Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2006     Volumen 31     Suppl 1     
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  
                 
 

XXV Timočki medicinski dani :::
Sažeci radova 161-168

  <<< ]  
  161. ZAPOSTAVLJENA OPASNOST-LOŠE TELESNO DRŽANJE UČENIKA
E.Basarić (1), LJ. Mladenović (1), LJ.Mihailović (2), Lj.Ogarević (2)
162. KRETANJE ZARAZNIH I PARAZITARNIH BOLESTI NA ZVEZDARI ZA PERIOD JANUAR-JUNI 2005.
Bosiljka Ugrinić-Sklopić, Radmila Kandić, Mila Otašević, Marko Stojanović, Vesna Bogdanović
163. ZLOĆUDNI TUMORI KAO OSNOVNI UZROK SMRTI
Mladen Timilijić, Iva Milutinović, Miljan Vidojković, Miroslava Paunović, Brankica Milošević, Gordana Timilijić
164. ZLOSTAVLJANJE I ZAPOSTAVLJANJE DECE
Maja Gurginov,Saška Savev,Vesna Milijić,Jasmina Stamenović,Jasmina Ignjatović,Bojan Pešić
165. DIJAGNOSTIKOVANJE ZLOUPOTREBE PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI KOD UČESNIKA U SAOBRAĆAJU
Dejan Jovanović
166. UČESTALOST HRONIČNIH OPSTRUKCIJA PO MESECIMA OD 2001. DO 2004. GODINE
Dražan Todorić(1) Marina Atanasković-Marković(2)
167. BRONHITIČNE OPSTRUKCIJE – „PIKOVI“ KOD DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA U PERIODU OD 2002. DO 2004. GODINE
Dražan Todorić
168. MESTO HIPERBARIČNE MEDICINE U SAVREMENOJ MEDICINI
Danica Vujinović, Rade Kostić
 
 

 

 
  161.
ZAPOSTAVLJENA OPASNOST-LOŠE TELESNO DRŽANJE UČENIKA

E.Basarić (1), LJ. Mladenović (1), LJ.Mihailović (2), Lj.Ogarević (2)
ZDRAVSTVENI CENTAR "SV. LUKA" SMEDEREVO, (1) DISPANZER ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŠKOLSKE DECE (2) DISPANZER ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU PREDŠKOLSKE DECE

UVOD: Loše držanje tela školske dece je kompleksan problem. U formiranju dobrog telesnog držanja pored genetskog uticaja i stepena zrelosti potpornog aparata utiče i spoljašnja sredina. CILJ RADA: Prikaz zastupljenosti i stalnog porasta lošeg držanja tela kod učenika osnovnih i srednjih škola na teritoriji opštine Smederevo. MATERIJAL I METODI RADA: Analiza sistematskih pregleda učenika osnovnih i srednjih škola od 2000-2005. godine. REZULTATI: Loše držanje tela u proseku za ispitivani period imalo je 29,55% dece. U grupi dece od 10-14 god. taj procenat je 29,95%, a u grupi od 15-19 god. je 29,15%. Devojčice imaju lošije telesno držanje i u proseku ono je u starijem uzrastu 32%, a u mlađem 30,25%; kod dečaka u grupi 15-19 god. taj procenat je 25,25%, a u grupi od 10-15 god. 29.66%. Od 2000-2005. god. loše držanje je imalo: od 20,25% do 38%dece u osnovnoj školi, odnosno 25% do 34% u srednjoj školi. ZAKLJUČAK: U radu se ukazuje na masovnost ove pojave, jer svako treće dete ima loše telesno držanje, što je po nama zabrinjavajuće, kao i tendenciju porasta od 5%-17% i zato se mora aktivno uticati u periodu rasta i razvoja na uspostavljanju ravnoteže koštano-mišićnog sistema, a time prevenirati nastanak strukturnih deformiteta kičme. Zbog nedovoljne fizičke aktivnosti mladih "sedećih" generacija predlažemo obavezne vežbe korektivne gimnastike u nižim razredima osnovne škole, pa čak i u predškolskim ustanovama. Važna uloga zdravstvenih radnika je u zdravstveno-vaspitnom radu sa mladima gde bi im se ukazalo na značaj bavljenja sportom i značaj časova fiskulture.

e-mail: mid.b@sezampro.yu

162.
KRETANJE ZARAZNIH I PARAZITARNIH BOLESTI NA ZVEZDARI ZA PERIOD JANUAR-JUNI 2005.
Bosiljka Ugrinić-Sklopić, Radmila Kandić, Mila Otašević, Marko Stojanović, Vesna Bogdanović
DOM ZDRAVLJA "ZVEZDARA", BEOGRAD

