Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2007     Volumen 32     Suppl 1     
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  
                 
 

XXVI Timočki medicinski dani - Zaječar, 25-26. maj 2007.

RADOVI - ZBORNIK SAŽETAKA
Sažeci radova 11-20

<<< ] >>> ]  
 
 1. Slušno oštećenje i uloga surdoaudiologa - Prikaz slučaja
  Nensi Mitrović-Stevanović
 2. Dete sa Langdon Down sy; Značaj defektološke rehabilitacije i edukativnog rada sa roditeljima - Prikaz slučaja
  Nensi Mitrović-Stevanović, Danijela Stanković
 3. Preventivni značaj razlika u antropometrijskim karakteristikama i funkcionalnim sposobnostima fudbalerki i košarkašica
  Ivana Mladenović, Maja Nikolić
 4. Herpes zoster ophthalmicus recidivans
  Ljiljana Topalović Ilić
 5. Cista jezika
  Dragan Mišić
 6. Hronični maksilarni sinuzit nastao kao posledica otvaranja sinusa u toku ekstrakcije gornje desne šestice – dijagnoza i terapija
  Dragan Mišić
 7. Ektopični bubreg kod trinaestogodišnje devojčice - Prikaz slučaja
  Goran Janković, Miodrag Jolić
 8. Ehokardiografija u dijagnostici perikardne tamponade – Prikaz slučaja
  Danijela Nikolić, Aleksandar Jolić, Vladimir Mitov
 9. Higijenska ispravnost vode za piće iz gradskih vodovoda Zlatiborskog okruga
  Violeta Prošić, Olivera Janjić
 10. Reumatička polimialgija
  Ljiljana Petrović-Rackov, Miodrag Jevtić, Nada Pejnović
 
 
 
  11. Slušno oštećenje i uloga surdoaudiologa - Prikaz slučaja
Nensi Mitrović-Stevanović

Oštećenje sluha predstavlja nemogućnost slušanja i govora. Uzroci mogu biti različiti. Incidenca je jedno do dvoje dece na 1000 živorođene. U opštoj populaciji prevalenca je između 5-10% lica sa oštećenjem sluha. Oblici slušnih oštećenja su: nagluvost, gluvoća i kombinovana oštećenja sluha. Rano otkrivanje je preduslov za odgovarajuću rehabilitaciju,koju sprovode surdoaudiolozi. Odmah po otkrivanju oštećenja sluha, posredstvom adekvatne amplifikacije, počinje se sa organizovanim stručnim surdoaudiološkim tretmanom. Cilj rada je ukazati na značaj i ulogu surdoaudiologa u procesu rehabilitacije deteta sa slušnim oštećenjem. U radu je prikazan slučaj 6-to ipo godišnje devojčice sa obostranim teškim senzorineuralnim oštećenjem sluha, amplifikovana, uključena u kontinuirani surdoaudiološki tretman, koji daje rezultate. Devojčica je obuhvaćena predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem, a roditelji edukovani i uključeni u proces rehabilitacije. ZAKLJUČCI: Po otkrivanju slušnog oštećenja i adekvatne amplifikacije, otpočeti sa organizovanim surdoaudioloskim tretmanom, maksimalno koristiti preostale kapacitete, razvijati slušnu, vizuelnu i taktilno-kinestetsku pažnju. Insistirati na pravilnoj artikulaciji, bogatiti rečnik, učiti gramatičke kategorije i pravopis; Motivisati dete, roditelje i društvenu sredinu, jer je motivacija početni i poslednji nivo kliničkog surdoaudiološkog tretmana; Dete uključiti u kolektiv (vrtić) radi verbalne stimulacije, socijalizacije i integracije (korak ka inkluziji).
Ključne reči: slušno oštećenje, uloga surdoaudiologa, rehabilitacija, edukativni rad, inkluzija.

