Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2004     Volumen 29     Broj 3
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
  UDK 61:621.039.3(497.11)"1969/2004" ISSN 0350-2899, 29(2004) 3 p.210-223  
 
Istorija medicine i zdravstvene kulture

35 godina Službe za nuklearnu medicinu - istorijat službe

Nebojša Paunković
Zdravstveni centar Zaječar, Služba za nuklearnu medicinu, Zaječar

 
     
  Sažetak:
Prikazan je rad Službe za nuklearnu medicinu u Zaječaru, od formiranja (sredina 1969 godine) do današnjih dana. Navedeni su mnogi relevantni podaci: »istorijski aspekti« (aktivnosti oko osnivanja službe), struktura i količina izvršenih radionuklidnih testova in vivo i in vitro, kadrovska struktura, doprinos službe drugim medicinskim discpilinama, naučnoistraživački rad itd. Izveštaj je ilustrovan fotografijama, grafikonima, tabelama i prilozima. Posebno detaljan prilog je spisak publikovanih radova autora iz Službe.

Ključne reči: Služba za nuklearnu medicinu, istorijat, 35 godina

Napomena: sažetak na engleskom jeziku
Note: summary in English
 
     
     
 

Mada je opšti princip da istoriju ne pišu savremenici, cilj ovog zapisa o počecima i kontinuitetu primene radioaktivnih izotopa u Zdravstvenom (Medicinskom) centru u Zaječaru je da sabere relevantne podatke na jednom mestu. Njihova trenutna interpretacija može da bude različita: za starije nostalgična, za srednju generaciju kritička ali i obavezujuća, za najmlađu prava istorijska. Ovaj referat će se sastojati od više delova i priloga.

 
     
     
 

POČETAK RADA, KONTINUITET ...

Okolnosti koje su prethodile osnivanju »službe«
Početkom 1969. godine načelnik Radiološke službe dr Ljubinko Stanojević, popularni Bata »Škemba«, (slika 1) došao je do prospektnog materijala Elektronske industrije iz Niša, u kojem se pored uobičajenih aparata (rentgen uređaji, EKG) pominju i aparati za radioizotopsku dijagnostiku (scintiloskop i renograf). Željan novih metoda i viška rada, predložio je meni, tada sekundarcu na Internom odeljenju, da razmotrim sledeće: šta je to što stvarno EI proizvodi; gde se sve vrši dijagnostička primena radioizotopa kod nas i da li ja to mogu da radim. Kao najlakši način da to rešimo, otišli smo u Niš: dr Dragiša Filimonović, tadašnji direktor Medicinskog centra, dr Bata Stanojević i ja. Uverili smo se da EI za sada ne proizvodi ništa (ali ima mlade ljude koji bi to voleli), a da se nama najbliže izotopi koriste u Nišu za ispitivanje štitne žlezde. Ja sam uspostavio kontakt sa ljubaznim šefom radioizotopske laboratorije u Nišu (doc. Stojadin Antić), kupio vrlo dobru monografiju iz te oblasti (Petar Milutinović i Isak Tadžer) (1), pa čak posetio i veliku Laboratoriju za primenu radioaktivnih izotopa u Beogradu (primio me je dr Vladimir Bošnjaković). Dalje je sve išlo jako sporo, za mene mladog, ustvari vrlo brzo za današnje prilike: krajem februara proveo sam 14 dana u Nišu, marta-aprila završio osnovni kurs za rukovanje izotopima u školi Instituta »Boris Kidrič«, Vinča, maja i juna proveo mesec dana u pomenutoj laboratoriji u Beogradu. Bio sam školovani nuklearac. Za vreme ta 3-4 meseca entuzijasti EI (Bata Marković, Mile Stojaković, Mika Rakić) završili su tri uređaja za funkcionalnu izotopsku dijagnostiku, a zaječarski majstori adaptirali napuštene prostorije Grudnog odeljenja. Juna 1969. počela je sa radom Radioizotopna laboratorija Internističke službe sa osobljem: dr Nebojša Paunković, lekar, dr Olga Ljubinović, laborant, i ½ čika Steve bolničara.
Ovde treba imati neke činjenice na umu: o primeni radioizotopa u medicini tada kod nas ne zna niko ništa (ne pominju se u programu studija medicine); aparati koje su napravili stručnjaci Elektronske industrije su nesavršeni i tehnološki siromašni (čak »cevna tehnika«, u najbolju ruku germanijumski tranzistori), nemamo osnovni aparat za izotopsku vizualizaciju (skener) itd. Ipak, zalaganjem osoblja malog izotopskog tima i zahvaljujući velikoj stručnoj i prijateljskoj pomoći zainteresovanih »korisnika« (dr Gruja Milutinović, dr Radoslav Paunović, dr Životije Pavlović, dr Srećko Nikolić i još po neki), u Zaječaru radi Radioizotopna laboratorija Internističke službe.

Uvođenje i korišćenje radioizotopskih testova
Za današnje generacije interesantno je podsetiti se nekih principa. Radioizotopski (radionuklidni) test interakcija je radioaktivnog obeleživača (radiofarmaka), mernog uređaja i osposobljenosti kadra. Evolucija opreme i radiofarmaka imala je za rezultat uvođenje, primenu i napuštanje pojedinih izotopskih testova. Priloženi izveštajni podaci ilustrovaće ovaj proces.

 
     
     
 

