Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2006     Volumen 31     Suppl 1     
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  
                 
 

XXV Timočki medicinski dani :::
Sažeci radova 31-40

  <<< ] >>> ]  
  31. DOJENJE I UZROCI ABLAKTACIJE
S. Stanišić, M. Joksimović, V. Pantović, P. Zonjić, D. Musić, N.Radenović
32. UTICAJ KOMBINOVANE TERAPIJE DOXORUBICINA NA NEKE BIOHEMIJSKE PARAMETRE JETRE KOD MIŠEVA
Jovanka Kolarović(1), Čedomir Gavrančić(2), Mira Popović(3), Momir Mikov(4)
33. UČESTALOST I PROGNOZA DOWN-OVOG SINDROMA U GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKOJ KLINICI U KRAGUJEVCU
O. Laban (1), S. Obradović (2)
34. DOKTOR FRANJO HERCOG
Snežana Šaponjić-Ašanin
35. DOPPLER - SONOGRAFIJA U DIJAGNOSTIKOVANJU I PRAĆENJU DVT DONJIH EKSTREMITETA
Gavrilo Vasilev, Lidija Petrović
36. KOLOR DOPPLER EHOFLEBOGRAFIJA U PROCENI TOPOGRAFIJE, MORFOLOGIJE I HEMODINAMIKE PERFORANTNIH VENA
Gavrilo Vasilev, Lidija Petrović
37. EHOTOMOGRAFIJA U DIJAGNOSTIKOVANJU ANEURIZME ABDOMINALNE AORTE
Tomislav Arsenijević (1), Gavrilo Vasilev (2)
38. KORIŠĆENJE ELEKTROKARDIOGRAMA U SLUŽBI HITNE MEDICINSKE POMOĆI LOZNICA
Snežana Marković
39. OMNIBUS ZA EKTOPIČNU TRUDNOĆU-MOŽEMO LI JE UVEK PREPOZNATI
Dejan Korkocić, Lidija Petrović, Gavrilo Vasilev, Jevrosima Puslojić
40. KARAKTERISTIKE REGISTROVANIH EPIDEMIJA ZARAZNIH BOLESTI NA TERITORIJI ŠUMADIJSKOG OKRUGA U PERIODU 1991-2000. GODINA
Gordana Đorđević (1,2), Sanja Kocić (1,2), Časlav Milić (1,2), Momčilo Đorđević (3)
 
 

 

 
  31.
DOJENJE I UZROCI ABLAKTACIJE
S. Stanišić, M. Joksimović, V. Pantović, P. Zonjić, D. Musić, N.Radenović
DOM ZDRAVLJA BERANE

UVOD: Za dobar i pravilan rast djeteta potrebna je pravilna ishrana. Majčino mlijeko je jedini pravi izbor za dobar početak života. CILJ RADA: Utvrditi dužinu dojenja, osnovne razloge ablaktacije i način prihranjivanja. MATERIJAL I METOD RADA: Obuhvaćeno je analizom 170 majki djece pri dolasku na kontrolni pregled u savjetovalište. Istraživanje je sprovedeno u savjetovalištu za odojčad Doma zdravlja Berane. Anketirali smo majke o eventualnom pripremanju za dojenje, dužini isključivog dojenja, načinu prihranjivanja i razlozima ablaktacije uzimajući u obzir i neke civilizacijske norme (pismenost, higijenske navike) i starost majke. REZULTATI RADA: Ranu ablaktaciju (dojenje samo mjesec dana), srećemo kod 55 (32,3%) majki. Razlozi ablaktacije: kod 52 (94%) je nedostatak mlijeka, kod 3 (5,6%) razdvojenost u toku boravka u porodilištu. 24 (43%) majke su sa sela, 31 (56%) iz grada. 20 (36%) je bilo između 30-35 godina, više od 35 godina je imalo 4 majke. Obrazovanje: SSS 30 (54,5%), OŠ 8 (14,5%); viša i visoka škola 17 (30,9%). 29 (52,7%) majki je pripremano za dojenje. Način prihranjivanja: 19 (34,5%) kravljim mlijekom, 36 (65,45%) adaptiranim formulama. Do tri mjeseca je dojilo 12 (7,5%). Kod svih je bio razlog abdaktacije nedostatak mlijeka. Sa SSS je bilo 12 majki. Od njih 10 (83,3%) je živjelo na selu. 9 (75%) majki je starosti manje od 30 godina. Adaptirane formule prihranjivanja je koristilo 7 (58%). Do šest mjeseci je dojilo 9 (16,3%), od čega 6 na selu (70%). Razlozi ablaktacije kod 7 (77%) nedostatak mlijeka, a kod 2 trudnoća. Obrazovanje grupe koja je dojila do 6 mjeseci: 8 ima SSS, 1 višu školu. 6 (66%) prihranjuje kravljim mlijekom a 3 adaptiranim formulama. Devet i više mjeseci dojile 94 (55,2%). Obrazovanje: SSS 25 (26,59%); OŠ 23 (24,46%); VŠS 12 (12,76%); VSS 34 (36,17%) ZAKLJUČAK: Zbog čitavog niza prioriteta u odnosu na vještačku ishranu majčino mlijeko se savetuje do kraja prve godine života. Rana ablaktacija posebno nas brine kao i činjenica da veliki broj djece se prihranjuje kravljim mlijekom. Način prihranjivanja i dužina dojenja nijesu zavisile od obrazovanja majke.