e-mail: nensi_joca@yahoo.com
 

 
  12. Dete sa Langdon Down sy; Značaj defektološke rehabilitacije i edukativnog rada sa roditeljima - Prikaz slučaja
Nensi Mitrović-Stevanović, Danijela Stanković

Sy Langdon Down se javlja kao posledica postojanja jednog hromozoma više u ćelijama deteta. Ovaj sindrom se naziva i trizomija 21. Incidenca je jedno dete na 700 živorođene. U 95-97 % nije nasledna bolest. Starost majke (preko 35 god.zivota) povećava mogućnost pojave Down sy kod deteta. Javlja se u svim rasama i ekonomskim grupacijama. Klinička slika je prepoznatljiva, te se dijagnoza postavlja još u porodilištu. Defektološka rehabilitacija je neophodna i trebalo bi je sprovoditi kroz program individualizacije, poštujući principe "motoričkog i mentalnog" uzrasta. Kao neophodnost za celokupni razvoj deteta sa Down sy je i angažovanje roditelja kao i motivacija socijalne sredine. CILJ RADA je ukazati na značaj defektološke rehabilitacije i edukativnog rada sa roditeljima u sveukupnom razvoju deteta sa Langdom Down sy. U radu je prikazan slučaj 7-mo ipo godišnje devojčice sa Down sy, koja je uključena u "poluintenzivni II" defektoloski tretman, efekti rehabilitacije kao edukativnog rada sa roditeljima. ZAKLJUČCI: Defektološki tretman sprovoditi intenzivno, kontinuirano kroz individualni i individualizovani program; Roditelje motivisati, edukovati i maksimalno uključiti u proces rehabilitacije; Motivisati i edukovati socijalnu sredinu i na taj način umanjiti predrasude i olakšati integraciju ove dece u istu; Dete uključiti u kolektiv radi druženja, stimulisanja verbalne komunikacije, integracije i socijalizacije.
Ključne reči: Sy Langdon Down, dete, defektološka rehabilitacija, edukativni rad sa roditeljima, sveukupni razvoj.

e-mail: nensi_joca@yahoo.com
 

 
  13. Preventivni značaj razlika u antropometrijskim karakteristikama i funkcionalnim sposobnostima fudbalerki i košarkašica
Ivana Mladenović, Maja Nikolić

Cilj istraživanja je bio utvrditi postojanje razlika u antropometrijskim karakteristikama i funkcionalnim sposobnostima aktivnih sportiskinja republičkog ranga takmičenja u košarci i fudbalu. Istraživanje je sprovedeno u sportskim klubovima grada Niša na uzorku koji je činilo 40 fudbalerki i 40 košarkašica. Mereno je 26 antropometrijskih varijabli po metodologiji koju preporučuje Internacionalni biološki program (Weiner J., Lourie J., 1969.). Od funkcionalnih varijabli merene su frekvenca srca u miru i opterećenju, sistolni i dijastolni pritisak u miru i opterećenju, kao i potrošnja kiseonika. Dobijeni rezultati ukazuju da košarkašice imaju statistički veće longitudinalne, transverzalne i cirkularne dimenzionalnosti tela u odnosu na fudbalerke. Prosečna aerobna potrošnja kiseonika je bila statistički veća kod fudbalerki. Fudbalski trening dovodi do pada vrednosti sistolnog i dijastolnog pritiska u miru. Zaključak je da kod selekcija devojčica za fudbal treba obratiti posebnu pažnju na ove parametre, dok je u košarci to od manje važnosti. Prilikom odabira za košarku treba birati devojčice veće telesne visine i dužih ekstremiteta.