RADIOIZOTOPSKI »IN VIVO« TESTOVI –
NUKLEARNA MEDICINA »IN VIVO«

Kod njih se radioaktivna materija (obeleživač, »tracer«) injicira u ispitivani organizam (oralno, venski, ređe inhalacijom), a distribucija tog obeleživača registruje podesnim uređajem (scintilacioni gama brojač) i predstavlja u vidu brojeva, krivulja (funkciona dijagnostika) ili slika (vizualizaciona dijagnostika). Prvih nekoliko godina mi nemamo skener, rade se samo funkcioni testovi: fiksacija 131I u štitastoj žlezdi, 131I PB test, radiorenografije (hipuran 131I), testiranje hepatocitne funkcije (rose bengal 131I) i RES-a jetre (198Au koloid), određuje se dužina života eritrocita (51Cr), prati se ferokinetika (59Fe), vrši se po neki Schilling-ov test, resorpcija B12 vitamina (58Co). Danas se praktično koristi samo radiorenografija.
Dobijanje prvog vizualizacionog uređaja, Scanner PHO/DOT II, Nuclear Chicago (1971) omogućava izvođenje toliko željenih scintigrafija: štitaste žlezde (131I), jetre (198Au koloid), bubrega (203Hg neohydrin), plućne perfuzije (131I makroagregati humanih serum albumina). Danas se na ovaj način ne koristi ni jedan test.
Kao zaključnu napomenu stanja primene izotopa u ovoj eposi treba reći: koriste se relativno (sa današnjeg aspekta) jednostavni scintilacioni gama brojači, primenjuju se za »obeležavanje« srednje ili čak duže živući radioizotopi (131I pa čak i 203Hg), supstance ili jedinjenja za markiranje uvode ljudi genijalnog i praktičnog uma - Taplin, Winter, Wagner i dr (2,3,4), nuklearni instituti (kod nas Vinča) proizvode izotope i njima markiraju metabolite – nema »instant« markiranja u laboratorijama korisnika.
Druga polovina sedamdesetih godina, kod nas, ali i u većim centrima Jugoslavije, početak je nove izotopske ere: uvode se tehnecijum i gama kamere. Generator je prava revolucija u nuklearnoj medicini – u laboratoriji korisnika dobija se raspoloživi pertehnetat, njime se »instantno« obeležavaju podesni nosači. Nuklearnomedicinske laboratorije mogu da dnevno obrade više desetina pacijenata. Posle nekoliko meseci proizvodjne nedovoljno uspešnih domaćih generatora, za koje vreme koristimo uvozne (NEN, Hoechst, Amersham, i dr), stručnjaci Instituta »Boris Kidrič« - Vinča proizvode izvanredan generator tehnecijuma (5), koji je i danas najvišeg kvaliteta (6). Kompjuterizovane gama kamere pored brze vizualizacije (nekoliko minuta umesto nekoliko sati) daju istovremeno i funkcione, kinetičke parametre. Rade se dinamske scintigrafije, kvantitativne studije, mere se protoci itd. Podsećam da se u to vreme računari ne koriste u drugim medicinskim tehnikama (nema CT, ultrazvučnih skenera i sl). Razvijaju se podesniji radiofarmaceutici. Ipak, jednostavna rešenja sve su ređa: da bi se dobio neki novi obeleživač, proba se više stotina sintetskih produkata. Sa aspekta primene, bar kod nas, pored velikog broja bubrežnih testova, scintigrafija jetre, štitaste žlezde, veoma se mnogo koriste scintigrafije skeleta, kao i scintigrami mozga (videti izveštaj za na pr. 1988 – scintigrama jetre 810, statičkih+dinamskih scintigrafija bubrega 700, scintigrama skeleta 663, scintigrama mozga 322).
Najzad, postepeno, preko opštih nedaća (inflacija, blokada itd) prelazimo u savremenu eru. To, na žalost, nisu pozitronske kamere i kratkoživući izotopi, kao što je u svetu. Za nas to je tomografska gama kamera (SPECT ili SPET uređaj), to su savremeniji radiofarmaci, pogotovo MIBI. Ova era, na žalost, predugo traje, gubimo bitku sa vremenom. Praktičan doprinos nuklearne medicine »in vivo« kliničkim disciplinama u ovoj, savremenoj eposi, može da se oceni kroz izveštajne podatke. Na pr. 2003. urađeno je scintigrama štitaste žlezde 226, jetre 160 (SPET)+45 (planarna), bubrega 644 (dinamske)+56 (SPET), skeleta 375, perfuzione scintigrafije miokarda (MIBI) 154 (ova tendencija porasta scintigrama MIBI se nastavlja i u toku 2004 – u prvoj polovini godine urađeno je 118 perfuzionih scintigrama miokarda). Drastično smanjenje scintigrama jetre, a pogotovo praktično napuštanje scintigrama mozga (i pored mogućnosti SPET skenova), posledica je primene drugih vizualizacionih tehnika (ehosonografija, CT).
Zaključujući ovo poglavlje, naglašavam: in vivo nuklearna medicina, tj. njen doprinos ukupnoj kliničkoj medicini, rezultat je snabdevenosti savremenom opremom, kvalitetnim obeleživačima, a i razvoja alternativne (neizotopske) tehnologije. U opisanoj prvoj i drugoj eri, i pored relativno primitivne radionuklidne tehnologije (rektilinearni skeneri, gama kamere bez »whole body« i SPECT uređaja), u nekim indikacionim područjima (jetra, mozak) nuklearna medicina bila je ekskluzivna. Od dobre informisanosti kliničara korisnika, vrednoće nuklearaca i optimističkog pristupa problemima, zavisio je status nuklearne medicine. U našoj sredini on je bio na najzavidnijem nivou. U savremenoj eri, mnoge nedaće zaustavile su naš zamah: dotrajala i zastarela oprema, večiti nedostatak finansijskih sredstava, loša organizacija logistike, nemogućnost raspolaganja najsavremenijim metodama, uz istovremeno ekspanziju i dostupnost nenuklearnih tehnologija (EHO, CT, MR). Ipak, neka indikaciona područja su preživela decenije: funkcionalno testiranje bubrega (čak i konvencionalna radiorenografija), scintigrafija skeleta, perfuziona scintigrafija pluća, a neka nova (perfuziona scintigrafija miokarda) ulaze u spektar najtraženijih metoda. Na žalost, neke metode se od kliničara malo traže i pored prednosti nad drugim, neizotopskim, tehnologijama – dinamske hepatobilijarne studije, scintigrafije »obeleženim« eritrocitima, radionuklidni tireoidni testovi i sl.

 
     
     
 

RADIOIZOTOPSKI »IN VITRO« TESTOVI –
NUKLEARNA MEDICINA »IN VITRO«

Evolucija primene radionuklida u medicinskoj biohemiji (u početku isključivo u radioizotopskim laboratorijama) pretrpela je još interesantniju evoluciju.
Prvi radiokompetitivni test, određivanje »ukupnog« tiroksina, u svetu, urađen je 1964 (7) godine (Murphy and Pattee), a prvi radioimunološki test, određivanje insulina, 1965 (8) (Yalow i Berson). U našoj zemlji pioniri na ovom polju su D. Nastić-Mirić iz Beograda, G. Šestakov iz Skoplja, Nada Đurović iz Sarajeva i još neki (9). U svakom slučaju, kada je kod nas otvorena Radioizotopna laboratorija, u Jugoslaviji se još ne rade ovi testovi.
Radiokompetitivnu metodu određivanja T4 (pomogla nam je Danica Nastić) radimo od 1970. (ukupno urađeno 28 testova u prvoj godini), a RIA insulina (uz inicijalnu pomoć Nade Đurović) od 1972. (ukupno u toj godini 40 pacijenata). Pojavom komercijalnih kompleta (»kitovi«) i podesnijih »in vitro« gama brojača, broj i vrste analiza vrtoglavo rastu (1990. urađeno je ovih analiza preko 16.000).
Dobijanje senzitivnih i pouzdanih parametara podstaklo je mnoge kliničke discipline na nezamisliv razvoj: endokrinologija dobija masovno nalaze hormona, infektolozi i transfuziolozi »markere« virusa hepatitisa, onkologija najzad »tumorske markere«. Naša služba je među prvima u zemlji – HBsAg radimo od 1972 (10) (1978 urađeno čak 1.330 testova), a gotovo sve tumorske markere od 1986 (1989 urađeno oko 2.000) (11). Prvi smo i široko primenjivali radioreceptorske testove (antitela na receptore za TSH, testiranje receptora za insulin na eritrocitima) (12,13). Jedno vreme radimo mnogo RIA testova na ukupni i specifične IgE (1991 oko 830 uzoraka ukupnih i 350 specifičnih IgE) (14).
Sudbina nuklearne medicine »in vitro« još je bila čudnija od primene radioizotopa »in vivo«. Ovde je nastala prava konkurencija: za iste parametre razvijaju se mnoge neizotopske metode (EIA, FIA, LIA), koje u svoje institucije uvode i nuklearci. S druge strane, radioizotopskim in vitro testovima (radioimunološki, imunoradiometrijski, radioreceptorski) u početku se bave i nenuklearske institucije (endokrinološke, onkološke i sl). Uvođenjem automatizacije u ove alternativne tehnike, određivanjem parametara u početku dobijanih samo RIA tehnikama, bave se mnoge državne i privatne laboratorije. Danas praktično brojnost urađenih »in vitro« radioizotopskih metoda u nekoj nuklearnomedicinskoj instituciji više zavisi od postojanja drugih laboratorija u njenom okruženju nego od kvaliteta izotopske institucije. Posebno otežavajuće okolnosti su jako nelogični propisi, a pogotovo praksa u vezi sa nabavkom a još više sa uvozom reagenasa za izotopske analize.

