Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2005     Volumen 30     Broj 3
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
UDK: 615.38(497.11)"2003/2004"(083.47) ISSN 0350-2899, 30(2005) 3 p. 115-118
   
Originalni rad

Poštovanje principa usmerene hemoterapije u ZC Negotin

Biljana Paraskijević (1), Biljana Todorović-Kazimirović (1), Ivanka Milošević Manojlović(2)
(1) Zdravstveni centar Negotin, Služba za transfuziju krvi
(2) Zdravstveni centar Zaječar, Služba za transfuziju krvi

 
 

 

 
  Sažetak:
Usmerena hemoterapija podrazumeva ciljano davanje samo onog dela krvi koji bolesniku nedostaje. Cilj našeg rada je prikaz primene usmerene hemoterapije kod bolesnika lečenih u ZC Negotin. Ispitivanjem su obuhvaćeni bolesnici lečeni u 2003. i 2004. godini, na 220 postelja. Retrospektivno je analizirana primena cele krvi, komponenti i derivata krvi kod ovih bolesnika i distribucija po odeljenjima. U analiziranom dvogodišnjem periodu primenjeno je: 144 jedinice cele krvi, 1888 jedinica deplazmatisane krvi, 106 jedinica zamrznute sveže plazme, 881 jedinica zamrznute plazme, 276 doza Albumina 20% od 50 mL i 2 jedinice autologne krvi, što ukupno iznosi 3297 jedinica krvi i hemoprodukata. Najviše hemoprodukata je izdato hirurškom odeljenju, oko 50%. Transfuziološka praksa u Negotinu danas podrazumeva primenu samo 7% cele krvi sa tendencijom da se ukine. Od preostala 93% pripremaju se komponente. Primena plazme je još uvek neracionalna i prekomerna.
Ključne reči: usmerena hemoterapija, komponente krvi, opravdane indikacije.

Napomena
: sažetak na engleskom jeziku
Note: summary in English
 
     
 

UVOD

Usmerena hemoterapija, selektivna transfuzija, terapija krvnim komponentama, racionalna primena krvi i ciljana transfuzija predstavljaju sinonime jednog od najvećih dostignuća savremene trasfuziologije, koja podrazumeva ciljano davanje samo onog dela krvi koji bolesniku nedostaje.
Transfuzije krvi i hemoprodukata ne predstavljaju kurativnu već suportivnu metodu lečenja. One mogu biti udružene sa brojnim neželjenim efektima, zbog čega njhova primena nije bez rizika po zdravlje bolesnika. Zato pri donošenju odluke o primeni transfuzije uvek moraju biti dobro procenjeni njeni koristi i rizici [1,2,3].
Osnovni cilj hemoterapije jeste rekonstitucija i održavanje homeostaze u krvotoku primenom krvi i specifičnih hemoprodukata. Njenim izvođenjem utiče se na volumen cirkulišuće krvi i kapacitet za vezivanje i transport kiseonika, hemostazne funkcije krvi i aktivnost medijatora imunskog odgovora. Hemoterapija u širem smislu reči, pored nadoknade transfuzijama, podrazumeva primenu afereznih procedura kojima se postiže otklanjanje ili zamena ekscesnih količina ili patološki izmenjenih krvnih sastojaka [4].
Za transfuziju krvi i hemoprodukata moraju postojati jasno definisane indikacije, a to su:

 • nadoknada volumena izgubljene krvi,
 • poboljšanje oksigenacije tkiva održavanjem adekvatnog transporta kiseonika,
 • zaustavljanje krvarenja nastalog zbog deficita faktora koagulacije,
 • suportivna terapija kod teških bolesti, kao što su leukemija, sepsa i
 • lečenje specifičnih kliničkih poremećaja koji zahtevaju primenu specifičnih belančevina plazme

U savremenom lečenju lekar je u mogućnosti da odabere komponentu krvi koja je najpovoljnija za korekciju specifičnog deficita kod pacijenta, a da istovremeno izbegne niz potencijalnih mogućih komplikacija koje sobom nosi transfuzija cele krvi.
Prednosti selektivne transfuzije su mnogobrojne:

 • bolesnik prima samo onaj deo koji mu nedostaje,
 • izbegava se senzibilizacija na antigene krvnih ćelija i belančevina plazme,
 • nema opasnosti od preopterećenja krvotoka
 • iskorišćenost preostale krvi,
 • duže čuvanje derivata plazme,
 • u manjoj zapremini nalazi se veća količina specifičnog proteina te je moguće u jednoj transfuziji dati veći broj doza i
 • transfuzije traju kraće vreme i ne vezuju bolesnika dugo za postelju

Usmerena hemoterapija predstavlja i humani gest, jer krv od jednog davaoca može da se koristi u lečenju više bolesnika.
Cilj našeg rada je prikaz primene komponentne terapije kod bolesnika lečenih u Zdravstvenom centru Negotin.

