Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2008     Volumen 33     Broj 3-4
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
UDK 616.211-002-085.218 ISSN 0350-2899, 33(2008) br.3-4 p.74-80
   
Originalni rad

Vozomotorni rinitis - terapijski modaliteti lečenja

Vesna Stojanović Kamberović(1); Goran Bjeloglić(2), Goran Videnović(3)
(1) DOM ZDRAVLJA „ZVEZDARA“, BEOGRAD; (2) INSTITUT ZA ORL I MFH, KLINIČKI CENTAR SRBIJE, BEOGRAD; (3) MEDICINSKI FAKULTET PRIŠTINA, KLINIKA ZA MFH -KOSOVSKA MITROVICA

 
 

 

 
  Sažetak: UVOD: Vazomotorni rinitis je hronični, neinfektivni, nealergijski, hiperreaktivni rinitis u čijoj osnovi je disbalans autonomnog nervnog sistema. CILJ RADA je: izbor adekvatne terapije ovog oboljenja, nakon postavljanja dijagnoze. METOD: Analitička studija je napravljena na osnovu modaliteta terapijskog pristupa kod 198 pacijenata sa dijagnozom vazomotornog rinitisa u periodu 2005-2007. godine. Pacijente smo podelili u 2 grupe: I grupu kod kojih su primenjeni oralni antihistaminici uz intranazalnu toaletu izotiničnim rastvorom NaCl i II grupu kod kojih su primenjeni oralni antihistaminici i intranazalni glikokortikoidi, u trajanju od 6 nedelja, uz praćenje kliničkih znakova i simptoma, nazalne sekrecije, nazalne opstrukcije, kijanja i nazalne kongestije. REZULTATI: Od 198 pacijenata sa dijagnozom vazomotornog rinitisa, skoro svih uzrasta, 154 pacijenata (76,3%) je bilo uzrasta od 15.-40. godine života, muškog pola je bilo 124 pacijenata, a vodeći simptom je bila nosna opstrukcija, kod 101 pacijenta (51,0%). U I grupi pacijenata nazalna sekrecija se povukla kod 21 pacijenta (22,2%), nazalna opstrukcija, kod 48 pacijenata (48,5%), kijanje kod 22 pacijenta (22,2%), a nazalna kongestija kod 30 pacijenta (30,3%). U 19,2% je došlo do potpunog povlačenja simptoma nakon sprovedene terapije. U II grupi pacijenata nazalna sekrecija je skoro u potpunosti prestala kod 44 pacijenta (44,5%), nazalna opstrukcija kod 71 pacijenta (71,7%), kijanje je prestalo kod 42 pacijenta (42,3%), a nazalna kongestija kod 56 pacijenata (56,5%). Kod 36 pacijenata (36,4%) došlo je do potpunog povlačenja simptoma oboljenja. ZAKLJUČAK: Vazomotorni rinitis incidence oko 10%-15% celokupne populacije, zahteva adekvatan dijagnostičko-terapijski pristup, imajući u vidu nedovoljno jasne etiopatogenetske mehanizme nastajanja. Kombinovana oralna terapija antihistaminicima, uz intarnazalnu primenu glikokortikoida, predstavlja terapiju izbora ovog oboljenja.
Ključne reči: vazomotorni rinitis, terapija izbora.

Napomena
: sažetak na engleskom jeziku
Note: summary in English
 
     
 