 
     
     
 

PRIMENA RADIOIZOTOPA U TERAPIJI

»Otvoreni izvori« jonizujućih zračenja primenjuju se u terapiji nekih bolesti i stanja. Prvi put su Hertz i sar., pa Lorens i Hamilton, primenili radioaktivni jod za lečenje tireoidnih bolesti a radioaktivni fosfor za lečenje leukemije (15,16). Mi smo od početka koristili primenu radioaktivnog joda 131I za lečenje hipertireoze (autoimune i autonomne forme), a povremeno i za terapiju diferenciranih karcinoma štitnjače. Poslednjih godina, u skladu sa zakonskim propisima, delatnost ograničavamo na lečenje hipertireoza. Prvih godina smo primenjivali i aplikaciju radioaktivnog koloidnog zlata 198Au za aplikaciju u telesne šupljine (pleuralnu) kod palijativne terapije malignih eksudata, kao i kod hidropsa većih zglobova (kolena) u evolutivnom reumatoidnom artritisu.

 
     
     
 

IZMEĐU RUTINSKOG (KLINIČKOG) RADA I ISTRAŽIVANJA

Primena radioaktivnih izotopa u medicini nije sinonim za nuklearnu medicinu. Od profila ustanove koja radionuklide koristi zavisiće da li će primena biti više »klinička« (rutinska) ili istraživačka. Za razliku od mnogih uhodanih medicinskih disciplina, istraživanjima su morale da se bave sve radioizotopske laboratorije: uvođenje dijagnostičkih metoda bilo je jednovremeno u velikim (»referentnim«) institucijama i manjim laboratorijama. Ovo je bio pravi izazov za nas – mnoge metode uvodili smo pre najvećih univezitetskih centara. Naravno, uvođenje metode zahteva mnogo istraživačkog rada: razvijanje tehnike, često uz velike improvizacije (slika 2), standardizacija metode, kontrola kvaliteta, kliničko-laboratorijska korelacija itd. Naravno ovako veliki materijal idealan je bio i za publikovanje u časopisima i prezentacije na stručnim i naučnim skupovima i velika inspiracija za izrade magistratura, doktorata itd. Kao rezultat takve aktivnosti, koja i danas traje, gotovo svi nuklearci u našoj službi bili su osposobljavani bar za magistre, a najveći deo njih je branio i doktorske teze. Sem toga, tehnologija i stručna pomoć bila je na raspolaganju kolegama iz svih službi Medicinskog (Zdravstvenog) centra iz Zaječara: praktično samo jedna doktorska teza lekara iz naše ustanove nije imala bar neku primenjenu izotopsku metodu. Ne retko i iz drugih institucija iz naše zemlje lekari su kod nas završavali delove istraživanja (videti priloge).
Sve što je ovde navedeno o istraživačkom (»neobaveznom«) radu u ovoj službi, nikako nije umanjilo rutinski rad. Naprotiv, metode su bile jako kvalitetno osvojene, zasluženo je poverenje lekara koji su ih koristili, a brojevi analiza i testova (prilozi) svakako su među najvećima u zemlji. Sem toga, tzv. naučnoistraživačkim radom, pisanjem publikacija itd. svi smo se bavili van radnog vremena. I ovaj skroman članak, evo pišem u nedelju, 26.7.2004. u 19h.

 
     
     
 

NEIZOTOPSKE DELATNOSTI SLUŽBE ZA NUKLEARNU MEDICINU

Sami počeci rada u primeni radioaktivnih izotopa (kako in vivo tako i in vitro) nalagali su nam da neke oblasti »uzmemo u svoje ruke«. Budući da je u to vreme (1969-1975 pa i kasnije) gotovo jedina dijagnostika u tireologiji bila nuklearna, opredelila nas je ka usavršavanju u toj kliničkoj grani. Nekoliko godina kasnije, velika mogućnost primene RIA u određivanju hormona naložila nam je da proširimo endokrinologiju – prvenstveno na reproduktivni sistem. Zato se prvi lekar (dr Nebojša Paunković) usavršavao u kliničkoj endokrinologiji, pretežno tireologiji (specijalizacija interne medicine, magistratura i doktorat iz tireologije), a drugi po redosledu (dr Ratko Paunović), pored rada u »in vitro« nuklearnoj medicini (specijalizirao medicinsku biohemiju), usavršavao se u reproduktivnoj endokrinologiji (doktorat). Taj trend nastavili su i kasnije dolazeći kadrovi (Slađana Vučković, specijalista medicinske biohemije, magistrirala je na endokrinologiji koštanog sistema, Džejn Paunković, takođe specijalista medicinske biohemije, doktorirala je na endokrinologiji – tireologija, dr Željka Aleksić, specijalista nuklearne medicine, magistrirala je na endokrinologiji – tireologija). Prisutna tehnologija i dobar kadrovski potencijal su od početka nalagali da se ova služba organizuje kao vrlo kompleksna: pored laboratorije za primenu izotopa »in vivo« i »in vitro«, oformljena je jako dobro organizovana tireološka ambulanta, kao i ambulanta za reproduktivnu endokrinologiju. Štaviše, poslednjih godina u sklopu službe je i klinička imunologija i alergologija (dr Zorica Roško, specijalista kliničke imunologije) koja delimično koristi izotopsku dijagnostiku (u početku masovno određivanje ukupnih i pogotovu specifičnih IgE, CAP-RIA sistemom, kasnije, iz logističkih nedaća samo ukupnih), a samostalno ili u saradnji sa drugim službama, radi na ovom kliničkom polju.
O tireologiji će sa »istorijskog aspekta« biti rečeno samo nekoliko reči: ova delatnost je uvek bila među prvima i u bivšoj, »velikoj« Jugoslaviji (SFRJ) i kasnije u ovoj maloj. Dijagnostička paleta se sastojala od izotopskih a i drugih metoda (citologija, ehosonografija), a na terapijskom planu je bila uspostavljena izvanredna saradnja sa drugim disciplinama (hirurgija, patologija). Ilustracija ovog rada se delimično vidi iz priloga ovog članka (izveštajni podaci, publikovani radovi), a i iz posebne monografije koja će uskoro biti na raspolaganju čitaocima (17).
Interesantan put imala je ambulanta za reproduktivnu endokrinologiju. Ova služba je među prvima uvela u dijagnostiku RIA gonadotropina, vodila i dobila tešku bitku za uvođenje određivanja koncentracije progesterona (18) u rutinsku dijagnostiku a takođe i za uvođenje markera za ovarijalni karcinom CA-125 (19). Mada će izgledati anahrono i savremenicima gotovo neverovatno, tada vodeći jugoslovenski ginekolozi smatrali su da je progesteron parametar koji se ne može, i naravno ne treba, rutinski određivati (20) kao i da tumorski marker CA-125 ima samo akademski a ne klinički značaj. Ovde ističemo da je služba prevazišla ta iskušenja, zahvaljujući tadašnjem načelniku Ginekološko-akušerske službe u Zaječaru (prim. dr Radoslav Paunović), koji je uporno promovisao sve zajedničke pionirske radove.

 
     
     
 

ZAKLJUČNE NAPOMENE

Ovaj članak o istorijatu Službe za nuklearnu medicinu ima u samoj zamisli jednu otežavajuću okolnost. Naime, ta istorija na sreću nije završena. Teško je napraviti granicu između događaja koje treba prepustiti istoriji i onih na koje se još može uticati. Zato će se i ovaj tekst završiti prilozima, a budućim čitaocima se skreće pažnja i na publikacije koje su štampane povodom prethodnih jubileja ove službe i koje se kod nas mogu i naći (21, 22, 23). Iz navedene reference 23 (jubilej povodom 30 godina službe) preuzeta je i fotografija službe - bili smo mlađi i lepši (slika 3).

