Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2005     Volumen 30     Broj 3
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
UDK: 614.2(497.11)"1964/2004" ISSN 0350-2899, 30(2005) 3 p. 147-151
   
Istorija medicine i zdravstvene kulture

Četrdeset godina Zdravstvenog centra u Zaječaru (1964-2004)

Srećko Nikolić
Zdravstveni centar Zaječar

 
 

 

 
     
  ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR

Poslednjih deset godina dvadesetog veka u mnogim zemljama sveta došlo je do promena u organizaciji i finansiranju zdravstvene zaštite.Taj proces reformi u vecem broju evropskih zemalja je zavrsen. U Srbiji poslednjh petnaest godina taj proces se stalno zapocinje i nikako ne završava. Iz godine u godinu sve je izrazitiji nesklad između zdravstvenih potreba i realnih mogućnosti da se one adekvatno zadovolje. To jos više ističe nužnost reformi sistema zdravstvene zaštite. Savremenom konceptu zdravstvene zaštite najviše odgovara funkcionalna integracija primarne zdravstvene zaštite (organizovane u okviru doma zdravlja) i bolničke službe za određeni region. Na torn principu je zasnovana organizacija Zdravstvenog centra u Zaječaru u poslednjih četrdeset godina a postignuti rezultati su najbolja potvrda uspešnosti tog koncepta.
Medicinski centar u Zaječaru je osnovan 1964. godine. Nastao je spajanjem Opšte bolnice, Centra za majku i dete, Antituberkuloznog dispanzera i Doma zdravlja, koji su do tada bili samostalne zdravstvene ustanove. Ovako integrisana zdravstvena služba počela je sa radom prvog januara 1964. godine. U toku 1966. godine Medicinskom centru su pripojene Zdravstvena stanica u Salašu i Zdravstvena stanica u Rgotini. Izvan Medicinskog centra, kao samostalne zdravstvene ustanove postojale su: Apoteka, Zavod za zaštitu zdravlja i Zdravstvena stanica železničara. Takvo stanje je i u 2004. godini, s tim što postoji i Zavod za rehabilitaciju u Gamzigradskoj banji kao samostalna ustanova i više privatnih stomatoloških i lekarskih ordinacija.
U proteklom vremenu od četrdeset godina Medicinski centar se vise puta spajao sa zdravstvenim ustanovama u opštini Zaječar i opštinama bivšeg regiona Zaječar. U 1990. godini formiran je zdravstveni centar koji je objedinjavao sve zdravstvene ustanove iz osam opština: Zaječar, Bor, Negotin, Kladovo, Knjaževac, Majdanpek, Sokobanja i Boljevac. U 1992. godini Region Zaječar je podeljen na dva okruga, pa je Zdravstveni centar u Zaječaru imao u sastavu zdravstvene ustanove iz Zaječara, Knjaževca i Boljevca. Od 1998. godine Zdravstveni centar u Zaječaru objedinjuje zdravstvenu službu opštine Zaječar izuzev Apotekarske ustanove, Zavoda za zaštitu zdravlja, Zavoda za rehabilitaciju i Zdravstvene stanice železničara. Prilikom osnivanja Medicinskog centra 1964. godine formirane su tri organizacione jedinice: Bolnica, Dom zdravlja i Zajedničke nemedicinske službe.Takva organizacija je i u 2004. godini. Broj zaposlenih na početku rada 1964. godine dat je u tabeli 1.
 
     
  Tabela 1. Zaposleni u Medicinskom centru 1964. godine.  
 
Kadrovi Bolnica Dom zdravlja Ukupno
Visoka stručna sprema 50 16 66
Medicinski tehničari 99 41 140
Bolničari 70 13 83
VKV i KV radnici 28  6 34
Administrativni radnici 35 20 55
Ostali radnici 84 15 99
Ukupno zaposlenih 366 111 477
 
     
  Struktura i broj zaposlenih u Zdravstvenom centru u 2004. godini je bitno izmenjena. Broj radnika sa visokom stručnom spremom povećao se preko četiri puta. Broj radnika sa višom i srednjom spremom povećao se za četiri i po puta, a ukupan broj zaposlenih povećao se za tri puta. Veće povećanje broja zaposlenih je u Domu zdravlja nego u bolnici. Podaci su dati u tabeli 2.  
     