e-mail: vesa@cg.yu, epid.dz.berane@cg.yu

32.
UTICAJ KOMBINOVANE TERAPIJE DOXORUBICINA NA NEKE BIOHEMIJSKE PARAMETRE JETRE KOD MIŠEVA
Jovanka Kolarović(1), Čedomir Gavrančić(2), Mira Popović(3), Momir Mikov(4)
(1)INSTITUT ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA DECE I OMLADINE, DEPARTMAN ZA HEMATOLOGIJU I ONKOLOGIJU, NOVI SAD, (2) ZAVOD ZA TRANSFUZIJU, NOVI SAD, (3) DEPARTMAN ZA HEMIJU, PMF, UNIVERZITET U NOVOM SADU, (4) FAKUTET ZA FARMACIJU, UNIVERZITET U OTAGU, DUNEDIN, NOVI ZELAND

Dosadašnja istraživanja ukazuju da doxorubicin izaziva oksidativni stres jer indukuje stvaranje slobodnih kiseoničnih radikala (ROS) koji dovode do peroksidacije lipida u membranama mirohondrija i sarkoplazmatskog retikuluma, a posledice su kardio i hepatotoksičnost. Smanjiti ili sprečiti posledice primenjene terapije je zadatak od prvorazrednog medicinskog značaja. Zbog toga je u ovom radu ispitivan uticaj kombinovane terapije koja sadrži doxorubicin, vinkristin i prednizolon (grupa DVP). Da bi se smanjio njihov štetni efekat kombinovani su sa N-acetilcisteinom (NAC), superoksid dismutasom (SOD), Na-soli monoketoholne kiseline (MKH) i jonima selena (Se). Ove supstance su izabrane zato što svaka na neki način može da utiče na produkciju i hvatanje ROS. Eksperimentalne životinje (miševi) su 5 dana tretirane odgovarajućim supstancama i.p., a 6 dana su žrtvovane. Napravljen je homogenat jetre i određeni su sledeći biohemijski parametri: aktivnosti katalaze (CAT), ksantin oksidaze (XOD), peroksidaze (Px), transaminaza i intenzitet lipidne peroksidacije (LPx). Rezultati ukazuju da NAC smanjuje aktivnost ovih enzima i mogao bi da se koristi u kombinaciji sa DVP. MKH nije bitnije menjala ispitivane parametre, dok je SOD povećavao aktivnost LPx u kombinaciji sa DVP. Jon Se takođe nije pokazao antioksidantni efekat u kombinaciji sa DVP.