UVOD: Zbog svog položaja i socijalnih dešavanja naša zemlja je takodje suočena sa problemom nastanka i razvoja zaraznih i parazitarnih bolesti. Rad na sprečavanju,suzbijanju i eliminaciji sprovodi kroz programe SZO i nacionalne programe prilagodjene našim socio-ekonomskim i epidemiološkim uslovima. CILJ RADA: Prikazati kretanje zaraznih i parazitarnih bolesti na teritoriji Opštine Zvezdara za period januar-juni 2005. METOD RADA: Analiza i obrada ukupnog broja prijavljenih pacijenata obolelih od zaraznih i parazitarnih bolesti HES DZ» Zvezdara». REZULTAT RADA: Prema podacima HES DZ «Zvezdara» u navedenom periodu prijavljeno je ukupno 746 zaraznih i parazitarnih oboljenja. Analizom podataka utvrdjeno je da je sa 672 (90%) najzastupljenija grupa kapljičnih zaraznih bolesti.U toj grupi dominiraju Varicellae sa 592 (88,1%) i Scarlatina sa 42 (8,3%). Drugo mesto zauzimaju crevne zarazne bolesti sa 52 (6,9%) i to Enterocolitis acuta sa 32 (61,5%) i Salmonellosis sa 9 (17,3%). «Ostalih» zaraznih bolesti je evidentirano 18 (2,41%) i to: 14 (1,87%) Herpes zoostera, 2 (0,27%) Erysipelas i 2 (0,27%) Hepatitis virosa B. U analiziranom periodu evidentirane su 4 (0,54%) parazitarne bolesti. ZAKLJUČAK:Evidencija i prijava obolelih od zaraznih i parazitarnih bolesti zakonska je obaveza svakog lekara. Za smanjenje broja obolelih od zaraznih i parazitarnih bolesti uz nacionalne programe i preventivnin rad neophodna je veća finansijska pomoć društva i države kroz socijalne programe, a u cilju podizanja životnog standarda stanovništva.
Ključne reči: Zarazne i parazitarne bolesti, nacionalni program, standard

e-mail: psklopic@sbb.co.yu

163.
ZLOĆUDNI TUMORI KAO OSNOVNI UZROK SMRTI
Mladen Timilijić, Iva Milutinović, Miljan Vidojković, Miroslava Paunović, Brankica Milošević, Gordana Timilijić
ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC, SLUŽBA OPŠTE MEDICINE

Zbog poremećaja rasta ćelija pojedinih tkiva bez jasne uslovljenosti sa fiziološkim potrebama, zloćudni tumori direktno ili indirektno dovode do smrtnog ishoda domaćina. Cilj rada je da prikaže distribuciju i prevalenciju zloćudnih tumora kao osnovnih uzroka smrti. Metod rada je pregled knjige umrlih lica na teritoriji opštine Knjaževac za 2005. godinu. Od ukupnog broja umrlih (455), malignomi su bili osnovni uzrok smrti kod 37 muškaraca (8,13%) i kod 27 žena (5,93%). Najzastupljenije je bilo seosko stanovništvo, 38 lica (8,35%) starosti između 70 i 80 godina, njih 28 (6,15%). Prema MKB 10, najčešće su dijagnostikovana maligna oboljenjia digestivnog trakta među kojima je sa 12 slučajeva (2,64%) prednjačila maligna neoplazma debelog creva. Na drugom mestu,u 6 slučajeva (1,31%) su bili malignomi pluća, a na trećem, u 4 slučaja (0,87%) malignomi prostate i mozga. Ako znamo da je SZO definisala osnovni uzrok smrti kao oboljenje ili povredu koja je otpočela niz bolesnih stanja koja su dovela do smrtnog ishoda, onda možemo zaključiti da zloćudni tumori u potpunosti ispunjavaju ovu definiciju i da sa 14,06% od ukupnog broja umrlih za jednu godinu spadaju u vodeće uzročnike mortaliteta stanovništva, tj. predstavljaju ubicu broj 2 savremenog čovečanstva koji stoji odmah iza kardiovaskularnih oboljenja.

e-mail: timilijic@yahoo.com

164.
ZLOSTAVLJANJE I ZAPOSTAVLJANJE DECE

Maja Gurginov,Saška Savev,Vesna Milijić,Jasmina Stamenović,Jasmina Ignjatović,Bojan Pešić
ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC, DISPANZER ZA DECU I OMLADINU