 
     
     
 

LITERATURA

 1. Milutinović P, Tadžer I., Antić M. Primena radioaktivnih izotopa u medicini, Beograd – Vinča, 1967.
 2. Taplin GV, Meredith OM, Kade H. The radioactive rose bengal uptake-excretion test for liver function. J Lab Clin Med 1955; 45: 655.
 3. Taplin GV, Meredith OM, Kade H, Winter CC. The radioisotope renogram. J Lab Clin Med. 1956; 48: 886.
 4. Wagner HNJr, Sabiston DCJr, Iio M., et al. Regional pulmonary blood flow in man by radioisotope scanning. JAMA. 1864; 187: 601.
 5. Milenković SM, Vučina JL, Jaćimović LjM, Karanfilov ES, Memedović TV. Univerzalni 99mTc generator za humanu primenu. III Jugoslovenski kongres za nuklearnu medicinu, Skoplje, 1982.
 6. Vučina J, i sar. Tehnecijum-99m generator na bazi molibdena-99 visoke specifične radioaktivnosti. Institut za nuklearne nauke »Vinča«, Beograd, 2003.
 7. Murphy BEP, Pattee CJ. Determination of thyroxine utilizing the property of protein-binding. J Clin Endocrinol 1964; 24: 187.
 8. Berson SA, Yalow RS. Insulin in blood and insulin antibodies. Am J Med. 1966; 40: 676.
 9. Milutinović P, Mirić D, Gorkić D. Određivanje ukupnog tiroksina u serumu metodom kompetitivne analize – laboratorijska I klinička ispitivanja. Drugi jugoslovenski simpozijum o štitastoj žlezdi, Zlatibor-Tara, 1971, Zbornik, 59-66.
 10. Nikolić S, Paunković B, Paunković N. Korelacija nalaza Australija antigena s ostalim nalazima u toku AVH. Zbornik II jugoslovenskog kongresa infektologa, Beograd 1975, 71.
 11. Miladinović Dž, Paunković N, Paunović R. Ispitivanje nekih tumorskih markera. Timoč Med Glas. 1985; 3-4: 293.
 12. Paunković N, Miladinović J, Pavlović O. Determination of TSH receptor autoantibodies in different phases of Graves-Basedow disease. Nucl Med 1986; 26: A 129.
 13. Miladinović Dž, Paunković N, Ratković M. Prikaz modifikovane metode za testiranje insulinskih receptora na eritrocitima. Radiol Iugosl. 1986; 20(suppl III): 43.
 14. Miladinović Dž, Paunković N. Testiranje preosetljivosti na penicilin određivanjem ukupnih i specifičnih imunoglobulina grupe E. Timoč Med Glas 1989; 16: 139.
 15. Hertz S, Roberts A. Application of radioactive iodine in the therapy of Graves’ disease. J Clin Invest. 1942; 21: 624.
 16. Hamilton JG, Lawrence JH. Recent clinical developments in the therapeutic application of radiophosphorous and radioiodine. J Clin Invest. 1942; 21: 624.
 17. Paunković N, Paunković J. Tireologija kroz poglavlja i vreme, in press.
 18. Paunović R, Paunković N, Paunović R. Koncentracije lutealnog progesterona u ovulatornoj fazi. Radiol Iugosl. 1980; 14: 453.
 19. Miladinović Dž, Paunović R, Paunković N. Rezultati određivanja tumorskog markera CA-125 u bolesnica sa karcinomom ovarijuma. Jugosl ginekolperinatol. 1989; 29: 83.
 20. Milavec V, Paunović R, Vasilijević J, Paunović R, Paunković N. Naša iskustva u detekciji ovulacije određivanjem koncentracije progesterona u serumu. Jugoslav Ginek Opstet. 1980; 20: 339.
 21. 20 godina nuklearne medicine 1969-1989, Zaječar, 1989.
 22. 25 godina nuklearne medicine 1969-1994, Zaječar, 1994.
 23. 30 godina nuklearne medicine, Zaječar, 1999.
 
     
 

PRILOZI

 
 
Slika 1.
Prim dr Ljubinko-Bata Stanojević
 
      Slika 2. Osoblje Službe za nuklearnu medicinu  
     
     
 

PRILOG I

IZVEŠTAJNI PODACI
Na grafikonima 1 i 2 prikazani su zbirni podaci o urađenim »in vivo« i »in vitro« testovima. Od 1998. godine znatan deo in vitro testova su neizotopske, Delfia, analize.

 
     
 
Grafikon 1. Broj urađenih radionuklidnih »in vivo« testova
 
     
     
  Grafikon 2. Broj urađenih »in vitro« analiza

Napomena: Komentar uz grafikone - izveštajni podaci za »in vitro« analize – za godine 1981 i 1986 podaci nisu sačuvani, pa nisu prikazani na grafikonu. Iz istog razloga nema ni podataka o »in vivo« testovima za 1981.
Pojedinačni izveštaji o broju i vrsti analiza za poslednjih 5 godina prikazani su tabelarno. Za prethodnih 30 godina izveštajni podaci se nalaze u citiranoj monografiji (23).
 
     
  Tabela 1. Podaci o broju i vrsti in vivo testova za period 1999-2003.
  IN VIVO testovi
  1999 2000 2001 2002 2003
test 20 35 31 18 28
fix 131-I   29 49 101 76
fix 99mTc          
Supres          
PBI-131          
Tir klirens          
Renograf 1800 1810 2120 1700 3253
Rose beng          
Au-198 kl          
BSP I-131          
Klir jetre          
Schilling          
Vol plaz          
Ferokinet          
Vek eritro          
Radiocirk   18 29 34 19
Scint tir          
Sc I-131 67 21 9 2  
Sc Tc 99m 124 292 267 276 226
Sc tir MIB     9 4  
Scint jetre 115 81 92 74 45
SPET 10 66 91 68 160
HIDA 20 16 30 23 35
Scint slez          
Scint bubr 70 83 52 32 56
SPET       28  
Sc b din 209 691 705 544 644
Scint pluc 18 50 13 12  
SPET 6   54 41 77
Scint lgl          
Scint moz          
SPET 1     7 8
Scint skel 291 481 495 435 375
Scint pank          
Sc.Ga-67          
Rez urin          
Sc.placen          
Sc.kortek          
Bub klir          
Kaptopril          
Fix P-32          
RNV 33 53 25 11 6
Fazna     5 10  
Shunt     3 4  
Sc MIBG       2  
Sc MIBI 38        
SPET   78 31 110 154
Sc Er   13   25 34
Sc pljuv   8 9 8 8
Cipro       6 4
Whol         36
ZBIR 2822 3825 4119 3575 5244
 
     
     
  Tabela 2. Podaci o broju i vrsti in vitro analiza za period 1999-2003.
  IN VITRO analize
  1999 2000 2001 2002 2003
analiza          
TT4 0        
Insulin 31 22 55 2 0
HbsAg          
HGH 33 39 26 21 34
TT3          
FSH 397 473 470 439 551
LH 236 475 470 0 442
Cortisol 155 147 141 17 146
           
TSH          
UTSH 1623 1521 1557 1220 1874
Testost 160 194 139 17 208
DNA Ab          
HBsAb          
HPL          
HCG 247 236 251 305 332
Estriol          
HBcAb          
HAV          
Prolaktin 553 556 597 571 774
Progest 711 627 598 615 708
Estradiol 26 156 0 0  
TgAb 71 155 156 61 187
Insul Ab          
Parat 8        
CEA 375 312 299 283 416
AFP 114 85 72 85 123
CA 125          
CA 15-3          
CA 19-9          
CA 72-4          
PAP 637 698 963 918 1089
PSA          
TPA          
CA 50          
IgE tot 537 558 474 452 392
IgE spec          
TRAb 480 486 387 216 118
FT4 534 502 518 412 694
FT3 523 493 277 125 13
TRH RIA          
LHRH RIA          
DHEA          
TMAb          
C-peptid          
SHBG   11 52 102 14
ACTH          
Tg         26
ZBIR 7451 7746 7502 5861 8141
 
     
     
  Zbirni podaci za sve in vivo i in vitro testove, za period od početka rada službe (jun 1969) do kraja 2003. godine, prikazani su na tabeli 3. Budući da nisu sačuvani podaci za 1981. godinu za obe vrste testova, a za in vitro još i za l986, ukupne cifre bi trebalo povećati za oko 10%.

