Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2006     Volumen 31     Suppl 1     
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  
                 
 

XXV Timočki medicinski dani :::
Sažeci radova 41-50

  <<< ] >>> ]  
  41. EPIDEMIOLOGIJA MALIGNIH TUMORSKIH PROMENA KOŽE LICA I VRATA (ORL REGIJE) LEČENIH HIRURŠKIM PUTEM U PERIODU OD 1995. DO 2005. GODINE
Goran Bjelogrlić, Goran Videnović, Vesna Stojanović-Kamberović
42. PRISUSTVO FAKTORA RIZIKA I ARTERIJSKE HIPERTENZIJE KOD MAŠINOVOĐA SEKCIJE ZA VUČU VOZOVA NOVI SAD
Ljiljana Šević, Zora Okiljević, Branka Filipović
43. UČESTALOST FEBRILNIH KONVULZIJA - NAŠA ISKUSTVA
Srećko Hajduković (1), Saveta Stanišić(2)
44. FIZIČKA AKTIVNOST UČENIKA SREDNJE ŠKOLE GSP IZ BEOGRADA
O. Krstić Antonović, M. Erhartić, D.Todorić
45. GASTROINTESTINALNI STROMALNI TUMOR/GIST/ RADIKSA MESENTERIJUMA UZROK RECIDIVANTNE HEMATOHEZIJE
V. Stanišić, M. Bakić, H. Kolašinac
46. GLAVOBOLJA STARIJEG ŽIVOTNOG DOBA
Zvezdana Antić(1),Zoran Antić(1),Ivica Đokić(1),Vjeroslava Slavić(2)
47. PREVALENCA GOJAZNOSTI KOD DECE OSNOVNOŠKOLSKOG UZRASTA U NIŠAVSKOM OKRUGU
Maja Nikolić(1), Suzana Milutinović(2), Mariola Stojanović(2), Snežana Gligorijević(2), Danijela Cvetković(3)
48. HEMORAGIJSKI ŠOK U GINEKOLOGIJI I AKUŠERSTVU
Lidija Petrović, Dejan Korkocić, Vladica Radukanović, Jevrosima Puslojić
49. VEZA FAKTORA RIZIKA SA HIPERURIKEMIJOM
Božo Nešić, Nadežda Ivašković, Vladica Radukanović, Milan Bonđerović
50. SINDROM HIPOPLASTIČNOG LEVOG SRCA
Srđan Bogicić, Jordan Trokanović, Vojislava Stuparević
 
 

 

 
  41.
EPIDEMIOLOGIJA MALIGNIH TUMORSKIH PROMENA KOŽE LICA I VRATA (ORL REGIJE) LEČENIH HIRURŠKIM PUTEM U PERIODU OD 1995. DO 2005. GODINE
Goran Bjelogrlić, Goran Videnović, Vesna Stojanović-Kamberović
INSTITUT ZA ORL I MFH KCS, BEOGRAD,

U radu su prikazane epidemiološke karakteristike malignih tumorskih promena lokalizovanih na licu, vratu i usnama. Sve promene su hirurški tretirane i patohistološki verifikovane u Institutu za Otorinolaringologiju i Maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije u Beogradu u periodu od 1995. do 2005. godine. Analizirali smo učestalost pojednih malignih tumora, njihovu distribuciju prema vremenu nastanka, polnu i dobnu distribuciju, mestu života, eventualni uticaj meteoroloških faktora kao i primenjene hirurške metode rekonstrukcije u zavisnosti od lokalizacije i veličine tumora. Nije bilo statistički značajne razlike između polne zastupljenosti i mestu života. Najveći broj pacijenata je bio u osmoj deceniji života. 65 % tumorskih promena je bilo rekonstruisano lokalnim kožnim režnjevima.

e-mail: masagoran@ptt.yu

42.
PRISUSTVO FAKTORA RIZIKA I ARTERIJSKE HIPERTENZIJE KOD MAŠINOVOĐA SEKCIJE ZA VUČU VOZOVA NOVI SAD

Ljiljana Šević, Zora Okiljević, Branka Filipović
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA ŽTP-A BEOGRAD

