Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2004     Volumen 29     Suppl 1.
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
UDK: 61(497.11)”196/197” ISSN 0350-2899, 29(2004) Suppl. 1 p. 63-66
 
Istorija medicine i zdravstvene kulture

Zdravstvena kultura Zlota 70-tih godina XX veka
Health Culture of Zlot Region in 70's of XX Century

Petar Paunović
Rajac

 
     
  Sažetak:

Ključne reči: zdravstvena kultura, Zlot, istorija
Key words: health culture, Zlot, history
 
     
 

I

Sedamdesete godine XX veka bile su godine istraživanja zdravstvene kulture stanovništva na području Timočke krajine.
Institut za zdravstveno prosvećivanje SR Srbije u Beogradu radio je na istraživačkim "Projektima razvoja života, zdravlja i zdravstvene kulture u mesnim zajednicama i radnim jedinicama (po radnim organizacijama)" kojima su bili obuhvaćeni tzv "plavno područje" i borska komuna.
Rezultati tih istraživanja sačuvani su i dostupni za korišćene tako da je moglo da se na osnovu njih uradi analiza zdravstvene kulture sela Zlot. Ovaj rad ima istorijski značaj, a kada se uzme u obzir da je u ovom selu postojala jedno vreme zdravstvena zadruga (između dva rata) i godinu, dve dana posle 1945. godine, moglo bi se videti u kojoj meri su sačuvani zasadi zdravlja koje je ona ostavila tokom svog postojanja.
U ovom radu je posebno mesto dato zdravstvenoj kulturi žena u Zlotu, jer žena ima posebnu, veoma specifičnu i od velikog značaja ulogu u zdravstvenoj kulturi nekog područja, u ovom slučaju sela Zlot u borskoj komuni.
Istraživanja "osnova života, zdravlja i zdravstvene kulture" sela Zlot izvršena su 1969. i 1970 godine i obuhvatila su 85 domaćinstava najviše nastanjena poljoprivrednicima 43,52% i radnicima u privredi 31, 76%, a zatim penzionerima 12,94%, zanatlijama 4,70%, domaćicama 4,70% i radnicima u neprivredi 2,35%. Od 85 anketiranih domaćinstava u 31 (36, 47%) niko nije bio zapošljen. Struktura domaćinstava bila je takva da su čisto poljoprivredna domaćinstva činila 29,43% a radničko-zemljoradnička 55,30%.
Tokom istraživanja anketirano je ukupno 293 stanovnika. od toga 143 muškarca (48,80%) i 150 žena (51,20%). Kada je reč o zdravstvenoj kulturi anketiranih treba uzeti u obzir da je najbrojnija populaciona grupa anketiranih starija od 65 godina, odnosno da se najviše anketiranih nalazi u grupi od 40 do 59 godina starosti (40,42%), bez obzira na pol. U radnom odnosu bilo je 64 (21,84%) a van radnog odnosa najveći broj 229 (78,16%).
Kada je reč o zdravstvenoj kulturi od velikog značaja je stepen pismenosti i stepen obrazovanja anketiranih. Bez škole je bilo 90 (30,72%), sa nepotpunom osnovnom školom 152 (51,88%), sa osnovnom školom 47 (16,04%), sa srednjom školom 2 (0,68%) i sa višom školom 1 (0,34%). Ne postoje velike razlike u odnosu na pol, mada je kada su pitanju anketirani bez ikakve škole nešto veći broj muškaraca.
Mogućnosti da se dobijaju informacije o životu, pored ostalog, u vezi sa zdravljem bile su radio i televizor. Na osnovu rezultata pomenutog istraživanja sedamdesetih godina, u oko 16% domaćinstava nije bilo ni radio-aparata ni televizora. Najrasprostranjeniji je bio radio u preko 75% domaćinstava. Tek je započinjalo vreme televizora kojih je u vreme anketiranja bilo u oko 15% domaćinstava. Dobijanje informacija u vezi sa zdravljem nije zavisilo samo od posedovanja nekih od pomenutih aparata, već i od programa radio stanica ali i od izbora emisija od strane slušalaca. Uglavnom su birane zabavne emisije, a televizor tamo gde ga je bilo, uključivan je obično nedeljom ili kada su postojale neke od popularnih serija.