Tabela 3. Zbirni podaci o broju i vrsti IN VIVO i IN VITRO analiza za period 1969-2003.
test UKUPNO analiza UKUPNO
fix 131-I 14239 TT4 20276
fix 99mTc 255 Insulin 2967
Supres 112 HbsAg 15972
PBI-131 268 HGH 684
Tir klirens 11 TT3 12976
Renograf 92683 FSH 10645
Rose beng 877 LH 9861
Au-198 kl 361 Cortisol 2299
BSP I-131 55   0
Klir jetre 323 TSH 5074
Schilling 5 UTSH 10431
Vol plaz 103 Testost 3091
Ferokinet 48 DNA Ab 602
Vek eritro 15 HbsAb 2483
Radiocirk 1693 HPL 2227
Scint tir 9748 HCG 3733
Sc I-131 1189 Estriol 707
Sc Tc 99m 3084 HbcAb 765
Sc tir MIB 13 HAV 288
Scint jetre 16823 Prolaktin 11416
SPET 395 Progest 17969
HIDA 4023 Estradiol 6181
Scint slez 30 TgAb 2294
Scint bubr 6322 Insul Ab 74
SPET 28 Parat 367
Sc b din 7043 CEA 7621
Scint pluc 2026 AFP 1552
SPET 178 CA 125 1193
Scint lgl 36 CA 15-3 1750
Scint moz 2943 CA 19-9 1256
SPET 16 CA 72-4 248
Scint skel 10211 PAP 178
Scint pank 26 PSA 5651
Sc.Ga-67 119 TPA 819
Rez urin 237 CA 50 721
Sc.placen 11 IgE tot 8432
Sc.kortek 11 IgE spec 898
Bub klir 192 TRAb 3638
Kaptopril 46 FT4 4426
Fix P-32 16 FT3 2169
RNV 1613 TRH RIA 80
Fazna 156 LHRH RIA 325
Shunt 88 DHEA 333
Sc MIBG 10 TMAb 200
Sc MIBI 80 C-peptid 50
SPET 373 SHBG 213
Sc Er 72 ACTH 54
Sc pljuv 33 Tg 26
Cipro 10    
Whol 36    
ZBIR 178285 ZBIR 185215
 
     
     
 

PRILOG II

 
  Radili u Službi za nuklearnu medicinu  
 
Prezime i ime Profesija – radno mesto od - do
VNS dr sc Nebojša Paunković spec. nukl. i interne med 1969
Olga Jojić, ing stat. glavni laborant 1969
Stevan Marković bolničar 1969-1971
Dobrila Simić medicinska sestra 1970-1971
Zorica Živković laborant 1971
Andrija Jovanović spremač 1971-1973
Prim. Dr sc Ratko Paunović spec. medic. biohemije 1972
Zorica Ivanović laborant 1972
Milena Drljača spremačica 1973-1979
Slavko Stojanović viši laborant 1977
Gordana Jovanović spremačica 1978
Dragan Stefanović elektrotehničar 1979
Mr sc Slađana Vučković spec. medic. biohemije 1980-1997
Dr med Olga Pavlović spec. interne med 1981-1993
Ljiljana Stojković spremačica 1981-1984
Dr Med Mirjana Mitić spec. nukl.med. 1982-1996
Olgica Gojković spremačica 1984
Dragan Jovanović laborant 1984
NS dr sc Džejn Paunković spec med biohemije 1985
Dr med Kosta Nikolić spec. nukl.med. 1985
Branislav Stojiljković laborant 1988
Mr sc Miodrag Đorđević spec. interne med 1989-1993
Dr med Zorica Roško spec klin imunolog 1994
Mr sc dr Željka Aleksić spec. nukl.med. 1994
Snežana Trailović laborant 1997
Dr med Aleksandar Aleksić spec interne med 1999
Violeta Mitrović laborant 2003
Ivanka Ducanović spremačica 2003
 
     
     
 

PRILOG III.

Važnija stručna i društvena priznanja Službe

Naziv priznanja kome je dodeljeno Godina
Nagrada SLD za zdr.zaštitu Šefu službe 1984
Nagrada oslobođenja Zaječara Šefu službe 1985
Povelja oslobođenja Zaječara Službi za nukl med 1999
Nagrada »Milovan Antić« Dr N. i Dž. Paunković 1999
Nagrada »Sunčani sat« Tireoidnom timu Službe 2001
Godišnja nagrada SO Zaječar Tireoidnom timu 2002
 
     
  I bezbroj diploma, zahvalnica itd.  
     
 

PRILOG IV.

 
  RADOVI PUBLIKOVANI U INOSTRANSTVU “IN EXTENSO”
 1. Vanlić-Razumenić, Paunković N, Drašković R, Kostantinovska D, Maksin D. Application of sodium dimercaptosuccinate for decrease of radiation burde of renal scintigraphy by chlormerodrin Hg-203. International Journal of Applied Radiation and Isotopes. 1979; 30: 473.
 2. Vanlić-Razumenić N, Đokić D, Paunković N, Gorkić D. Studies of the chemical and biological properties of the skeletal imaging agent Tc 99m methylene diphosphonate. Nucl Med XXI. 1982; 40: 150.
 3. Vircburger M, Prelević G, Todorović P, Bojić P, Perić Lj, Paunković N. Renovascular hypertension associated with bilateral aldosteronoma. Postgrad Med J. 1984; 60: 533.
 4. Paunkovic N, Paunkovic J. The significant increase in incidence of Graves' disease in Eastern Serbia during the civil war in former Yugoslavia (1992-1995). Thyroid 1998; 8 (1): 37-41.
 5. Paunkovic N, Paunkovic J. The significance of TSH receptor antibodies and thyroid microsomal antibodies in Graves' disease. Thyroidol Clin Exp 1998; 10:13-17.
 6. Krassas GE, Pantikides N, Kaltsas Th, Papadopoulou Ph, Paunkovic N, Paunkovic J. Menstrual disturbances in hypothyroidism. Clinical Endocrinology (Oxf), 1999; ( 50)5: 655-659.
 7. Jaksic E, Beatovic S, Zagar I, Paunkovic N, Stefanovic A, Ajdinovic B, Janosevic S, Han R. Interobserver variability in 99 m Tc-DMSA renal scintigraphy reports: multycentric study. Nuclear medicine review. 1999; 2(1): 28-32.
 8. Paunkovic N, Paunkovic J. Associated Graves’ and Plummer’s disease. Hellenic Journal of Nuclear Medicine. 2003; 6(1): 44-47.
 9. Paunkovic N, Paunkovic J. Diagnostic sensitivity of two radio receptor assays (TRAK Assay and TRAK Dyno human) for the detection of TSH receptor antibodies. Nuclear medicine review. 2003; 6(2): 119-122.
 
