Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2007     Volumen 32     Suppl 1     
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  
                 
 

XXVI Timočki medicinski dani - Zaječar, 25-26. maj 2007.

RADOVI - ZBORNIK SAŽETAKA
Sažeci radova 81-90

<<< ] >>> ]  
 
 1. Tumačenje leukocitoze kod dece sa akutim virusnim gastroenteritisom
  V. Lekić, Z. Leković., D. Ristić, A. Elšeik, S. Mihailović
 2. Rehidracija odojčadi i male dece sa akutnim bakterijskim enterokolitisom
  V. Lekić, A. Elšeik, D. Ristić, Z. Leković, S. Mihailović
 3. MDCT Koronarografija - Prikaz metode
  Ljubomir Pavić
 4. Rak grlića materice u opštini Zaječar od 1996 -2006. godine
  Vera Najdanović - Mandić
 5. Godine starosti kao prognostički faktor mortaliteta i kvaliteta života bolesnika pet godina nakon hirurške revaskularizacije miokarda
  M. Zdravković, M. Ristić, N. Milić, S. U. Pavlović, M. Deljanin-Ilić, M. Krotin, M. Žaja, D. Popović-Lisulov, D. Zdravković, N. Milinić
 6. Ehokardiografski prediktori smanjenog petogodišnjeg preživljavanja bolesnika sa aortokoronarnim premošćivanjem
  M. Zdravković, M. Ristić, N. Milić, S. U. Pavlović, M. Deljanin-Ilić, M. Krotin, M.
  Žaja, D. Popović-Lisulov, D. Zdravković, N. Milinić
 7. Dijagnostičke mogućnosti najnovije generacije dvanaestokanalnog kontinuiranog EKG Holter sistema: analiza varijabilnosti srčane frekvence, QTc intervala, analiza T alternansa, kasnih komorskih potencijala i sindroma opstruktivne apneje u snu
  Dušan Bastać, Zoran Joksimović
 8. Uznapredovanost malignoma kao loš prognostički faktor kod oboljenja dojke
  Goran Bogdanović, Života Marjanović, Svetlana Dimitrijev
 9. Terapija privremenim pejsmejkerima u ZC u Zaječaru u 2006. godini
  Vladimir Mitov, Zoran Perišić
 10. Leko-dentalni jahači kao vezni element parcijalne skelet proteze
  Vesna Petković, Slavica Radenković Medić
 
 
 
  81. Tumačenje leukocitoze kod dece sa akutim virusnim gastroenteritisom
V. Lekić, Z. Leković.,D. Ristić, A. Elšeik,S. Mihailović

UVOD: Najčešći laboratorijski parametar za uvođenje antibiotske terapije u kliničkoj praksi je leukocitoza sa neutrofilijom. Ali pored bakterijske infekcije, ona može biti i stresnog (reaktivnog) karaktera, i to u stanjima prisustva bola, povraćanja, febrilnosti i dehidracije kada je često praćena i trombocitozom. CILJ: Da se prikaže učestalost prolazne leukocitoze sa neutrofilijom kao posledice dehidracije, febrilnosti i povraćanja kod obolelih od virusnog gastroenteritisa. MATERIJAL I METOD: Cilj rada je analiziran na uzorku od 26 ispitanika, uzrasta 1,75 – 7,75 (X=3,16±1,35) godina sa akutnim virusnim gastroenteritisom. Kod 24/26 (92,30%) lateks aglutinacijom (Rotalex testom) je dokazan rotavirusni gastroenteritis, a u 2 adenovirusni (Adeno test). Broj leukocita sa formulom i broj trombocita određivani su na prijemu i 1-2 dana po započinjanju lečenja. REZULTATI: Kod 12/26 (46,15%) bolesnika je na prijemu verifikovana leukocitoza u visini od 15,40-24,70 (X= 17,26±3,58) x 109/mm3 sa neutrofilijom od 67,00-93,60 (X= 82,58±7,45)%. U 3/12 (25%) ispitanika bila je nađena i trombocitoza (456, 462 i 468 x 109/mm3). Po stabilizaciji digestivnih funkcija (prestanku povraćanja) i padu telesne temperature broj leukocita sa formulom, kao i broj trombocita se normalizovao. ZAKLJUČAK: Naši rezultati istraživanja ukazuju da je reaktivna leukocitoza česta pojava kod dece sa težim oblikom virusnog gastroenteritisa. Kod četvrtine pacijenata sa reaktivnom leukocitozom konstatovana je i prolazna trombocitoza. Nakon rehidracije, prestanka povraćanja i normalizacije telesne temperature broj leukocita, neutrofila i trombocita se normalizuje. S toga pri tumačenju leukocitoze u kliničkoj praksi treba imati u vidu i ova stanja kada primena antibiotika nije potrebna.

