Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2006     Volumen 31     Suppl 1     
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  
         
 

XXV Timočki medicinski dani :::
Sažeci radova 1-10

  <<< ] >>> ]  
  1. AKUTNI INFARKT MIOKARDA U ASTMATIČNOM NAPADU KOD BOLESNIKA SA UREDNIM KORONAROGRAFSKIM NALAZOM
M. Zdravković, M. Krotin, M.Žaja ,O. Drobnjak-Tomašek, D. Zdravković, V.Milanović, N. Vešović
2. ALKOHOLISANOST VOZAČA KAO UZROK NASTAJANJA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA SA NASTRADALIM LICIMA
Brankica Milošević, Julija Budimirović, Mladen Timilijić, Miroslava Paunović
3. AKUTNA IDIOPATSKA GLUVOĆA-PRIKAZ SLUČAJA
Vesna Stojanović Kamberović(1), Goran Bjelogrlić(2), Goran Videnović(3)
4. BAKTERIOLOŠKE ANALIZE PLEURALNOG PUNKTATA U LEČENJU PLEURE
Vesna Đurić
5. UTICAJ ANEMIJE NA ANTROPOMETRIJSKE PARAMETRE I BMI KOD DECE PRED POLAZAK U ŠKOLU
Bratimirka Jelenković(1),Dušica Stojanović(3),Ljubiša Đorđević(2),Slobodan Jovanović(2), Žaklina Najdić (1)
6. EPIDEMIOLOŠKE KARAKTERISTIKE ANOREKSIJE NERVOZE U NIŠU
Konstansa Lazarević, Maja Nikolić
7. BEZBEDNOST ANTIGLAUKOMNE TERAPIJE TIMOLOLOM KOD OBOLELIH OD BRONHIJALNE ASTME
Miško Ledina, Teodora Ledina
8. POJEDINI ANTROPOMETRIJSKI PARAMETRI: LIPIDNI STATUS I ARTERIJSKI KRVNI PRITISAK KOD PREPUBERTETSKIH DEČAKA UZRASTA 10 GODINA U JUSAD STUDIJI U ZAJEČARU I DEČAKA SA POČETNIM ZNACIMA PUBERTETA
Bratimirka Jelenković, BrankicaVasić, Ljiljana Jovanović,Ljiljana Janačković, Bojana Cokić, Žaklina Najdić
9. ASEPTIC HUMERAL NONUNION TREATED WITH UNILATERAL EXTERNAL FIXATOR
Ivan Micić, Milorad Miković, Desimir Mladenović, Zoran Golubović, Saša Karalejić, Predrag Stojiljković
10. ATRIJALNI FLATER NAKON PLUĆNIH RESEKCIJA
N. Vešović, D. Radovanović, M. Zdravković, Z. Spasić, V. Milanović
 
 

 

 
  1.
AKUTNI INFARKT MIOKARDA U ASTMATIČNOM NAPADU KOD BOLESNIKA SA UREDNIM KORONAROGRAFSKIM NALAZOM

M. Zdravković, M. Krotin, M.Žaja ,O. Drobnjak-Tomašek, D. Zdravković, V.Milanović, N. Vešović
KBC "BEŽANIJSKA KOSA", BEOGRAD