UVOD

Vazomotorni rinitis je hronični, neinfektivni, nealergijski, hiperreaktivni rhinitis, u čijoj osnovi je disbalans autonomnog nervnog sistema [1].
Nosni deo sluzokože ima dva posebna morfološko-fiziološka dela, olfaktivni deo sa senzorineuralnim sistemom koji prekriva krov nosa, gornju trećinu nosne pregrade i gornji deo lateralnog zida nosa, uključujući nosnu školjku i respitatorni koji pre-kriva donje dve trećine nosnog septuma, lateralni zid nosnih šupljina ispod gornje nosne školjke i pod nosne šupljine. Histološki posmatrano, respiratornu mukozu nosa čine višeslojni trepljasti cilindrični epitel, bazalna membrana, lamina propria, vezivno tkivo, makrofagi ili histiociti, mastociti koji proizvode heparin i histamin, plazmociti, brojini limfociti, polinuklearni neutrofili i eozinofili, kolagena vlakna, kao najbrojnija vlaknasta struktura, elastična i mrežasta vlakna, rastresita osnovna supstanca bogata tubulo-alveolarnom seromukoznim žlezdama i kavernoznim sinusima. Vaskularizacija nosa i paranazalnih šupljina potiče iz a. carotis internae (aa. ethmoidales anteriores et posteriores) i a. carotis externae - a. sphenopalatina, a. labialis superior (iz a. facialis), aa. infraorbitales et alveolares (grane a. maxillaris internae) i aa. pharyngicae. Venska krv otiče preko prednje, gornje i zadnje grupe vena (v. facialis, v. ophtalmica sup. i plexus pterygoideus). Od izuzetne važnosti je odnos vena nosa i sinusa sa kavernoznim sinusom, neposredno preko vene oftalmike i posredno preko plexusa pterygoideusa i rete foraminis ovalis. U izgradnji locusa Kisselbachi učestvuju, a.ethmoidalis, a. sphenopa-latina i a. labialis superior.
Inervaciju sluznice nosa obezbeđuje n. trigeminus, svojom I i II granom, a autonomna inervacija kon-troliše vaskularne reakcije nazalne sluzokože. Postganglijska simpatička vlakna prolaze bez prekida kroz pterigopalatinski ganglion i ujedinjuju se sa preganglijskim vlaknima parasimpatikusa čineći n. vidianus, i nosnoj sluzokoži donose sekretornu i vazodilatatornu stimulaciju, udruženo i sinhronizo-vano.
Limfa otiče u submandibularne i duboke limfne žlezde vrata.
Sluzokoža nosa odgovara nespecifično i na isti način na veoma različite fiziološke i patološke stimuluse. Usled dejstva autonomnog nervnog sistema dolazi do vazomotorne reakcije i sekrecije, kao snažan biološki mehanizam protiv invazije štetnih agensa. Stimulacija cervikalnog dela simpatikusa izaziva trenutnu vazokonstrikciju, čiji je intenzitet proporcionalan veličini, tj jačini stimulacije. Stimulacia n. vidianusa, koji nosi i simpatička i parasimpatička vlakna, izaziva različite vazomotorne odgovore u zavisnosti od intenziteta stimulusa. Parasimpatička reakcija uzrokuje vazodilataciju i kijanje, a simpatička reakcija stimulus jačeg intenziteta izaziva vazokonstrikciju i kijanje, što se može objasniti razlikom kalibra ova dva tipa vlakana.