II

Kada se radi o zdravstvenoj kulturi stanovništva sela Zlot obuhvaćenoj anketom uzeti su obzir i analizirani rezultati koji se odnose na zdravstvenu kulturu žene, kao njen odnos prema zdravlju i bolestima, stavovi i znanja u vezi sa njenom ulogom i obavezama u domaćinstvu i uređenjem i korišćenjem stambenog prostora i ponašanje u vezi sa higijenom i ishranom.
Kod anketiranih došlo se i do saznanja o osećanju zdravlja: 68% žena i muškaraca oseća se zdravim, odnosno oko 34% žena u postgenerativnom periodu. Na osnovu podataka o kontroli zdravlja kod lekara u toku godine vidi se da to ne čini oko 67% muškaraca i oko 76% žena što na neki način oslikava količinu zdravlja u populaciji, ali i stav da se zbog nekog od poremećaja zdravlja ne ide lekaru ukoliko on ne smeta pri radu. O odnosu prema zdravlju govore i podaci koliko anketiranih radi i "kad je bolesno", kada ima temperaturu ili neke druge znake bolesti. Oko 42% od ukupnog broja obuhvaćenih anketom to čini; u nešto većem procentu žene (generativnog oko 61% i postgenerativnog doba oko 47%) rade u odnosu na muškarce (oko 42%) koji rade kada su bolesni. Zdravstvenu kulturu žena odražava i javljanje lekaru na prve simptome bolesti što čini oko 53% žena generativnog doba i oko 45% žena postgenerativnog doba u odnosu na nešto veći procenat muškaraca (oko 58%). Kada je reč o bolestima, žene generativnog doba izjavljivale su da boluju od "psihoneuroza sa somatskim simptomima, reumatizma, oboljenja želuca, oboljenja bubrega, bolesti srca, oboljenja jajnika, povišenog krvnog pritiska", a žene postgenerativnog perioda od "bolesti srca, povišenog krvnog pritiska, reumatizma, oboljenja bubrega, oboljenja želuca, tuberkuloze i astme". Od bolesti "za koje znaju" na prvom mestu stavljaju tuberkuloza, pa zatim crevne zarazne bolesti i sifilis što otkriva opterećenost naroda i sećanje na zdravstvene pojave iz prošlosti. Kao uzrok nastanka zdravstvenih problema anketirani su povezivali sa obljenjem zuba, a zarazne bolesti u vezi sa prenošenjem uzročnika muvama, vašima, zagađenom vodom i hranom, prljavim rukama i polnim kontaktom kada su u pitanju polne bolesti. Međutim, mođe se reći da je carevalo neznanje u vezi sa "poznavanjem bolesti koje nastaju kao posledica oboljenja usta i zuba" kod oko 67% anketiranih, poznavanja prenošenja bolesti muvama kod oko 86% anketiranih, vašima kod oko 17%, na "poznavanje načina nastajanja proliva" kod oko 19%, na "poznavanje zaraznih bolesti koje mogu nastati preko nečistih ruku" kod oko 64%, na "poznavanju prenošenja gripa" kod oko 39%, na "poznavanju puteva prenošenja tuberkuloze" kod oko 28%, na "poznavanju načina prenošenja" polnih bolesti kod oko 31%, na "poznavanju posledica arteroskleroze" kod oko 85%, na "poznavanju načina sprečavanja srčanog udara" kod oko 82% anketiranih, na "poznavanje mogućnosti oštećenja srca usled nelečenog zapaljenja zglobova" kod oko 51% anketiranih, na "poznavanju načina lečenja krvnog pritiska kod oko 44%, na "poznavanju načina nastanka proširenih vena" kod oko 36% anketiranih i td.
Imajući u vidu da je bila namera na početku, da se u takvom materijalu otkriju tragovi aktivnosti na unapređivanju zdravstvene kulture stanovništva zdravstvene zadruge u Zlotu, pokazalo se da se stavovi i znanja žena postgenerativnog perioda ne razlikuju od ostalih, iako su živele u vreme kada je na tom prostora postojala i radila zdravstvena zadruga. Tako se potvrđuje saznanje da kada se u nekoj zajednici započnu aktivnosti na unapređivanju zdravlja, onda ih treba stalno održavati, jer ako se zajednica makar i za kraće vreme napusti ona zaboravlja nova znanja o zdravlju i vraća se starim zdravstvenim navikama.