e-mail: popovic@ih.ns.ac.yu 

33.
UČESTALOST I PROGNOZA DOWN-OVOG SINDROMA U GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKOJ KLINICI U KRAGUJEVCU
O. Laban (1), S. Obradović (2)
(1) KC KRAGUJEVAC, GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKA KLINIKA, (2) KC KRAGUJEVAC, PEDIJATRIJSKA KLINIKA

UVOD: Incidenca Down-ovog sindroma (DS) se održava godinama u intervalu blagih oscilacija, a to je 1:700-800 živorođene dece u svim rasnim, socijalnim i ekonomskim grupama. CILJ: Odrediti incidencu rađanja Down –ovog sindroma u našem porodilištu.Ustanoviti vtalnost takve dece na rođenju .Prikazati prognozu dece rođene sa ovim sindromom. MATERIJALI I METODI RADA: Prospektivno su praćena deca sa DS-om u navedenom periodu. Dijagnoza je potvrdjena neonatološkim pregledom, laboratorijskim- citogenetskim, ultrasonografskim ispitivanjem, a po potrebi su obavljene konsultacije drugih specijalnosti (dečji neurolog, dečji kardiolog, dečji hirurg). REZULTATI: U toku posmatranog perioda rođeno je ukupno 20 214 novorođenčadi .od kojih je 30 dece sa dijagnozom DS. Incidenca je prema tome 0,14%. Sva deca su imala uobičajenu sliku DS-a, a citogenetskim ispitivanjem kariograma potvrđena je dijagnoza klasičnog ili prostog oblika trisomije 21. Prosečno se godišnje rađalo 3,33 novorođenčeta sa DS tj. jedan DS na 673 novorođančeta. Najviše dece sa ovim sindromom je rođeno od majki ispod 35g.starosti 76,6%. Osim stigmata za DS, 63,34% je imalo srčanu manu, najviše tipa VSD, ASD Od 30 dece samo 7 je otišlo svojim porodicama. ZAKLJUČAK: Rezultati naših ispitivanja potvrđuju neophodnost uvođenja skrininga maternalnih serumskih markera,standardni tripl test – alfa feto protein, nekonjugovani estriol (uE3), humani horionski gonadotropin ( bCG).bez obzira na starost trudnice. Na osnovu prognoze dece rođene sa ovim sindromom, nameće se pitanje da li lekari greše u svom pristupu roditeljima kada saopštavaju da se rodilo dete sa DS, koje su njegove mogućnosti i potencijali U ovakvim uslovima potrebno je otvoriti nove ustanove specijalizovane za decu sa ovim sindromom..

e-mail: oljalaban@microsky.net

34.
DOKTOR FRANJO HERCOG
Snežana Šaponjić-Ašanin
NARODNI MUZEJ ČAČAK

Doktor Franjo Hercog je najznačajnije ime čačanske pedijatrije na početku druge polovine XX veka. Rođen u Segedinu, studije medicine završio u Zagrebu, a specijalizacije i usavršavanja u Briselu, Parizu, Edinburgu. Od 1953. godine živeo je i radio u Čačku. Bio je dečji lekar u veoma teškim godinama, kada se Čačak i njegova sela još uvek nisu oporavila od ratnih stradanja. Nedovoljno razvijen saobraćaj uticao je da su seoska deca veoma teško stizala do lekara. Po doktora Hercoga su dolazili seljaci volovskom zapregom ili sankama iz udaljenih dragačevskih sela. Pokrivena i umotana deca u ćilime po ledenoj zimi su donošena doktoru Hercogu na pregled i lečenje. Veoma uspešno je uspostavljao dijagnoze i lečio decu. Nema deteta u Čačku , pa ni u njegovoj okolini koje nije bilo na pregledu kod ovog doktora, koji je osim velike stručnosti veoma lako uspostavljao kontakt sa svojim malim pacijentima. Bio je veliki vizionar pa je stoga veoma često u svojoj lekarskoj praksi išao ispred zvanične medicine. U lečenju dece, zahvaljujući velikoj stručnosti i harizmi kojom je plenio imao je velike uspehe. Poseban doprinos je dao u lečenju tuberkuloznog meningitisa, koji je pedesetih godina harao Čačkom. Nije ni čudo što se u mnogim porodicama pored ikone krsne slave nalazi i slika doktora Franje Hercoga.

