Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2006     Volumen 31     Suppl 1     
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  
                 
 

XXV Timočki medicinski dani :::
Sažeci radova 11-20

  <<< ] >>> ]  
  11. ARTERIOVENSKI GRAFT KAO VASKULARNI PRISTUP
Marjan Ilić, T.Juloski, B.Galović, D.Gligorijević, M.Lazović, S.Sekulić, B.Donfrid
12. BERI VOĆE OKO SEBE, TO JE NAJBOLJE ZA TEBE
S. Borković, B. Bokan, M.Milidrag, R.Bajić, Ivana Kosovac
13. BOLEST BEZ PULSA
Ljiljana Petrović-Rackov
14. STUDIJA PREVALENCIJE BOLNIČKIH INFEKCIJA U ZC NEGOTIN
Vojislava Stuparević, Srđan Bogicić, Biljana Paraskijević, Biljana Todorović Kazimirović
15. DIJAGNOSTIČKI ZNAČAJ BRONHOSKOPIJE
Vesna Jović-Jevtić, Dejan Stepanović, Jelena Topalović, Emilija Basarić
16. PROGNOSTIČKI FAKTORI KOD KARCINOMA GRLIĆA
Dragan Perišić(1), Dragoslav Kalinović(2), Milena Nedeljković(1), Nada Joksimović(1)
17. MALIGNI TUMORI PLUĆA U BORSKOJ OPŠTINI U PERIODU 1999-2004. - KARAKTERISTIKE, LEČENJE I PREŽIVLJAVANJE
Svetlana Dimitriev, Elizabeta Rašić
18. ELEKTIVNI CARSKI REZ-ANTIBIOTIK DA ILI NE?
Ljubica Milošević(1), Jasmina Diković(2), Dragoslav Kalinović(1)
19. POBOLJŠANJE SISTOLNE FUNKCIJE I SMANJENJE PROMERA DILATIRANE LEVE KOMORE POD DEJSTVOM CARVEDILOLA
Lale Zastranović
20. PRIMENA COLOR DOPPLER-A U DIJAGNOSTICI SUBCLAVIA "STEAL"SINDROMA - PRIKAZ SLUČAJA
Tomislav Arsenijević (1), Gavrilo Vasilev (2)
 
     
 

 

 
  11.
ARTERIOVENSKI GRAFT KAO VASKULARNI PRISTUP

Marjan Ilić, T.Juloski, B.Galović, D.Gligorijević, M.Lazović, S.Sekulić, B.Donfrid
KBC "ZVEZDARA", HIRURŠKA KLINIKA "NIKOLA SPASIĆ"

