Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2004     Volumen 29     Broj 1
Home ] Gore/Up ]>>> ]
UDK 616.133-06 : 616.8 ISSN 0350-2899, 29(2004) 1 p.5-7
 
Originalni rad

Odnos između težine neurološkog statusa i promena u karotidnim arterijama u karotidnim arterijama u koronarnih bolesnika

Milan Đorić, Branko Lović, Ivan Tasić, Danilo Stojiljković
Institut za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju kardiovaskularnih i reumatičnih bolesti "Niška Banja",
Niška Banja

 
 

 

 
  Sažetak:
Cerebrovaskularne bolesti su na trećem mestu svih uzroka smrti, odmah iza kardiovaskularnih bolesti i malignih neoplazmi. Poslednjih godina karotidna bolest je u žiži interesovanja s obzirom na podatak da veliki procenat cerebrovaskularnih inzulta je porekla karotidnih arterija. Faktori rizika za koronarnu, karotidnu i cerebrovaskularnu bolest su praktično isti. U našem radu ispitana su 52 bolesnika, svi dokazani koronarni bolesnici, prosečne dobi 57+-5 godina, od toga 12 sa preživelim tranzitornim ishemičkim atakom, 34 sa manjim inzultom i 6-oro sa velikim inzultom s teškim neurološkim deficitom. Rezultati su jasno pokazali povezanost težine promena na karotidnim arterijama u smislu procenta stenoze, bilateralnosti i komplikovanosti plakova sa težinom neurološke slike, iz čega se zaključuje potreba rutinskog izvođenja kolor Doppler ehosonografije u svih neuroloških bolesnika.
Ključne reči: karotidna bolest, inzult, stenoza, kolor Doppler ehosonografija
 
     
  Note: full text in English  
  Adresa autora:
Milan Đorić
Petra Velebita 13, 18000 Niš
e-mail: mdjoric@EUnet.yu
 
     
  Rad primljen: 06.04.2004.
Rad prihvaćen: 22.04.2004.
Elektronska verzija objavljena: 14.05.2004.
 
Home ] Gore/Up ]>>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 20 May 2009