 
     
 

MATERIJAL I METODE

Našim ispitivanjem obuhvaćeni su bolesnici lečeni u ZC Negotin u 2003. i 2004. godini na 220 postelja. Retrospektivnom metodom analizirana je potrošnja cele krvi, autologne krvi, komponenti i derivata krvi i distribucija po odeljenjima.

 
     
 

REZULTATI

 
  U analiziranom dvogodišnjem periodu (2003-2004), izdato je : 144 jedinica cele krvi, 1888 jedinica deplazmatisane krvi, 106 jedinica zamrznute sveže plazme (ZSP), 881 jedinica zamrznute plazme (ZP), 276 doza albumina 20% od 50 mL i 2 jedinice autologne krvi, što ukupno iznosi 3297 jedinica krvi i hemoprodukata. Najveća potrošnja hemoprodukata bila je na hirurškom odeljenju, oko 50%, što se vidi iz Tabele 1.
Od ukupno uzetih jedinica krvi od DDK, 144 je primenjeno kao cela krv (7%) a od ostalih 93% izdvojena je ZP, od čega je oko 50% primenjena u terapijske svrhe, a drugih 50% (kad se odbije hilozna i hemolizna plazma) upotrebljeno je za frakcionisanje, tj. proizvodnju stabilnih produkata od krvi.
Značajno je naglasiti da smo bili u mogućnosti da pošaljemo krv i drugim transfuziološkim ustanovama, i to 2004. g. poslali smo: 43 jedinica Kladovu, 29 jedinica Zaječaru, 2 jedinice Boru i 7 jedinica ITKS.
 
 
  Tabela 1. Hemoprodukti primenjeni 2003. i 2004. kod bolesnika lečenih u ZC Negotin
 
ZC Negotin
(Odeljenja)
Cela
krv
Deplaz.
krv
ZSP ZP Albumin 20%
a 50 mL
Autologna krv Ukupno
1.Hirurgija 65 527 46 755 207 / 1600
2.Interno 15 453 24 39 41 / 572
3.Hemodijaliza / 374 / / 1 / 375
4.Urologija 28 206 21 53 12 2 322
5.Ortopedija 20 134 2 20 9 / 185
6.Ginekologija 15 136 3 6 3 / 163
7.Grudno 1 33 3 / / / 37
8.Neurologija / 21 7 8 3 / 39
9.Pedijatrija / 4 / / / / 4
2003. 114 776 60 342 90 1 1383
2004. 30 1112 46 539 186 1 1914
UKUPNO 144 1888 106 881 276 2 3297
 
     
     
 

DISKUSIJA

Krv i komponente krvi koje se koriste za sprovođenje usmerene hemoterapije delimo u 3 grupe:

 • cela krv,
 • labilne ćelijske i plazmatske komponente krvi dobijene fizičkim procesima i
 • stabilne komponente ili derivati krvi dobijeni fizičko-hemijskim metodama.

Labilne ćelijske komponente krvi su:

 • deplazmatisana krv,
 • eritrociti sa redukovanim brojem leukocita,
 • neociti,
 • isprani eritrociti,
 • kriokonzervisani eritrociti,
 • ozračeni eritrociti,
 • koncentrovani trombociti i
 • koncentrovani leukociti.

Labilne plazmatske komponente krvi su:

 • zamrznuta sveža plazma i
 • krioprecipitat.

Stabilne komponente ili derivati krvi su:

 • koncentrovani VIII faktor koagulacije,
 • koncentrovani Faktor IX,
 • standardni gamaglobulin,
 • specifični hiperimuni imunoglobulini i
 • preparati Albumina [4,5].

U Zdravstvenom centru Negotin ne postoje uslovi za sprovođenje principa usmerene hemoterapije jer ne posedujemo centrifugu sa hlađenjem, tako da su našim pacijentima dostupni samo neki hemoprodukti:

 • cela krv,
 • deplazmatisana krv (DK),
 • zamrznuta sveža plazma (ZSP),
 • zamrznuta plazma (ZP),
 • albumin i
 • autologna krv.