UVOD: I pored brojnih tehnološko-tehničkih inovacija u hemodijaliznom postupku uslov za kvalitetnu dijalizu je dobro kreiran vaskularni pristup. Od prve ektrakorporalne dijalize koja je urađena 1943. god. od strane W.J.Kolifa 1943. godine, preko Scribner-Quintonovog šanta 1960. god., do prve arterio-venske fistule kreirane od strane Brescia i Cimina 1966. godine, nativna arterio-venska fistula (AVF), na nedominantnoj podlaktici ostaje kao prvi preporučeni vaskularni pristup. Kada su mogućnosti kreiranja takve fistule iscpljene pristupa se implantaciji arteriovenskog grafta (AVG) čija upotreba počinje 1969. godine. Od 1973. godine počinje upotreba graftova od politetrafluoretilena (PTFE). Sledile su brojne modifikacije tog materjala: ojačavanje zida, pravljenje konusnog oblika, višeslojnog zida…Zastupljenost AVG kao vaskularnog pristupa kod hemodijaliznih pacijenata u Evropi je do 20%, a u Americi do 80%!!! CILJ studije je da se prikažu petogodišnji rezultati (2001.-2005.) u kreiranju AVG. METODE: U tom periodu je ugrađeno 170 graftova kod pacijenata na hemodijalizi. Kod 3 bolesnika je implantacija urađena kao prvi pristup dok je kod svih ostalih bolesnika bilo prethodno urađeno više AVF na nativnim krvnim sudovima. 109 (64,12%) pacijenata su bili ženskog pola, a 61 (35,88%) muškog pola. Brahio-bazilična insercija je bila zastupljenija, a najmanje graftova je implantirano na donjim ekstremitetima u femoralnoj regiji. U svim slučajevima je korišćena PTFE proteza debljeg zida. Kod implantacije na gornjim ekstremitetima korišćene su proteze promera 5 mm, dok je za femoralnu regiju implantacije korišćena promera 6 mm (kod hipoplastičnih femoralnih krvnih sudova promera 5 mm). Najčešće je korišćena lokalna anestezija, a kod visokih nadlaktičnih insercija, blok anestezija. Upotrebljavan je originalni PTFE konac ili polipropilenski šavni materjal. Preoperativno su pacijentima uzete laboratorijske nalaze faktora koagulacije i HCV i HBS markeri. Na sam dan operacije i naredna tri dana davane su uobičajene doze antibiotika. REZULTATI: Primetno je da raste broj pacijenata sa AVG graftom, tako da je postigao maksimum 2005. godine. Raste i procenat zastupljenosti AVG u odnosu na sve ostale vaskularne pristupe, što se tumači dužim životnim vekom pacijenata na hemodijalizi, a i stvorenim uslovima (posedovanje graftova u bolničkim apotekama) za njegovu implantaciju. U odnosu na sve vaskularne pristupe AVG su bili zastupljeni sa 12%. ZAKLJUČAK: AVG graft predstavlja dobar, trajan i pouzdan vaskularni prisup koji je indikovan kod pacijenata kod kojih nije moguće kreiranje nativne arterio-venske fistule. Limitirajući faktori su visoka cena koštanja samog grafta, a i potencijalno opasne komplikacije kod njegovog plasiranja. Preporučeno mesto za implantaciju je brachio-bazilična pozicija, a kao poslednja pozicija za korišćenje je femoro-safenalna pozicija na nozi.

e-mail: miralaz@yubc.net

12.
BERI VOĆE OKO SEBE, TO JE NAJBOLJE ZA TEBE

S. Borković, B. Bokan, M.Milidrag, R.Bajić, Ivana Kosovac
DOM ZDRAVLJA "SAVSKI VENAC", BEOGRAD

UVOD: Jedno od najznačajnijih područja pedijatrije je briga za zdravu ishranu. Voće je neophodan sastojak ishrane deteta. Preporučena dnevna količina je 10-15% od dnevne količine hrane, podeljeno u dve do četiri dnevne porcije. Voćem se unose vitamini, minerali, voda, oligo elementi, organske kiseline, biljna vlakna, ugljeni hidrati, malo belančevina i masti. CILJ RADA: Usvajanje stavova o pravilnoj ishrani u periodu intenzivnog rasta i razvoja i značaj voća u ishrani školskog deteta. METODOLOGIJA: Na posteru u obliku jabuke prikazano je voće našeg podneblja: jesen u znaku šljive, proleće trešnje, leto breskve, zima u znaku oraha. ZAKLJUČAK: Kvalitativno i kvantitativno prikladna ishrana, omogućava normalan rast i razvoj deteta i štiti ga od bolesti vezanih za nepravilnu ishranu.Značajnuo mesto u ishrani deteta pripada voću. Jedna engleska poslovica kaže :„Ko pojede svakog dan jednu jabuku, isteruje bolest iz kuće“.

e-mail: stesanovic@sbb.co.yu

13.
BOLEST BEZ PULSA

Ljiljana Petrović-Rackov
KLINIKA ZA REUMATOLOGIJU I KLINIČKU IMUNOLOGIJU, VMA, BEOGRAD

