Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2004     Volumen 29     Broj 1
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
UDK 616.61-008.6-06 : 616.13-004 ISSN 0350-2899, 29(2004) 1 p.8-13
 
Originalni rad

Nivoi lipoproteina A u odnosu na arterosklertoične promene na karotidama i femoralnim arterijama kod pacijenata koji su na hemodijalizi zbog termalne bubrežne insuficijencije

Azar Baradaran (1), Hamid Nasri (2), Forouzan Ganji (3)
(1) The Centre of Research and Reference Laboratory of Iran. Hospital Bu Ali, Tehran, Iran
(2) Shahrekord University of Medical Sciences, Hajar Medical Educational and Therapeutic Centre, Section of Hemodialysis. Shahrekord, Iran

 
 

 

 
  Sažetak:
Lipoprotein (a) - Lp(a) - je poznati nezavisni faktor rizika za ranu arterosklerotičnu koronarnu bolest. Kod bubrežne insuficijencije studije pokazuju povećanje koncentracije Lp(a). Ova studija ima za cilj da proceni efekte nivoa Lp(a) u plazmi na rane strukturalne arterosklerotične vaskularne promene kod pacijenata u terminalnoj bubrežnoj insuficijenciji koji su na redovnoj dijalizi. Materijal i metodi: Ispitivan je 61 bolesnik sa terminalnom bubrežnom insuficijencijom koji su bili na programu hemodijalize između septembra 2002. i decembra 2003 godine. Praćen je nivo Lp(a) u serumu, ultrazvučno je merena debljina intime i medije plakova u karotidama i femoralnim arterijama. Rezultati: Posmatran je ukupno 61 dijalizirani bolesnik (23 žene i 38 muškaraca) od kojih je bilo 50 nedijabetičara (Ž=20, M=30) i 11 dijabetičara (Ž=3 M=8). Srednja vrednost i SD nivoa Lp(a) svih pacijenata bila je 58,5±19mg/dl , dijabetičara 62±12.3 mg/dl i nedijabetičara 57.7±20. Studija je pokazala veće zadebljanje intima-medija kompleksa kod dijabetične grupe, pozitivnu korelaciju plak skora sa starošću i DM, pozitivnu korelaciju karotidne IMT sa karotid femoralnim plak skorom, pozitivan korelat serumskog Lp(a) sa karotidnim IMT i karotid femoralnim plak skorom. Nije nađena znatna razlika nivoa Lp(a) između dijabetičnih i nedijabetičnih HD pacijenata. Zaključak: Dijabetični hemodijalizirani pacijenti imaju ubrzaniju arterosklerozu. Lipoprotein a kao netradicionalni faktor može imati ulogu u ubrzanju progresije arteroskleroze koja se viđa u ovih pacijenata.
Ključne reči: plak skor, hemodijaliza, intima-medija zadebljanje, diabetes melitus
 
     
  Note: full text in English  
 
  Adresa autora:
Hamid Nasri
P.O.Box: 88155-468, Shahrekord, Iran
E-mail: hamidnasri@yahoo.com
 
     
  Rad primljen: 28.01.2004.
Rad prihvaćen: 19.02.2004.
Elektronska verzija objavljena: 14.05.2004.
 
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 20 May 2009