Odluku o izboru hemoprodukta donosi transfuziolog, na osnovu trebovanja koje obavezno sadrži podatke o dijagnozi i hematološkim parametrima, i u dogovoru sa ordinirajućim lekarom [6].
Cela krv je primenjivana samo kod akutnih krvarenja sa pretećim hipovolemijskim šokom, planiranih ortopedskih i uroloških operacija i postoperativnih komplikacija sa obilnim krvarenjem.
Deplazmatisanu krv pripremamo otklanjanjem oko 70% zapremine plazme iz jedinica cele krvi nakon spontane sedimentacije na +40C. DK je standardni preparat u lečenju bolesnika sa anemijskim sindromom, u našoj ustanovi je opšte prihvaćen i primenjuje se u svim stanjima gde je potrebno povećanje kapaciteta krvi za prenošenje kiseonika [2,3,4]. Transfuzije DK se još uvek koriste i u tretmanu bolesnika sa anemijom zbog deficita eritropoetina (pacijenti na hemodijalizi), mada se u poslednje vreme sve više zamenjuju preparatima rekombinantnog humanog eritropoetina (rhEpo).
ZSP priprema se izdvajanjem plazme iz jedinice konzervisane krvi stare do 6 sati i zamrzavanjem ne -300C. Pošto nemamo centrifugu, ovu komponentu trebujemo iz Borske i Zaječarske transfuzije u ograničenim količinama i primenjujemo u opravdanim indikacijama (predoziranje oralne antikoagulantne terapije, krvarenja iz gastrointestinalnog i urogenitalnog trakta, ciroza) [5,6,7].
ZP priprema se izdvajanjem plazme iz konzervisane krvi stare od 6 sati do 6 dana i zamrzavanjem na temperaturi nižoj od -200C. Pošto je siromašna u faktorima koagulacije V i VIII, ova plazma je uglavnom polazna sirovina za proizvodnju derivata krvi. S obzirom na nedovoljne količine preparata Albumina, ovu plazmu primenjujemo pacijentima sa hipoproteinemijom (neopravdane indikacije) [8,9,10]. Ostatak šaljemo Odeljenu za frakcionisanje plazme Instituta za transfuziju krvi Srbije [6].
Prema stavovima evropskih zemalja, u terapijske svrhe trebalo bi upotrebiti svega 25 % plazme a ostatak za frakcionisanje. Analizirajući našu potrošnju, u našoj ustanovi u terapijske svrhe upotrebljeno je oko 50% plazme, pri čemu je u opravdanim indikacijama primenjeno samo oko 10%.
Albumin. U analiziranom dvogodišnjem periodu dobijali smo samo preparate 20% Albumina od 50 mL. Albumin je primenjivan kod hipoproteinemija gde je koncentracija ukupnih proteina niža od 52 g/L a albumina niža od 25 g/L, nefropatije, enteropatije sa gubitkom proteina za podsticanje diureze uz diuretik, akutnih i hroničnih oboljenja jetre i kod ascitesa posle paracenteze.
Autolognu krv primenjujemo pri planiranim urološkim operacijama u vidu strategije preoperativna autologna kolekcija krvi [6].

 
     
 

ZAKLJUČAK

Savremena medicina zahteva primenu koncepta usmerene hemoterapije u transfuziološkom lečenju. Postavljanje indikacija za primenu transfuzija krvi i njenih sastojaka je u nadležnosti transfuziologa i kliničkog lekara.
Od ukupno uzetih jedinica krvi, danas se u Negotinu primenjuje najviše oko 7% kao cela krv, a od preostalih 93% se pripremaju komponente. Primena ZP je još uvek neracionalna i prekomerna. Nabavka adekvatnih zamenika za plazmu i Albumina u dovoljnim količinama prvi je korak u rešavanju ovog problema, a samim tim bilo bi više plazme za frakcionisanje i proizvodnju derivata krvi.

 
     
 

LITERATURA

 1. Molison PL, Engelfriet CP, Contreras M. Blood transfusion in clinical medicine. 9 th ed. Oxford: Blsckwell Sci Publ. 1993.
 2. Vengelen-Tyler V, editors. Tehnical Manual. 12 th ed. Bethesda, MD: American Assotiation of Blood Banks, 1996.
 3. Anderson KC, Ness PM. Scientific basis of transfusion medicine, Philadelphia, WB Saunders,1994.
 4. Balint B. Hemoterapija bolesnika sa oligemijom U: Balint B: Transfuziologija. Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 2004:241-274.
 5. Gligorović V, Balint B. Klinička transfuziologija. Beograd; Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 1998.
 6. Paraskijević B. Racionalna primena krvi u ZC Negotin. Anest Reanim Transfus 2003;30:179-182.
 7. Gligorović V, Balint B, Čalija B. Hemoterapija hemostaznih poremećaja. U: GligorovićV, Balint B, Čalija B: Osnovi kliničke transfuziologije. Beograd. Zavod za transfuziju krvi Srbije. 1996:73-110.
 8. Anđelić M, Pantelić M. Zbirka propisa o službi za transfuziju krvi. Beograd: Zavod za transfuziju krvi Srbije, 1995.
 9. Balint B. Transfuziologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 2004
 10. Gavrilović M, Vučićević-Brajović Z, Laušević Ž, Đurović Lj, Kaljević Z, Vuković G. Naša iskustva u terapiji zamrznutom svežom plazmom. Bilt Transf 2001;47:68-71.
 
     
  Adresa autora:
Biljana Paraskijević
G.P.I. V8-4/3, 19 300 Negotin
tel: 019/542-687; fax: 019/544-296
e-mail: binpa@ptt.yu
 
     
  Rad primljen 01.09.2005.
Rad prihvaćen: 17.11.2005.
Elektronska verzija objavljena: 16.12.2005.
 
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 20 May 2009