III

Da bi se dobila slika o zdravstvenoj kulturi žena na području Zlota 70-ih godina XX veka treba uzeti u obzir neke pojave u odnosu na njena zaduženja i aktivnosti u prostoru u kome najviše boravi i radi. Na području o kome je reč muškarci su bili odgovorni za izgradnju kuće i događaje u njenoj okolini i na okućnici a žene za kućne poslove i higijenu.
Mnoge pojave i ponašanje stanovnika na području sela Zlot 70-ih godina XX veka predstavljaju "osnove života i zdravlja" a samim tim i elemente narodne zdravstvene kulture. Život se u to vreme odvijao u kućama koje su građene u vreme od 1950. do 1970. godine, ali bilo je i takvih, oko 25%, koje su građene počev od 1900. do 1940. godine. Najveći broj kuća je bio od slabog materijala, oko 64%, uglavnom dvosobnih (oko 54%) i jednosobnih (oko 22%). Trosobnih (oko15%) i četvoro i višesobnih (8,24%) bilo je znatno manje. Tako je u najvećem broju domaćinstava (oko 56%) samo jedna soba korišćena za potrebe svakodnevnog života. Dve sobe su korišćene u oko 37% domaćinstava, a više soba samo u oko 4%. U takvoj situaciji ukućani su bili u zbijenom smeštaju nepogodnom za ličnu higijenu a pogodnom za širenje zaraznih i parazitarnih bolesti.
O tome najbolje govori još jedan podatak da su oko 96% kuća u Zlotu bile bez kupatila. U takvoj situaciji oko 20% anketiranih kupalo se u intervalima od mesec dana i duže, a od toga žene postgenerativnog perioda "ređe od mesec dana". Tokom godine ti ljudi i žene su se mogli okupati najviše 12 puta!
Nedeljno se kupalo oko 53% muškaraca i 73% žena generativnog doba, a zapošljeni u RTB u Boru, njih oko 5%, kupalo se svakodnevno, što je u vezi sa zahtevima radnog mesta. Bez obzira na učestalost kupanja, anketirani su lično rublje presvlačili nedeljno oko 91% muškaraca, oko 94% žena generativnog i 80% žena postgenerativnog perioda: ukupno oko 90% anketiranih. Redovno presvlačenje jednom nedeljno je ovde u vezi sa merama za suzbijanje vašljivosti u prošlosti zbog pegavca na ovom području. Samo presvlačenje remetilo je ciklus razmnožavanja vaši i tako uticalo na njihovo uklanjanje što je narodu ostalo u sećanju.
Među podacima u vezi sa ličnom higijenom nalaze se i oni o pranju zuba četkicom i pastom za zube. Oko 35% anketiranih to čini, nešto veći procenat muškaraca (oko 44%) od žena generativnog doba. Kada je reč o ličnoj higijeni ženi je osporavano pravo da mnogo o tome brine zbog predrasude da su čiste i uredne žene promiskuitetne.