UVOD: Bolest bez pulsa je nespecifični panarteritis aorte i njenih glavnih grana i pripada grupi arteritisa sa džinovskim ćelijama. CILJ RADA: prikaz bolesnice sa progresivnim kliničkim tokom bolesti bez pulsa i efekta medikamentozne i hiruške terapije. METODOLOGIJA: obuhvatila je kliničko ispitivanje uključujući arteriografiju sa koronarografijom. Prikaz bolesnika: bolest se ispoljila u 38.g. života. Tokom 2 godine od pojave prvih simptoma, insuficijentne cirkulacije glave, vrata i odsustva pulseva na gornjim ekstremitetima, sukcesivno dolazi do pojave klaudikacija u levoj nozi, parestezija u levoj ruci, intolerancije na napor i stenokardije. Bolesnica nije dala podatak o febrilnim epizodama u predhodnom periodu.. Arteriografskim pregledom su dokazane okluzivna promena na potključnoj arteriji i ilijačnoj arteriji desno, a zatim stenoza distalnog dela aorte i okluzija leve potključne arterije. Koronarografijom nisu potvrđene promene na koronarnim arterijama i ishemijska bolest srca. Bolest je imala progresivan tok i pored odsustva kliničkih znakova inflamatorne reakcije. Efekat antiiflamtornih lekova je bio nepotpun, pa je zbog napredovanja promena na velikim krvnim sudovima urađen aorto-bifemoralni bypass, a 10 meseci kasnije karotiko-aksilarni bypass levo sa uspostavljanjem cirkulacije u donjim ekstremitetima i levoj ruci. ZAKLJUČAK: Bolest bez pulsa ponekad ima brzo progresivan tok i pored antiinflamatornih lekova često je neophodna primena savremenih revaskularizacionih hirurških procedura u cilju sprečavanja nastanak komlikacija koje mogu vitalno ugroziti bolesnika.

e-mail: ljrackov@EUnet.yu

14.
STUDIJA PREVALENCIJE BOLNIČKIH INFEKCIJA U ZC NEGOTIN

Vojislava Stuparević, Srđan Bogicić, Biljana Paraskijević, Biljana Todorović Kazimirović
ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN

Studiju prevalencije bolničkih infekcija uradili smo po principu dobrovoljnog učestvovanja Zdravstvenog centra Negotin u okviru Druge nacionalne studije bolničkih infekcija u republici Srbiji uz strogo poštovanje upustava iz Definicija bolničkih infekcija IZZZ ''Dr Milan Jovanović - Batut'' i upustava Centra za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti i Republičke stručne komisije za BI, sa ciljem sagledavanja epidemioloških karakteristika, odredjivanja najčešćih lokalizacija, prouzrokovača i njihove rezistencije na antibiotike i motivisanja zdravstvenih radnika za njihovo sprečavanje i suzbijanje. Ekipu za prikupljanje podataka (anketare) sačinjavali su epidemiolog, sanitarni tehničar i glavna sestra Zdravstvenog centra. Studijom je obuhvaćeno 120 pacijenata sa 10 najrizničijih odeljenja. U radu su korišćeni podaci iz istorija bolesti, temperaturnih lista, laboratorijskih i drugih dijagnostičkih postupaka, uz lično sagledavanje stanja pacijenata i konsultaciju sa ordinirajućim lekarom. Faktori rizika su bili prisustni kod 75,83% hospitalizovanih i to starosna struktura kod 65,83%, dani hospitalizacije kod 59.17%, prisustvo katetera (venskog ili urinalnog) kod 49.17%, hirurška intervencija kod 16,67% aplikacija imunosupresivne terapije kod 2,5% i antibioterapije kod 36,67%, hospitalizovanih pacijenata. Registrovane su dve bolničke infekcije na pneumoftiziologiji i to pneumonija (III.1) i faringitis (X.1) i to na osnovu kliničkih simptoma i prepisane terapije. Analizom podataka utvrdjena je prevalencija od 1,67% (republički prosek 6,3%). Zbog neispunjavanja kriterijuma o bolničkim infekcijama, neke infekcije nismo mogli proglasiti bolničkim, najčešće zbog nedostatka mikrobioloških rezultata.
e-mail: zcnegotin@formanet.co.yu

15.
DIJAGNOSTIČKI ZNAČAJ BRONHOSKOPIJE

Vesna Jović-Jevtić, Dejan Stepanović, Jelena Topalović, Emilija Basarić
ZDRAVSTVENI CENTAR "SVETI LUKA" SMEDEREVO