e-mail: zajeb96@yahoo.com
 

 
  82. Rehidracija odojčadi i male dece sa akutnim bakterijskim enterokolitisom
V. Lekić, A. Elšeik, D. Ristić, Z. Leković, S. Mihailović

UVOD: Akutni bakterijski enterokolitis predstavlja čest pedijatrijski problem u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Glavni uzročnici su animalni sojevi salmonela. Dehidracija kao posledica dijareje, povraćanja i povišene telesne temperature, predstavlja njegovu osnovnu komplikaciju. CILJ: Analiza stepena dehidracije, kao i načina rehidracije odojčadi i male dece sa akutnim bakterijskim enterokolitisom. MATERIJAL I METOD: Stepen i način rehidracije su razmatrani kod 37-oro odojčadi i male dece, 18 ženskog i 19 muškog pola, uzrasta 0,12-3 (X=1,38±0,87) godina hospitalizovane zbog akutnog dijarejalnog poremećaja uzrokovanog animalnom salmonelom. U 33/37 (89,18%) bolesnika koprokulturom je izolovana Salmonella enteritidis, u 3 Salmonella typhi, a kod 1 Salmonella Tip C. Sva dece su imala težu formu bolesti praćenu profuznim prolivom, dok je febrilnost bila prisutna u 35/37 (94,59%), a povraćanje kod 13/37 (35,13%). Kod svih je infekcija nastala u kućnoj sredini. REZULTATI: U 13/37 (35,13%) bolesnika dehidracija je bila teškog, kod 19/37 (51,35%) srednje teškog, a u 4 lakog stepena. Kod sve dece sa teškom dehidracijom (13) i u 13/19 (68,42%) sa srednje teškom dehidracijom sprovedena je intravenska rehidracija u trajanju 1-5 (X=2,76±1,39) dana, dok je kod ostalih pacijenata uključena rehidracija Orosal-om 65 (Galenika) tokom 3-4 sata oralno. Tokom navedenog perioda sva deca su korigovala dehidraciju. Po korekciji dehidracije nadoknada tekućih gubitaka vode i elektrolita kod odojčadi starijih od 3 meseca i male dece 31/37 (83,78%) sprovođena je Orosal-om (5-10 ml/kg tt nakon svakog povraćanja ili tečne stolice), dok je kod 6/37 (16,22%) mlađih od 3 meseca običnom vodom. ZAKLJUČAK: Rehidracija predstavlja osnovu terapije akutnog dijarejalnog poremećaja. Intravensku korekciju vode i elektrolita zahtevaju sva odojčad i mala deca sa teškim, kao i dve trećine dece sa srednje teškim stepenom dehidracije. Nakon korekcije dehidracije, dalje održavanje hidroelektrolitnog bilansa se može uspešno održavati oralnim putem, i to Orosal-om 65 kod odojčadi starije od tri meseca i male dece, dok kod odojčadi mlađe od 3 meseca običnom vodom.

e-mail: zajeb96@yahoo.com
 

 
  83. MDCT Koronarografija - Prikaz metode
Ljubomir Pavić

MDCT Koronarografija je nisko invazivna dijagnostička procedura gde se nakon datog kontrasta IV putem urađenih CT preseka srca na MD aparatu i odgovarajućih rekonstrukcija prikazuj krvni sudovi srca. Prednosti ove metode u odnosu na klasičnu koronarografiju su: niska invazivnost, konfornost pacijenta pri pregledu, kratko vreme trajanja pregleda, lako monitorisanje pacijenta, procena, ukoliko postoji, prirode plaka, procena terapije statinima, manji troškovi pregleda. Nedostaci su: veće ozračivanje pacijenta, slabija vizuelizacija , distalnih segmenata koronarnih arterija i kolateralne cirkulacije. Ograničenja su: viša frekvencija srčane radnje (preko 70 otkucaja u minuti), aritmije, izražene kalcifikacije na koronarnim arterijama, nesaradnja pacijenta. Indikacije za ovaj pregled su: skrining metoda za pacijente sa akutnim bolom u grudima, asimptomatski pacijenti sa visokim kardiovaskularnim riziko faktorima, nespecifičan nalaz na testu opterećenja, kontrole nakon operacije By – pass – a i inplantacije stentova. MDCT koronarografija nije najoptimalnija za pacijente sa poznatom koronarnom bolešću tipičnom anginom pektoris ili jasnom ishemijom miokarda. Ovi pacijenti su uglavnom kandidati za operativni zahvat ili stent što se može za sada uraditi samo nakon klasične koronarografije.