U takvoj strukturi i organizaciji stambenog prostora, žene u Zlotu 70-ih godina, nisu mogle da se bolje ponašaju ni u vezi sa uređenjem i higijenom stambenog prostora. Jedna jedina soba za stanovanje, imala je višestruku namenu. U 92% anketiranih domaćinstava ona je korišćena za pripremanje jela, u njoj su spavali deca i odrasli, tu se pripremala stočna hrana i sušila pokisla odeća i mokra obuća. Deca su spavala u oko 31% domaćinstava u istom krevetu sa odraslima, najčešće sa majkom (oko 29%), sa oba roditelja oko 33% a i istom procentu i sa babom.
Jedno važno pitanje u vezi sa "osnovama života i zdravlja" bilo je snabdevanje vodom za piće. Oko 51% anketiranih domaćinstava snabdevalo se vodom iz bunara. Iz nekaptiranih izvora još oko 22%. Jedna trećina domaćinstava (oko 14%) snabdevala se vodom sa "javne česme seoskog vodovoda, česme u kući – dvorištu (oko 5%) i crpke (oko 4%). U vezi sa vodosnabdevanjem postoje u tragovima zasadi zdravlja zdravstvene zadruge kada je reč o snabdevanju vodom iz vodovoda i pomoću crpki, ali i o stavu da voda za piće treba da je čista i da se o njenom kvalitetu mora brinuti stalno. To se odnosi na vodoobjekte koji se nalaze u kućnom dvorištu (oko 18%) dok se najveći broj objekata za snabdevanje vodom za piće, u vreme anketiranja, nalazio van dvorišta (oko 68%). Kada je reč o vodoobjektima, zasade zdravlja zdravstvene zadruge u Zlotu možemo naći u podacima da je stanje oko 32% u higijenskom pogledu dobro. Stanje oko 67% vodnih objekata nije u higijenskom pogledu bilo zadovoljavajuće. Kada je reč o vodi za piće treba dodati da je njeno korišćenje iz posebnog suda bilo u oko 9% anketiranih domaćinstava.
Kada je reč o zdravstvenoj kulturi žene značajno je pogledati kako se ona snalazila u organizaciji ishrane, posebno u ishrani dece, u Zlotu 70-ih godina XX veka. Žena je imala važnu ulogu kako u izboru namirnica tako i u pripremanju hrane, posluživanju, pranju posuđa i postupcima sa hranom. Kod anketiranih preovladava mišljenje o raznovrsnoj ishrani kao najboljem načinu ishrane, raznovrsno povrće je zastupljeno u preko 95% anketiranih domaćinstava, voće u oko 80%, jaja su korišćena 2-3 puta nedeljno u ishrani dece kod 1/5 domaćinstava, a meso u ishrani dece kod oko 27% anketiranih domaćinstava. U oko 76% domaćinstva obedovalo se iz posebnih sudova za jelo.
Kada je reč o posuđu dobijeni su podaci o postupcima sa posuđem između obroka. U oko 51% anketiranih domaćinstva posuđe je držano u ormanu, na stolu i zidu oko 10% domaćinstava, na zidu u i na ormanu i na stolu u oko 8%, na stalaži u oko 5% domaćinstava, odnosno na svim tim mestima zavisno od okolnosti i situacije u prostoru gde posuđe stoji. Oko 25% anketiranih domaćinstava imalo je električni šporet i frižider, a samo 1% bojler.

