratonog trakta.

U okviru teme Infekcije respiratornog trakta prezentovani su i radovi o tuberkulozi, a u okviru alergijskih oboljenja respiratornog trakta prikazani su radovi i odvijala se diskusija o bronhijalnoj astmi.
Rad kongresa organizovan je na sledeći način: glavne sesije, okrugli stolovi, predavanja po pozivu, oralne prezentacije i poster sesije. Naučni sadržaj kongresa bio je obogaćen i sa više simpozijuma sponzorisanih od strane mnogobrojnih farmaceutskih kuća.
Najzapaženiji i najposećeniji bili su simpozijumi posvećeni HOBP i novim horizontima u terapiji karcinoma pluća. Na simpozijumu o HOBP potencirana je potreba fiksnih kombinacija dugodelujućih beta 2 agonista i inhalacionih kortikosteroida u terapiji HOBP. U sesiji posvećenoj terapiji lokalno uznapredovalog nesitnoćelijkog karcinoma pluća istaknuto je da osnov lečenja treba da predstavljaja u prvoj liniji terapija bazirana na platinskim dubletima sa Etopozidom ili Gemcitabinom ili Paklitakselom ili Docetakselom ili Vinka alkaloidima, s tim da prednost ipak treba dati Cisplatinu ukoliko ne postoje kontraindikacije. Ukoliko postoje kontraindikacije za Cisplatin ili Karboplatin, mogu se primenjivati i neplatinski dubleti. U prvoj liniji u nove terapijske opcije spada i primena Avastina, koji predstavlja biološki agens koji inhibira angiogenezu u tumoru. U drugoj liniji preporučuje se primena Erlotiniba zbog studijama dokazanih niza prednosti (duže srednje preživljavanje, oralna primena), ali i nedostataka (izuzetno skup, nije na pozitivnoj listi lekova).
U sesiji posvećenoj onkologiji posebnu pažnju izazvalo je predavanje prof. Bakira Mehića iz Sarajeva posvećeno biologiji raka pluća, koji je izneo najnovija saznanja o ulozi onkogena u razvoju karcinoma pluća. Takođe, značajnu pažnju privukao je rad o ulozi PET skenera u pravilnoj proceni kliničkog stadijuma bolesti kod nesitnoćeliskog karcinoma pluća. Značajan je i rad koji afirmiše cervikalnu medijastinoskopiju i VATS u proceni nodalnog statusa kod obolelih od karcinoma bronha. Što se tiče mikrocelularnog karcinoma pluća, istaknuta je potreba profilaktičkog zračenja endokranijuma, čime se produžava život i slobodni interval bez bolesti kod obo-lelog.
U okviru interventne bronhologije učesnici kongresa upoznati su sa elektokauterizacijom i Argon plazma ko-agulacijom kao novim terapijskim postupcima koji privremeno i trajno rešavaju opstrukciju u velikim disajnim putevima, a primenjuju se kao dopunska palijativna terapija koja znatno popravlja kvalitet života bolesnika. U okviru ove sesije prikazani su i radovi o stentovima u bronhologiji.
Zaključak ovog, zaista veoma posećenog i kvalitetnog, kongresa bio je da je neophodno da se ovakvi kongresi ustale, sa ciljem razmene znanja i iskustava svih zdravstvenih radnika koji učestvuju u prevenciji, lečenju i reha-bilitaciji pacijenata obolelih od respiratornih bolesti.

 
Home ] Gore/Up ]<<< ]
Infotrend Crea(c)tive Design