Mnogi radovi i prospektivna istraživanja dokazuju i definišu povezanost faktora rizika na pojavu arterijske hipertenzije. U korektibilne faktore rizika spadaju pušenje, gojaznost, hiperholesterolemija, hipertrigliceridemija, smanjena fizička aktivnost. CILJ našeg rada bio je da utvrdimo prisustvo faktora rizika i arterijske hipertenzije kod mašinovođa. METOD RADA: Analizom su obuhvaćeni mašinovođe vuče vozova Novi Sad prosečne starosti 38.3 godina, prosečnog ekspozicionog staža l6.4 godine. Radnici su podeljenih u dve grupe u zavisnosti od iskustva sa vanrednim događajem (sa i bez v.d.). REZULTATI RADA: U posmatranim grupama radnika većina (65%) radnika puši, češće preko 20 cigareta dnevno. Sportom se bavi (34%), u nešto većem procentu (20%) su u grupi radnika bez v.d.. Vrednosti lipopproteinskih parametara su u skoro jednakom procentu povišene kod obe grupe radnika. Od 13,8% gojaznih, samo 2,4% su u grupi bez v.d. a hipertenzija je u 28,4% prisutna kod radnika sa jednim i 4,9% kod radnika bez v.d . ZAKLJUČAK: U grupama radnika sa vanrednim događajima veći je procenat gojaznih i sa arterijskom hipertenzijom. Uz poznate fakzore rizika može se pretpostaviti da i vanredni događaji na železnici mogu povećati rizik od nastanka arterijske hipertenzije.

43.
UČESTALOST FEBRILNIH KONVULZIJA - NAŠA ISKUSTVA
Srećko Hajduković (1), Saveta Stanišić(2)
(1) DOM ZDRAVLJA ULCINJ, DJEČJI DISPANZER, (2) DOM ZDRAVLJA BERANE, DJEČJI DISPANZER

Febrilne konvulzije su cerebralni napadi koji se javljaju pri povišenoj temperaturi koja nije uzrokovana akutnom intrakranijalnom infekcijom. Najčešće se javljaju u obliku generalizovanih toničko-kloničkih grčeva sa gubitkom svijesti. U periodu od 6 mjeseci do 3 godine oko 2-4% djece doživi febrilne konvulzije. CILJ RADA: Registrovanje učestalosti febrilnih konvulzija, struktura djece po polu i uzrastu, recidivi. MATERIJAL I METODE: Korišćen je metod retrospektivnog pregleda zdravstvenih kartona djece uzrasta do četvrte godine u periodu od 200l-2005 godine. REZULTATI RADA: Pregledano je 3783 zdravstvena kartona , od kojih su kod l36-oro djece evidentirane febrilne konvulzije, i ona su nakon sprovedene terapije upućena na bolničko liječenje. Postoji blaga prevalencija muške djece u odnosu na žensku. Češći su prvi napadi u odnosu na recidive. ZAKLJUČAK: Naše iskustvo pokazuje da je učestalost febrilnih konvulzija u okviru podataka iz literature. Febrilne konvulzije zauzimaju značajno mjesto u morbiditetu djece jer pored medicinskog predstavljaju i socijalni problem zbog mogućih kasnijih posledica.

e-mail: sreckoul@cg.yu

44.
FIZIČKA AKTIVNOST UČENIKA SREDNJE ŠKOLE GSP IZ BEOGRADA
O. Krstić Antonović, M. Erhartić, D.Todorić
DOM ZDRAVLJA "VRAČAR", BEOGRAD