Zlostavljanje i zapostavljanje dece je problem koji postoji u svakom društvu. Nasilje nad decom postoji vekovima. I danas je rasprostranjeno, ali se ne može više vršiti nekažnjeno. Prava učestalost nije poznata. Podaci koji se navode su veoma različiti, što i ne iznenađuje, pošto se zlostavljanje i zanemarivanje obično odvija bez svedoka. Smatra se da je kod nas prosečno 3-5% traumatizovane dece zlostavljano. Postoje četiri specifične vrste zlostavljanja: fizičko, seksualno, emocionalno zlostavljanje i zanemarivanje. Faktori koji utiču na zlostavljanje i zanemarivanje su pol i uzrast deteta, karakteristike roditelja ili staratelja i društveni faktori kao čto su siromaštvo, socijalna mreža i društvene norme. Posledice su teške, od najtežih (smrt ili invalidnost) do trajnih fizičkih i psihičkih posledica. Neke se ispoljavaju neposredno, a postoje i odložene posledice. Neka deca i sama postanu zlostavljači. Terapija zlostavljanja je karakteristična po tome što obuhvata ne samo žrtve, već i počinioce, kao i celu porodicu istovremeno. Glavni ciljevi su da se dete oseća bezbedno i da mu se omogući da uživa u detinjstvu. U našoj zemlji centralnu ulogu u borbi protiv zlostavljanja i zanemarivanja dece imaju centri za socijalni rad.

e-mail: miljan.stanojevic@gmail.com

165.
DIJAGNOSTIKOVANJE ZLOUPOTREBE PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI KOD UČESNIKA U SAOBRAĆAJU
Dejan Jovanović
DOM ZDRAVLJA "VRAČAR", BEOGRAD

Zakon o bezbednosti saobraćaja predviđa da lice, učesnik u saobraćaju, kod kojeg se alkoholemija krece iznad 0,5 promila, čini saobraćajni prekršaj za koji je predviđena krivična odgovornost i odgovarajuća kazna. Međutim, ekspanzijom brojnih psihoaktivnih supstanci kao sto su opijati i najrazličitije "dizajnirane" droge i aktuelnim snižavanjem njihove cene na tržištu zbog "bogate" ponude, čime postaju lakše dostupni, broj osoba koje danas učestvuju u saobraćaju pod dejstvom ovih PAS u stalnom je porastu.
Tako, rutinska kontrola koju saobraćajna policija sprovodi alkometrom, u stanju je da samo detektuje prisustvo alkohola, dok se prisustvo drugih supstanci, snažnog psihoaktivnog dejstva, ovim putem ne može nikako utvrditi. I mada Zakon predviđa penalne sankcije i u ovim slučajevima, dijagnostikovanje prisustva PAS među učesnicima u saobraćaju za sada predstavlja dijagnostički postupak koji se rutinski nikada ne sprovodi, mada je broj saobraćajnih incidenata koji čine zavisnici od PAS ne mali i ne retko sa tragičnim ishodom. U tom smislu, ažuriranje dijagnostike procedurama koje su u stanju da detektuju PAS kod učesnika u saobraćaju, kao i adekvatna penalna politika mogli bi imati značajne pozitivne efekte, kako u prevenciji zloupotrebe PAS, tako i na povećanju bezbednost saobraćaja.

e-mail: dexter62@ptt.yu

166.
UČESTALOST HRONIČNIH OPSTRUKCIJA PO MESECIMA OD 2001. DO 2004. GODINE

Dražan Todorić(1) Marina Atanasković-Marković(2)
(1)DOM ZDRAVLJA "VRAČAR", BEOGRAD, (2)UDK TIRŠOVA, BEOGRAD

CILJ RADA je da se statistički utvrdi učestalost bronhitičnih opstrukcija u uzroku od 70-oro dece u periodu od 4 kalendarske godine na teritoriji opštine Vračar. REZULTATI: U januaru je obolelo 2 deteta (2.86%), u februaru je obolelo 4 dece (5.71%), u martu je obolelo 17 dece (24.28%), u aprilu je obolelo 4 dece (5.71%), u maju je obolelo 3 dece (4.28%), u junu je obolelo 8 dece (11.43%), u julu je obolelo 2 dece (2.86%), u avgustu je obolelo 0 dece (0%), u septembru je obolelo 8 dece (11.43%), u oktobru je obolelo 8 dece (11.43%), u novembru je obolelo 4 dece (5.71%), u decembru je obolelo 10 dece (14.28). ZAKLJUČAK: Opstrukcije su bile raspoređene po svim mesecima osim u avgustu. Najčešći su bili napadi u martu (oko 25%), potom u decembru (oko 15%) zatim u junu, septembru i oktobru (oko 11%) a najmanje u julu (oko 3%) dok u avgustu nije bilo napada.
 