     
  RADOVI SAOPŠTENI NA MEĐUNARODNIM NAUČNIM SKUPOVIMA, PUBLIKOVANI U IZVODIMA
 1. Vanlić-Razumenić N, Paunković N, Drašković R. Decrease of absorbed radiation doses in renal scintigraphy with neohydrine Hg-203 by application of sodium dimercaptosuccinate. XIV Internationale Jahrestangung der Gesellschaft fur Nuclear Medizine,V., Berlin (1976).
 2. Paunković N, Miladinović J, Pavlović O. Determination of TSH receptor autoantibodies in different phases of Graves-Basedow disease. Nucl Med. 1986; 26: A 129.
 3. Paunković N, Miladinović J, Albahari S. Thyrotropin-releasing hormone plasma level in normal subjects and abnormal thyroid states. Nuc Med. 1987; 26: 279.
 4. Paunković N, Miladinović J, Pavlović O. Evaluation of autoimmune stimulation of thyroid by 99m-Tc pertechnetate uptake test. Europ J Nucl Med. 1989; 15: 524.
 5. Paunković N, Miladinović J, Pavlović O. Values of TSH receptor autoantibodies (TRAb) in patients with treated Graves' dusease. Europ J Nucl Med. 1990; 16: 483.
 6. Paunković JS, Paunković ND, Nikolić K. A simple method for measurement of TSH-receptor autoantibodies in thyroid cell suspension. Europ J Nucl Med. 1995; 22: 932.
 7. Paunković J, Paunković N. Clinical significance of tumour markers CEA, TPA and CA 15-3 in dtection of breast cancer progression. Proc XVI ICCC, London (1996) 141.
 8. Vučković S, Paunković N, Paunović R. Application of different radioimmunoassays of parathyroid hormone in evaluation of parathyroid supressibility in hyperparathyroidism due to chronic renal failure. Ibidem, p. 414.
 9. Jaksic E, Beatovic S, Zagar I, Paunkovic N, Stefanovic A, Ajdinovic B, Han R. Multicentric study of interobserver variability on 99m Tc-DMSA scintigraphy reports. Europ J Nucl Med 23(9):1996,1076 (abstr 175). Europ Nucl Med Congress, Kopenchagen 1996.
 10. Paunkovic J, Paunkovic N. Predictive value of TSH receptor antibodies for relapse in paients with Graves’ disease treated by anti-thyroid drugs. Europ J Nucl Med 1998; 25(8):1119 (abstr PS-541), Joint Congress of the EANM and WFNMB, Berlin,1998.
 11. Paunkovic J, Paunkovic N. Neonatal TSH screeneng as indicator of iodine deficiency during significant increase in Graves’ disease in East Serbia. 10th Balkan Congress of Endocrinology, Belgrade, 1999.
 12. Paunkovic N, Paunkovic J. Transitory increase of Graves’-Basedow’s disease in Timok Region, Serbia, ibidem.
 13. Paunkovic ND, Paunkovic JA, Omanovic ZS, Kostic BK. Thyroid cancer in congenital dyschormogenetic hypothyroidism during insufficient supply of thyroxin. Endocrine Journal 47 (Suppl):130 (abst P-100), 2000. 12th International Thyroid Congress, Kyoto 2000.
 14. Paunkovic JA, Paunkovic ND. Variation of neonatal TSH values and incidence of some thyroid diseases: possible influence of iodine content correction? Ibidem. page 139 (abst P-135).
 15. Paunkovic JA, Paunkovic ND. Neonatal TSH screening as indicator of iodine deficiency durign significant increase in Graves’ disease in East Serbia. Ibidem. page 139 (abst P-136).
 16. Paunkovic ND, Paunkovic JA. Autonomous functioning nodule and Graves’ disease. Ibidem. Page 148 (abst P-171).
 17. Paunkovic ND, Paunkovic JA. The issue of medicament treatment with high doses of methimazole on serum level of TSH-receptor antibodies in patients with Graves’ disease previously treated with titration doses. Ibidem. Page 190 (a336).
 18. Paunkovic N, Paunkovic J, Aleksic Z, Nikolic D, Aleksic A. TSH-receptor antibodies "negative Graves' disease" - reevaluation of diagnosis. J Endocrinol Invest 24 (Suppl to No 6), 2001, 90 (abstr 179). 27th Annual Meeting of the European Thyroid Association, Warsaw, 2001.
 19. Paunkovic N, Paunkovic J, Aleksic Z, Nikolic D, Aleksic A. Cigarette smocking - risk factor for Graves' disease ophtalmopathy. Ibidem, 132 (Abstr 264).
 20. Paunkovic ND, Paunkovic JA. Characteristics of two radioreceptor assays (TRAK-Assay and DYNOtest TRAK human) for detection of TSH receptor antibodies. . Europ J Nucl Med 2002;(Suppl 1): S202 (abstr P-53), Annual Congress of EANM, Vienna,2002.
 21. Paunkovic J, Paunkovic N. Iodine correction and incidence of Graves’ disease in East Serbia. Journees Internationales d’endocrinologie clinique, Paris, 2002, poster 13
 22. Mitov V, Paunkovic N, Aleksic Z, Bastac D, Aleksic A. Frequency and prognostic values of reported side effects during dipyridamol stress test in myocardial perfusion scintigraphy. Europ J Nucl Med 2003; 30(Suppl II): S251 (Abstr P26). Annual Congress of EANM, Amsterdam, 2003.
 23. Mitov V, Paunkovic N, Aleksić Ž, Bastać D, Baškot B, Aleksić A. Perfuziona scintigrafija miokarda primenom tetrofosfmina po stres-rest jednodnevnom protokolu u dijagnostici koronarne bolesti – naša iskustva. Konferencija »Perspektivnije metodi tomografičeskoj dijagnostiki, razrabotka i kliničeskoe primenie. Tomsk, 2003, str.74-76.
 24. Paunkovic J, Paunkovic N, Mitov V. Thyroid function in patients with coronary artery disease. ETA meeting, Edinburgh, 2003; p. 145, abstr P-221.
 25. Paunkovic N, Paunkovic J. The follow-up of incidence of autoimmune hyper and hypothyroidism in Eastern Serbia during 24 years, ETA meeting, Edinburgh, 2003. p. 100, abstr P-132.
 
     
  PREDAVANJA PO POZIVU U INOSTRANSTVU
 1. Institut BRAHMS, Berlin, 20.januar 1999. Paunković Nebojsa and Jane Paunkovic: TRAb – Contribution to solving particular clinical problems in thyroidology – Experiences and future project.
 2. Paunković N.: Recent trends and our experience in the diagnosis of hyperthyroidism. 2nd Nuclear Medicine Meeting of Northern Greece with International Participation Thessaloniki, 2001.
 
     
  MONOGRAFIJE
 1. Paunković N, Paunković J. Autoimuna tireoidna stimulacija u hipertireozi, Megatrend, Beograd, 1997.
 2. Paunkovic N, Paunkovic J. Testing of Autoimmune Thyroid Stimulation, In: Thyroid Gland, Serbian Academy of Science (SANU) 1996.
 3. Paunković N. Radiofarmaceutici u onkologiji i terapiji, u: Nadežda Vanlić Razumenić, Radiofarmaceutici – Sinteza, osobine i primena, Velarta, Beograd, 1998.
 4. Paunković J, Paunković N. Incidenca nekih tireoidnih oboljenja i varijacije neonatalnog TSH: posledica korekcije sadržaja joda? Drugi naučni skup o štitastoj žlezdi - Zlatibor 2000. Beograd 2001.
 5. Paunković N. Određivanje bubrežnih klirensa metodom jednokratne injekcije radioaktivnih indikatora. U: Strahinjić S. i sar: Nefrologija – principi i praksa, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, 2002, 243-245.
 6. Paunković N, Paunković Dž. Testiranje tireoidne akumulacije 99mTc pertehnetata metodom normalizovanog »slope«-a, u: Jurij Vučina, Tehnecijum 99mgenerator na bazi molibdena 99 visoke specifične aktivnosti. Institut »Vinča«, Beograd 2003, 135-140.
 
     
  CITIRANOST

Wiersinga WM. Environmental factors in autoimmune thyroid disease
EXPERIMENTAL AND CLINICAL ENDOCRINOLOGY & DIABETES
1999, Vol 107, Iss 53, pp 567-570.
Citation: PAUNKOVIC N – 1998 – THYROID – V8 – P 37.

