Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2006     Volumen 31     Suppl 1     
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  
                 
 

XXV Timočki medicinski dani :::
Selektovani radovi

  <<< ] >>> ]  
  11. Intraartikularni prelomi distalnog dela humerusa
(Intraarticulare fractures of the distal end of humerus)
Desimir Mladenović(1), Ivan Micić(1), Saša Karalejić(1), Predrag Stojiljković(1), Vladimir Jovanovic (1), Mirko Veljković (2),Novica Lučić (2)
(1) KLINIČKI CENTAR NIŠ, ORTOPEDSKO TRAUMATOLOŠKA KLINIKA, (2) ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, ORTOPEDSKO TRAUMATOLOŠKA SLUŽBA

Sažetak: Prelomi distalnog humerusa koji se protežu u područje lakatnog zgloba predstavljaju veliki hirurški problem i istovremeno veliki, često puta neprijatan izazov. Posebnu teškoću predstavljaju blizina i moguća povreda nerava i krvnih sudova.
Prikazujemo grupu od 26 ispitanika za period od 2001. do 2004. godine, gde smo se odlučili za operativni pristup. Za prelome koji zahvataju lakatni zglob, po AO (C1,C2,C3) primenili smo Y, T ploce, Kurchner-ove igle i zavrtnje.
Rezultati posle rekonstrukcije ocenjivani su prema subjektivnim i objektivnim parametrima - prema Mayo lakat indeksu: dobar kod 7 (26,6%), prosečan kod 10 (38,6%) i loš kod 9 (34,8%) ispitanika.
Ključne reči: distalni humerus, prelom, operacija, periartikularna osifikacija

Summary: Fractures of distal humerus which spreads over the elbow joint present a big surgical problem and often an unplesend challenge.,Special difficultes are presented by of nerves and blood vessels and possibility of injury.
We are presents group of the 26 patients for period 2001 - 2004 where we have chosen of the operative treatement.We have used specially plates Y,T,Kurchner nidles and scrows for fragments which spread over elbow joint.
The results after reconsruction must be assessed according to a member of subjectiv and objectiv parameters - for the Mayo elbow performance index:good at 7 (26,6%),fair result at 10 (38,6%) and poor result at 9 (34,8%).
Key words: distal end of the humerus,fractures,operation,periarticular osification.

UVOD

Prelomi distalnog dela humerusa su poseban i u nekim slučajevima vrlo komplikovan problem. Distalni deo humerusa sa proksimalnim delovima radiusa i ulne gradi najsloženiji zglob čovekovog tela. Zbirno gledano, zglob lakta grade četiri zglobne površine: trochlea humeri, incisura trochlearis ulnae, capitulum humeri i caput radii.One su međusobno kongruentne, imaju različite geometrijske, međusobno podudarne oblike, u bliskom su međusobnom odnosu i povreda jedne direktno se reperkutuje na druge zglobne površine [1,2,3].
Trochlea humeri je konkavna, izdubljena zglobna površina i po svojoj formi podseća na zglobnu površinu kondila femura. Vertikalna ravan je deli na dve površine - prednju i zadnju, a ugao spajanja je oštar sa vrhom prema dole. Sagitalna ravan je deli na dva dela - lateralni i medijalni koji je niži za 5 - 6mm, a ugao spajanja je tup sa vrhom prema nazad.
Incisura trochlearis ulne se zglobljava sa trochlea humeri, a čine je zglobne površine olecranona i processus coronoideusa. Dužina kružnog luka koga čini zglobna povrsina incisura trochlearis ulne iznosi 7/10 ili 70% zamišljenog kruga.
Capitulum humeri se uzglobljava sa caput radii, ima sferičnu formu, a zglobna površina radiusa je blago udubljena. Dužina kružnog luka ove površine je 1/7 ili 14% zamišljenog kruga.
Kapsula zgloba lakta je ojačana kolateralnim ligamentima. Njena fibrozna vlakna su organizovana u snopove, a ovi imaju vertikalan, horizontalan i polukružan smer. Sa prednje strane preko kapsule naleže m.brachialis, on je sa njom povezan i srastao [4].
Česta pojava i komplikacija kod povreda lakta jesu periartikularne osifikacije. Razlozi za ovu pojavu su:
 • sa povredom lakta snopovi kapsule se kidaju ili čupaju sa koštanih pripoja i predstavljaju mogućnost nove osifikacije;
 • kidanje vlakana m.brachialisa izaziva krvarenje i mogućnost nove osifikacije;
 • oko zgloba lakta postoji bogata mreža krvnih sudova, oni se odvajaju pod oštrim uglom od matičnih krvnih sudova, pa se kod povrede lakta lako oštećuju, nastaje krvarenje i mogućnost paraartikularne osifikacije.