Meseci  Broj dece procenti
Januar 2 2.86 %
Februar 4 5.71%
Mart 17 24.28%
April 4 5.71%
Maj 3 4.28%
Juni 8 11.43%
Juli 2 2.86%
Avgust 0 0%
Septembar 8 11.43%
Oktobar 8 11.43%
Novembar 4 5.71%
Decembar 10 14.28%

e-mail: dzvracar@yubc.net

167.
BRONHITIČNE OPSTRUKCIJE – „PIKOVI“ KOD DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA U PERIODU OD 2002. DO 2004. GODINE

Dražan Todorić
DOM ZDRAVLJA "VRAČAR", BEOGRAD

CILJ RADA je bio da se po mesecima utvrdi učestalost „pikova“ u periodu od 3 godine. Definicija pika bi obuhvatala veći broj dece od jednog obolelog deteta po kalendarskom danu ili veći broj uzastopnih dana kada su se javljala deca sa dijagnozom bronhitisa.
Tabelarni prikaz:

Datum Broj pika Broj dana Broj dece
11.3.’02. I 1 3
24-28.3.’02. II 5 9
8-9.4.’02. III 2 3
3-5.6.’02. IV 3 3
23.9.’02. V 1 2
25.11.’02. VI 1 2
17-18.12.’02. VII 2 2
26.3.’03. VIII 1 2
2-3.6.’03. IX 2 4
15.9.’03. X 1 2
13.10.’03. XI 1 2
1-3.12.’03. XII 3 4
8-9.3.’04. XIII 2 2

REZULTATI: Za 3 godine je bilo 13 pikova. I pik je obuhvatao 1 dan i 3 obolela deteta, II pik je obuhvatao 5 dana i 9-oro obolele dece, III pik je obuhvatao 2 dana i 3-e obolele dece, IV pik je obuhvatao 3 dana i 3-e obolele dece, V pik je obuhvatao 1 dan i 2-je obolele dece, VI pik je obuhvatao 1 dan i 2-je obolele dece, VII pik je obuhvatao 2 dana i 2-je obolele dece, VIII pik je obuhvatao 1 dan i 2-je obolele dece, IX pik je obuhvatao 2 dana i 4-oro obolele dece, X pik je obuhvatao 1 dan i 2-je obolele dece, XI pik je obuhvatao 1 dan i 2-je obolele dece, XII pik je obuhvatao 3 dana i 4-oro obolele dece, XIII pik je obuhvatao 2 dana i 2-je obolele dece. ZAKLJUČAK: Najčešći pikovi su bili u martu, junu i decembru

e-mail: dzvracar@yubc.net

168.
MESTO HIPERBARIČNE MEDICINE U SAVREMENOJ MEDICINI
Danica Vujinović, Rade Kostić
ZAVOD ZA SPECIJALIZOVANU REHABILITACIJU "GAMZIGRAD", GAMZIGRADSKA BANJA

Kiseonik je kao hemijski elemenat otkriven 1775. godine od strane Priestil-a. Od tada postaje važan terapijski činilac u medicini i primenjuje se pomoću katetera, maski, šatora i komora. Izučavanje dekompresione bolesti počinje tridesetih godina prošlog veka, a time i novo poglavlje u medicini, tj. hiperbarična medicina. Zvaničan početak savremenog načina lečenja hiperbaričnom oksigenacijom vezan je za holandskog hirurga Boerema-u, koji je 1956. godine prvi put obavio jednu operaciju na srcu u hiperbaričnim uslovima.
Pod hiperbaričnom oksigenacijom se podrazumeva udisanje 100% kiseonika pod pritiskom dva do tri puta većim od atmosferskog pritiska pod kojim živimo, čime se postiže da se u svim tkivnim tečnostima, a ne samo u krvi, nalazi dovoljna količina kiseonika za normalno funkcionisanje oprganizma, naime, za normalne biohemijske, fiziološke ili intraćelijske procese u organizmu.
Na osnovu toga je hiperbarična oksigenacija našla svoje mesto u terapijskom lancu mnogih grana medicine.
U ovom radu se iznose mehanizmi delovanja hiperbaričnog kiseonika, indikacije za njegovu primenu, njegova efikasnost u kliničkoj praksi, rizike i isplativosti ovakve terapije sa posebnim osvrtom na njegovu primenu kod oboljenja perifernih krvnih sudova i dijabetičnog stopala.


e-mail: danica_vujinovic@yahoo.com, gambanja@verat.net

 
     
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  

Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: vemil@open.telekom.rs

  Infotrend Crea(c)tive Design