Vazomotorni rinitis može biti angiospastičke forme, holinergične, kao hiperreaktivnost mukoze na histamin i kao anomalija mast čelija na pojačano oslobađanje histamina. Etiološki faktori nastanka vazomotornog rinitisa su: hereditet; konstitucija (vagotoničari); hemijski faktori (zloupotreba lokalnih vazokontriktornih preparata izaziva ireverzibilne promene mukoze nosa, antihipertenzivna sredstva-adrenergični blokatori izazivaju otok sluzokože nosa); psihološki i emocionalni faktori usled distonije neurovegetativnog sistema, kod stanja straha izazivaju pojačanu aktivnost simpatikusa, dok stanja anksioznosti rezultiraju prevagom parasimpatičkog dejstva; infekcija, kao okidač, tj prethodne učestale virusne i /ili bakterijske infekcije i sindrom nakon resekcije simpatikusa koji uzrokuje pojavu vazomotorne rinopatije [1,2,3].
Nosna sluzokoža je hiperemična i hipertrofična uz hipetrofičnu donju nosnu školjku, posebno njenih repova, blede do tamno lividne boje sluzokože, malinastog izgleda.
Incidenca pojavljivanja polipoze nosnosinusne regije je češća kod vazomotornog rinitisa.
Klinička slikom kod vazomotornog rinitisa dominira nazalna opstrukcija teža tokom noći i pri buđenju, nazalna sekrecija koja je retka i oskudna, kijanje koje je prisutno, ali nikada u formi i kvantitetu kao kod alergijskog rinitisa, nazalna kongestija i posledična glavobolja. Simptomi koji su prisutni skoro tokom čitave godine [6].
Dijagnoza se postavlja na osnovu: anamneze (prisustvo tipičnih simptoma, njihovo trajanje, porodična opterečenost, atopijska konstitucija); kliničkog ORL pregleda, prednjom i zadnjom rinoskopijom, endoskopskog pregleda, FESS (Functional endoscopic sinus surgery- funkcionalna endoskopska sinusna hirurgija) - vizuelizacijom stanja mukoze (dijagnostička i terapijska procedura, tz. zlatni standard u savremenoj rinologiji), briseva mukoze nosa na bakterije i gljivice; alergoloških i imunoloških ispitivanja, čitavom baterijom testova kao i kod alergijskog rinitisa - određivanje nivoa imunoglobulina u serumu i nazalnom sekretu, IgE, IgG, IgM, kožni PRICK test pre svega na standardne inhalacione alergene koji često nije u korelaciji sa simptomatologojom i kliničkim nalazom, test nazalne provokacije, RAST test (određuje se priustvo specifičnih IgE), RIST test (radioimunosorbentni test - kvalitativna determinacija IgE imunoglobulina) [5,7,8].
Lečenje se sastoji u uklanjanju uzroka vazomotorne rinopatije ukoliko se otkrije osnovni uzrok, primena medikamenata, antihistaminika, oralnih dekongestiva, kao i kortikosteroida parenteralno, oralno i lokalno. Hirurško lečenje - deviranog septuma, konhotomija, klasičnim pristupom ili laserom su procentualno manje zastupljene i primenjuju se kada su sve medikamentozne opcije iscrpljene [4].