Bronhološko ispitivanje predstavlja osnovni invazivni dijagnostički postupak kod većine bronhopulmonalnih oboljenja i neizostavni način verifikacije postojanja karcinoma bronha. Retrospektivnom studijaom je utvrđeno da je tokom 2005. godine, na Grudnom odeljenju ZC "Sveti Luka" u Smederevu lečeno ukupno 687 bolesnika. Bronhološki je ispitivan 41 bolesnik (5,96%). Indikacije za bronhološko ispitivanje su bile češće kod muškaraca (82%) nego kod žena (18%). Bronhoskopija je najčešće rađena u starosnoj grupi 40-60 godina – 23 (56%). Endoskopske nalaze koji ukazuju na maligni proces je imalo 18 bolesnika, kod 10 su bili prisutni znaci inflamacije a normalan nalaz je imalo 13. Patohistološki je kod 20 potvrđen karcinom pluća, pneumoniju je imalo 8, tuberkulozu 6 a 9 je imalo uredan nalaz. Indikacije za bronhološko ispitivanje su brojne. Čest simptom su hemoptizije jer one prate brojna plućna oboljenja i obično prve dovode bolesnika lekaru. Kod sumnje na karcinom bronha, tuberkulozu i sarkoidozu, bronhoskopija je neophodna. Međutim, i druge plućne bolesti zahtevaju bronhoskopiju: intersticijumska oboljenja pluća, nespecifične plućne inflamacije i dugotrajan kašalj. Bronhoskopija je najpouzdanija metoda ispitivanja bronhopulmonalnih oboljenja i zbog njene visoke senzitivnosti u otkrivanju karcinoma, kao i drugih plućnih oboljenja ne treba oklevati kada za to postoje indikacije.

e-mail: svlukasd@ptt.yu

16.
PROGNOSTIČKI FAKTORI KOD KARCINOMA GRLIĆA

Dragan Perišić(1), Dragoslav Kalinović(2), Milena Nedeljković(1), Nada Joksimović(1)
(1) ZDRAVSTVENI CENTAR GORNJI MILANOVAC, (2)ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR

UVOD: Karcinom grlića materice spada u najučestalije kao i u najmalignije tumore kod ženske populacije. Po dijagnostikovanju tumora teži se određivanju prognostičkih faktora koji imaju udela kako u izboru tretmana tako i u predviđanju budućeg toka oboljenja. Mada je dužina preživljavanja i kontrola bolesti kod karcinoma grlića u korelaciji sa FIGO stadijumom, na prognozu utiču i prognostički faktori od strane pacijentkinja, tumorskih svojstava i vrste terapije. CILJ RADA: Osnovni zadatak bio je da ispitamo značaj pojedinačnih prognostičkih faktora u stadiranju, u izboru vrste tretmana, u proceni pojave recidiva i metastaza, kao i u predviđanju dužine preživljavanja. METOD RADA: Tokom ispitivanja korišćeni su podaci od 73 pacijentkinje, od tog broja 32 su bile sa početnim oblikom karcinoma grlića, a drugu grupu činilo je 41 žena sa uznapredovalim tumorom grlića. Mesto istraživanja bili su Onkološki dispanzer i Ginekološko odeljenje ZC Gornji Milanovac, a period ispitivanja obuhvatao je početak 1997 god i završetak 2002 godine. REZULTATI: Tokom istraživanja statističkom analizom smo utvrdili da su nepovoljni prognostički faktori kod karcinoma grlića: visok FIGO stadijum, mlađe osobe, veći tumori sa većom dubinom prodora malignih ćelija u stromu i limfovaskularnom invazijom, kao i sa zahvaćenim parametrijima i limfnim žlezdama. Lošiju prognozu daju adenokarcinomi grlića, histološkog gradusa G3, kao i rano javljanje recidiva i metastaza. ZAKLJUČAK: Pacijentkinje sa više nepovoljnih prognostičkih faktora zahtevaju kontinuirano praćenje i hitan tretman po javljanu recidiva. Da bi se poboljšali rezultati lečenja i produžilo vreme preživljavanja, akcenat u zbrinjavanju karcinoma grlića treba staviti na pravovremenom otkrivanju malignitet u početnoj fazi oboljenja i optimalnoj terapiji
Ključne reči: Karcinom grlića, prognostički faktori, tretman, dužina preživljavanja