e-mail: mani@junis.ni.ac.yu
 

 
  14. Herpes zoster ophthalmicus recidivans
Ljiljana Topalović Ilić

UVOD: Herpes zoster ophthalmicus (HZO) se ispoljava u tri faze: akutna - u prve četiri nedelje; hronična - koja može trajati godinama , i faza recidiva - čak i lo god. od akutne faze. Klinička slika u akutnoj fazi može obuhvatati jedan ili više kliničkih entiteta: opšti simptomi (malaksalost, groznica,cephalea...), kožne lezije (eritem sa makulopapularnom ospom,vezikule, pustule...), conjunctivitis, keratitis (keratitis epithelialis punctata, keratitis mikrodendritica, keratitis numularis, keratits disciformis), episcleritis i scleritis, iridocyclitis chronica serofibrinosa , vaskulitis irisa i retine, ftiza bulbusa. CILJ: utvrditi uspešnost lokalne, dugotrajne (6 mes.) primene sol. Prednisolon acetat 1% 3x dnevno u cilju sprečavanja recidiva HZO-a. METOD: primena sol. Prednisolon acetat 1% kod pacijentkinje S.M. posle trećeg recidiva herpetičnog keratitisa. REZULTATI: posle šestomesečne terapije - sol. Prednisolon acetat 1%, nije došlo do recidiva u naredne dve godine, pri čemu je mala verovatnoća da će se recidivi ponovo javiti. ZAKLJUČAK: kod recidiva HZO-a (i posle prvog recidiva) obavezno je uvesti dodatnu kortiko Th u cilju sprečavanja recidiva, jer svaki sledeći recidiv dovodi do smanjenja transparencije rožnjače i pada vidne ošrine, koja se ne može korigovati naočarima ni kontaktnim sočivima.

e-mail: aki.i@eunet.yu
 

 
  15. Cista jezika
Dragan Mišić

CILJ RADA: Prikaz slučaja ciste jezika, koji se retko viđa u praksi, kako na teritoriji Borskog okruga, tako i uopšte. METODOLOGIJA RADA: Radilo se o pacijentu 29 godina starom. Pacijent se javio na pregled zbog ne mnogo osetljivog otoka na dorzalnoj strani jezika prema vrhu sa leve strane. Posle detaljno uzete anamneze i laboratorijskih analiza operativno je uklonjen cistični saccus sa sadržajem. U momentu pregleda cista je veličine lešnika. REZULTAT RADA: Postoperativno na 24h. kontroli nalaz uredan. Otok vrlo blag. Bol vrlo slabog intenziteta. Konci skinuti za sedam dana. Recidiva nije bilo na ponovljenoj kontroli. Na HP pregledu Br. 301/06, potvrđena Dif.Dg. Cista jezika. ZAKLJUČAK: Želeo sam da ukažem na mogućnost pojave cisti u ovoj regiji bez prethodnih trauma tj. nepoznatog uzroka najčešće embrionalnog porekla.

e-mail: aneta_go@ptt.yu
 

 
  16. Hronični maksilarni sinuzit nastao kao posledica otvaranja sinusa u toku ekstrakcije gornje desne šestice – dijagnoza i terapija
Dragan Mišić

CILJ RADA: Prikaz posledica nedijagnostikovanja otvaranja desnog maksilarnog sinusa prilikom ekstrakcije gornje desne šestice i neophodne terapije u ovakvim slučajevima. METODOLOGIJA RADA: Radilo se o pacijentkinji staroj 38. god. U anamnezi izjavljuje da posle ekstrakcije gornje desne šestice ima jake bolove u predelu projekcije prednjeg zida desnog maksilarnog sinusa. Posle detaljnog pregleda i analiza kao i Ro snimka maksilarnih sinusa utvrđeno je da je desni maksilarni sinus otvoren. Tegobe su bile primirene Clindamycinom od 600mg. u ampulama za 5 dana. Pacijentkinji je urađena operacija sinusa sa revizijom upaljene sluzkože sinusa (Kaldwell- Luc). Smeštena je na ORL odeljenje uz terapiju antibioticima i analgeticima u trajanju od 5 dana. REZULTAT RADA: Posle dva meseca, napravljen je kontrolni Ro snimak sinusa, na kome je evidentno uspešno izlečenje sinusa. ZAKLJUČAK: Pored toga što sam pristalica konzervativnog zbrinjavanja infekcija u sinusu, postoje situacije u kojima se pacijentu može pomoći jedino operativno i to vrlo uspešno o čemu govori i ovaj rad.
e-mail: aneta_go@ptt.yu
 