UVOD: Patološka osnova akutnog infarkta miokarda najčešće je egzulcerisani plak u koronarnim arterijama sa konsekventnom trombozom. Međutim, u retkim slučajevima akutni infarkt miokarda može nastati i na terenu koronarnih arterija koje nemaju značajne hemodinamske stenoze, a u osnovi je najčešće spazam i endotelna disfunkcija. Bolesnik star 62 godine, unazad 28 godina boluje od HOBP, hospitalizovan je u teškoj akutizaciji bolesti. Fizikalnim nalazom ustanovljeno je da je na prijemu bolesnik subfebrilan, kardijalno kompenzovan, dispnoičan, tahipnoičan, cijanotičan, sa angažovanjem pomoćne respiratorne muskulature. Auskultatorno difuzno oslabljen disajni šum, sa visokotonskim zvižducima nad celim plućima. Srčana akcija ritmična i tahikardična, srčana frekvenca 120/min, nalaz na srcu maskirean obilnim nalazom na plućima. U EKG-u sinusni ritam, fr. 120/min, inkompletni blok desne grane Hisovog snopa za koji zna od ranije, P pulmonale, bez ishemisjkih promena na ST i T segmentu. U gasnim analizama SO2 77%, parcijalna respiratorna insuficijencija sa pO2 4.7 kPa. Nepušač, negira pozitivnu porodičnu anamnezu za KVB, negira dijabetes i hipertenziju. Do hospitalizacije nije lečen kardiološki, nije imao bolove u grudima. U laboratorijskim analzama blaga leukocitoza (12.3) sa predominacijom segmentiranih leukocita, patološki lipidogram. Započeto lečenje kortikosteroidima, dezopstruktivnom inhalacionom terapijom, antibioticima, teofilinskim prepratima i kiseonikom, ali u toku noći žali se na bol u grudima, atipičnog širenja po celom grudnom košu, koji se pojačava na disanje. U EKG-u jasna ST depresiju i negativan T talas u inferiornim odvodima, biohumoralni sindrom nekroze miokarda pozitivan, troponin 1.9. Ehokardiografski sa hipokinezijom inferoposteriornog segmenta, uz početno dilatiranu desnu komoru i umerenu plućnu hipertzenziju, leva komora normalnih dimenzija. Bolesniku uključena heparinska terapija. Tokom hospitalizacije urađena spirometrija, FEV1 47 %, pred otpust FEV1 68 %. Oporavljen otpušten 12. dana nakon infarkta i upućen na koronarografiju, koja je uradjena nakon 7 meseci – nalaz bez hemodinamski značajnih promena na koronarnim arterijama. Bolesnik redovno dolazi na kardiološke kontrole, bez tegoba je od strane KVS-a, uz povremene akutizacije astme koje zahtevaju bolničko lečenje. ZAKLJUČAK: Iako je najčešća patološka osnova za nastanak akutnog infarkta miokarda egzulcerisani plak, navodimo primer akutnog infarkta miokarda kod bolesnika bez značajnijih hemodinamskih promena u koronarnim arterijama, nastalog u teškoj akutizaciji HOBP.

e-mail: majadare@Eunet.yu

2.
ALKOHOLISANOST VOZAČA KAO UZROK NASTAJANJA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA SA NASTRADALIM LICIMA

Brankica Milošević, Julija Budimirović, Mladen Timilijić, Miroslava Paunović
SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI, KNJAŽEVAC

Akcidentogeni značaj alkohola u saobraćaju je veoma aktuelan i zaslužuje interesovanje najšire javnosti. Rad ima za cilj da prikaže učešće alkoholisanosti vozača u etiologiji saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima. Podaci su dobijeni analizom zapisnika saobraćajnih nezgoda koje su se odigrale na području opštine Knjaževac u toku 2005. godine. Alkohol, kao etiološki faktor za nastanak saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima, navodi se u 30,91% slučajeva. U ovim nezgodama znatno češće su stradali muškarci (70,83%) u odnosu na žene (29,17%). 66,67% stradalih ima lake, 20,83% ima teške povrede a 12,50% je poginulo. U strukturi poginulih najviše ima putnika a među povređenima dominiraju vozači motornih vozila. Pod uticajem alkohola motornim vozilom najčešće upravljaju i izazivaju saobraćajne nezgode vozači sa vozačkom dozvolom B kategorije (82,35%). Alkoholisanost vozača predstavlja akcidentogeni faktor u saobraćaju i treba insistirati na apsolutnoj apstinenciji od alkoholnih pića pre i za vreme upravljanja motornim vozilom.

e-mail: tosicv@bankerinter.net

3.
AKUTNA IDIOPATSKA GLUVOĆA-PRIKAZ SLUČAJA

Vesna Stojanović Kamberović(1), Goran Bjelogrlić(2), Goran Videnović(3)
(1)DOM ZDRAVLJA "ZVEZDARA", BEOGRAD; (2)INSTITUT ZA ORL I MHF KC SRBIJE, BEOGRAD; (3)KLINIKA ZA MFH KC PRIŠTINA-KOSOVSKA MITROVICA

