Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2007     Volumen 32     Broj 1
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
UDK:614.253 ISSN 0350-2899, 32(2007) 1 p. 52-56
   
Pregledni članak

Lekari između etike i zakona

Miljan Jović (1), Davor Mladenović (1), Miodrag Jovanović (1), Aleksandar Jolić (2)
(1) Zdravstveni centar Zaječar, Služba hitne medicinske pomoći,
(2) Zdravstveni centar Zaječar, Internistička služba

 
 


"U času kada stupam među članove lekarske profesije... "
Ženevska deklaracija, 1948. [1]

 
  Sažetak: U medicini je uvek reč o zdravlju ili bolesti, odnosno životu ili smrti. Nekada je medicinska etika imala nepisano pravo da bude jedini arbitar u rešavanju tih pitanja. Poverenje koje su pacijenti imali u svog doktora bilo je na visokom nivou. Ispravnost postupaka u medicini skoro da i nije bila nadležnost sudova [2]. Vremena su se promenila. Odnos lekar - pacijent danas se više bazira na pravnim paragrafima, nego na poverenju. Nažalost, umesto poverenja prema lekarima, ali i svim zdravstvenim radnicima, primat je zauzelo nepoverenje, kao rak rana savremenog društva i moderne medicine. Potreba da se odnosima između lekara i pacijenta doda spoljna potpora u vidu zakonskih normi ponašanja, upravo je potekla iz tog nepoverenja. Na taj način je i današnja medicina pod sve većim uticajem tzv. "juridizacije", odnosno stavljanja pod zvono pravnih propisa. S druge strane, lekari smatraju da pravni propisi ograničavaju i sputavaju njihov rad i primoravajući ih da neguju "defanzivnu medicinu", koja nije u interesu pacijenta. Do koje granice, ipak, prava i propisi mogu ići? Gde prestaje zakon i počinje medicina, možemo se zapitati. Ipak, poverenje između lekara i pacijenta ne može se zameniti ničim drugim, pa ni zakonskim odredbama. Konačni cilj medicine je svakako lečenje i izlečenje, te kao takav, nema alternativu. Sigurno je da u celokupnom procesu lečenja, poverenje igra veliku ulogu, a koje se nikakvim pravnim aktima ne može nametnuti. S druge strane, zakon se umeće samo u onim slučajevima kada poverenje ne postoji, namećući neka opšta pravila igre, odnosno ponašanja. Pravne norme i poverenje u lekara nisu alternative koje se međusobno isključuju, nego su dva komplementarna činioca u sistemu odnosa lekar-pacijent. Da bi se sprečio još veći gubitak poverenja, lekar pri donošenju odluka treba da bude obavezan merilima svoje savesti koja, takođe, imaju i pravnu podlogu. Tako će zakon, nenametljivo za obe strane, lebdeti nad jednostavnim etičkim i humanim postupcima lekara, a s druge strane, održavati nepoljuljanim poverenje koje pacijenti imaju prema lekarima. Praktična vrednost pravnih i moralnih normi, na kraju, zavisi od postojanja određenih kvaliteta u ličnosti lekara. Jer nije bez osnove rečeno da samo dobar čovek može biti dobar lekar.
Ključne reči: etički principi, zakon, lekar, pacijentova prava

Napomena: sažetak na engleskom jeziku
Note: summary in English

 
     
 