CILJ RADA

Cilj rada je iznalaženje pravilnog izbora terapije ovog hroničnog oboljenja sluznice nosa, posle postavljanja dijagnoze i poređenje rezultata nakon primenjenih terapijskih opcija a u pravcu primene najadekvatnije terapije.

METOD RADA

Analitička studija je napravljena na osnovu varijeteta terapijskog pristupa primenjenog kod 198 pacijenata sa dijagnozom vazomotornog rinitisa u periodu 2005-2007. godine.
Dijagnoza je postavljena na osnovu iscrpne i cilja-no uzete anamneze o prisutnim simptomima (kijanje, nazalna opstrukcija, nazalna sekrecija i nazalna kongestija), njihovom kvalitetu, intenzitetu i dužini trajanja, potom kliničkog otorinolaringološkog pregleda (prednja, zadnja rinoskopija i indirektna epifaringoskopija). Brisevi nosa i ždrela na bakteriološku i mikološku analizu su učinjeni kod svih pacijenata pre otpočinjanja terapije. U slučajevima pozitivnih nalaza, najpre se primenjivala terapija do potpunog izlečenja i dobijanja izolata koji je pokazivao normalnu floru. Alergološki test - Prick kutani test na standardne inhalacione alergene je primenjen kod svih pacijenata, pri čemu smo vodili računa da pacijenti nisu uzimali antihistaminike 2 nedelje pre testiranja. Određivanje nivoa imunoglobulina u serumu i nazalnom sekretu, IgE, IgG, IgM je učinjeno kod svih ispitanika. Kao dijagnostička metoda primenjena je i endoskopska metoda- FESS a korišćen je Karl Storz (Hopkins II Telescopes for diagnosis surgery and treatment of nose and nasal sinuses, diametar 2,7 mm , leight (dužine) 18 cm; pod uglom 00 - 450 u dečijem uzrastu i diametar 4,0 mm leight 18 cm, pod uglom 00- 300- 450 kod odraslih).
Nakon postavljanja dijagnoze vazomotornog rinitisa, a prema izboru terapijske opcije, pacijente smo podelili u 2 grupe:
I grupu kod kojih su primenjeni oralni antihistaminici (loratadin - deca od 2-6 godina (TM do 30 kg): 5 mg loratadina jednom dnevno tj. 1 malu kašiku sirupa (5 ml) jednom dnevno ili 1/2 tablete loratadina jednom dnevno; deca od 6-12 godina (TM > 30 kg) kao i deca uzrasta preko 12 godina (TM > 30 kg) i odrasle osobe: 10 mg loratadina jednom dnevno tj. 2 male kašike sirupa (10 ml) jednom dnevno ili 1 tabletu /1 šumeću tabletu loratadina (10 mg) jednom dnevno. Desloratadin: deca ≥2 godine do 12 godina - 2,5 mg tj ½ kafene kašike dnevno ili ½ tablete a deca starija od 12 godina i odrasli 5 mg tj. 1 tabletu desloratadina u kasnim popodnevnim satima uz intranazalnu toaletu izotiničnim rastvorom NaCl (5 ili više puta dnevno, u dozi od 2,5 cm3 u svaku nozdrvu kod pacijenata dečijeg uzrasta, do 5 cm3 kod odraslih) i
II grupu kod kojih su primenjeni oralni antihistaminici, istih grupa lekova, načina doziranja primenjeni 1x dnevno u kasnim popodnevnim satima i intranazalni glikokortikoidi (topikalni kortikosteroidi, pre svega Mometason furoat u optimalnoj dnevnoj dozi od 100µg jednokratno kod dece od ≥2 godine do 12. godine u svaku nozdrvu po 1x intranazalna aplikacija i 200µg kode dece ≥12 godine starosti i odraslih po 2x intranazalna aplikacija u svaku nozdrvu u jutarnjim satima).
Terapija je primenjena u trajanju od 6 nedelja, uz praćenje kliničkih znakova i simptoma, nazalne sekrecije, nazalne opstrukcije, kijanja i nazalne kongestije. Kontrolni pregledi su obuhvatali anamnestički podatak o subjektivnom stanju pacijenata po primenjenoj terapiji, klinički endonazalni klinički pregled i imunološke analize (određivanje nivoa imunoglbulina u serumu i nazalnom sekretu, IgE, IgG, IgM). Efekat lečenja je praćen nakon 10 dana, 3 nedelje do 6 nedelja po primenjivanju terapije.
Kontrolnu grupu su činili pacijenti iste starosne dobi, polne distribucuje i simptomatologije, kod kojih nije primenjena nijedna terapijska mera (placebo).
FESS je primenjen kao terapijska metoda kod pacijenata sa polipozom nosa i paranazalnih šupljina.