35.
DOPPLER - SONOGRAFIJA U DIJAGNOSTIKOVANJU I PRAĆENJU DVT DONJIH EKSTREMITETA

Gavrilo Vasilev, Lidija Petrović
ZDRAVSTVENI CENTAR KLADOVO, SLUŽBA RADIOLOGIJE

Duboka venska tromboza (DVT) nogu, predstavlja ozbiljno kliničko stanje, a sa pojavom embolijskih komplikacija, može dovesti i do smrtnog ishoda. Faktori koji mogu favorizovati nastanak DVT su infekcije, traume, dugotrajna imobilizacija, maligna obolenja - naročito pankreasa i pluća, lečenje preparatima estrogena, diseminovana intravaskulama koagulacija, postpartalni period i sl. Cilj ovog rada je prikaz mogućnosti Color Dopler sonografije u dijagnostikovanju i praćenju duboke venske tromboze donjih ekstremiteta kroz prikaz pacijenta. U ovom radu prikazan je slučaj bolesnice, starosti 65 godina, nakon operativnog zahvata, Hysterctomia totalis cum adnexectomia bill. upućenog od strane ginekologa pod Dg. Trombophlebitis femoralis L.dex. Pregled dubokog i površnog venskog sistema kao i perforantnih vena vršen je od preponske linije do intermaleolarnog nivoa. Color Dopler ehosonografiski pregled obavljen je aparatom SHIMADZU 2200 sa linearnom multifrekventnom sondom od 5MHz - 10MHz . Pregledom u B-modu na desnoj nozi uočena je nekompresibilna, dilatirana VFS i poplitealna vena. Navedene vene ispunjene su hipoehogenim, svežim trombom. Ušća VSM i VSP nisu zahvaćena. Zapažena je odsutnost signala protoka što ukazuje na potpunu okluziju. Tokom terapije, na prvom kontrolnom pregledu uočeni su sporiji ivični protoci u VFS i poplitealnoj veni, ukazujući na delimičnu rekanalizaciju. Nakon deset meseci, trombotične promene nisu uočene, ali su zapaženi zadebljani zidovi navedenih vena i insuficijencija valvula (registrovanim protocima). Doppler - sonografija je suverena, neinvazivna metoda u dijagnostikovanju, praćenju i proceni trajnih komplikacija DVT. Kod simtomatskih DVT, kao u ovom slučaju, senzitivnost i specifičnost ove metode iznosi 95% - 100%.

e-mail: topkezckld@kladovocity.net

36.
KOLOR DOPPLER EHOFLEBOGRAFIJA U PROCENI TOPOGRAFIJE, MORFOLOGIJE I HEMODINAMIKE PERFORANTNIH VENA
Gavrilo Vasilev, Lidija Petrović
ZDRAVSTVENI CENTAR KLADOVO, SLUŽBA RADIOLOGIJE