UVOD: Uticaj fizičke aktivnosti na zdravlje je veoma bitan. Fizička aktivnost utiče na prevenciju gojaznosti, hipertenzije, insulin nezavisnog dijabeta itd. i doprinosi održavanju normalne mišićne snage, građe i funkcije zglobova, optimalnom skeletnom razvoju i postizanju maksimalne koštane mase u periodu adolescencije. Fizička aktivnost utiče pozitivno i na mentalno zdravlje u smislu postizanja dobrog opšteg raspoloženja. CILJ RADA: Na osnovu rezultata obavljenih sistematskih pregleda učenika I i III razreda Srednje škole GSP utvrditi učestalost bavljenja fizičkom aktivnošću van časova fizičkog vaspitanja u školi. METODOLOGIJA: Retrospektivna analiza podataka dobijena je sistematskim pregledom učenika I i III razreda Srednje škole GSP u toku školske 2005/2006 godine. Sistematski pregled je obavljen kod 943/946 (99,68%) učenika ove škole uzrasta od 15-17 godina. Analizirano je 855 učenika muškog pola i 88 učenika ženskog pola. REZULTATI: Od ukupnog broja ispitanih učenika (943) na pitanje koliko sati nedeljno se bave fizičkom aktivnošću, dobijeni su sledeći odgovori:
- 123 učenika i 15 učenica se bave fizičkom aktivnošću više od 5 sati
- 281 učenika i 18 učenica se bave fizičkom aktivnošću od 3-5 sati
- 428 učenika i 38 učenica se bave fizičkom aktivnošću do 3 sata
- 23 učenika i 17 učenica se ne bave fizičkom aktivnošću
ZAKLJUČAK: Fizička aktivnost ima višestruki značaj za kompletan rast i razvoj mlade osobe.U školama bi trebalo predvideti programe koji bi obuhvatili fizičku i zdravstvenu edukaciju mladih. Ovi programi bi znatno uticali na veće interesovanje za sport, a samim tim i na zdrav način života.

e-mail: dejana@telekom.yu

45.
GASTROINTESTINALNI STROMALNI TUMOR/GIST/ RADIKSA MESENTERIJUMA UZROK RECIDIVANTNE HEMATOHEZIJE
V. Stanišić, M. Bakić, H. Kolašinac
OPŠTA BOLNICA BERANE, HIRURŠKO ODJELJENJE

UVOD: Incidenca tumora tankog crijeva je ispod 0,05% svih tumora, 1-2% tumora GIT-a. Otkrivaju se obično u fazi komplikacija-perforacija, krvarenja, opstrukcije (0,1%) ili slučajno intraoperativno ili autopsijski(0,5%). Dijagnostika je otežana/fiz. pregled, pasaža t.crijeva, duodenoskopija, enteroskopija, UZ, CT, NMR, angiografija-selektivna kateterizacija celijačnog i gornjeg mezenteričnog trunkusa, PH verifikacija/. Dominiraju benigni tumori (60-75%). Relativna učestalost mezenhimnih neoplazmi i pseudotumora je najčešća u tankom crijevu. Radikalno hir. liječenje malignih tumora podrazumijeva resekciju tankog crijeva u bloku sa mezenterijumom. GIST se karakterišu odsustvom ili preklapanjem odlika ćelijske diferencijacije. Čine oko 22% benignih/najčešći benigni tumori tankog crijeva/ i oko 6% svih malignih tumora t. crijeva. Na drugom su mjestu po učestalosti tumora u GIT-u (24%). Najveća incidenca malignih GIST je u t.crijevu. Etiologija je nejasna - u 50% slučajeva postoji genetska autozomno dominantna transmisija. Moguca je spontana mutacija regulatornih gena za neurofibromatozu tip I, uticaj onkogenih virusa, hem. Kancerogena (vinil-hlorid, policiklični ugljovodonici), radijacija, imunodeficijentna stanja. CILJ RADA: je da ukažemo na mogućnost GIST kao etiološkog faktora hematohezije. MATERIJAL I METOD: prikaz pacijenta primljenog u hir. odjeljenje zbog hematohezije, malaksalosti, palpabilnog tumefakta u suprapubicnoj regiji. Prethodno tri puta hospitalizovan zbog hematohezije zbog koje je bio upućen u Gastroenter. kliniku KC Crne Gore. Tokom pretraga nije otkriven uzrok krvarenja - predložena selektivna mezenterikografija u fazi sangvinancije. CT i UZ verifikovana jasno ograničena mekotkivna ekspanzivna formacija 12,5x9,5x13cm u nivou gornje aperture male karlice do nivoa svoda mokr. bešike. Okolne crijevne strukture lučno potisnute, u jednom dijelu direktan kontakt i infiltracija sa ileumom. Intraop. tumefakt manje dječije glave u radiksu mezenterijuma sa angažovanim vijugama ileuma izgleda meduze i angažovanjem v. urinarie. Uradi se resekcija ileuma na 40 cm od ileocekalne valvule, izdašna ekscizija mezenterijuma na dva mjesta u dužini 60 cm, EEA T-T, deliberacija v.urinarie, drenaža Duglasa. Postop. tok uredan- otpušten kući sedmog dana. Ph nalaz: tum.tkivo sagradjeno od izukrštenih snopova umnoženih, umjereno pleomorfnih vretenastih, rjedje okruglastih i poligonalnih ćelija koje najviše nalikuju na gl. mišićne ćelije. Citoplazma u pojedinim ćelijama vakuolisana-jedra umjereno pleomorfna, mitotski indeks visok (oko 8 mitoza na 50 HPF),u tumoru fokusi nekroze. Limfni čvorovi sa znacima folikularne hiperplazije. Po citološkim i arhitekturalnim parametrima (umjereno atipične ćelije sa većim brojem mitoza, zone nekroze, veličina tumora)-mal. tumor višeg malignog potencijala porijekla stromalnih ćelija GIT-a. Pacijent odlazi na redovne hirurške i onkološke preglede-kontrolni nalazi Eho i CT abd. uredni. ZAKLJUČAK: GIST mogu biti razlog hematohezije i crijevne okluzije u slučaju angažovanja tankih crijeva. Osim radikalne hir. intervencije koja podrazumijeva široku eksciziju uz Ph provjeru resekcionih ivica neophodno je onkološko praćenje a često i radiohemioterapija.