CILJ RADA

Cilj rada je da ukažemo na potrebu da se posle preloma, zglobne površine lakta sto pre restaurišu, da se prelom stabilizuje i da se omogući rana rehabilitacija.

MATERIJAL I METOD RADA

U ovom radu prikazujemo 26 ispitanika sa prelomom distalnog dela humerusa gde linija preloma zahvata intraartikularnu površinu, a lečeni su u toku 2001 - 2004. godine. Bilo je 17 (65,2%) muškaraca i 9 (34,8) žena. Etiološki, na prvom mestu je pad, 12 (45,6%) ispitanika, na drugom saobraćajni traumatizam, 9 (34,8%), na trećem su ostali faktori, 5 (19,6%) ispitanika. Otvoreni tip preloma imala su 7 (26,6%), a udruženu povredu 11 (41,8%) ispitanika.
Za klasifikaciju preloma koristili smo AO podelu na tip A,B i C:

 • tip A su ekstraartikularni prelomi;
 • tip B su parcijalno artikularni prelomi;
 • tip C su kompletni artikularni prelomi.

U našoj seriji prikazujemo ispitanike koji su operativno lečeni, imali su prelom tipa C.
Cilj operativnog tretmana je stabilna fiksacija preloma. Težimo anatomskoj repoziciji preloma radi uspostavljanja zglobne kongruencije, mada se ovo ponekad teško postiže zbog usitnjenosti fragmenata, njihove rotacije i dislokacije kao i zbog defekta i nedostatka koštanog tkiva na mestu preloma. Uverili smo se da metoda unutrašnje fiksacije mora biti specifična za svaki slučaj, imajuci u vidu:vrstu preloma i procenu rotacije i dislokacije fragmenata, opšte stanje pacijenta, ulogu preloma u politraumi, starost i profesionalnost pacijenta. U svakom slučaju, ove prelome treba operisati što pre jer su rezultati lečenja bolji. U toku operativnog rada koristili smo tri operativna pristupa laktu: lateralni, medijalni i posteriorni, ponekad i kombinaciju istih [5]. Od osteofiksacionog materijala koristili smo Kurchnerove igle, zavrtnje, plocice tipa T,Y AO kao i kombinaciju navedenog materijala.

REZULTATI RADA

Za ocenjivanje funkcionalnih rezultata operisanih ispitanika koristili smo Mayo index za lakat [6]. Prema ovoj skali ocenjuju se bol, pokretljivost, stabilnost i funkcija operisanog lakta. Prema ovim kriterijumima postignuti su sledeći rezultati: dobar kod 7 (26,6%), zadovoljavajući kod 10 (38,6%) i loš kod 9 (34,6%) ispitanika.Svi ispitanici imali su ograničenje pokretljivosti u većem ili manjem stepenu, pa zbog toga nijedan nije imao odličan rezultat, tj.ukupan broj indeksnih poena 100.
Funkcionalni rezultat lakta zavisi od tipa preloma, stepena kominucije i rotacije fragmenata, obima ostećenja zglobnih površina, uspešnosti redukcije i restauracije zglobnih povrsina, stepena stabilnosti posle osteosinteze i od rane rehabilitacija [7,8].Najčešći uzrok lošem funkcionalnom stanju su artrotične promene u zglobu lakta kao i osovinsko odstupanje fragmenata distalnog humerusa.