UVOD : Akutna idiopatska gluvoća je iznenadni jednostrani ili obostrani senzorineuralni gubitak sluha, veći od 30-35 dB na tri govorne frekvence. Razvija se naglo u toku 3-4 dana. Nedovoljno jasne etiopatogeneze, a mogući mehanizam nastanka je imunoločki, vaskularni ili virusni. CILJ RADA: je značaj rane i adekvatne dijagnostičko-terapijske procedure oboljenja. METOD RADA: prikaz slučaja pacijenta sa iznenadnom sezorineuralnom jednostranom gluvoćom, koji je podvrgnut raspoloživim dijagnostičko-terapijskim merama, do oporavka sluha. REZULTATI : pacijent star 41 godinu, predhodno zdrav, pregledan je zbog iznenadnog gubitka sluha na desnom uvu, oktobra 2005-te godine.Klinički-otoskopski pregled je bio uredan..Tonalna audiometrija je pokazala jednostrani senzorineuralni gubitak sluha, nishodnog tipa, 45dB-55dB-65dB,za frekvence od 1000 do 4000 Hz. Timpanogram je bio tipa ''A'' po Jergeru. Kohleostapedijalni refleks je pokazao lako povišen prag sluha.Supraliminarnom audiometrijom je nađen fenomem ''rekrutmana'', bez patološke zamorljivosti sluha . NMR mozga , PC ugla i temporalne kosti je bila uredana Primenjena je parenteralna terapija kortikosteroidima od 160 mg do 20mg, smanjivanjem doze, u toku 15 dana. DISKUSIJA : rezultati su relevantni podacima naše i svetska literature ZAKLJUČAK : Akutna idiopatska gluvoća spada u urgentna stanja u otorinolaringologiji pa zahteva rani i adekvatni dijagnostičko-terapijski tretman do poboljšanja ili oporavka sluha.
Ključne reči : akutna idiopatska gluvoća, dijagnoza , terapija.

e-mail: igormina@infosky.net, vesnanbgd@yahoo.com

4.
BAKTERIOLOŠKE ANALIZE PLEURALNOG PUNKTATA U LEČENJU PLEURE

Vesna Đurić
KBC "BEŽANIJSKA KOSA", INTERNA KLINIKA, PULMOLOŠKO ODELJENJE

Empijem pleure je kolekcija gnoja u pleuralnom prostoru. Faktori rizika uključuju skorašnje pulmonalne infekcije (bakterijska pneumonia, absces pluća), subfrenične infekcije, hirurške intervencije torakalne regije, traume grudnog koša ili najređe torakocenteza. CILJ RADA bio je da proceni značaj bakterioloških analiza pleuralnog punktata u lečenju empijema pleure. MATERIJAL I METODE: u periodu 2001 -2005. godine dijagnostikovano je i lečeno 22 pacijenta sa akutnim empijemom pleure (15 muškaraca i 7 žena srednje životne dobi od 52 godine). Kod svih pacijenata 24 časa po prijemu učinjena je radiografija grudnog koša, torakocenteza, citološke, biohemijske i bakteriološke analize pleuralnog punktata (zasejavanje, bojenje po Gramu). REZULTATI: kulturom pleuralnog punktata u 6 uzoraka (27 %) utvrđeni su nespecifični bakterijski uzročnici: Streptococcus pneumoniae, Klebsiella, Peptostreptococcus spp., Streptococcus sp., Staphylococcus epidermidis (2). Kod 2 pacijenta (9%) empijem pleure se razvio kao komplikacija specifičnog zapaljenskog procesa na plućima (mycobacterium tuberculosis utvrđen direktnom bacioskopijom sputuma uz pozitivne Low kulture i PCR pregledom sputuma). ZAKLJUČAK: U lečenju akutnog empijema pleure ukazuje se na značaj rane dijagnostike i potpune evakuacije gnojnog sadržaja iz pleuralnog prostora (višekratne torakocenteze, drenaža pleuralne šupljine). Empirijska upotreba antimikrobnih agenasa koji obavezno moraju delovati i protiv anaerobne flore važna je do dobijanja rezultata bakteriološkog pregleda pleuralnog punktata i ciljane terapije antibioticima. Određivanje etiološkog uzročnika akutnog empijema pleure nije jednostavno, jer je često za bakteriološku potvrdu potrebno uporno traganje (zasejavanje više puta), primena drugih dijagnostičkih postupaka (PCR) kao i analiza uzoraka dobijenih endoskopskim metodama, a sve u cilju sto uspešnije kontrole infekcije.

