Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2006     Volumen 31     Broj 3
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
UDK: 614.88(497.11)"1981/2006" ISBN 0350-2899, 31(2006) 3 p.121-123
   
Istorija medicine i zdravstvene kulture

25 godina Službe hitne medicinske pomoći Zdravstvenog centra Zaječar

Miroslav Nedeljković
Zdravstveni centar Zaječar, Služba hitne medicinske pomoći

 
     
  Urgentna medicina, kao najmlađa specijalizacija na Medicinskom fakultetu u Beogradu, datira od 1990. godine. Kasnije se specijalizacija iz urgentne medicine, osnivanjem katedri, dodeljuje i u Novom Sadu i Nišu. Međutim, mnogo ranije, u bivšoj SFRJ, postojala je specijalizacija iz urgentne medicine samo u Sarajevu, ali nije bila mnogo prihvaćena u to vreme. Sa završenom specijalizacijom iz Sarajeva danas radi prim. dr Milan Božina, koji je ujedno i aktuelni predsednik Sekcije urgentne medicine SLD-a i načelnik Službe hitne medicinske pomoći u Somboru. Prvu specijalizaciju iz urgentne medicine iz zaječarske Službe hitne medicinske pomoći je, 23. oktobra 1995. godine završio je dr Miroslav Nedeljković u Beogradu. Od tada još 5 lekara dobija i završava specijalizaciju iz urgentne medicine u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Trenutno je na specijalizaciji tri lekara ove službe.
Razvoj Službe hitne medicinske pomoći u Zaječaru se može vezati, praktično, za dva perioda:
• Period do 1981. god. i
• Period od 1981. god. do danas.
Pre preseljenja u Dom zdravlja, gde se i danas nalazi, Služba je bila smeštena u zdravstvenoj stanici u gradu, sad poznata kao Zdravstvena stanica br. l a ranije kao "stari ured", i bila je u sastavu Službe opšte medicine. Pacijente je u previjalištu zbrinjavao lekar koga tog dana odredi načelnik opšte medicine. Po nalogu tog lekara, pacijenti kojima je potrebna hitna intervencija dovoženi su u zdravstvenu stanicu od strane vozača, ali bez pratnje medicinskog osoblja. U to vreme je postojao mali broj medicinskih aparata, problematične ispravnosti.
7. septembra 1980. godine je otvoren novi Dom zdravlja u kojem su, u niskom prizemlju, bile predviđene prostorije za smeštaj Službe hitne medicinske pomoći, ali koje nikad nisu dodeljene službi u punom obimu, već su, u delu njih, useljene hirurška i urološka specijalistička ambulanta. Praktično, prelazak u nove prostorije DZ se dogodio 7. septembra 1981. godine, kada SHMP postaje samostalna služba i odvaja se od službe opšte medicine. To je i datum početka savremenog organizovanja SHMP, čije je temelje udario dr Desimir Đorđević, specijalista opšte medicine i dugogodišnji načelnik ove službe.
 
 

Desimir Đorđević, specijalista opšte medicine
i dugogodišnji načelnik ove službe

Dr Miroslav Nedeljković,
sadašnji načelnik SHMP Zaječar
 
Služba HMP je u tom periodu danju imala jednog lekara, a noću je "pokrivana" dežurstvom lekara iz opšte medicine. Lekari nisu odlazili na teren – u kućne posete, već su pacijenti još uvek dovoženi u službu. Prvi lekari koji su počeli rad u SHMP u to vreme su bili dr Jasmina Dikić i dr Slobodan Žikić.
Od 1982. godine Služba je počela ekipno da radi I na terenu (lekar, med. tehničar i vozač) i tada je imala 4 sanitetska vozila - 2 Zastava kombija, 1 IMV kombi i 1 Ladu karavan, a kao stalni kadar imala je 3 lekara, 5 med. tehničara i 4 vozača. Karakteristično za taj period je velika fluktuacija lekara odnosno veliki broj mladih i neiskusnih lekara, čime je služba, praktično, gubila na kvalitetu. Po dobijanju određenih specijalizacija, svi su napuštali službu, koja je praktično bila odskočna daska mladim lekarima. Do decembra 1989. godine kroz SHMP je prošlo 42 lekara, a do danas čak 65.
 
 
 
Savremeno vozilo HMP
 
Formiranje stalnog lekarskog kadra, većinom specijalista, počinje sa završetkom specijalizacije iz urgentne medicine dr Miroslava Nedeljkovića i nastavlja se sve većim brojem specijalista iz ove oblasti, čime služba počinje da dobija na sve većem kvalitetu.
Specijalizaciju iz urgentne medicine su redom završavali: dr Milka Miljković, dr Dragan Živković, dr Velimir Kostić, dr Bojan Šarčević i dr Gradislav Đorđević. Trenutno su na specijalizaciji dr Bojana Petković, dr Danijela Milojević i dr Miljan Jović.
23. juna 2003. godine Služba je, zahvaljujući donaciji Norveškog Crvenog Krsta (NCK) iz "Projekta pomoći hitnim službama u Republici Srbiji", a u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, najviše dobila na kvalitetu što se tiče opreme.
 
  Naime, tada su dodeljena dva savremeno opremljena sanitetska vozila marke VW sa kompletnom opremom za višu životnu potporu (bez respiratora), kao i ostala savremena oprema za potrebe ambulante i dispečerskog centra (defibrilatori, radio stanice, kompjuteri za elektronsku obradu podataka, aspiratori, nosila, dosta sanitetskog materijala...), uvedene su dve telefonske linije i registrofon za snimanje razgovora sa adekvatnim softverom.
 
 
 
Primopredaja donacije NCK 23.06.2003.
 
 
  U službi nije zapostavljena ni adekvatna medicinska edukacija, koja se organizuje od 1984. godine, jednom godišnje, od sopstvenog kadra a planira se i angažovanje eksternih predavača. Prisustvo zaposlenih na eminentnim skupovima u okviru kontinuirane medicinske edukacije je na zavidnom nivou.
25. oktobra 2005. godine ministar zdravlja doneo je rešenje o obrazovanju Posebne radne grupe za urgentnu medicinu radi obavljanja određenih stručno metodoloških, doktrinarnih i konsultativnih poslova u oblasti urgentne medicine. Član ove radne grupe iz zaječarske SHMP, koja u saradnji sa NCK sprovodi "Projekat reformi hitnih službi u Republici Srbiji", jeste dr Miroslav Nedeljković, sadašnji načelnik ove službe.
Na kraju, Služba hitne medicinske pomoći je potpuno kadrovski i materijalno opremljena za svoju osnovnu namenu, odnosno zbrinjavanje kritično obolelih i teško povređenih na mestu akcidenta, kao i pružanje adekvatne stručne pomoći u toku transporta, sve do prijema u stacionarnu zdravstvenu ustanovu.
 
     
  Adresa autora:
Miroslav Nedeljković
Stanoja Glavaša 8, 19 000 Zaječar
e-mail: mnedeljkovic@ptt.yu

Rad predat: 02. 10. 2006.
Rad prihvaćen: 09. 10. 2006.
Elektronska verzija objavljena: 26.10.2006.
 
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design