REZULTATI

Od 198 pacijenata sa dijagnozom vazomotornog rinitisa, skoro svih uzrasta, 154 pacijenata (76,3%) je bilo uzrasta od 15.- 40. godine života, pacijenata mlađih od 15 godina je bilo 21, (10,6%), a starijih od 40 godina je bilo (13,2%), od toga muškog pola je bilo 124 pacijenta. Vodeći simptom je bila nosna opstrukcija, kod 101/198 pacijenata tj. (51,0%), nazalna opstrukcija je bila kod 90/198 pacijenata, nazalna sekrecija kod 80/198 pacijenata a kijanje kod 55/198 pacijenata.
Kliničkim pregledom, prednjom i zadnjom rino-skopijom, uočena je pretežno lividna boja sluzokože nosa uz hipertrofiju donjih nosnih školjki, naročito njihovih repova, oskudan staklast sekret. Kod svih pacijenata urađena je analiza briseva nosne sluzokože na bakterije i gljivice, kod 13 pacijenata je nalaz bio pozitivan, pa se primenila terapija prema antibiogramu i tek po eradikaciji uradila su se alergološka i imunološka testiranja.
Zbog prisustva polipoznih promena ili sumnje na njih učinjena je endoskopska metoda FESS, kod 11 pacijenata srednje starosne dobi, kao dijagnostička metoda a kod 8 pacijenata je učinjena i terapijska endonazalna polipektomija u istom aktu, 2 pacijenta su odbila intervenciju a kod 1 pacijenta je učinjena klasična operacija paranazalnih šupljina - po Caldwell-Luc-u.
Pacijente smo podelili na dve grupe istog broja pacijenta, slične starosne dobi i pola, skoro
istovetnih simptoma i kliničke slike.
Pacijente I grupe lečili smo lokalnom aplikacijom, intranazano - izotoničnim rastvorom NaCl, 5 i više puta dnevno uz oralnu primenu antihistaminika, loratadina (33 pacijenata) ili desloratadina (66 pacijenata) tokom 6 nedelja.
Kod pacijenata II grupe primenili smo oralno anti-histaminike, takođe preparate loratadina (28 paci-jenata) ili desloratadina (71 pacijent) i intranazalno - inhalaciono glikokortikoide (kortikosteroide). Kod svih pacijenata primenili smo Mometason furoat u dozi adekvatnoj uzrastu pacijenta u trajanju od 6 nedelja, uz praćenje kliničkih znakova i simptoma, nazalne sekrecije, nazalne opstrukcije, kijanja i nazalne kongestije.
U I grupi pacijenata nakon 6 nedelja primene terapije nazalna sekrecija je prestala kod 21 pacijenta (22,2%), nazalna opstrukcija kod 48 pacijenata (48,5%), kijanje kod 22 pacijenta (22,2%), a nazalna kongestija kod 30 pacijenata (30,3%). U 19,2% je došlo do potpunog povlačenja simptoma nakon sprovedene terapije. (Grafikon 2.)
U II grupi pacijenata, nakon 6 nedelja, nazalna sekrecija je skoro u potpunosti prestala kod 44 pacijenta (44,5%), nazalna opstrukcija kod 71 pacijenta (71,7%), kijanje je prestalo kod 42 pacijenta (42,3%), a nazalna kongestija kod 56 pacijenata (56,5%). Kod 36 pacijenata (36,4%), došlo je do potpunog povlačenja simptoma oboljenja (Grafikon 3).
Kontrolnu grupu su činili pacijenti iste simptomatologije i kliničke slike, kod kojih nije primenjena terapija (placebo). U nešto više od 28 % slučajeva došlo je do delimičnog kupiranja i spontanog povlačenja simptoma u ograničenom vremenskom trajanju.
 

 
 
Grafikon 1: Distribucija pacijenata sa vazomotornim rinitisom, prema simptomima
 
 
 
Grafikon 2. Ishod lečenja primenom antihistaminka peroralno i 0,9% NaCl lokalno
- I grupa pacijenata
 
 
 
Grafikon 3. Ishod lečenja primenom antihistaminika peroralno i glikokortikoida lokalno
- II grupa pacijenata
 
     
 