ETIKA

Etika (grčki ēthos-običaj, ēthikē) je deo filozofije koji proučava i procenjuje moralne vrednosti, poreklo i načela moralnosti. [2] Etika, pak, u drugom značenju označava moralnost i čistotu, konkretno neke profesije, kao npr. etika zdravstvenih radnika, novinarska etika, istraživačka etika itd. Kodifikovana načela etike za brojne delatnosti u današnje vreme sve više dobijaju na značaju i u skladu su sa težnjom da se istakne profesionalizam i stručnost u radu, kvalitet rezultata rada i strukovno standardizovana postupanja. Istim procesom obuhvaćeno je i područje zdravstva. Naime, medicinski poslenici, a pre svega lekari, imaju svoju stalešku etiku, koja je zakon njihove profesije [3].
Iako se medicinska etika temelji na opštim etičkim normama, medicina kao struka ima naročito izraženu posebnost svojih etičkih normi, jer su njen neposredni predmet čovek, njegov život, zdravlje i dostojanstvo. U osnovi etičkih pravila za lekarsku profesiju jeste humanost kao suština medicinske etike i osnovne postavke "da samo dobar čovek može biti dobar lekar", da je poverenje u lekara temelj odnosa lekar - pacijent, i da lekar treba da leči ne samo bolest nego i bolesnika.
Kao član te profesije, lekar mora biti svestan, pre svega, odgovornosti za pacijente, kako pred društvom, pred drugim zdravstvenim profesionalcima, tako i pred samim sobom. Ovde je, naime, reč o standardima postupanja koji definišu suštinu savesnog rada lekara. [3].
Pridržavanje moralnih načela, odnosno etičkih principa, preka je potreba svakog zvanja i zanimanja. Medicinska etika ima izuzetnu važnost upravo zbog specifičnosti tog zvanja. Lekarski poziv ne može se uporediti ni sa jednim drugim, u prvom redu zato što se bavi ljudskim zdravljem i ljudskim životom. Još jedna od posebnosti medicinske etike je i ta što se pacijent nalazi u podređenom položaju u odnosu na lekara, prisiljen da se prepusti kako njegovom znanju, tako i dobronamernosti.
Treba razlikovati pravne obaveze i moralne dužnosti lekara. Pravne su obaveze uređene zakonskim propisima i njihovo kršenje dovodi do pravne, sudske odgovornosti. Međutim, lekar se u vršenju svojeg zvanja mora držati ne samo svih zakona i odredaba koje regulišu njegovu profesionalnu delatnost, nego se mora, isto tako, pridržavati etičkih načela.
Izvori lekarske etike jesu humanost, tj. ljubav prema čoveku i pravednost, tj. priznavanje podjednakog prava svakog čoveka na zdravlje. Potreba ljubavi i samilosti, dobrote, želje da se što bolje pomogne bolesniku, čoveku u nevolji, često je istaknuta kao preduslov za valjanog i požrtvovanog lekara. Pojam humanosti dobio je u moderno doba i novo značenje: to nije samo ljubav prema pojedincu, nego i osećaj dužnosti prema zajednici.
Najvažnije moralne obaveze iznesene su u posebnim kodeksima lekarske etike, u propisima načela lekarske časti, koje su izradila različita lekarska društva. Međutim, kao osnova etičkih formulacija još uvek ostaje Hipokratova zakletva:

"Kunem se Apolonom, lekarom Asklepijem, Higijom i Penekejom i svim bogovima i božicama, zvaću ih za svedoke da ću se po svojim silama i svojom savešću držati ove zakletve i ove obaveze. Stoga ću učitelja svoga umenja poštovati kao svoje roditelje, davaću mu što mu u životu bude potrebno. Njegovu ću decu smatrati svojom braćom, a ako budu želeli učiti ovu umetnost, učiću ih bez ugovora i bez plate. Učiću i đake koji se budu ugovorom obavezali i ovom zakletvom, ali nikoga drugoga. Svoje propise odrediću po svojim silama i znanju na korist bolesnika i štitiću ga od svega što bi mu moglo škoditi ili naneti nepravdu. Nikome neću, makar me za to i molio, dati smrtonosni otrov, niti ću mu za njega dati savet. Isto tako neću dati ženi sredstvo za pometnuće poroda. Čisto ću i pobožno živeti i izvršavati svoju umetnost. U koju god kuću stupim, radiću na korist bolesnika, kloneći se nehotičnog oštećenja, a osobito zavođenja žena i muškaraca, robova i slobodnih. Što u svom poslu budem saznao ili video, ukoliko se ne bude smelo javno znati, prećutaću i zadržati kao tajnu. Budem li održao ovu zakletvu i ne budem li je prekršio, nek mi bude srećan život i uspešna umetnost, nek steknem slavu i ugled kod ljudi do u daleka vremena: prekršim li ovu zakletvu i zakunem li se krivo, nek me zadesi protivno." [1]