e-mail: durlevic@EUnet.yu

5.
UTICAJ ANEMIJE NA ANTROPOMETRIJSKE PARAMETRE I BMI KOD DECE PRED POLAZAK U ŠKOLU

Bratimirka Jelenković(1),Dušica Stojanović(3),Ljubiša Đorđević(2),Slobodan Jovanović(2), Žaklina Najdić (1)
(1) ZDRAVSTVENI CENTARZAJEČAR, PEDIJATRIJSKA SLUŽBA, (2) ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA ZAJEČAR, (3)INSTITUT ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA NIŠ

Nedostatak gvožđa praćen anemijom ili bez nje, najčešći je nutritivni deficit. Javlja se često u periodu intenzivnog rastenja, zbog povećanih potreba za gvožđem. CILJ RADA: Procena antropometrijskih parametara i BMI kod anemične dece pred polazak u školu. MATERIJALI I METOD RADA: Podaci su dobijeni prospektivnim istraživanjem koje je sprovedeno u toku 2001. godine. na 554 deteta. Ispitanici su deca pred polazak u školu iz Zaječara i okolnih sela, uzrasta 6-7 godina. Vrednost Hb niža od 115 g/l uzeta je kao granična. Antropometrijski parametri (TV,TM) dobijeni su merenjem na vagi sa stadiometrom. Merenje, tj. registrovanje TV obavljala je jedna osoba, pre podne, standardizovanim postupkom. TM je merena u laganoj odeći. BMI izračunat je po standardnoj formuli. Dobijeni podaci obrađeni su statistički (srednja vrednost, SD, Min i Max vrednost, svrstani po percentilima za odgovarajući uzrast i pol). Značajnost uočenih razlika proverena je Mann Witney Rank Sum testom. REZULTATI RADA: Od 279 dečaka njih 17 ima Hb niži od 115g/l, a od 275 devojčica njih 12 je anemično. Prosečna TV dečaka sa anemijom je 117,18 cm i statistički je značajno niža od prosečne TV dečaka bez anemije (122,15 cm). Prosečna TV devojčica sa anemijom je116,96 cm i statistički je značajno niža od prosečne TV devojčica bez anemije (120,21 cm). Prosečna TM dečaka (21,65 kg) i devojčica (20,30kg) sa anemijom statistički je značajno niža od prosečne TM dečaka (23,86) i devojčica (22,74) bez anemije. Nema statistički značajne razlike u BMI dečaka i devojčica sa i bez anemije. ZAKLJUČAK: Na anemiju se može uticati higijensko-dijetetskim režimom što bi se povoljno odrazilo i na rast dece.