Povećani pritisak koji se prenosi iz dubokih u površne vene preko perforantnih vena u slučaju njihove insuficijencije, dovodi do dilatacije površnih vena i vremenom do pojave varikoznog sindroma. Rezultati koji su dobijeni pregledom perforantnih vena donjih ekstremiteta kolor dopler ehoflebografijom, obrađeni statistički, svrstani su u dve grupe: eksperimentalnu i kontrolnu. Podaci o ispitanicima unošeni su u tabelu podataka koja je obuhvatala: pol, životnu dob, nasledni faktor, prisustvo simptoma ( otok donjih ekstremiteta, bol, težinu u nogama, promene na koži), i topografsku podelu perforantnih vena: Doddove, Boydova i Cockettove perforantne. U eksperimentalnoj grupi , koju čini 17 pacijenta, pregledano je 70 perforantnih vena na donjim ekstremitetima. Ove vene statistički imaju dva obelžja posmatranja: promer izražen u mm, i funkcionalno stanje u smislu suficijencije, odnosno insuficijencije. U kontrolnoj grupi, koju čini 10 pacijenata, pregledano je 18 perforantnih vena na donjim ekstremitetima, sa obeležjima posmatranja koja su indentična kao u eksperimentalnoj grupi. Statističkom obradom podataka nije dokazana povezanost koja bi bila statistički značajna između polova,životne dobi, pola ispitanika i genetske predispozicije sa jedne strane i promera posmatranih perforantnih vena Povećan promer u najvećem broju slučajeva predstavlja i insufijentu funkciju, tako da su eksperimentalnoj grupi perforantne vene promera 3,5 mm. i veće, u 91,2% insuficijentne, a 8,8% predstavljaju perforantne vene manjeg promera Kolor doppler ehoflebografija je neinvazivna metoda, lako pristupačna, ponovljiva i pouzdana u proceni topografije, morfologije i hemodinamike perforantnih vena. U inicijalnoj fazi, pre dilatacije i varikoziteta površnih vena, kada su registrovane insuficijentne perforantne vene, hirurška intervencija sastoji se u ligiranju ovih vena. Na taj način, njihovim isključenjem, smanjuje se pritisak koji se prenosio iz dubokih vena na površne vene i prekida lanac promena koji bi, u suprotnom, bio neminovan.

e-mail: topkezckld@kladovocity.net

37.
EHOTOMOGRAFIJA U DIJAGNOSTIKOVANJU ANEURIZME ABDOMINALNE AORTE
Tomislav Arsenijević (1), Gavrilo Vasilev (2)
(1)DOM ZDRAVLJA KURŠUMLIJA, (2)ZDRAVSTVENI CENTAR KLADOVO

Aneurizmom nazivamo lokalno proširenje krvnog suda čiji je poporečni presek za 1,5 puta veći od normalnih vrednosti. Po obliku može biti asimetrična (sakularna) i simetrična (fuziformna), po strukturi prava (zahvata sve slojeve zida) i lažna, a po broju pojedinačna ili multipla. Najčešće je prouzrokovana arteriosklerozom, arteritisom, embolijom, traumom dok je kongenitalna retka. Skeniranje abdominalne aorte (AA) vršili smo pojedinačnim uzdužnim i poprečnim, zatim desnim (za vizuelizaciju proksimalnog) i levim (za distalni deo sa bifurkacijom) koronalnim presecima. Subdijafragmalna širina AA iznosi 22mm, u visini renalnih arterija oko 20 a iznad bifurkacije 18 mm. Pri evaluaciji aneurizme određujemo njenu lokalizaciju, dužinu, širinu, morfološke promene na zidu (tromboza, kalcifikati), kao i hemodinamske karakteristike protoka. U cilju dobijanja svih potrebnih informacija koristili smo B-mod, pulsni i color dopler. B-modom analizirali smo morfološke karakteristike a color doplerom kvalitet protoka. Kod sumnje na disekciju zida koristili smo i power mod koji je bolje pokazivao protok kroz paralumen. Autori prikazuju seriju od 18 dijagnostikovanih aneurizmi u starosnoj grupi pacijenata od 26-52 god. Sve su bile infrarenalno lokalizovane a distalna granica aneurizme najčešće je bila ili na visini polazišta ilijačnih arterija ili iznad nje, dok su u 2 slučaja bili zahvaćeni i početni delovi ilijačnih arterija. Kod tri pacijenta registrovali smo disekciju zida. Najveći poprečni presek AA u našoj seriji bio je 74 mm. Aneurizme su potencijalno letalna oboljenja aorte. Brza i pravovremena dijagnostika ima veliki značaj u smanjenju mortaliteta od ove bolesti. U dijagnostikovanju aneurizme abdominalne aorte ultrasonografija ima veliki značaj prvenstveno zbog široke rasprostranjenosti i neinvazivnosti.

e-mail: topkezckld@kladovocity.net

38.
KORIŠĆENJE ELEKTROKARDIOGRAMA U SLUŽBI HITNE MEDICINSKE POMOĆI LOZNICA
Snežana Marković
ZDRAVSTVENI CENTAR "DR MILENKO MARIN", LOZNICA, SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI

UVOD: Elektrokardiogram (EKG) je grafički zapis električnih potencijala srčanog mišića. EKG zapis se snima odgovarajućim aparatom preko elektroda postavljenih na površinu tela. CILJ: Prikaz pacijenata u službi hitne medicinske pomoći ( SHMP) kojima je urađen EKG zapis, za period od tri meseca od novembra 2005. god do januara 2006. god. METOD: Rezultati dobijeni na osnovu uvida u protokol SHMP. REZULTATI: EKG ima dijagnostički značaj u sledećim kliničkim okolnostima: 1) u komorskoj i pretkomorskoj hipertrofiji; 2) usporenom sprovođenju pretkomorskih i komorskih električnih impulsa; 3) ishemiji i infarktu miokarda; 4) određivanju porekla i praćenja disritmija; 5) perikarditisa; 6) sistemskim oboljenjima koji pogađaju srce; 7) određivanju dejstva lekova, naročito digitalisa i nekih antiaritmika; 8) poremećaji ravnoteže elektrolita, naročito kalijuma; 9) evaluaciji funkcionisanja vodiča ritma (pace-makera). Ukupan broj pregleda za period od tri meseca od novemba 2005. god do januara 2006. god je 6936. U novembru 2005. god broj pregleda u SHMP je 2254, broj urađenih EKG –a je 334. Od tog broja 161 EKG je urađen osobama muškog pola, a 173 osobama ženskog pola. EKG je nakon terapije ponavljan dva puta kod 21 pacijenta, tri puta kod pet pacijenata. 32 pacijenta su upućena na interno odeljenje, 10 pacijenata na grudno odeljenje, 5 pacijenata na neurološko odeljenje, 7 pacijenata na hirurško odeljenje, gde su zadržani na daljem lečenju. Savet bez ikakve terapije, nakon urađenih EKG – a dobilo je 19 pacijenata. U decembru 2005. godine broj pregleda u SHMP bio je 2427. Broj urađenih EKG-a je 354. Od tog broja 171 EKG je urađen osobama ženskog pola, a 173 EKG – a osobama muškog pola. EKG je nakon primljene terapije, ponavljan dva puta kod 20 pacijenata, 3 puta kod 6 pacijenata, nakon urađenih pregleda, EKG i terapije na interno odeljenje je upućeno 34 pacijenta, od čega je 9 pacijenata sa infarktom miokarda, 12 pacijenata na grudno odeljenje, 10 pacijenata na neurološko odeljenje, na hirurško odeljenje 7 pacijenata, na psihijatriju 2 pacijenta. Savet bez ikakve terapije nakon urađenih EKG – a dobilo je 14 pacijenata. U januaru 2006. godine broj pregleda u SHMP bio je 2255. Broj urađenih EKG – a je 321. Od tog broja 164 EKG – a je urađeno osobama ženskog pola, a 157 osobama muškog pola. EKG nakon terapije ponavljan je dva puta kod 8 pacijenata, 3 puta kod jednog pacijenta i 4 puta kod 1 pacijenta. Nakon urađenih pregleda EKG – a i primljene terapije, 29 pacijenata je upućeno na interno odeljenje od čega 10 pacijenata sa infarktom miokarda, 9 pacijenata na grudno odeljenje, na neurologiju 10 pacijenata, na hirurško odeljenje 4 pacijenta, 1 pacijent na infektivno odeljenje. Najčešće dijagnoze zbog kojih je rađen EKG su: stenocardia (angina pectoris, infarctus myocardii), oedema pulmonum, colica abdominalis, hypertensio arterialis, hypotensio arterialis, arrhythmia, comma, reactio alergica, hemiparesis, colapsus, neurosis i pshychosis. Najčešća terapija davana nakon urađenih EKG – a su: ampule: lasix-a, dilacor-a, sedacoron-a, xylocain-a, aminophylin-a, adrenalin-a, trodon-a, buscopan-a, ranisan-a, novalgetol-a, diklofenak-a, bensedin-a; tablete: nitroglicerin-a, nifelat-a, enalapril-a, katopil-a; rastvori: 0,9% NaCl, glucosae, manitol-a. ZAKLJUČAK: EKG je dijagnostički test, a ne i obavezni činilac dijagnoze oboljenja srca. Pacijent sa oboljenjem srca može imati normalni EKG, a zdravi pojedinci mogu imati patološki EKG. EKG se uvek mora interpretirati u svetlu postojećih okolnosti .
Ključne reči: Elektrokardiogram, služba hitne medicinske pomoći, pacijent.