Po ugledu na ovaj dokument, 1948. u Ženevi je napisana tzv. Ženevska deklaracija (prerađena Hipokratova zakletva): U času kada stupam među članove lekarske profesije, svečano obećavam da ću svoj život staviti u službu humanosti. Prema svojim učiteljima sačuvaću dužnu zahvalnost i poštovanje. Svoj poziv ću obavljati savesno i dostojanstveno. Najvažnija briga će mi biti zdravlje mog bolesnika. Poštovaću tajnu onoga ko mi se poveri. Održavaću svim svojim silama čiste i plemenite tradicije lekarskog zvanja. Moje kolege biće mi braća. U vršenju dužnosti prema bolesniku neće na mene uticati nikakvi obziri: vera, nacionalnost, politička ili klasna pripadnost, apsolutno ću poštovati ljudski život od samog početka. Ni pod pretnjom neću dopustiti da se iskoriste moja medicinska znanja suprotno zakonima humanosti. Ovo obećavam svečano, slobodno, pozivajući se na svoju čast." [1]
Na trećoj generalnoj skupštini Svetskog medicinskog društva u Londonu 1949. godine, usvojen je Internacionalni kodeks medicinske etike, koji propisuje odnos lekara prema radu i ljudima:

 • Lekaru se poverava zdravlje čoveka.
 • Lekar ima humanu i socijalnu misiju.
 • Lekar je obavezan da poštuje moralne zakone profesije.
 • Ne sme da se rukovodi motivima ličnog korišćenja.
 • Zabranjeno je reklamiranje.
 • Očuvanje profesionalne nezavisnosti.
 • Za svoj rad može primiti samo profesionalnu nagradu.
 • Ništa se ne sme raditi što bi štetilo bolesniku.
 • Nova otkrića i postupci se mogu primenjivati samo ako su javno priznati.
 • Lekar prihvata ono što je lično utvrdio.
 • Obaveza da se bolesnik uputi lekaru koji je osposobljen za dati posao.
 • Obaveza ukazivanja hitne pomoći uvek i na svakom mestu.
 • Mora se ophoditi prema svojim kolegama onako kako želi da se oni ophode prema njemu.
 • Lekar ne sme odvraćati bolesnika od svog kolege i mora sa puno pažnje izbegavati sve ono što može naškoditi moralno i materijalno njegovim kolegama.
 • Lekar se mora pridržavati propisa uključenih u Ženevsku, tj. prerađenu Hipokratovu zakletvu. [1]

Ovi dokumenti predstavljaju osnovu svih dokumenata koji se dotiču etike zdravstvenih radnika. U prvom planu među etičkim načelima ističu se humanizam, skromnost i urednost, uređuju se međusobni odnosi (stariji pomaže mlađem, mlađi poštuje starijeg), a i definiše se lekarska tajna (poverena uhu, zatečena očima, naslućena umom. Sve što je u vezi sa bolesnikom, od imena do dijagnoze, lekarska je tajna).