e-mail: ct@zcvaljevo.com
 

 
  84. Rak grlića materice u opštini Zaječar od 1996 -2006. godine
Vera Najdanović - Mandić

Rak grlića materice, uz rak dojke i debelog creva, najčešći je maligni tumor od koga oboljevaju žene. 80% raka grlića materice se javlja u zemljama u razvoju. Najveću incidencu cervikalnog karcinoma u Evropi ima Srbija 27,3/100.000, a u Srbiji Zaječarski okrug 43,4/100.000. Skrining (probir) je otkrivanje bolesti u presimtomatskoj fazi, a u našim uslovima je baziran na konvencionalnom Papanikolau testu. CILJ RADA je da se pokaže učestalost CIN-a i raka grlića materice kod pacijentkinja lečenih operativno, operativno - zračno i zračno, kao i starosno doba pacijentkinja naše populacije kod kojih je to lečenje sprovedeno u periodu od 1996 - 2006. godine na GA odeljenju ZC Zaječar. METOD RADA je retrospektivna analiza histopatološkog, operativnog i onkološkog protokola kao i evidencije o sistematskim pregledima žena u periodu od 1996 - 2006. godine na GA odeljenju ZC Zaječar. U periodu od 1996 - 2006.godine naša evidencija pokazuje da je urađeno 37.116 sistematskih pregleda (organizovanih i oportunih) sa PAP testom. Za isti vremenski period lečeno je 350 žena operativno, operativno - zračno i zračno od, CIN-a, preinvazivnog i invazivnog raka na grliću materice. Konizacijom i histerektomijom su lečene žene od CIN-a i preinvazivnog karcinoma i takvih je bilo 249. Od toga 225 (90,36%) je otkriveno sistematskim pregledom. Operativno - zračno i zračno su lečene žene od invazivnog karcinoma i takvih je bilo 125, od toga 48 (38,40%) je otkriveno sistematskim pregledima. One koje su samo zračene a takvih je 56 (44,80%) nisu dolazile na sistematske preglede uopšte ili bar ne u poslednjih deset godina. U našim uslovima Papanikolau test uz kolposkopiju je od ključnog značaja za cervikalni kancer skrining. Sistematski pregledi žena ne samo da omogućavaju ranu detekciju karcinoma već i drugih patoloških stanja genitalnog trakta, njihovo lečenje a i zdravstveno prosvećivanje žena.
Ključne reči: rak grlića materice, skrining, Papanikolau test
 

 
  85. Godine starosti kao prognostički faktor mortaliteta i kvaliteta života bolesnika pet godina nakon hirurške revaskularizacije miokarda
M. Zdravković, M. Ristić, N. Milić, S. U. Pavlović, M. Deljanin-Ilić, M. Krotin, M. Žaja, D. Popović-Lisulov, D. Zdravković, N. Milinić

UVOD: Aortokoronarno premošćavanje poboljšava preživljavanje i kvalitet života bolesnika sa koronarnom bolešću. Postavlja se pitanje da li starost bolesnika treba da bude ograničavajući faktor za izvodjenje hirurške revaskularizacije miokarda. CILJ: Analiza uticaja starosti bolesnika na mortalitet i kvalitet života bolesnika sa aortokoronarnim premošćavanjem. METODOLOGIJA RADA I BOLESNICI: našim istraživanjem obuhvaćeno je 175 bolesnika operisanih u toku 1999. i 2000. godine, kod kojih je pet godina nakon hirurške intervencije mogla biti izvedena procena kvaliteta života. Kvalitet života je procenjivan opštim zdravstvenim upitnikom SF-36, kojim je analizirano sedam dimenzija kvaliteta života. Rezultati su analizirani jednofaktorskom numeričkom analizom varijanse. REZULTATI: Prosečna starost naših bolesnika bila je 59 godina, 58.9 godina za žene, a 60.1 godina za muškarce; Razlika u godinama nije značajna; 48.9% bolesnika bilo je starije od 65 godina, a 29.3% starije od 70 godina u vreme operacije; Najstariji bolesnik je imao 82 godine; Starost bolesnika nije uticala na petogodišnji mortalitet bolesnika nakon aortokoronarnog premošćavanja (P>0.05); Stariji bolesnici su imali slabiji kvalitet života u odnosu na mlađe bolesnike 5 godina nakon aortokoronarnog premošćavanja. ZAKLJUČAK: Iako starost bolesnika negativno utiče na kvalitet života nakon aortokoronarnog premošćavanja, ona nema uticaja na petogodišnje preživljavanje bolesnika sa aortokoronarnim premošćavanjem, te i dalje kod ovih bolesnika hirurška revaskularizacija miokarda predstavlja zlatni standard lečenja koronarne bolesti.