Leclere J.F. Stress and autoimmune thyroid disease
THE THYROID AND ENVIRONMENT (F. Peter et al) Schattauer, New York, 2000, p.156.
Citation: PAUNKOVIC N – 1998 – THYROID – V8 – P 37

Wiersinga WM. Environmentals factor in healthy women at risk for autoimmune thyroid disease
THE THYROID AND ENVIRONMENT (F. Peter et al) Schattauer, New York, 2000, p.182.
Citation: PAUNKOVIC N – 1998 – THYROID – V8 – P 37

Colin M. Dayan Stressful life events and Graves' disease revisited.
CLINICAL ENDOCRINOLOGY, 2001 vol 55, 13-14.
Citation: Paunkovic N - 1998 - THYROID - V8 - P 37

Pipesz A., Blaufox M.D., Gordon I. et al;.
Consensus of renal cortical scintigraphy in children with urinary tract infection
SEMINARS IN NUCLEAR MEDICINE, 1999, Vol XXIX, No 2, pp 160-174.
Citation: Jaksic E. 1997 – Eur J Nucl Med V24, P867

 
     
     
  PUBLIKOVANI "IN EXTENSO" U DOMAĆIM ČASOPISIMA
 1. Paunković N, Protić J, Velimirović. Početni stadijumi nefritičnog sindroma u školskoj populaciji. Med Pregl 1969;7-8: 385.
 2. Paunković N. Indeks slobodnog tiroksina u funkcionalnom ispitivanju štitaste žlezde. Srpski arhiv. 1972; 100: 1191.
 3. Milutinović G, Paunković N. Dijagnostička vrednost radiorenografije Acta medica Medianae. 1971; 5: 68.
 4. Vlatković D, Nicić A, Paunković N. Ispitivanje cerebralne cirkulacije radiocirkulografijom. Med Pregl. 1972; 11-12 489.
 5. Pavlović Ž, Grnčarević Lj, Paunković N. Perfuziona scintigrafija pluća. Plućne bolesti i tuberkuloza. 1972; 3: 205.
 6. Jeveričić V, Paunković N. Radioimunološko određivanje insulina u krvi. Acta medica Medianae. 1973; 7-8: 14.
 7. Paunković N, Filipović S, Veličković M, Nikodijević M. Glikoregulacija kod bolesnika sa reseciranim želucem. Radiol Iugosl. 1976; 10: 115.
 8. Nikolić V, Paunković N, Oprić M. Prilog savremenom stavu hirurškog lečenja malignoma tireoideje. Timoč Med Glas. 1977; 3: 13.
 9. Paunković N, Pavlović O. Prilog izučavanju funkcionog stanja štitaste žlezde posle lečenja hipertireoze radioaktivnim jodom. Timoč Med Glas. 1977; 4: 9.
 10. Tasić N, Milenković V, Jeveričić V, Nikolić V, Paunković N. Prikaz bolesnika sa idiopatskom hemohromatozom. Timoč Med Glas. 1978; 5: 43.
 11. Paunković N, Pavlović O, Paunović R. Sindrom smanjene tireoidne rezerve posle lečenja hipertireoze radioaktivnim jodom. Radiol Iugosl. 1978; 12: 389.
 12. Paunković N, Paunović R, Paunković B. Ispitivanje nekih funkcionih pokazatelja tireoidne funkcije u bolesnika sa akutnim virusnim hepatitisom. Radiol Iugosl. 1979; 13: 145.
 13. Paunković N, Pavlović O, Paunović R. Ispitivaneje funkcionog tireoidnog statusa bolesnika lečenih od hipertireoze radioaktivnim jodom u kojih je dobijen nedovoljan odgovor na Thyrotropin-releasing hormon. Radiol Iugosl. 1979; 13: 495.
 14. Paunović R, Vasilijević J, Paunović R, Paunković N. Značaj određivanja koncentracije placentnog laktogena i estriola u serumu trudnica za testiranje stanja placente i fetusa. Acta medica Medianae. 1979; 6: 33.
 15. Paunović R, Paunković N, Paunović N. Koncentracije lutealnog progesterona u ovulatornoj fazi. Radiol Iugosl. 1980; 14: 453.
 16. Vučković S, Paunković N, Paunović R. Izučavanje nekih etioloških činilaca anemije bolesnika sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom. Timoč Med Glas. 1980; 3-4: 13.
 17. Jovanović A, Paunković N. Određivanje ejekcione frakcije leve srčane komore metodom ekvilibrijumske radionuklidne angiokardiografije. Radiol Iugosl. 1981; 15: 363.
 18. Paunković N, Žikić R. Određivanje klirensa 99m Tc DTPA kompjuterizovanom gama kamerom. Radiol Iugosl 1981; 15: 311.
 19. Zmbova B, Karanfilov E, Tadžer I, Tajfl D, Paunković N, Bzenić J. Sinteza i kontrola kvaliteta Tc 99m Dietil IDA (EHIDA). Radiol Iugosl 1981; 15: 399.
 20. Paunković N, Žikić R. Ispitivanje uticaja ptoze bubrega na rezultat radiorenografskog testiranja. Timoč Med Glas 1981; 1-2: 39.
 21. Paunković N, Pavlović O, Paunović R. Scintigrafske promene na zglobovima kod reumatoid artritisa. Radio Iugosl 1981; 15: 161.
 22. Paunković N, Trailović I, Razumenić N. Ispitivanje koštanog metabolizma bolesnika na hemodijalizi pomoću Tc 99m MDP. Radiol Iugosl 1982; 16: 125.
 23. Vanlić-Razumenić N, Đokić D, Paunković N, Gorkić D. Hemijske i biološke osobine Tc 99m metilendifosfonata (MDP) I. Priprema osteotropnog reagensa. Radiol Iugosl 1982; 16: 135.
 24. Jovanović A, Paunković N. Merenje istisne frakcije leve komore bolesnika koji su preležali infarkt miokarda. Radiol Iugosl 1982; 16: 111.
 25. Paunković N, Pavlović O, Kostić B, Nikolić V. Neki aspekti dijagnoze i terapije nodozne strume. Timoč Med Glas 1982; 3: 75.
 26. Paunković N. Mogućnosti korišćenja službe za nuklearnu medicinu u dijagnostičkom i terapijskom programu. Timoč Med Glas 1980; 3-4: 61.
 27. Milenković V, Kapetanović B, Paunković N, Paunović R. Ispitivanje uloge jetre u metabolizmu i transportu tireoidnih hormona u obolelih od akutnog virusnog hepatitisa. Timoč Med Glas1982; 1-2: 49.
 28. Popović A, Paunković N. Vađenje zuba kod kardiovaskularnih bolesnika. Timoč Med Glas1976; 1: 45.
 29. Paunković N, Žikić R. Određivanje klirensa glomerulske filtracije bubrega pomoću Tc 99m DTPA na osnovu Oberhausenove metode i Sapirstenovog modela. Srpski arhiv 1982; 10: 1201.
 30. Paunković N, Pavlović O, Paunović R, Vučković S. Prilog racionalnoj dijagnozi Hashimoto tireoiditisa. Radiol Iugosl 1983; 17: 273.
 31. Vučković S, Paunović R, Paunković N. Određivanje ukupnog tiroksina u serumu RIA kompletom IBK-Vinča. Radiol Iugosl 1983; 17: 355.
 32. Popović A, Paunković N. Radioizotopsko testiranje dentogenih inflamacija koštanog tkiva vilica. Radiol Iugosl 1983; 17: 481.
 33. Janković V, Kostić B, Paunković N. Prikaz slučaja medularnog karcinoma štitaste žlezde. Timoč Med Glas 1983; 3: 163.
 34. Paunković N, Radulović N. Analiza nekih radiokardiografskih parametara u bolesnika sa hroničnim plućnim srcem. Radiol Iugosl 1984; 18: 353.