  Tabela 2. Zaposleni u Zdravsstvenom centru u 2004. godini  
 
Kadrovi Bolnica Dom zdravlja Ukupno
Visoka stručna sprema 149 132 281
Medicinski tehničari 344 278 622
Ostali radnici 247 112 359
Ukupno zaposlenih 740 522 1262
 
     
  Tabela 3. Zaposleni u Zdravstvenom centru po službama  
 
Službe 1964. godina 2004. godina
  V S O U V S O U
Interno 4 8 14 26 11 31 14 56
Hirurgija 4 12 12 28 9 20 15 44
Ginekologija 3 8 14 25 10 43 17 70
Infektivno 1 2 6 9 4 8 8 20
ORL 2 3 6 11 5 12 6 23
Pedijatrija 11 18 22 51 17 35 9 61
Kožnovenerično 1 1 4 6 3 8 3 14
Pneumoftiziologija 3 18 24 45 5 17 8 30
Ortopedija 1 10 8 19 6 17 11 34
Očno 2 4 6 12 4 15 4 23
Neuropsihijatrija 1     1 11 27 15 53
Urologija 1     1 4 10 9 23
Dečija hirurgija         3 11 3 17
Nefrologija         5 19 9 33
MFH         2 1   3
Neonatologija         2 9 1 12
Apoteka 2 2 1 5 2 6 1 9
Radiologija 1 4 1 6 5 13 2 20
Laboratorija 1 14 5 20 3 33 4 40
Transfuzija 1 4 2 7 3 10 2 15
Nuklearna medicina         7 8 3 18
Patologija         4 8 1 13
Rehabilitacija 1 6 11 18 3 14 3 20
Anesteziologija         10 19   29
Opšta medicina 11 12   23 34 92 20 146
Stomatologija 2 12   14 23 44   67
Medicina rada 1 2 1 4 13 11 1 25
Dečiji dispanzer         18 22 4 44
Preventivna medicina         1 16   17
Hitna pomoć         14 13 3 30
Onkološki dispanzer         2 4   6
Infuzioni rastvori         1 5 3 9
Kućno lečenje         4 11   15
Medicina sporta         2 3 1 6
                 
Ishrana         1 14 7 22
Vešeraj           4 16 20
Grejanje           4 17 21
Vozni park           22   22
Radionica           32   32
Prijemno odeljenje           8 1 9
Opšti poslovi DZ         2 5 12 19
Administracija         3 31 4 38
 
     
  U proteklih 40 godina osnovane su 24 nove službe ili samostalni delovi u okviru postojećih službi. U bolnici su osnovane nove službe: neuropsihijatrija, nefrologija sa hemodijalizom, urologija, dečija hirurgija, maksilofacijalna hirurgija, anesteziologija sa reanimacijom, patologija, neonatologija i nuklearna medicina. U Domu zdravlja osnovane su nove službe: hitna pomoć, kućno lečenje, medicina rada, medicina sporta, dispanzer za žene, dispanzer za dijabetičare, preventivna medicina sa polivalentnom patronažom, onkološki dispanzer, rehabilitacija, proizvodnja infuzionih rastvora, dispanzer za mentalno zdravlje, oralna hirurgija, bolesti usta i zuba, preventivna dečija stomatologija, ortodoncija. U sastavu Dispanzera za žene su : Savetovalište za kontracepciju, Savetovalište za sterilitet i Citoloska dijagnostika. U sastavu Dečijeg dispanzera su: Razvojno savetovalište i Savetovalište za korekciju govornih mana. U nemedicinskim delatnostima nova je Služba za automatsku obradu podataka, a u sastavu Tehničke sluzbe su servisi za aparate na dijalizi, radiologiji, nuklearnoj medicini, telefona i_telefonske centrale.
Razvoj službi je pratilo povećanje broja svih kadrova. Najviše se povećao broj lekara, lekara specijalista i subspecijalista a zatim medicinskih tehničara sa višom i srednjom spremom. StaIno stručno usavršavanje je jedan od značajnijih uspeha Zdravstvenog centra. Doktorske disertacije je odbranilo 11 lekara, magistriralo 12 lekara, subspecijalizacije završilo ili je u toku 10 lekara, preko 40 lekara je steklo zvanje primarijusa. Nastavnici fakulteta u zemlji su postali 7 lekara. Više medicinskih tehničara je završilo višu školu ili je završilo neki drugi oblik stručnog usavršavanja. Redovno se štampa "Timočki medicinski glasnik" 29 godina. Broj saopštenih i štampanih stručno-naučnih radova zaposlenih radnika Zdravstvenog centra, na žalost,nije precizno evidentiran.
Broj radnika po službama se i u toku jedne godine menja, pa se obično uzima stanje na kraju meseca decembra prema radnim listama. U 1964. godini ukupno je u nemedicinskim službama bilo oko 133 zaposlenih.
Prilikom osnivanja novih službi jedan broj radnika je prelazio iz postojećih službi, pa su i to razlozi što zbirni podaci nisu uvek precizni.
 