IV

Posebno poglavlje u istraživanjima "osnova života i zdravlja" stanovništva u Zlotu, 70-ih godina XX veka predstavlja ono koje se odnosi na brak i "intimnu higijenu" žene generativnog doba.
Kada je reč o bračnom stanju oko 84% žena gerenartivnog doba živelo je u braku. Oko 40% žena je već stupilo u brak do svoje 18. godine života. Samo u 16 godini 1/4 anketiranih žena bila je već u braku. Oko 3% anketiranih stupilo je u brak u 14. a 9% u 15. godini života. I muškarci su mladi stupali u brak ali stariji nego njihove žene. Posle 18. godine bilo je 68% muškaraca koji su zasnovali brak, dok je žena istog uzrasta bilo upola manje, oko 31%. O zdravstvenoj kulturi žene najbolje govore podaci o njenoj obaveštenosti o nekim pojavama života i zdravlja. Tako je oko 61% bilo neobavešteno u vezi sa menstruacijom, oko 30% žena nije koristilo ništa za vreme menstruacije, oko 48% žena je pobacivalo, od kojih je preko 46% imalo više od 3 pobačaja do trenutka anketiranja. Kada je reč o pobačajima žene su bile u nezavidnom položaju jer su pobacivala "kod kuće". Oko 52% anketiranih žena pobacivalo je kod nadrilekara, kome treba dodati još oko 8% žena koje su pobacivale "kod kuće" i u zdravstvenoj ustanovi. Toliki broj pobačaja je lako shvatljiv kada se uzme u obzir da je samo oko 7% žena koristilo zaštitna sredstva protivu začeća. Iz jedne grupe podataka se vidi da razlog neobaveštenosti treba tražiti i u zaziranju od kontakta sa lekarom, posebno za vreme trudnoće koja može biti i početak učenja o zdravlju za žene sa sela. Žene generativnog doba su u oko 34% odlazile kod lekara za vreme trudnoće. Samo se 1/4 žena porađala u zdravstvenoj ustanovi, oko 84% radile su sve poslove do kraja trudnoće, oko 55% je izjavilo da su imale polne odnose do 7,5 meseci trudnoće a oko 34% i do kraja trudnoće.

V

Zdravstvenu kulturu Zlota u 70-im godinama XX veka odražavaju i higijenske prilike na okućnici, odnosno dvorištu koje je u svakodnevnoj upotrebi. S obzirom na činjenicu da je ono što se događa izvan kuće najvećim delom muški posao iz analize podataka možemo saznati više o zdravstvenoj kulturi te populacione grupe.
Najveći broj domaćinstva u Zlotu oko 64%, 70-ih godina XX veka, nije imao odvojeno ekonomsko dvorište od kućnog. Oko 12% anketiranih domaćinstava nije imalo nužnik, a u oko 80% nužnik je bio nehigijenski. Kada se radi o dispoziciji đubreta oko 30% domaćinstava obuhvaćenih anketom nije imalo đubrište, a 63% je imalo nehigijensko đubrište. Staja nije bilo (oko 28%), odnosno u oko 64% domaćinstava bile su nehigijenske. Slična je stvar i sa svinjcima kojih nije bilo u oko 8% domaćinstava, a oko 83% bili su takođe nehigijenski.

VI

Iz svega što je pomenuto može se u priličnoj meri izgraditi slika o zdravstveno-kulturnim prilikama u Zlotu 70-ih godina XX veka.
Na osnovu podataka o higijenskom uređenju kuće, posebno dvorišta, ima se utisak da od zasada zdravlja zdravstvene zadruge nije ostalo što se vidi na osnovu znanja i stavova u vezi pojedinih zdravstvenih pitanja koja čine "osnove života i zdravlja".
Kada je reč o zdravstvenoj kulturi žene može se zaključiti da je žena bila u nezavidnom položaju jer nije bila dovoljno pismena i prosvećena, a živela je u nehigijenskim uslovima u kojima nije mogla više da učini ni za svoje zdravlje ni za zdravlje svoje dece i porodice.
Zajedno sa zdravstveno-neprosvećenim muškarcem ona je živela u uslovima zdravstvene nesigurnosti u strahu od bolesti i brige za zdravstvenu sudbinu dece, pod uticajem predrasuda i tradicionalnih vrednosti.

 
  Adresa autora:
Petar Paunović
Rajac
 
     
  Rad primljen:
Rad prihvaćen:
 
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 20 May 2009