 
  17. Ektopični bubreg kod trinaestogodišnje devojčice-prikaz slučaja
Goran Janković, Miodrag Jolić

SAŽETAK: Ektopičan (ilijačni) bubreg, sa desne strane, nađen je prilikom kliničke evaluacije hroničnog abdominalnog bola kod trinaestogodišnje devojčice. Istovremeno, nije se moglo dokazati postojanje drugih pridruženih anomalija (genitourinarnog, skeletnog, kardiovaskularnog i gastrointestinalnog sisitema). Postojanje ove anomalije kod dece, a u skladu sa manje ili vise izraženim kliničkim nalazom, navodi i obavezuje kliničara na visoki stepen opreza prilikom sprovođenja i tumačenja dijagnostičkih, a posebno terapijskih procedura.
Ključne reči: ektopični bubreg, ilijačni, deca, anomalije urotrakta

e-mail: softago@ptt.yu, biglion@neobee.net
 

 
  18. Ehokardiografija u dijagnostici perikardne tamponade – Prikaz slučaja
Danijela Nikolić, Aleksandar Jolić, Vladimir Mitov

Cilj rada je stavljanje akcenta na ehokardiografiju kao pristupačnu i jednostavnu metodu za brzo donošenje dijagnoze perikardne tamponade. PRIKAZ SLUČAJA: pacijent 51 godina starosti, hospitalizovan je zbog oštrog, jakog bola u sredogruđu ,trajanja oko 1 sat, bez širenja u okolne regije, konstantnog intenziteta, praćen preznojavanjem. U fizikalnom nalazu pacijent je bio svestan, blede, hladno preznojene kože, ispunjene vene vrata, tahipnoičan, normalnog disajnog šuma, na srcu akcija ritmična, tonovi tihi, arterijska tenzija 80/50, pulsevi ekstremiteta obostrano teško palpabilni. Dosadašnje bolesti: hipertenzija i angina pektoris. EKG je na prijemu sinus, frekvence100/min, redukovan R u D3, ST segment na izoelektričnoj liniji. Ehokardiografski pregled: cirkumferentni izliv maksimalne veličine 2,46 cm u predelu apeksa, ubedljive recipročne respiratorne promene punjenja desne i leve komore,kolaps desne komore u dijastoli, dilatirana VCI, kolapsibilnosti manje od 50%, aortna regurgitacija do 1+ bez jasno uočljivih znakova disekcije aorte. Pacijent je prebačen u višu ustanovu gde je postavljena dijagnoza muralne tromboze ascendentne i descendentne aorte i potvrđen izliv u perikardu imidžing metodama (CT, MR). Pacijent konzervativno lečen uz postepenu resorpciju perikardnog izliva na kontrolnim pregledima. ZAKLJUČAK:Ehokardiografija je neinvazivna metoda koja omogućava procenu veličine perikardnog izliva i postavljanje dijagnoze perikardne tamponade.U uslovima dijagnostičkih dilema kada postoji bol u grudima brzo donošenje tačne dijagnoze pomoću ultrazvuka srca omogućava dalje odgovarajući tretman pacijenta.