e-mail: vesa@cg.yu

46.
GLAVOBOLJA STARIJEG ŽIVOTNOG DOBA

Zvezdana Antić(1),Zoran Antić(1),Ivica Đokić(1),Vjeroslava Slavić(2)
(1)ZDRAVSTVENI CENTAR ALEKSINAC, (2)INSTITUT "DR SIMO MILOŠEVIĆ", IGALO

UVOD: Mnoge radominizirane studije su pokazale da prevalenca glavobolja opada sa starenjem. Međutim, opšte je poznato da sekundarne glavobolje koje čine tek 10% glavobolja, a zbog kojih se starije osobe obraćaju lekaru, su značajno češće u ovom životnom dobu. CILJ RADA je bio da se utvrdi učestalost i najčešći uzrok nastanka glavobolja kod bolesnika starije životne dobe u Službi Hitne Medicinske Pomoći (HMP)Aleksinac. MATERIJALI I METODE: U službi HMP Aleksinac, 2005 god. je prospektivno ispitano 2055 bolesnika sa glavoboljom. Analizirana je učestalost glavobolja starijeg životnog doba u odnosu na bolesnike mlade životne dobi sa glavoboljom. Pored toga ispitivano je i kod kojih bolesti je glavobolja starije životne dobi najzastupljenija. REZULTATI: Istraživanjem je konstatovano da su se u Službi HMP u prošloj godini, značajno ćešće na pregled javljali bolesnici sa glavoboljom starije životne dobi u odnosu na mlađe bolesnike (p<0.01), pri čemu se glavobolja u bolesnika starijeg životnog doba značajno češće javljala kod osoba koji boluju od hipertenzije (p<0.001), ali ne i u odnosu na bolesnike sa degenerativnim bolestima kičmenog stuba. Takođe je konstatovano da su ispitanici sa glavobolljom mlađe životne dobi imali značajno češće primarne glavobolje tenzionog tipa (p<0.001). ZAKLJUČAK: Sekundarne glavobolje su učestalije u bolesnika starijeg životnog doba. Arterijska hipertenzija je značajan faktor rizika za nastanak glavobolje starijeg životnog doba.
Ključne reči: Glavobolja, hipertenzija, starije životno doba, zastupljenost.