DISKUSIJA I ZAKLJUČAK

Svaki intraartikularni prelom lakatnog zgloba izaziva veću ili manju kontrakturu, a to zavisi od mnogih faktora: tip preloma, stepen kominucije i dislokacije preloma, stepen postignute stabilnosti posle osteosinteze, rana rehabilitacija i dr.
Spreg mehaničkih sila koje deluju na zglobne površine lakta posle preloma je različit iz više razloga: snopovi zglobne kapsule su različito orijentisani i vuku prelomljene fragmente u različitim pravcima, različita forma i usmerenost zglobnih povrsina doprinosi različitim dislokacijama istih, dejstvo antagonističkih grupa mišića koji imaju razlicite smerove vučenja, različitu snagu i postavljenost u odnosu na zglob lakta [2,3,9].
Uzroci lošeg funkcionalnog stanja lakta su: artrotične promene, osovinska odstupanja celog distalnog okrajka humerusa ili artikularnih površina, razvoj periartikularne fibroze i pojava osifikacionih žarišta - pre svega ispred i bočno od zgloba [10,11,12,13]. Razlozi paraartikularnoj osifikaciji su: kidanje kapsule sa mesta pripoja i povlačenje koštanog tkiva koje predstavlja novo jezgro osifikacije, kidanje mnogih krvnih sudova oko zgloba lakta i i pojava obimnog paraartikularnog hematoma, cepanje m.brachialisa koji intimno naleže na prednji deo kapsule zgloba lakta, a ovo dovodi do krvarenja i stvaranja osifikata.

LITERATURA

 1. Kapandji IA.The physiology of the joint upper limb.5nd ed.New York.Churchchill Livingstone 1982.
 2. London JT:Cinematics of the elbow.JBJS 1981;63:529-535.
 3. Morrey BF:Anatomy and cinematics of the elbow.In instructional course lectures the American academy of orthopedics sergeons.Park Ridge Illinois 1001.
 4. Fuss FK:The ulnar colleteral ligament of the human elbow joint.Anatomy,function and biomechanics.J Anat 1991;175:203-212.
 5. Stanley D,Winson IG:A surgical approach of the elbow.JBJS 1990;72 (B):728-729.
 6. Morrey BF,An KN,Chao EYS.Functional evaluation of the elbow.In: Morrey BF editor: The elbow and its disorders.Philadelphia,Saunders WB 1993.
 7. Helfet DL,Schmeling GJ:Bicondylar intraarticular fractures of the distal humerus in adult.Clin Orthop 1993;292:26-36.
 8. Holdsworth BJ,Mossad MM:Fractures of the adult distal humerus.Elbow function after internal ficsation.JBJS199o;72 B:362-365.
 9. An KN,Morrey BF:Biomechanics of the elbow.In:Morrey BF editor:The elbow and its disoders.Philadelphia,Saunders WB 1993.
 10. Broberg MA,Morrey BF:Results of treatment of fracture-dislocations of the elbow.Clin Orthop 1987;216:109-119.
 11. Hastings H,Graham TJ:The classification and treatment of heterotopic ossification about the elbow and forearm.Hand Clin 1994;10:417-437.
 12. Hurvitz EA,Mandac BR,Davidoff G,Johnson JH,Nelson VS:Risk factors for heterotopics ossification in children and adolescents with severe traumatics brain injury.Arch phys med and rehab 1992;73:459-462.
 13. Morrey BF:Primary degenerative arthritis of the elbow.Treatement by ulnohumeral arthroplasty.JBJS 1992;74 B:409-413.

Adresa autora:
Mladenovic Desimir,
Bulevar Zorana Dindica,73/29 Nis
tel.018 537 100
E-mail: mdesko@ptt.yu

 
     
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  

Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: vemil@open.telekom.rs

  Infotrend Crea(c)tive Design