ZAKON

Jedan je od osnovnih aspekata medicinske etike je poseban odnos između lekara i pacijenta. Pravnici se bore s velikim teškoćama da definišu taj odnos, koji se u mnogo čemu razlikuje od ostalih. Tu su stalno otvorena i aktuelna ova pitanja: lekarska greška i njena uzročnost za nepovoljan ishod lečenja; dužnost lekara da pacijenta obavesti o dijagnozi, o terapiji koja je potrebna i o njenim rizicima, kako bi pacijent mogao da se sa terapijom saglasi; odgovornost zbog štete izazvane medicinskim aparatima i injekcijama... Sva ova pitanja ne pretresaju se samo u literaturi, nego i na zajedničkim stručnim skupovima lekara i pravnika [3].
Moderno doba, doba velikog napretka nauke i tehnike na svim poljima donelo je u medicinu problem hiperspecijalizacije, koji je bio zamišljen kao poboljšanje usluge pojedinačnog lekara tako što će taj konkretni lekar biti isključivi specijalista (pa se čak otišlo i dalje - subspecijalista) za određenu oblast ili dalje-za određeni organ. Tog momenta je pacijent prestao da bude ličnost, izgubio sva karakteristike ljudskosti u očima savremene medi- cine, prestao da bude subjekt komunikacije i pretvorio se u objekt informacije. Logična reakcija na ove promene nije došla od najistaknutijih medicinskih "veličina", već iz drugog tabora-pacijenti su na svojoj koži osetili "blagodati" ovakvog načina rada i – rešili da stvar uzmu u svoje ruke, obraćajući se onome u koga su još imali poverenje-pravnicima. Medicinski poslenici su nekadašnje poverenje prokockali, te je odnos između pacijenta i medicinskih radnika, odnos pun poštovanja prema lekaru-iscelitelju, lekaru-spasiocu, lekaru-utešitelju, zamenjen strahom i nepoverenjem. Zato su kao vernog pomoćnika u procesu sopstvenog izlečenja pacijenti, pored lekara, pozvali i pravnike, koji će budno paziti na postupke lekara. Tokom sedamdesetih godina prošlog veka, tako, a naročito tokom osamdesetih, pacijenti čije je zdravlje bilo oštećeno raznim jatrogenim posledicama, postajali su medijski heroji zbog svojih Pirovih pobeda nad institucijom medicine, pobeda izraženih ogromnim odštetama koje su dobijali sudskim presudama [7].
Vođena novim događanjima na sceni odnosa lekar-pacijent, medicinska javnost zauzela je gard, i to dvojak. Jedna struja se ogleda u defanzivnom reagovanju medicinske javnosti, i kao glavne manifestacije nastali su pojmovi- defanzivna medicina i medicina zasnovana na dokazima (Evidence Based Medicine). Ovaj oblik reagovanja ljudi u belom zasnivao je svoja razmišljanja i delovanja prvenstveno na interesima struke.
Defanzivna medicina je, rečeno političkim rečnikom, posebna frakcija medicinske struke, koja svoje delovanje nije rukovodila objektivnim stanjem i potrebama pacijenata, već je glavna ideja vodilja bila eventualna mogućnost sudskog procesa, te su se u skladu sa tom idejom i nastupalo: preterivanje u dijagnostici, preterivanje u terapijskim intervencijama...
Medicina zasnovana na dokazima (Evidence Based Medicine) imala je više "legalistički" pristup problemu. Opravdavajući svoje postupke validnim dokazima imali su bolje sagledavanje problema i neospornu moć u rezonovanju i postupanju, istovremeno se obračunavajući sa starom elitom, koja je svoju moć zasnivala na dugotrajnom terapijskom iskustvu.
Druga vid pristupa unekoliko je zanemario esnaf i u prvi plan svoga razmišljanja stavio je pacijenta i njegova neosporna prava. Kao i prethodni model razmišljanja, i ovaj je imao dve komponente-etičku i institucionalnu.
Kao što joj samo ime govori, etička komponenta našla je svoje pokriće i opravdanje u mnogobrojnim dokumentima koji uređuju sferu etike u medicini - Hipokratova zakletva, Ženevska deklaracija, Helsinška deklaracija... Ovi dokumenti, sami po sebi, nisu mogli imati snagu zakona, ali su imali snagu određenog moralnog autoriteta, te su mogli poslužiti kao uporište pacijentima i njihovim zastupnicima.
Za razliku od ovog pristupa, institucionalni način razrade problema bazirao je svoje stavove na usvajanju zakonskih odredbi koje bi uređivale ovu sferu međuljudskih odnosa. Čitav niz država je prava pacijenta definisao posebnim zakonom: Finska 1992, Holandija 1994, Izrael i Litvanija 1996, Island, Letonija, Mađarska i Grčka 1997, Danska 1998, Norveška 1999, Gruzija 2000, Francuska, Estonija i Belgija 2002, Švajcarska 2003. godine. Svuda su to zakoni o pravima pacijenata sem u dva slučaja (Holandija i Litvanija) gde se radi o zakonu o medicinskom tretmanu.
Finski zakon koji je, kao prvi, mnogima poslužio za ugled, uz niz prava pacijenta, definiše i ulogu ombudsmana, kao nezavisnog zastupnika pacijenta, odgovornog za više zdravstvenih ustanova istovremeno i sa zadatkom da pomaže pacijentima o praktičnim stvarima povezanim sa primenom zakona: od informacije o njihovim pravima, pa do pisanja žalbi [7].
U Srbiji je institucija ombudsmana otelotvorena uvođenjem terminološki i funkcionalno različitom institucijom - "Pacijentovim advokatom". Naime, razlika je u tome što su za te poslove imenovani pravnici već zaposleni u institucijama zdravstvene zaštite. Logična je posledica da će, pre ili kasnije, doći u konflikt interesa, jer će u isto vreme biti prinuđeni da zastupaju obe strane u sporu, a pod patronatom direktora te ustanove. Treba pomenuti i važnu činjenicu da su pacijentovi advokati nepripremljeni za tu dužnost, pošto se na domaćim fakultetima ne izučava medicinsko pravo. Medicinsko pravo ne bitiše kao zaokružen sistem normi sabranih u jednom ili više zakonodavnih akata i namenjenih isključivo medicinskom zanima- nju. Samo jedan deo njegovih pravila nalazi se u pravnim propisima koji su posvećeni specijalno medicinskoj delatnosti i njenim poslenicima. Drugi njegov deo rasejan je po mnogim zakonskim tekstovima koji pripadaju različitim oblastima prava [2].
Pitanje profesionalne odgovornosti medicinskih poslenika jeste jedno od aktuelnih problema medicinskog prava. Pod uticajem mnogih procesa koji izazivaju pažnju medija i stručne javnosti, težište pažnje je pomereno sa krivične na građansku odgovornost. Tu se otvaraju mnoga pitanja na koja treba dati odgovor: lekarska greška kao uzrok nepovoljnog ishoda lečenja; dužnost lekara da pacijenta obavesti o dijagnozi; pravo uvida pacijenta u svoju medicinsku dokumentaciju; štete izazvane medicinskim aparatima i injekcijama, terapija i eventualni rizici.