e-mail: bratimirka@yahoo.co.uk

6.
EPIDEMIOLOŠKE KARAKTERISTIKE ANOREKSIJE NERVOZE U NIŠU
Konstansa Lazarević, Maja Nikolić

INSTITUT ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA NIŠ

Cilj ovog rada je sagledavanje epidemioloških karakteristika anoreksije nervoze na području grada Niša. Ukupno je ispitano 51 lice obolelo od anoreksije nervoze (starosti od 12-23godine) koje se javilo u Savetovalište za dijetetiku Instituta za zaštitu zdravlja Niš u periodu od januara 1996. do decembra 2005. godine. Kao materijal za istraživanje korišćeni su anamnestički podaci i rezultati antropometrijskih merenja (telesna visina, telesna težina) preuzeti iz istorija bolesti. Nađeni rezultati poređeni su sa aktuelnim literaturnim podacima. Među obolelima od anoreksije nervoze najviše je bilo osoba ženskog pola (91.2%), visokog i srednjeg socijalnog statusa (96%). Najveći broj obolelih bio je u starosnoj grupi od 18-21 godine (40,7%), a nešto manji od 12 –18 godina (39,2%). Od ukupnog broja obolelih 96% živelo je u gradu i prigradskim naseljima, a najčešće su obolevale učenice 20 (39.2%) i studentkinje 15 (29,4%). Na osnovu uputa lekara primljena je 31 (60,8%) obolela osoba , 8 (15,6%) adolescenata je došlo u pratnji roditelja, 3 (5,9%) po savetu drugarica, a 8 (15,6%) radi saveta o ishrani u cilju prevencije gojaznosti. Navedeni rezultati ukazuju da se epidemiološke karakteristike anoreksije nervoze u Nišu značajno ne razlikuju od karakteristika ove bolesti navedenih u svetskoj literaturi.
Ključne reči: epidemiološke karakteristike, anoreksija nervoza

e-mail: koni33@hotmail.com

7.
BEZBEDNOST ANTIGLAUKOMNE TERAPIJE TIMOLOLOM KOD OBOLELIH OD BRONHIJALNE ASTME

Miško Ledina, Teodora Ledina
SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI, "OZREN", SOKOBANJA

UVOD: Bronhijalna astma i glaukom su oboljenja relativno visoke incidencije, te postoji verovatnoća da će se javiti istovremeno. Timolol je neselektivni beta adrenergički blokator koji ispoljava dejstvo na respiratorni sistem. CILJ RADA je da se utvrdi efekat primene timolola na parametre plućne ventilacije. MATERIJAL I METODE: Kod 17 pacijenata obolelih od bronhijalne astme primenjen je timolol u lečenju glaukoma. Parametri plućne ventilacije su praćeni spirometrijski na 0, 2, 24 i 48 sati od davanja timolola. Promene parametara su zabeleženi i statistički obrađeni. REZULTATI: Varijacije parametara spirometrije, FVC i FEV1 su bez statistički značajnih kolebanja. Veće varijacije se pokazuju na nivou malih disajnih puteva (FEF50 i FEF75) ali razlike nisu statistički značajne i ne prelaze vrednosti pozitivnog bronhoprovokacijskog testa. DISKUSIJA: U literaturi postoje podaci o smrtnom bronhospazmu nakon pojedinačne aplikacije timolola. U najvećem procentu pacijenata sa bronhijalnom astmom i glaukomom timolol je bezbedan lek. ZAKLJUČAK: I pored verifikovane bezbednosti primene timolola kod pacijenata sa bronhijalnom astmom, savetujemo da se takvim pacijentima uradi spirometrijsko ispitivanje nakon uvođenja terapije timololom. Svaka pojava bronhospazma zahteva da se pacijenti obrate lekaru, te da se evaluira potencijalna opasnost terapije i razmotre alternativni režimi prostaglandinskim analozima.

e-mail: ledina@eunet.yu

8.
POJEDINI ANTROPOMETRIJSKI PARAMETRI: LIPIDNI STATUS I ARTERIJSKI KRVNI PRITISAK KOD PREPUBERTETSKIH DEČAKA UZRASTA 10 GODINA U JUSAD STUDIJI U ZAJEČARU I DEČAKA SA POČETNIM ZNACIMA PUBERTETA

Bratimirka Jelenković, BrankicaVasić, Ljiljana Jovanović,Ljiljana Janačković, Bojana Cokić, Žaklina Najdić
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, PEDIJATRIJSKA SLUŽBA