e-mail: perisic@Eunet.yu

17.
MALIGNI TUMORI PLUĆA U BORSKOJ OPŠTINI U PERIODU 1999-2004. - KARAKTERISTIKE, LEČENJE I PREŽIVLJAVANJE

Svetlana Dimitriev, Elizabeta Rašić
ZDRAVSTVENI CENTAR BOR

Maligni tumori pluća značajan su zdravstveni problem u većini zemalja u svetu, posebno u grupi muškaraca starijih od 45 godina, i to pušača. Cilj rada je da analizira podatke o obolelima, patohistološkim nalazima, stadijumima bolesti, modalitetima lečenja i preživljavanju dobijene iz svih raspoloživih izvora u Zdravstvenom centru Bor u cilju što većeg obuhvata obolelih. U petogodišnjem periodu 1999-2004. god. u borskoj opštini prijavljeno je 154 obolela od malignih tumora pluća, a od toga 84% muškaraca i 16% žena (odnos 5:1). Od tog broja, čak 39% nije bilo patohistološki verifikovano, već je dijagnoza postavljena isključivo na osnovu kliničkih ispitivanja. Od onih koji su imali patohistološku potvrdu bolesti, planocelularnih karcinoma nađeno je 41%, adenokarcinoma 33%, a mikrocelularnih 26%. Najviše je bio zastupljen metastatski stadijum (47%), zatim lokalno-proširen (26%), dok je u lokalizovanom obliku bolesti bilo samo 18% obolelih. Od ukupnog broja obolelih, čak u 49% nije sprovedeno nikakvo specifično onkološko lečenje, dok je u grupi PH potvrđenih dijagnoza bez specifičnog onkološkog lečenja ostalo 18% obolelih, najčešće zbog lošeg opšteg stanja. Najčešći modalitet lečenja bila je kombinacija hemio i radioterapije (u 30%), samo hemioterapija u 24%, samo operativno lečenje ili samo radioterapija u 7%, kombinacija operacije i hemioterapije u 3%, dok je najređe primenjivano lečenje bilo kombinacija operativnog lečenja i radioterapije, kao i kombinacija sva tri modaliteta ( OP-RT-HT )-u1%.U grupi PH verifikovanih tumora, 35% obolelih živelo je do 6 meseci, 23% 6-12 meseci, 28% 12-36 meseci, a samo 6% više od 3 godine, i to svi iz muške populacije. Uz specifično onkološko lečenje, preživljavanje duže od 3 godine ima 11% obolelih PH verifikovanih, dok se u grupi nelečenih najduže preživljavanje beleži od 12-36 meseci, i to 6%. I pored značajnih napredaka u dijagnostici, operativnim i radioterapijskim tehnikama i novim lekovima u onkologiji, oko trećina obolelih od malignih tumora pluća umre u prvih 6 meseci od postavljanja dijagnoze, odnosno 58% u prvih godinu dana, dok samo 6% živi duže od 3 godine. Ukoliko se uzmu u obzir i oni oboleli koji nisu imali patohistološku verifikaciju bolesti, rezultati su još porazniji.

e-mail: sinisad@ptt.yu

18.
ELEKTIVNI CARSKI REZ-ANTIBIOTIK DA ILI NE
?
Ljubica Milošević(1), Jasmina Diković(2), Dragoslav Kalinović(1)
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, (1)GINEKOLOŠKO AKUŠERSKA SLUŽBA, (1) SLUŽBA ZA ANESTEZIJU I REANIMACIJU

Carski rez -Sectio Casearea- je akušerska operacija kod koje se otvaraju trbušna šupljina i materica i vadi plod te se na taj način završava porođaj. Za ovu operaciju se zna još iz vremena Egipćana, Grka, Rimljana. Na prostorima biše Jugoslavije ova operacija je počela da se radi u prvoj deceniji dvadesetog veka. U Zaječaru, po usmenim podacima, tek trideset godina kasnije. Pojam antibiotik uveden je 1889. Wullemin kao antibiozu sukob mikroorganizma i leka. Racionalno korišćenje antibiotika znači davati antibiotik po AB uz pridržavanje principa i indikacija za njegovu upotrebu. A da li se može izostaviti antibiotska prevencija kod elektivnih carskih rezova? Priprema pacijentkinje, tehnički usavršen operativni rad, adekvatni uslovi u operacionoj sali uz uigranu anesteziološku ekipu, korektna postoperativna nega omogućili su autorima da deset pacijentkinja kod kojih je urađen elektivni carski rez ode kući bez postoperativnih infekcija, a da nisu dobile ni preoperativnu preventivnu dozu antibiotika.
Ključne reči: antibiotik, SC

e-mail: dumil019@ptt.yu

19.
POBOLJŠANJE SISTOLNE FUNKCIJE I SMANJENJE PROMERA DILATIRANE LEVE KOMORE POD DEJSTVOM CARVEDILOLA

Lale Zastranović
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, INTERNISTIČKA SLUŽBA