     
  Tabela 4. Podaci o radu službi u 1964. godini  
 
Služba Postelja Otp. bol. Bol. dana Umr. Pregleda Usluge
Interno 55 1469 20848 57 5245  
Hirurgija 70 1943 17422 23 1868  
Pneumoftiziologija 122 285 38683 9 8914 83221
Infektivno 38 329 8346 1    
Ginekologija 60 3103 20063 2 5245  
Dečije 56 790 21559 20 68157 49912
Očno 25 619 8298   14914 2756
ORL 35 1319 7592   8493  
Kožnovenerično 20 281 4089   4453  
Ortopedija 54 1590 20286 13 7862 3458
UKUPNO 535 11748 166986 125 12251 139347
Laboratorija           142481
Rehabilitacija         1481 31225
Stomatologija         53278 35154
 
     
  U ovoj tabeli nema usluga Radlološke službe i službe Opšte medicine. Za ostale službe sabirane su usluge u bolnici i u ambulantama. Da bi bilo lakše upoređivanje, ambulantne usluge su po službama sabirane-one koje su učinjene u bolnici i u Domu zdravlja. Ove usluge se sada posebno vode, ali ih u većini službi obavlja isto osoblje.
Podaci o učinjenim uslugama u 2004. godini su dati u tabeli br. 5. Laboratorijske usluge i radiološke, kao i ultrazvučni pregledi, sabirani su bez obzira što se rade u više službi. .
U dnevnoj bolnici je lečeno 2.643 bolesnika, ostvaren 8.621 bolesnički dan. Ukupno je u 2004. godini bolnički lečen 18.331 bolesnik i ostvareno 115.611 bolesničkih dana.
 
     
  Tabela 5. Podaci o učinjenim uslugama u 2004. godini  
 
Služba Postelja Otp. bol. Bol. dana Umr. Pregleda Usluge
Interno 60 3834 15971 128 37454 51282
Pedijatrija 40 1033 5132   101264 174511
Pneumoftiziologija 50 1087 7944 15 16132 15194
Nefrologija 20 341 4464 30 2433 2396
Neuropsihijatrija 60 1300 19458 192 21592 9568
Infektivno 40 722 5280 8 3321 1260
Kožnovenerično 20 186 2491   7316 3872
Ginekologija 60 2116 10886   14780 14858
Dečija hirurgija 20 418 1356   3752 2648
Hirurgija 50 1390 10382 59 10308 15555
Anesteziologija 10 519 1297   1218 2580
Ortopedija 40 852 9386 11 14437 13886
Urologija 30 897 6935 7 3384 1135
Očno 20 415 3781   20088 82415
ORL 20 490 1972 3 16682 20068
MFH   88 455   1635 1375
UKUPNO 540 15688 106990 460 275796 412603
Opšta medicina         206350 721700
Kućno lečenje         13128 54440
Hitna pomoć         16000 18315
Medicina sporta         6049 10566
Medicina rada         38970 25220
Stomatologija         48692 25727
Nuklearna medicina         4654 12101
Laboratorija           975640
Radiologija           28979
UZ pregledi           16541
 