UVOD: Pubertet je period rasta i razvoja u toku koga ljudska jedinka završava proces polnog sazrevanja i stiče telesnu sposobnost za reprodukciju.Normalno se pubertet javlja izmedju 9. i 14. godine kod devojčica i 9. i 15. kod dečaka. Kliničke manifestacije. Morfološke i fiziološke promene, koje nastaju pod uticajem gonadnih horomona u puberetu, zahvataju skoro sve delove dečjeg organizma. Glavne kliničke manifestacije pubereta:
- Pubertetsko ubrzanje rastenja dovodi do somatskog rasta i promena u veličini pojedinih unutrašnjih organa.
- Razvoj gonada.
- Razvoj sekundarnih reproduktivnih organa i sekundarnih polnih odlika.
- Promene u telesnom sastavu i proporcijama koje su uzrokovane promenama u količini i rasporedu masnog tkiva , rastenjem dugih kostiju i razvojem mišića
- Razvoj kardiovaskularnog i respiratornog sistema što naročito kod dečaka dovodi do porasta snage i izdržljivosti.
Dečaci za vreme puberetskog ubrzanja rastenja u proseku porastu 30-31cm, a devojčice 27,5-29 cm, što čini 17-18 % od konačne visine Za vreme puberteta dolazi do uvećanja srca, pluća i abdominalnih organa uključujući jetru, bubrege i nelimfatični deo slezine U dečaka sistolni pritisak raste, frekcencija srčanih udara postaje sporija, a disajni volumeni postaju veći nego kod devojčica
Nema preciznog načina da se izmeri razvoj spoljnjih genitalija. U kliničkoj praksi za procenu i praćenje puberteta koristi se procena veličine i izgleda spoljašnjih genitalija, odnosno procena rasta pubične kosmatosti. Posebno su pogodni standardi Tannera na osnovu kojih je ceo pubertetski period podeljen na 5 stadijuma Stadijum 1 označava prepubertetsku, a stadijum 5 adultnu veličinu i izgled spoljnjih genitalija odnosno izgled i razvijenost pubične kosmatosti Brzina razvoja pojedinih polnih karakteristika razlikuje se izmedju pojedinih dečaka CILJ RADA: Istraživanje uticaja početnog stadijuma puberteskog razvoja na pojedine antropometrijske parametre, lipidni status i vrednosti arterijskog krvnog pritiska kod dečaka uzrasta 10godina i istih ispitanika u 15 godini. MATERIJALI I METODI RADA: Istraživanje je sprovedeno u okviru JUSAD studije (Jugoslovenska studija prekursora ateroskleroze u školske dece) u uzrastu dečaka od 10. i 15. godina (1998. i 2003. godina). Osim anamnestičkih podataka , urađen je detaljan fizikalni pregled i određivanje stadijuma dostignute polne zrelosti prema Tanneru i saradnicima, antropometrijska merenja, određivanje lipidnog statusa u krvi i merenja arterijskog krvnog pritiska koja su ponovljena nakon 5 minuta. Parametri su posmatrani posebno u dece sa početnim stadijumom pubereta ( G2PH2) i u prepubertetskih dečaka. Značajnost uočenih razlika testirana je t-testom. REZULTATI: U naših ispitanika postoje statistički značajne razlike u TM,TV i BMI, kožnom naboru subskapularno i nad tricepsom,obimu nadlaktice, kao i u obimu struka i kuka. Lipidni status ne razlikuje se značajno, osim nivoa ukupnog holesterola koje je niži u dečaka sa početnim stadijumom puberteta. Arterijski krvni pritisak: sistolni je viši u dečaka sa početnim stadijumom puberteta. ZAKLJUČAK: U dečaka sa početnim stadijumom puberteta pojedini antropometrijski parametri i sistolni krvni pritisak imaju veće vrednosti u odnosu na one kod dečaka pre puberteta,dok je nivo ukupnog holesterola niži u odnosu na vrednosti kod prepubertetskih dečaka. Stadijum dostignute pole zrelosti treba uzeti u obzir pri tumačenju pojedinih antropometrijskih parametara, lipidnog statusa i visine AKP.