e-mail: djuricnada@yahoo.com 

39.
OMNIBUS ZA EKTOPIČNU TRUDNOĆU-MOŽEMO LI JE UVEK PREPOZNATI
Dejan Korkocić, Lidija Petrović, Gavrilo Vasilev, Jevrosima Puslojić
ZDRAVSTVENI CENTAR KLADOVO, ODELJENJE GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA

Autori daju prikaz tri slučaja, kada nije bilo moguće prepoznati dijagnozu, koja je i te kako učestala u ginekološkoj praksi. Prvi slučaj predstavlja intramuralnu trudnoću, koja jeste izuzetno redak oblik trudnoće, kada je konceptus smešten u celosti u miometrijumu. Drugi slučaj čini cervikalna trudnoća, izuzetno težak oblik ektopične trudnoće nastao kao posledica implantacije blastociste u cervikalnom kanalu. Treći slučaj predstavlja heterotopnu trudnoću, koja podrazumeva simultano postojanje intra i ekstrauterine trudnoće. Posebna je zanimljivost da su to izuzetno retki i teški oblici i u većim kućama od naše, kao i to da su se desili u roku od godinu dana, zahtevajući urgentnu hirušku terapiju.
Ključne reči: intramuralna ET, cervikalna ET, heterotopna ET, urgentna operativna terapija.

e-mail: ginlidija@jovatel.net

40.
KARAKTERISTIKE REGISTROVANIH EPIDEMIJA ZARAZNIH BOLESTI NA TERITORIJI ŠUMADIJSKOG OKRUGA U PERIODU 1991-2000. GODINA

Gordana Đorđević (1,2), Sanja Kocić (1,2), Časlav Milić (1,2), Momčilo Đorđević (3)
(1)INSTITUT ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA U KRAGUJEVCU,(2)MEDICINSKI FAKULTET U KRAGUJEVCU, (3)KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC

Tokom poslednjih decenija i pored poboljšanih higijenskih i socio-ekonomskih prilika, novih saznanja o uzročnicima i njihovom širenju, globalno, zarazne bolesti i dalje predstavljaju u pojedinim oblastima vodeće uzroke obolevanja i smrtnosti među stanovništvom. Cilj ovog istraživanja je da se sagledaju karakteristike registrovanih epidemija zaraznih bolesti na teritoriji Šumadijskog okruga u periodu 1991-2000.godina. Kao izvor podataka korišćene su prijave oboljenja/smrti od zaraznih bolesti, Godišnji izveštaji Instituta za zaštitu zdravlja u Kragujevcu, kao i Godišnji izveštaji Centra za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti Instituta za zaštitu zdravlja Srbije. U Šumadijskom okrugu u posmatranom periodu evidentirane su 44 epidemije i 36623 obolelih lica od zaraznih bolesti. U strukturi epidmija, prema putu širenja uzročnika najbrojnije su bile alimentarne epidemije sa 22 pojave ili 50% ukupnog broja epidemija. Na drugom mestu su kontaktne epidemije sa12 pojava, odnosno učešćem 27,3% dok su na trećem mestu respiratorne epidemije sa 8 pojava, što čini 18,2% od ukupnog broja epidemija. U posmatranom periodu u Šumadijskom okrugu prosečna stopa oboljevanja od zaraznih bolesti iznosila je 1179,1 0/0000, a prosečna stopa mortaliteta 0,69 0/0000.

e-mail: kocicsanja@yahoo.com
 
     
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  

Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: vemil@open.telekom.rs

  Infotrend Crea(c)tive Design