LEKARI IZMEĐU ETIKE I ZAKONA

Sve češći sudski procesi protiv lekara, sve veća medijska hajka i sve veća ogorčenost pacijenata upućuje na razmišljanja o uzrocima ove pojave. Gotovo da nema sedmice bez objavljenog nekog novinskog članka sa bombastim naslovom, koji govori o nesavesnom lečenju, neodgovornom postupku, smrti pacijen(a)ta... Ima li tome kraja? Pitanje je umesno postaviti iz najmanje dva razloga. Prvi razlog leži u činjenici da se previše govori o ovakvim događajima, pa bismo se mogli zapitati, iz ugla običnog lekara - hej, pa to se može i meni desiti, moram pripaziti na svoje postupanje. Drugi razlog (da li se spisak razloga zaista završava - odlučite sami) je bolniji za medicinsku javnost. Naime, zbog neodgovornih kolega koji svojim postupcima izazivaju pažnju medija u negativnim konotacijama, stradaju i oni nedužni i pošteni pripadnici lekarskog esnafa. Posledica toga je generalizacija stava pojedinih pacijenata (svi ste vi lekari isti...), komentari medija i sredine (Kako ocenjujete postupak tog i tog lekara? Da li je postupio ispravno? i sl.). Nažalost, javnost je "gladna" skandala, što mediji (bilo koji, a uglavnom svi zajedno) koriste. Jednom "oglašen" lekar (makar i ne bio kriv) biva obeležen, često i do kraja svoje karijere, pa i nakon toga...
Kako se izboriti? Odgovor verovatno leži negde na sredini između etike i zakona. Na to pitanje će se u budućnosti, verovatno, potruditi da daju odgovor lekarska komora, kao zastupnik prava lekara, ali, takođe, i sve brojniji pravnici koji su se zainteresovali za ovu (mora se priznati, unosnu) oblast. U koračanju ka Evropskoj zajednici moraćemo se, iz ugla lekara, bilo to bolno ili ne, suočiti sa istinom da su tamošnji lekari mnogo više odgovorni pred zakonom, nego što je to slučaj na našim prostorima i da briga za pacijenta sve više postaje i deo pravničke prakse. No, zapitaćemo se, na kraju - da li lekar treba da ispunjava želje pacijenta, ma kakve one bile (zbog straha od eventualne disciplinske ili krivične odgovornosti) ili da postupi lege artis, usklađujući potrebe i mogućnosti, rukovodeći se etičkim principima i savremenim medicinskim znanjima i dostignućima. Koje su posledice u oba slučaja? U prvom slučaju, lekar postaje običan pisar, nezainteresovan, uplašen, bez identiteta, bez autoriteta, bez uspeha. Medicina biva prepuštena pacijentima i njihovom (ne)znanju i bahatosti. I ne samo to - buduća pokolenja lekara biće osakaćena u svome radu, jer će im postojanje ovih i ovakvih lekara zanavek oduzeti pravo na odluku. I, gledajući konsekvence ovakvog načina razmišljanja i postupanja - ko će biti odgovoran za eventualne neželjene posledice - navalentni pacijent ili uplašeni lekar (koji je po zakonu odgovoran)? Jednom rečju - medicina prestaje da bude plemenita dobra vila i pretvara se u prljavu sluškinju. Druga opcija dostojanstveno i nepokolebljivo ostaje na braniku medicinske struke, čuvajući integritet esnafa, braneći svoje i znanje svojih kolega, ali i utičući na stalno poboljšanje kvaliteta tog znanja, u cilju lakšeg, sigurnijeg istupa na bojište. Ljubazan odnos sa pacijentom, ali i čvrst stav potkovan znanjem i odlučnošću - to je, prema skromnom mišljenju autora ovih redova, put kojim treba ići u cilju poboljšanja i napretka moderne medicine. Ili drugim rečima - lege artis po svaku cenu. Tako će zakon, nenametljivo za obe strane, lebdeti nad jednostavnim etičkim i humanim postupcima lekara i održavati nepoljuljano poverenje koje pacijenti imaju prema lekarima. Praktična vrednost pravnih i moralnih normi, na kraju, zavisi od postojanja određenih kvaliteta u ličnosti lekara. Jer nije bez osnove rečeno da samo dobar čovek može biti dobar lekar.