     
  Urađeno je 609.639 pregleda i 1.889.229 raznih medicinskih intervencija i usluga. U istoj godini urađeno je 4.958 hirurških intervencija, od toga 1.887 ambulantno.
Za sav ovaj učinjeni posao dobijeno je 578 miliona dinara. Na plate je potrošeno 337 miliona, za lekove i sanitetski materijal oko 40 miliona, za dijagnostički materijal oko 10 miliona ili ukupno za lekove i sve vrste medicinskih materijala oko 82 miliona.
Za četrdeset godina postojanja Medicinskog centra sagrađene su nove zgrade: infektivno dve zgrade, grudno, očno, ginekološko-akušersko, dečije odeljenje, dom zdravlja, vešeraj, kotlarnica sa depoom za ugalj, kapela, prijemno, cvećara. Preuređene su stare zgrade: glavna zgrada dva puta, grudno odeljenje, neuropsihijatrija, kožno odeljenje, zgrada ORL, transfuzije i apoteke dva puta, patologija. Otvorene su nove zdravstvene stanice u: Rgotini, Salašu, Malom Jasenovcu, Malom Izvoru, Velikom Izvoru, pet u gradu i ambulante u skoro svakom selu. Zavod za rehabilitaciju u Gamzigradskoj banji u izgradnji je bio u sastavu Medicinskog centra. Drugačije mereno, ukupna radna površina Zdravstvenog centra za četrdeset godina je povećana za preko 25 hiljada kvadratnih metara.
Za proteklih četrdeset godina 24 puta su održani "Timočki medicinski dani" na kojima je saopšteno preko 3000 stručnih radova. Časopis "Timočki medicinski glasnik" izlazi redovno 29 godina, što nije uspelo (u ovim teškim godinama) ni mnogo jačim i starijim časopisima.
Zdravstveni centar u Zaječaru se sada nalazi u fazi reformi. Cilj svake reforme mora biti očuvanje dostignutog nivoa prava građana na zdravstvenu zaštitu i stvaranje boljih uslova za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu. Ovaj ozbiIjan posao se ne može neozbiljno raditi. Usvojeni oblik organizovanja će vredeti ako se bude mogao primenjivati i ako dâ dobre rezultate. Zdravstveni centar u Zaječaru je za četrdeset godina dao dobre rezultate. Ovim tekstom sam želeo na to da ukažem. Ako sam pomogao postigao sam cilj.
 
     
     
 

LITERATURA

  1. Nikolić S: Zdravstvo Zaječara, Zaječar, 2003.
  2. Zavod za zaštitu zdravlja Zaječar: Analiza zdravstvenog stanja stanovništva i rada zdravstvene službe na području regiona Zaječar za period 1967-1973, 1975, Zaječar
  3. Zavod za zaštitu zdravlja Zaječar: Analiza organizacije zdravstvene službe i zdravstvenog stanja stanovništva na području regiona Zaječar u periodu 1975.-1985, 1986.-2000. i narednih godina po godinama do 2002. godine.
  4. Paunović P: Četrdeset godina razvoja zdravstvene službe na području zaječarskog regiona, Razvitak, 1984, 9-26.
  5. Kao pod 4, drugi deo, Razvitak, 1985.,1, 23-29.
  6. Godišnji izveštaji o radu Medicinskog/Zdravstvenog centra u Zaječaru od 1964. do 2004. godine.
 
     
  Adresa autora:
Prim. dr Srećko Nikolić
Jadarska 13, 19000 Zaječar
 
     
  Rad primljen: 07.06.2005.
Rad prihvaćen: 28.09.2005.
Elektronska verzija objavljena: 16.12.2005.
 
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 20 May 2009