Carvedilol je lek koji ima tri važna dejstva, deluje kao beta blokator, alfa blokator i kao moćan antioksidans. Cilj istraživanja je bio da se u periodu od godinu dana, kod 236 bolesnika sa dilatiranom levom komorom (LK), prati uticaj ovog leka na sistolnu funkciju LK (EF-ejekciona frakcija) i promere LK (TDD-teledijastolna i TSD-telesistolna dimenzija). Bolesnici sa dilatacijom LK, prema etiologiji, podeljeni su u četiri grupe, oni sa ishemijskom bolešću srca(IBS), arterijskom hipertenzijom (HTA), inflamacijom miokarda-ac.myocarditis(AM) i primarnom dilatacionom kardiomiopatijom (DCM). Rezultati istraživanja su dobijeni elektrokardiografskim pregledom, jednodimenzijskom (M-mode) i dvodimenzijskom tehnikom (2D-area lent metodom). Pregledi su vršeni na 2,6,9 i 12 meseci od početka primene terapije. Posle godinu dana kod 225 bolesnika (95,34%) je došlo do značajnog poboljšanja sistolne funkcije i smanjenja promera LK a kod 11 bolesnika (4,66%) ne, ali nije došlo ni do progresije dilatacije LK. Ovih 11 bolesnika su iz grupe sa DCM. Ovo istraživanje ukazuje na opravdanu primenu carvedilola kod bolesnika sa dilatacijom leve komore.

e-mail: batl@ptt.yu

20.
PRIMENA COLOR DOPPLER-A U DIJAGNOSTICI SUBCLAVIA "STEAL"SINDROMA - PRIKAZ SLUČAJA
Tomislav Arsenijević (1), Gavrilo Vasilev (2)
(1)DOM ZDRAVLJA KURŠUMLIJA, (2)ZDRAVSTVENI CENTAR KLADOVO

Stenoza ili okluzija potključne arterije na polazištu dovodi do smanjenja pritiska u istostranoj potključnoj arteriji i arterijama ruke. Kako se dve vertebralne arterije spajaju i formiraju bazilarnu arteriju, krv sa zdrave strane preko spoja vertebralnih arterija prolazi u vertebralnu arteriju na strani stenoze potključne aterije pa se potključna arterija distalno od stenoze ili okluzije puni preko vertebralne arterije i tako krade krv mozgu.Pri potpuno razvijenom sindromu krađe protok u vertebralnoj arteriji je retrogradan tokom celog srčanog ciklusa. Potpuni sindrom krađe obično se viđa pri okluziji potključne arterije na polazistu ili pri stenozi visokog stepena, pri stenozi nešto manjeg stupena često se može zapaziti nepotpuni sindrom krađe.Najčešće se tada u vertebralnoj arteriji registruje protok koji delimično anterogradan a delimično retrogradan. U ovom radu prikazujemo slučaj ambulantnog bolesnika starog 69 godina upućenog od neurologa sa dijagnozom CVI, Hemiparesis L sin. Doppler sonografski pregled izvršen je sa linearnom multifrekventnom sondom od 5MHz - 10MHz .Korišćena je i opcija duplex skena, kolor i Power Doppler-a. Doppler sonografskim pregledom nađena je okluzija desne unutrašnje karotidne arterije, zatim hemodinamski značajna stenoza leve a. subclaviae, reverzni protok a. verebralis iste strane, što dokazuje postojanje subclavia "steal" sindroma. Izgled spektra pri sindromu krađe zavisi od stepena stenoze,gradijentu pritiska,postojanju kolaterala između ACE i VA.Manji stepeni sindroma krađe mogu se konvertovati u potpune posle fizičkog opterećivanja ruke kako bi nastala hiperemija na strani krađe Dopplersonografski pregled izvršen savremenim ultrazvučnim aparatom, koji pored B moda sa realnom slikom, ima mogućnost rada u režimu pulsnog kolor i power Doppler-a daje znatno preciznije dijagnostičke podatke, tako da se druge dijagnostičke metode kao MR i angiografija znatno selektivnije koriste.

e-mail: topkezckld@kladovocity.net

 
     
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  

Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: vemil@open.telekom.rs

  Infotrend Crea(c)tive Design