Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2005     Volumen 30     Broj 4    YU ISSN 0350-2899 
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
 
 
 

BIBLIOGRAFIJA TMG 1976-2005.

Priredili:
Miljan Jović, Ljiljana Jović, Emil Vlajić
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR

<<<
>>>
 
 
 
  TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK: Vol. XXIX, br. 1, 2004.
Vol. XXIX, br. 2, 2004.
Vol. XXIX, br. 3, 2004.
Vol. XXIX, br. 4, 2004.
Vol. XXIX, suppl. 1, 2004.

 
  Vol. XXIX, br. 1, 2004.
 1. Baradaran Azar, Nasri Hamid, Ganji Forouzan: NIVOI LIPOPROTEINA A U ODNOSU NA ARTEROSKLERTOIČNE PROMENE NA KAROTIDAMA I FEMORALNIM ARTERIJAMA KOD PACIJENATA KOJI SU NA HEMODIJALIZI ZBOG TERMALNE BUBREŽNE INSUFICIJENCIJE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, br. 1, 2004; 8-13
 2. Cokić Bojana, Jovanović Ljiljana, Stefanović Dušica: AKUTNA HEMOLIZA NAKON KONZUMIRANJA BOBA - PRIKAZ DVA BOLESNIKA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, br. 1, 2004; 42-43
 3. Đorić Milan, Lović Branko, Tasić Ivan, Stojiljković Danilo: ODNOS IZMEĐU TEŽINE NEUROLOŠKOG STATUSA I PROMENA U KAROTIDNIM ARTERIJAMA U KAROTIDNIM ARTERIJAMA U KORONARNIH BOLESNIKA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, br. 1, 2004; 5-7
 4. Knežević Srebrica: LEKOVITO BILJE I VEGETACIJA U NARODNIM SHVATANJIMA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, br. 1, 2004; 44-48
 5. Mitrović Nensi, Stanković Danijela: ZNAČAJ RANE DIJAGNOSTIKE I REHABILITACIJE DECE SA POSEBNIM POTREBAMA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, br. 1, 2004; 22-24
 6. Najdanović-Mandić Vera, Milošević Ljubica, Kalinović Dragoslav: POROĐAJ POSLE HIRURŠKOG LEČENJA CA IN SITU NA GA ODELJENJU U ZAJEČARU - POVODOM ČETIRI SLUČAJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, br. 1, 2004; 35-37
 7. Stanojević Boban, Perišić Dragan: TUBARNI ABORTUS KOD AMPULARNE VANMATERIČNE TRUDNOĆE - PRIKAZ SLUČAJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, br. 1, 2004; 38-41
 8. Stojmenović Dragan: BRAKOVI MALOLETNIKA. SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROBLEM U SELIMA BORSKE OPŠTINE (SLATINA I ZLOT), Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, br. 1, 2004; 49-55
 9. Tirmenštajn Janković Biserka: HRONIČNO INFLAMATORNO STANJE U UREMIJI: UZROCI I POSLEDICE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, br. 1, 2004; 25-34
 10. Vugdelija Darko: IMUNOHISTOHEMIJSKA ANALIZA EKSPRESIJE CIKLINA D1 U B-ĆELIJSKIM NON HODGIN LIMFOMIMA NISKOG STEPENA MALIGNOSTI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, br. 1, 2004; 14-21

Vol. XXIX, br. 2, 2004.