e-mail: ortreum@bankerinter.net

47.
PREVALENCA GOJAZNOSTI KOD DECE OSNOVNOŠKOLSKOG UZRASTA U NIŠAVSKOM OKRUGU
Maja Nikolić(1), Suzana Milutinović(2), Mariola Stojanović(2), Snežana Gligorijević(2), Danijela Cvetković(3)
(1)MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U NIŠU, (2)INSTITUT ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA U NIŠU (3)DOM ZDRAVLJA NIŠ

Zbog povezanosti sa brojnim faktorima rizika za nastanak masovnih nezaraznih bolesti, trendove u gojaznosti kod dece je neophodno brižljivo i kontinuirano pratiti. Cilj rada je bio utvrditi prevalencu gojaznosti kod dece osnovnoškolskog uzrasta iz Nišavskog okruga. Ukupno je ispitano 10274 deteta (5021 dečaka i 5253 devojčica) uzrasta od 7 do 15 godina. Istraživanje je rađeno kao transverzalna studija tokom 2002. i 2003. godine. Standardnim postupcima merene su telesna masa i telesna visina, na osnovu kojih je računat indeks telesne mase. Nađena prekomerna telesna masa (P85 - P95) je kod dečaka iznosila od 9.8-10.0 %, a kod devojčica 9.6-10.11% u zavisnosti od uzrasta. Gojaznost je utvrđena kod 5.0-5.15 % dečaka i 5.01-5.33 % devojčica. Indeks telesne mase preko 85-og percentila imalo je od 14,3 % dece (devojčice uzrasta 7 godina ) do 15.19 % (devojčice uzrasta 12 godina ), što je znatno više u odnosu na ranije sprovedena istraživanja. Dobijeni rezultati potvrđuju da je neophodna hitna, dobro osmišljena društvena akcija za sprečavanje širenja epidemije gojaznosti medju decom u našoj zemlji.

e-mail: mani@junis.ni.ac.yu

48.
HEMORAGIJSKI ŠOK U GINEKOLOGIJI I AKUŠERSTVU

Lidija Petrović, Dejan Korkocić, Vladica Radukanović, Jevrosima Puslojić
ZDRAVSTVENI CENTAR KLADOVO, ODELJENJE GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA

Kritično oboleli je bolesnik čije su rezerve smanjene na minimum i koji se može održavati jedino pomoću kompleksne terapije koja se naziva Intenzivna terapija, a koja je opet moguća jedino uz kontinuirano praćenje svih vitalnih funkcija organizma. Multidisciplinarni tim će obezbediti zajedničko bavljenje bolesnikom od strane anesteziologa, interniste, hirurga, ginekologa i ostalih specijalista koji se pozivaju za konsultacije. Šok je kompleks simptoma koji se na bolesniku klinički registruju i osnovni znaci jesu bledilo, hladna i lepljiva koža, pomućena svest, hipotenzija, slab i filiformni puls i nestabilni vitalni znaci. Namera nam je da se ograničimo na hemoragijski šok u ginekologiji, ali sa aspekta naše specijanosti, umemo li da propišemo adekvatno nadoknadu tečnosti i primenimo prave medikamente dok u pomoć ne pristignu anesteziolozi. Hemoragijski šok u ginekologiji ima svojih specifičnosti, posebno u periodu trudnoće.
Ključne reči: hemoragijski šok, patofiziološka dešavanja, nadoknada tečnosti, sposobnost i uloga ginekologa

e-mail: ginlidija@jovatel.net

49.
VEZA FAKTORA RIZIKA SA HIPERURIKEMIJOM

Božo Nešić, Nadežda Ivašković, Vladica Radukanović, Milan Bonđerović
ZDRAVSTVENI CENTAR KLADOVO, SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI

Hiperurikemija je značajan faktor za nastanak različitih komplikacija na kardiovaskularnom sistemu, zglobovima i bubrezima. Mokraćnu kiselinu je otkrio Šele 1776. god. Nivo mokraćne kiseline zavisi od količine produkcije i od inteziteta eliminacije. Primarna hiperurikemija je kongenitalna, dok je sekundarna izazvana bubrežnom, kardijalnom i pulmonalnom insuficijencijom, alkoholizmom, psorijazom i dr. MATERIJAL: Grupi bolesnika koja su poslednjih pet godina javljala u Dom zdravlja u Kladovu zbog gihta, određivali smo mokraćnu kiselinu, glukozu, holesterol, trigliceride, kontrolisali smo krvni pritisak i telesnu težinu. Bilo je 28 muškaraca i 5 žena. REZULTATI: Sedimentacija kod gihta može biti ubrzana. Na povišenu telesnu težinu u korelaciji sa hiperurikemijom naišli smo kod 25 pacijenata. Hiperurikemiju u sprezi sa holestelorom i trigliceridima našli smo kod 20 pacijenata. Diabetes melitus smo našli kod 5 pacijenata. Kod pacijenata sa pritiskom preko 150/90 bilo je 15 sa hiperurikemijom. U ranom stadijumu uričnog artritisa nema rendgenoloških vidljivih promena na kostima. ZAKLJUČAK: Dijagnoza je jednostavna kada se misli na urični artritis. Kod bolesnika sa hiperurikemijom našli smo određene korelacije između različitih faktora rizika. Našli smo značajnu povezanost triglicerida, holesterola, glukoze, arterijskog pritiska i telesne težine. Na osnovu našeg rada smatramo da bi u populaciji koja je eksponirana rizičnim faktorima bila zanimljiva studija o trajanju izloženosti određenim rizičnim faktorima.

e-mail: nicul@kladovocity.net, zckladovo@kladovocity.net

50.
SINDROM HIPOPLASTIČNOG LEVOG SRCA
Srđan Bogicić, Jordan Trokanović, Vojislava Stuparević
ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN

Urođena artrezija aorte spada u retke, ali teške srčane mane koje se uglavnom sreću u doba novorođenčeta i odojčeta. Pored artezije aortnog ušća, postoji hipoplazija leve komore i suženje mitralnog ušća. Ukoliko oksigenisana krv ima kolateralni pristup, deca sa urođenom srčanom manom nisu sposobna za život. Klinički se bolest manifestuje sa cijanozom, tahipnojom, uznemirenošću i srčanom dekompenzacijom. Puls se teško pipa na svim delovima tela. Rö snimak pokazuje kardiomegaliju i pojačan hilusni vaskularni crtež sa znakovima plućnog zastoja. EKG pokazuje hipertrofiju desnog srca. Sigurna dijagnoza se postavlja angiokardiografijom i EHO dijagnostikom. Često je indikovana balon atrioseptostomija. Prikazujemo žensko novorođenče S. Z. staro jedan dan. Porođaj u terminu i trudnoća uredno kontrolisana. PT 3000 grama, PD 50cm. Dete cijanotično, uznemireno i tahipnoično. Srčani rad ritmičan, ubrzan. Tonovi slabi i šumova nema. Anomalije i patološka stanja na drugim organima nisu registrovana. Dete je reanimirano i lečeno zbog srčane insuficijencije ali istog dana egzitira. Obdukcioni nalaz: Atresio ostii aortae, hypoplasio truncus et arcus aortae, hypoplasio atri et ventriculi sinistri. Registruje se dilatacija desne pretkomore, komore, arterije pulmonalis, ductusa, arteriosusa i postoji mali otvor foramen ovale. Registruje se takođe mozga, subtotalna plućna atelektaza i pasivna hiperemija jetre, slezine, bubrega i nadbubrežnih žlezdi. Uzrok smrti: Hypoplastic left heart syndrom, insufficientio cordis.

e-mail: zcnegotin@formanet.co.yu

 
     
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  

Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: vemil@open.telekom.rs

  Infotrend Crea(c)tive Design