 35. Nikolić K, Paunković N, Manić T. Analiza Gamma variate funkcije kod ispitivanja protoka krvi kroz mozak. Timoč Med Glas 1985; 1-2: 25
 36. Paunković N, Vučković S, Trailović I. Ispitivanje kostnog metabolizma bolesnika na hemodijalizi nuklearnomedicinskim in vivo i in vitro metodama. Radiol Iugosl 1986; 20 (suppl III): 39.
 37. Miladinović Dž, Paunković N, Ratković M. Prikaz modifikovane metode za testiranje insulinskih receptora na eritrocitima. Radiol Iugosl 1986; 20 (suppl III): 43.
 38. Paunković N, Jovanović A. Testiranje radioizotopskih metoda za merenje istisne frakcije leve komore srca. Srpski arhiv 1986; 114: 743.
 39. Milavec V, Paunović R, Vasilijević J, Paunović R, Paunković N. Naša iskustva u detekciji ovulacije određivanjem koncentracije progesterona u serumu. Jugoslav Ginek Opstet 1980; 20: 339.
 40. Vučković S, Paunković N, Milenković V. Značaj nekih radionuklidnih i biohemijskih metoda u dijagnozi renalne osteodistrofije. Timoč Med Glas 1986; 3-4: 261.
 41. Paunković N, Miladinović Dž, Albahari S. Određivanje koncentracije endogenog Thyrotropin releasing hormona u plazmi zdravih osoba i tireoidnih bolesnika. Radiol Iugosl 1988; 22: 257.
 42. Paunković N, Miladinović J, Albahari S. Degradacija sintetskog Thyrotropin-releasing hormona u krvi ljudi in vivo i in vitro. Radiol Iugosl 1989; 23: 51.
 43. Miladinović Dž, Paunković N, Paunović R. Ispitivanje nekih tumorskih markera. Timoč Med Glas 1985; 3-4: 293.
 44. Paunković N, Radulović N, Jovanović A, Nikolić K. Fazna analiza kod bolesnika sa poremećajima srčane provodljivosti. Med Razgl 1988; 27 (suppl 4): 125.
 45. Miladinović J, Paunković N. A study of the inhibitory effects of two insulin preparations on the binding of 125-I insulin to specific erythrocyte receptors. Diabetologia Croatica 1989; 18: 25.
 46. Paunković N, Miladinović J, Nikolić K. Radioreceptorski test za tireotropin - priprema i testiranje komponenti. Radiol Iugosl 1989; 23: 383.
 47. Đorđević M, Paunković N, Đorđević-Lalošević V, Miladinovcclcić Dž. In vitro testovi tireoidne fucnkcije kod bolesnika na hroničnom programu hemodijalize. Radiol Iugosl 1989; 23: 375.
 48. Miladinović Dž, Paunović R, Paunković N. Rezultati određivanja tumorskog markera CA-125 u bolesnica sa karcinomom ovarijuma. Jugosl ginekolperinatol 1989; 29: 83.
 49. Miladinović Dž, Paunković N. Testiranje peosetljivosti na penicilin određivanjem ukupnih i specifičnih imunoglobulina grupe E. Timoč Med Glas 1989; 16: 139.
 50. Miladinović Dž, Paunković N. Metodološke karakteristike radioreceptorskog testa za insulin na eritrocitima. Med Pregl 1990; 1-2: 44-47.
 51. Đorđević M, Paunković N, Đorđević V, Paunković Dž. Uticaj životne dobi na in vitro testove tireoidne funkcije kod odraslih bolesnika na hromičnom programu hemodijalize. Srpski arhiv 1990; 118: 291-293.
 52. Đorđević M, Paunković N, Đorđević-Lalošević V, Paunković J. In vitro thyroid function tests in patients on regular hemodialysis: The role of chronic nonthyroidal illnesses. Radiol Iugosl 1991; 25: 39-42.
 53. Paunković N, Paunković J, Pavlović O. Procena autoimune stimulacie štitaste žlezde testom akumulacije 99mTc pertehnetata. Radiol Iugosl 1991; 25: 43-46.
 54. Paunković N, Paunković J, Pavlović O. Values of TSH receptor autoantibodies (TRAb) in patients with treated Graves' disease. Radiol Iugosl 1991; 25: 319-323.
 55. Vučković S, Paunković N. Effect of Calcium and 1, 25 dihydroxivi-vitamin D on the level of hyperparathyroidism due to chronic renal insufficiency. Med Pregl 1993; 44 suppl 1: 40-42.
 56. Paunković N, Paunković J. Tumor markers in detection of metastases- illustration of some practical aspects. Med Pregl 1993; 44 suppl 1: 72-73.
 57. Paunković N, Paunković Dž. Učestalost nalaza antitela na TSH recep tore (TRAb) i tireoidnih mikrozomskih antitela (TMAb) u Graves-ovoj bolesti. Med Pregl 1995; 1-2: 10-14.
 58. Paunković J, Paunković N, Nikolić K. Radioreceptor assay for TSH preparation and testing. Radiol Arch Srb 1996; 5: 993-995.
 59. Paunković N, Paunković Dž, Nikolić K. Optimizacija radioreceptorskog testa za TSH receptorska antitela. Timoč med glasnik,1996; 21: 1-4, 21-23.
 60. Željka Paunović, Džejn Paunković, Dušan Bastać, Nebojša Paunković. Amiodaronom indukovani poremećaji funkcije štitaste žlezde - prikaz bolesnika. Ibidem, 44-46.
 61. Aleksić Ž, Paunković N, Paunković Dž. Amiodaronom indukovan hipotireoidizam (AIH) - kliničke karakteristike osam pacijenata. Medicus 2001; 2(1): 35-37.
 62. Paunković N, Vanlić-Razumenić N. Ubrzanje eliminacije radioaktivne žive (203Hg) iz bubrega Natrium Dimerkaptosukcinatom. Acta Fac Med Naiss 2001; 18(1): 22-25.
 63. Paunković N, Paunković Dž. Uticaj visokih doza methimazola na koncentraciju antitela na receptore za TSH (TRAb) kod bolesnika od Graves- Bazedovljeve bolesti predhodno lečenih titracionim dozama. GLASNIK Instituta za štitastu žlezdu i metabolizam Zlatibor, 2002; V (5): 17-23.
 64. Petrović I, Spasić S, Savin S, Cvejić D, Paunković N, Paunković Dž. Poređenje dijagnostičkog značaja određivanja ukupnog tiroksina, tiroksin: tiroksin vezujući globulin indeksa i slobodnog tiroksina za evaluaciju poremećaja funkcije štitaste žlezde. Arh.farm 2002; 3: 295-301.
 65. Aleksić Ž, Paunković N, Paunković J, Aleksić A: Scintigrafija štitaste žlezde sa 99mTc-metoxyisobutilisonitrilom (MIBI) kod bolesnika na terapiji amiodaronom – preliminarni rezultati. GLASNIK Instituta za štitastu žlezdu i metabolizam Zlatibor, 2002; 5 (6): 28-35.
 66. Mitov V, Paunković N, Aleksić Ž, Bastać D, Milošević I, Milošević A, Vugdelija D, Adamović D. Procena uspešnosti fibrinolitičke terapije u akutnom infarktu miokarda primenom perfuzione scintigrafije miokarda. Balneoklimatologija 2003; 27 (2): 187-192.
 
     
  Adresa autora:
Nebojša Paunković
Javorska 5, 19000 Zaječar
e-mail: mcza@sezampro.yu

Rad primljen 27. 07. 2004.
Rad prihvaćen 31. 07. 2004.
Elektronska verzija objavljena 18. 09. 2004.
 
                 
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 20 May 2009