 
       
 

LITERATURA

 1. Nikolić S.: Etika zdravstvenih radnika danas, Timočki medicinski glasnik, vol. 28, br. 3-4, 2003; 78-90
  URL: http://www.tmg.org.yu/v283406.htm
 2. Radišić J.: Medicinsko pravo u svetu i kod nas
  URL: http://www.informator.co.yu/informator/tekstovi/medicina_902.htm
 3. Vujaklija M.: Leksikon stranih reči i izraza, Prosveta, Beograd, 1980:301
 4. Mujović-Zornić H, Sjeničić M.: Kodeks lekarske etike kao izraz staleške samoregulative u medicini
  URL:http://www.informator.co.yu/informator/tekstovi/kodeks_603.htm
 5. Radišić J.: Odgovornost lekara i zdravstvenih ustanova zbog štete izazvane upotrebom medicinskih aparata
  URL: http://www.informator.co.yu/informator/tekstovi/lekari_1202.htm
 6. Đuričić M, Bezbradica R: Objašnjenje o postupku zaštite prava pacijenata
  URL: http://www.informator.co.yu/informator/tekstovi/objasnjenje_305.htm
 7. Stambolović V: Prava pacijenta
  URL: www.med.bg.ac.yu/dloads/nastavni_socijalna/12januar/prava%20pacijenata.pdf
 8. Vučović D et al: Sudsko medicinski aspekt lečenja urgentnih bolesnika,u Urgentna medicina, Obeležja, Beograd, 2002; 1263-84
 9. Lapčević M, Ivanković D, Žigić D: Ličnost čoveka i opšte potrebe, u Ličnost, zdravlje i zdravstveno vaspitanje, Beograd, 2001; 11-18
 10. Šercer A et al: Liječnička deontologija, u Medicinska enciklopedija, deo 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1967; 35-43

Adresa autora:
Miljan Jović
SHMP Zaječar, 19000 Zaječar
e-mail: poljupcic@verat.net

Rad predat: 17.3.2007.
Rad prihvaćen: 17.4.2007.
Elektronska verzija objavljena: 8.5.2007.

 
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design