DISKUSIJA

Tokom poslednjih decenija globalno je došlo do porasta oboljevanja od vazomotornog rinitisa, rasvetljavanja mnogobrojnih potencijalnih etioloških faktora i mogućih mehanizama nastajanja bole-sti, kao i uzajami odnos sa drugim oboljenjima disajnih puteva. Sve više se govori o komorbiditetu rinitisa, hroničnog rinosinuzitisa, nosnosinusne polipoze, hronične urtikarije i astme. Nosno sinusna polipoza se češće javlja kod neatopijskog rinitisa i astme, a naročito kod osoba koje imaju nealergijsku hipersenzitivnu reakciju.
Vazomotorni rinitis se javlja tokom cele godine, pri čemu se kao uzročnik ne može utvrditi specifični alergen. Smatra se da je ovo stanje rezultat neravnoteže autonomnog nervnog sistema, primarno parasimpatičke inervacije u pojasu sluznice (acetil-holin, supstanca P, vazoaktivni intestinalni peptid). Leči se primarni uzrok bolesti, ako je u celini doka-zan (npr. endokrina disfunkcija). Primjenjuju se vazokonstriktori, antihistaminici i oralni ili topikalni kortikisteroidi kao monoterapija ili u kombinaciji. Ukoliko ne dolazi do poboljšanja opšteg i lokalnog stanja na konzervativnu terapiju, može se pokušati elektrokoagulacijom ili uz pomoć lasera redukovati obim edematozne sluznice, posebno u području donjih nosnih školjki.
Primena intranazalnih glikokortikoida, inhaliranjem u nos jednokratno u jutarnjim satima i antihistaminika II generacije oralno, novih generacija jednokratno u kasnim popodnevnim satima u adekvatnim dozama, dovoljno dugo, prilagođeno uzrastu i op-štem stanju pacijenta, dali su bolji efekat u kupiranju simptoma.
Loratadin (uveden 1993 godine) deluje anti-alergijski kao snažni i selektivni antagonist H1 histaminskih receptora na periferiji, sa neznatnim afinitetom za H receptore u CNS-u, pa zato ne de-luje sedativno. Osim toga, loratadin inhibira oslobađanje histamina i leukotriena C4 iz mastocita. Loratadin se ne vezuje za muskarinske i adrener-gičke alfa receptore. Antihistaminsko i antialergijsko dejstvo loratadina je dugotrajno: razvija se tokom 1-2 sata i traje do 24 sata. Dugotrajnosti dejstva značajno doprinosi aktivni metabolit desloratadin. Po oralnom unošenju, loratadin se brzo resorbuje iz digestivnog trakta, maksimalne koncentracije u plazmi postiže za 1 sat, metaboliše se delom i pri prvom prolasku kroz jetru i prelazi u desloratadin. Poluvreme eliminacije loratadina iz plazme traje 8 – 11 sati, a desloratadina 17 – 24 sata. Izlučuje se preko stolice i urina u obliku neaktivnih metabolita.
Prednost poslednje generacije antihistaminika je u činjenici da pored antialergijskog delovanja (mast ćelije i njeni medijatori) ima i značajno antiinflamatono delovanje (eozinofilni leukociti i njegovi medijatori), kao i antiviralno (desloratadin sprečava delovanje ICAM-1, intercellular adhesion molecule-1 - intercelularni adhezivni molekul-1, koji je receptor za oko 90% rinovirusa). Preporuka je primena desloratadina kao potentnog, selektivnog blokatora H1 receptora, bez sedativnog dejstva, kognitivnih ili psihomotornih poremećaja, bez antiholinergičnih efekata, bezbednog već kod dece uzrasta već od 1 godine života. Savremeni kortikosteroidi (Mometason furoat, Fluticason propionat, Beclomethason Dipropionat). u vidu nazalnog spreja, visoko potentni, brzog početka delovanja, superiorne sistemske bezbednosti, bez supresivnog efekta na osovinu hipotalamus-hipofiza-nadbubreg, dobre lokalne podnošljivosti su neophodni u tretmanu ovog hroničnog oboljenja.
U radu su prikazani rezultati lečenja dobijeni primenom antihistaminika, u nešto većem procentu preparata desloratadina uz lokalnu primenu Mometazon furoata. Bolji terapijski efekat lečenja, kao i brže započinjanje kupiranja simptoma je bilo kod pacijenata koji su lečeni desloratadinom. Mometazon furoatom, nazalnim sprejom primenjenim u dozi adekvatnoj uzrastu pacijenta lečeni su svi pacijenti, a efekat je primećen već nakon 72h, a delimično ili potpuno povlačenje simptoma je bilo u oko 78%-80% nakon 6 nedelja. Kombinovanjem preparata desloratadina i topikalnog kortikosteroida postignut je bolji i brži efekat lečenja, nego peroralnom terapijm antihistaminicima uz toaletu nosnih hodnika 0,9% NaCl, što opravdava superiornost antihistaminika II generacije, posebno de-sloratadina i ukazuje na sistemsku bezbedanost, brzi početak delovanja i visoku efikasnosti Mometazon furoata.
Rezultati dobijeni ovim radom odgovaraju podaci-ma naših i stranih autora [5], što potvrđuje složenost etiopatogenetskih dešavanja kod vazomotornog rinitisa i konzervativnoj terapiji - kombinovanoj terapiji antihistaminicima II generacije i kortikisteroida u vidu nazalnog spreja, koja je aktuelna.
S obzirom na to da je reč o hroničnoj, nealergijskoj, hiperreaktivnoj reakciji sluznice nosa, bez specifičnog alergena, u današnjim uslovima terapijska procedura je medikamentozna, a genetska istraživanja bi mogla da ukažu da li se radi o genski determinisanom poremećaju, što bi u perspektivi menjalo terapijski pristup.