e-mail: bratimirka@yahoo.co.uk

9.
ASEPTIC HUMERAL NONUNION TREATED WITH UNILATERAL EXTERNAL FIXATOR

Ivan Micić, Milorad Miković, Desimir Mladenović, Zoran Golubović, Saša Karalejić, Predrag Stojiljković
CLINIC FOR ORTHOPAEDIC SURGERY AND TRAUMATOLOGY, CLINICAL CENTER NIŠ, FACULTY OF MEDICINE, NIŠ

INTRODUCTION: The treatment of nonunion of humeral shaft is challenging, often requiring one or more surgical interventions with high complication rates such as radial nerve palsy or joint stiffness. Good clinical results have been reported with plate fixation and bone graft, intramedullary nailing, Ilizarov external fixator and unilateral external fixator AIM: We report the treatment of both hypertrophic and atrophic diaphyseal humeral nonunion with unilateral Mitkovic external fixator. MATERIAL AND METHODS: 11 patients underwent surgical treatment because of aseptic humeral shaft nonunion. There were 7 men and 4 women with average age of 55 years (range, 24 to 81 years). Two patients had hypertrophic and 9 patients had atrophic nonunion. RESULTS: Patients were followed for a mean of 31.8 months (range, 24 to 46 months). Union was not achieved in two (18.2%) patients. Healing time was 3.0 months (range, 3 to 5 months). Functional results were excellent in 6 (54.5%), good in 3 (27.3%), and poor in 2 (18.2%) patients according to the Constant and Murley scoring system and according to Stewart and Hundley criteria. Pin track infection around the pins was recorded in 2 (18.2%) patients. CONCLUSION: In summary, unilateral external fixator with autogenous cancellous bone graft for the treatment of humeral shaft nonunion provides good results. The complication of external fixator is minimal and can be used as an alternative method in the humeral shaft nonunion.

e-mail: ivanmicic2000@yahoo.com

10.
ATRIJALNI FLATER NAKON PLUĆNIH RESEKCIJA

N. Vešović, D. Radovanović, M. Zdravković, Z. Spasić, V. Milanović
KBC "BEŽANIJSKA KOSA"

Atrijalni flater (AF) je jedan od poremećaja srčanog ritma koji se sreće u inicijalnom postoperativnom periodu a nakon plućnih resekcija. Prema svetskoj literaturi incidenca pojave ove komplikacije je 10-15 %. CILJ našeg istraživanja je bio da utvrdimo učestalost pojave AF kod operisanih pacijenata kao i eventualne prediktorne faktore za njegov nastanak. U našoj studiji praćeno je 200 pacijenata tokom hospitalizacije, operisanih na odeljenju grudne hirurgije KBC Bežanijska kosa u periodu od 2001- januar 2006. godine. Kod njih je analizirana pojava AF koja je registrovana standardnim svakodnevnim serijskim EKG praćenjem. REZULTATI RADA: Od svih praćenih pacijenata kod 23 odnosno (11,5 %) bolesnika je u prvih 48 sati po operaciji uočena pojava AF. Inkluzioni kriterijumi za ulazak u studiju je bilo postojanje stabilnog sinusnog ritma pre operacije, registrovanog preoperativnim pregledom kardiologa i EKG-om. Čak 19 (82.6 %) bolesnika su preoperativno bili hipertoničari. Prosečna starost ovih pacijenata je 62 godine. Najčešće se ova komplikacija javljala nakon leve pneumonektomije- kod 15 (65%) bolesnika. Kod 42 % bolesnika postignuta je medikamentozna konverzija u sinusni ritam a njih 12 je otpušteno sa odeljenja sa perzistirajućim AF, uz uvedenu OAKT. ZAKLJUČAK: Atrijalni flater je česta postoperativna komplikacija sa kojom se grudni hirurzi sreću u praksi. Prediktori njenog nastanka su : godine starosti, prisustvo preoperativne arterijske hipertenzije, opseg plućne resekcije. Naša istraživanja su u korelaciji sa istraživanjima drugih autora. Kod selektovane grupe bolesnika treba razmotriti preoperativno preventivno uvođenje antiaritmika.

 
     
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  

Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: vemil@open.telekom.rs

  Infotrend Crea(c)tive Design