 1. Aleksić Aleksandar, Aleksić Željka: DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA I TERAPIJA HASHIMOTOVOG TIROIDITISA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, br. 2, 2004; 103-108
 2. Bhat M.L et all.: BRUNEREOM (ADENOM BRUNEREOVE ŽLEZDE) - PRIKAZ SLUČAJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, br. 2, 2004; 113-114
 3. Damnjanović Žaklina: FIZIKALNA TERAPIJA PERIFERNE OBLITERANTNE ARTERIOSKLEROTIČNE BOLESTI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, br. 2, 2004; 97-102
 4. Đorić Milan, Lović Branko, Tasić Ivan: KLINIČKI ZNAČAJ ULTRASONOGRAFSKE KLASIFIKACIJE PROMENA U KAROTIDNIM ARTERIJAMA U BOLESNIKA SA KORONARNOM BOLEŠĆU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, br. 2, 2004; 80-82
 5. Milovanović Leposava: PODMLAĐIVANJE HIRURŠKIM PUTEM U ZAJEČARU 1926. GODINE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, br. 2, 2004; 115-117
 6. Parojčić Dušanka, Stupar Dragan, Stupar Mirjana: PROFESIONALNI ODNOS FARMACEUTA I LEKARA OD 13. DO 20. VEKA: ETIČKI I STRUČNI ASPEKT, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, br. 2, 2004; 118-126
 7. Paunković Nebojša, Paunković Džejn, Mitov Vlada: PRIKAZ FAMILIJARNE EKSPRESIJE SPORADIČNE STRUME, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, br. 2, 2004; 109-112
 8. Petrović Lidija, Mijajlović Miroljub, Vasilev Gavrilo: EKTOPIČNA TRUDNOĆA - DIJAGNOZA SA NAJVIŠE DIJAGNOSTIČKIH POGREŠAKA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, br. 2, 2004; 90-96
 9. Tirmenštajn Janković Biserka, Strajnić Jasmina: UPOREDNE KARAKTERISTIKE POTHRANJENIH I DOBRO UHRANJENIH BOLESNIKA LEČENIH PONAVLJANIM HEMODIJALIZAMA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, br. 2, 2004; 73-79
 10. Vugdelija Darko: OSOBINE B-ĆELIJSKIH NHL NISKOG STEPENA MALIGNOSTI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, br. 2, 2004; 83-89

Vol. XXIX, br. 3, 2004.

 1. Aleksić Aleksandar, Aleksić Željka: ISPITIVANJE TIROIDNE GRAĐE I FUNKCIJE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, br. 3, 2004; 175-189
 2. Aleksić Aleksandar, Aleksić Željka: KLINIČKI ZNAČAJ TSH RECEPTORSKIH AUTOANTITELA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, br. 3, 2004; 193-204
 3. Aleksić Željka, Aleksić Aleksandar: POJAVA AMIODARONOM INDUKOVANE TIREOTOKSIKOZE (AIT) TIP 2 VIŠE MESECI PO PREKIDU UZIMANJA AMIODARONA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, br. 3, 2004; 205-209
 4. Aleksić Željka, Aleksić Aleksandar: VREDNOSNI IN VIVO TIREOIDNIH TESTOVA - SCINTIGRAFIJE ŠTITASTE ŽLEZDE TEHNECIJUM PERTEHNETATOM, TESTA AKUMULACIJE TEHNECIJUM PERTEHNETATA (TCU) I TESTA RADIOJODNE FIKSACIJE (RAIU) KOD PACIJENATA
  NA TERAPIJI AMIODARONOM - POKUŠAJ VIZUALIZACIJE ŠTITASTE ŽLEZDE SA 99MTC-MIBI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, br. 3, 2004; 157-163
 5. Mitov Vladimir, Paunković Nebojša, Aleksić Željka: "PRONE" AKVIZICIJA U SPECT PERFUZIONOJ SCINTIGRAFIJI MIOKARDA - ALTERNATIVNI ILI STANDARDNI POLOŽAJ?, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, br. 3, 2004; 164-174
 6. Paunković Jane, Paunković Nebojša: INCIDENCA TIREOIDNIH OBOLJENJA I VARIJACIJE NEONATALNOG TESH - UTICAJ KOREKCIJE SADRŽAJA JODA? , Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, br. 3, 2004; 144-150
 7. Paunković Nebojša: 35 GODINA SLUŽBE ZA NUKLEARNU MEDICINU - ISTORIJAT SLUŽBE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, br. 3, 2004; 210-223
 8. Paunković Nebojša, Paunković Jane: NUKLEARNO MEDICINSKE METODE U DIJAGNOZI I DIFERENCIJALNOJ DIJAGNOZI HIPERTIREOIDNOG SINDROMA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, br. 3, 2004; 141-143
 9. Paunović Ratko: ZNAČAJ ODREĐIVANJA KONCENTRACIJE PROGESTERONA U TOKU MENSTRUALNOG CIKLUSA I RANE TRUDNOĆE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, br. 3, 2004; 151-156
 10. Redžić Roško Zorica: IMUNOTERAPIJA ALERGIJSKIH BOLESTI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, br. 3, 2004; 190-192

Vol. XXIX, br. 4, 2004.