ZAKLJUČAK

Vazomotorni rinitis, poseban rinološki klinički entitet, čija incidenca oboljevanja čini oko 10%-15% celokupne populacije, zahteva adekvatan dijagnostičko-terapijski pristup, imajući u vidu nedovoljno jasne etiopatogenetske mehanizme nastajanja.
Primenjenom kombinovanom terapijom – antihi-staminicima II generacije, preparatima loratadina (10 mg jednokratno) ili desloratadina (5mg 1x dnevno, u kasnijim popodnevnim satima) i topikalnim kortikosteroidima (100-200 µg jednokratno, u jutarnjim satima) postignuto je ublažavanje ili potpuno povlačenje simptoma bolesti. Nakon 6 nedelja nazalna opstrukcija se povukla u 71,7% pacijenata, nazalna kongestija je redukovana u 56,5%, a nazalna sekrecija u 44,5%. Potpuno povlačenje simptoma nakon sprovedene kombinovane terapije je bilo u nešto više od 36%. Objektivnim kliničkim ORL pregledom nalaz je ukazivao na regresiju promena, a pacijenti su se subjektivno bolje osećali.
Kombinovana oralna terapija antihistaminicima (preparati loratidina ili desloratadina) uz intranazalnu primenu kortikosteroida (Mometazon furoat) u adekvatnim dozama, dovoljno dugo, prilagođeno uzrastu i opštem stanju pacijenta, kao i eventualnom postojanju pridruženih oboljenja, u današnje vreme predstavlja terapiju izbora ovog hroničnog oboljenja.

LITERATURA

  1. Kimmelman CP, Ali GH. Vasomotor rhinitis. Otolaryngol Clin North Am. 1986 Feb;19(1):65-71.
  2. Simons FE. Chronic rhinitis. Pediatr Clin North Am. 1984. Aug;31(4):801-19.
  3. Conner BL, Georgitis JW. Practical diagnosis and treatment of allergic and nonallergic rhinitis. Prim Care. 1987 Sep;14(3):457-73.
  4. Mc Donald. Nasal disorders in children. Allergic rhinitis, vasomotor rhinitis, and nasal polyps. Postgrad Med. 1987 Jun;81(8):65-8, 70, 72 passim.
  5. Corey JP, Houser SM, NgBA. Nasal congestion: a review of its etiology, evaluation, and treatment. Ear Nose Throat. 2000 Sep;79(9):690-3, 696, 698 passim.
  6. Stewart TW Jr. Vasomotor rhinitis: neglected cause of nasal congestion. Postgrad Med. 1980 Jan;67(1):171-4, 176, 178.
  7. Bachert C. Persistent rhuniis-allergic or nonallergic-? Allergy 2004;59 (Suppl.76):11-15.
  8. Downie SR, Andersson M, Rimmer J, Leuppi JD, Xuan W, Akerlund A. Symptoms of persistent allergic rhinitis during a full calendar year in house dust mite-sensitive subjects, Allergy 2004;56:406-414
  9. Lack G. Pediatric allergic rhintis and comorbid disorders. J. Allerg Clin. Immunol (2001);108:89-515
  10. Schenkel E, Corren J, Murray JJ. Efficacy on once-daily relief of nasal congestion. Allergy Asthma Prac. (2002);23:325-330
 
     
 
 
  Adresa autora:
Vesna Stojanović Kamberović
Dom zdravlja “Zvezdara”
Olge Jovanović 11, 11000 Beograd
e-mail: vesnanbgd@yahoo.com

Rad predat: 30.12.2007.
Rad prihvaćen: 30.09.2008.
Elektronska verzija objavljena: 26.01.2009.
 
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design