e-mail: nidas@ptt.yu
 

 
  19. Higijenska ispravnost vode za piće iz gradskih vodovoda Zlatiborskog okruga
Violeta Prošić, Olivera Janjić

SAŽETAK: Voda je neophodan element za život i zdravlje ljudi i živog sveta uopšte. Da bi ispunila uslove bitne za održavanje života, voda mora biti dostupna u dovoljnoj količini i mora biti higijenski ispravna. Rad daje prikaz rezultata petogodišnjeg ispitivanja higijenske ispravnosti vode za piće isporučene potrošačima iz deset gradskih vodovoda Zlatiborskog okruga. CILJ RADA je sagledavanje kvaliteta vode za piće u odnosu na bakteriološku i fizičko-hemijsku neispravnost u periodu od 2002 - 2006 godine. U navedenom periodu pregledano je 15673 uzoraka vode iz distributivnih mreža deset vodovoda Zlatiborskog okruga na bakteriološku i 15663 uzoraka na fizičko-hemijsku ispravnost. Ispitivanja su rađena standardnim metodama, a rezultati tumačeni u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće (”Službeni list SRJ”, broj 42/98). Rezultati laboratorijskih analiza vode za piće pokazali su da su gradski vodovodi Zlatiborskog okruga u prethodnih pet godina isporučivali potrošačima higijenski ispravnu vodu dobrog kvaliteta. Izuzetak su centralni vodovodi Kosjerića i Nove Varoši. Oni su zbog nedovoljne količine vode i niza drugih nedostataka isporučivali konzumentima vodu za piće koja je u odnosu na procenat neispravnih uzoraka, prema zakonskim normativima, bila lošijeg kvaliteta. Zbog toga je neophodno u ovim vodovodima preduzeti odgovarajuće mere i otkloniti nedostatke radi obezbeđivanja higijenski ispravne vode za piće i smanjenja epidemioloških rizika.
Kjučne reči : higijenska ispravnost vode, Zlatiborski okrug

e-mail: zzzzu@EUnet.yu
 

 
  20. Reumatička polimialgija
Ljiljana Petrović-Rackov (1), Miodrag Jevtić (2), Nada Pejnović (3)

Reumatička polimialgija (RPM) zajedno sa temporalnim arteritisom pripada grupi granulomatoznih vaskulitisa. Postoji bliska veza između ova dva oboljenja, koja se mogu ispoljiti istovremeno ili izolovano. Sistemski oblik RPM je najređi, a svega 10-15% bolesnika ima na biopsiji znake temporalnog arteritisa. CILJ RADA je prikaz bolesnika sa sistemskim oblikom RPM kao uzrokom dugotrajnog febrilnog stanja nepoznatog uzroka. Bolesnik star 65 godina ispitivan je tokom više meseca zbog intenzivnih pulzirajućih glavobolja desne polovine glave i lica, febrilnosti, gubitka u težini, mialgija, bez razjašnjenja mogućeg uzroka tegoba. Pri prijemu u Kliniku za reumatologiju VMA bio je visoko febrilan i prostriran. Pregledom je utvrđen sistolni šum nad srčanim vrhom, hepatomeglija i odsutan puls nad desnom temporalnom arterijom. Parametri zapaljenja bili su povišeni, postojao je anemijski sindrom, porast transaminaza i hipergamaglobulinemija. Razmatrana je mogućnost bakterijskog endokarditisa, virusnog hepatitisa, paraneoplastičkog sindroma i vaskulitisa CNS. Sprovedena je dvojna antibiotska terapija bez većeg efekta. U toku boravka u bonici glavobolje postaju kontinuirane, u vidu obruča, praćene hipertenzivnim krizama i prolaznim diplopijama. Primenjena je terapija srednjim dnevnim dozama glukokortikoida sa dobrim efektom. Nalaz bioptata temporalne arterije potvrdio je sumnju da se radi o granulomatoznom vaskulitisu. Dobrim poznavanjem kliničke slike RPM se može rano prepoznati i otpočeti lečenje. Rana dijagnoza je od vitalnog značaja, jer se time mogu sprečiti najteže ishemične komplikacije bolesti, očne, cerebrovaskularne i kardijalne.

e-mail: ljrackov@EUnet.yu

 
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  

Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: vemil@open.telekom.rs

  Infotrend Crea(c)tive Design