 1. Anđelić Slađana: TREBA ODLUČITI: VAZOPRESIN ILI ADRENALIN U KARDIOPULMONALNOJ RESUSTITUCIJI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, br. 4, 2004; 250-255
 2. Bastać Dušan: UPOTREBA ALKOHOLNIH PIĆA I KARDIOVASKULARNE BOLESTI - HIPERTENZIJA I MOŽDANI UDAR U FOKUSU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, br. 4, 2004; 247-249
 3. Bogdanović Aleksandra, Colić Zoran: UTICAJ SRČANE FREKVENCIJE NA DIJASTOLNU FUNKCIJU LEVE KOMORE KOD BOLESNIKA SA ARTERIJSKOM HIPERTENZIJOM, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, br. 4, 2004; 238-241
 4. Janković Ivana, Parojčić Dušanka, Stupar Dragan: PARACELZUS - ALHEMIČAR ILI LEKAR, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, br. 4, 2004; 265-271
 5. Joksimović Zoran, Bastać Dušan, Paunković Nebojša: REFLUKSNI GASTRITIS POSLE HOLECISTEKTOMIJE - PREKANCEROZNO STANJE? , Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, br. 4, 2004; 242-246
 6. Jović Miljan, Milićević Mirjana, Jolić Aleksandar: PROBLEMI U DISPEČERSKOM RADU U SLUŽBE HITNE MEDICINSKE POMOĆI U ZAJEČARU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, br. 4, 2004; 235-237
 7. Knežević Srebrica: KARAĐORĐEV USTANAK, ZBRINJAVANJE RANJENIKA I ZDRAVLJE NARODA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, br. 4, 2004; 261-264
 8. Milićević Mirjana, Jović Miljan, Šarčević Bojan, Vlajić Emil: VREME - KLJUČNI FAKTOR EFIKASNE HITNE SLUŽBE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, br. 4, 2004; 231-234
 9. Milutinović Suzana, Pavlović Milan, Tomašević Miloje, Apostolović Svetlana, Šalinger-Martinović Sonja, Vlajić Emil: BENIGNA DEČJA OKCIPATALNA EPILEPSIJA SA RANIM POČETKOM (PANAYIOTOPOULOS-OV SINDROM) - PRIKAZ SLUČAJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, br. 4, 2004; 256-260

Vol. XXIX, suppl. 1, 2004.
RADOVI SA PRETHODNIH NAUČNIH SKUPOVA ISTORIJE MEDICINE
I NARODNE ZDRAVSTVENE KULTURE

 1. Drobnjak Ivana: RAKIJA U ETNOMEDICINI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, suppl.1, 2004; 49-51
 2. Đorđević Života, Paunović Petar: LEKARI RAJČANI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, suppl.1, 2004; 75-79
 3. Jacanović Mirjana, Jacanović Dragan: BOL U TRADICIONALNOJ SRPSKOJ NARODNOJ KULTURI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, suppl.1, 2004; 46-48
 4. Knežević Srebrica: OSNIVANJE SEKCIJE ZA ISTORIJU MEDICINE SLD, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, suppl.1, 2004; 17-23
 5. Knežević Srebrica: PSIHOSUGESTIVNA TEŽNJA ZDRAVLJU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, suppl.1, 2004; 80-84
 6. Lalović Anka: SRPSKA MEDICINA U SREDNJEM VEKU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, suppl.1, 2004; 27-30
 7. Paunović Petar: ZDRAVSTVENA KULTURA ZLOTA 70-IH GODINA XX VEKA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, suppl.1, 2004; 63-66
 8. Rajić Aleksandar: NARODNI OBIČAJI VEZANI ZA ZDRAVLJE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, suppl.1, 2004; 73-74
 9. Spasić Đurić Dragana: GROB LEKARA IZ VIMINACIJUMA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, suppl.1, 2004; 24-26
 10. Stojanović Maja: KULTURNA ULOGA ĆILIBARA: SIMBOLIČKA, MAGIJSKA, LEKOVITA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, suppl.1, 2004; 39-45
 11. Stojković Jovan: FORMIRANJE SLUŽBE INDUSTRIJSKE PSIHOLOGIJE U SMEDEREVSKOM SARTID-U 1962-1970., Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, suppl.1, 2004; 67-72
 12. Šaponjić-Ašanin Snežana: LEČENJE U MANASTIRIMA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, suppl.1, 2004; 31-33
 13. Zlatanović Dragoljub: LEČENJE REČIMA U TRADICIONALNOJ KULTURI PIROTSKOG KRAJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, suppl.1, 2004; 52-58
 14. Zlatković Dragoljub: VASPITAVANJE ZA ZDRAVLJE U TRADICIONALNOJ KULTURI PIROTSKOG KRAJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, suppl.1, 2004; 34-38
 15. Živković Gordana: MINERALNE VODE GAMZIGRADSKE BANJE U NARODNOM LEČENJU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. 29, suppl.1, 2004; 59-62
 
                 
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: januar 2006.