e-mail: majadare@EUnet.yu
 

 
  86. Ehokardiografski prediktori smanjenog petogodišnjeg preživljavanja bolesnika sa aortokoronarnim premošćivanjem
M. Zdravković, M. Ristić, N. Milić, S. U. Pavlović, M. Deljanin-Ilić, M. Krotin, M.
Žaja, D. Popović-Lisulov, D. Zdravković, N. Milinić

UVOD: Velike svetske studije su još sedamdesetih godina prošlog veka dokazale superiornost hirurškog lečenja koronarne bolesti nad medikamentoznim. Aortokoronarno premošćavanje poboljšava preživljavanje bolesnika sa koronarnom bolešću, a petogodišnje preživljavanje po svetskim studijama kreće se oko 85-90%, uz široko variranje u odnosu na preoperativne karakteristike bolesnika. CILJ: Utvrditi koji ehokardiografski parametri mogu biti dobri prognostički pokazatelji petogodišnjeg preživljavanja bolesnika sa aortokoronarnim premošćavanjem. METODOLOGIJA RADA I BOLESNICI: U toku 1999. i 2000. godine na Institutu za KVB KCS-a aortokoronarno premošćavanje bez dodatnih kardiohirurških intervencija urađeno je kod 449 bolesnika. U retrospektivno - prospektivnu studiju bilo je uključeno 252 bolesnika, koji su praćeni tokom perioda od 60 meseci. Analizirani su preoperativni ehokardiografski parametri kao mogući prediktori petogodišnjeg preživljavanja bolesnika. REZULTATI: Preživljavanje naših bolesnika sa aortokoronarnim premošćavanjem iznosi 89.4%. Visoko značajno smanjeno petogodišnje preživljavanje imaju bolesnici sa teškom sistolnom disfunkcijom leve komore, sa multisegmentnim ispadima u kontraktilnosti, sa dilatiranom levom pretkomorom i bolesnici koji imaju srednje tešku i tešku mitralnu regurgitaciju. Značajno smanjeno petogodišnje preživljavanje imaju bolesnici sa ehokardiografski verifikovanom ishemijskom dilatativnom kardiomiopatijom. ZAKLJUČAK:
Preoperativni ehokardiografski parametri mogu se lako dobiti neinvazivnim ehokardiografskim pregledom, a imaju dobru prognostičku vrednost u proceni kvaliteta života bolesnika nakon hirurške revaskularizacije miokarda. Ehokardiografski pregled ima veliki značaj za pravovremeno upućivanje bolesnika na hiruršku revaskularizaciju miokarda

e-mail: majadare@EUnet.yu
 

 
  87. Dijagnostičke mogućnosti najnovije generacije dvanaestokanalnog kontinuiranog EKG Holter sistema: analiza varijabilnosti srčane frekvence, QTc intervala, analiza T alternansa, kasnih komorskih potencijala i sindroma opstruktivne apneje u snu
Dušan Bastać, Zoran Joksimović

Najnoviji EKG holter sistemi imaju veliku paletu dijagnostičkih alata za neinvazivno elektrofiziološko ispitivanje. Dvanaestokanalni EKG zapis od 24 ili 48 sati daje mogućnost kvantifikacije tačne lokalizacije, raširenosti i trajanja ishemijskih epizoda, posebno tihe (silent) ishemije i mogućnost otkrivanja aritmičnih fokusa i kvalifikacije ventrikularnih tahikardija (VT), što stariji dvokanalni i trokanalni sistemi nisu mogli. Sposobnost vremenske korelacije simptoma sa EKG anomalijama je jedna od važnih prednosti holtera. Zato što je dugotrajna prognoza asimptomatskih zdravih osoba sa čestim i kompleksnim ventrikularnim aritmijama slična kao i u zdravoj populaciji bez povećanog rizika od aritmijske smrti, razvijene su sofisticirane elektrofiziološke metode za procenu relativnog rizika od naprasne smrti. Varijabilnost srčane frekvence se koristi u evaluaciji uticaja vagusa i simpatikusa na sinusni čvor i identifikaciju pacijenata za teže kardiovaskulane događaje i smrt. Elektrofiziološka baza T alternansa je alternacija - promena repolarizacije ventrikularnih miocita izražena u mikrofluktuaciji visine T talasa koju samo moćan kompjuter moze da kvantifikuje. Pozitivan T alternans test je udružen sa lošom aritmijskom prognozom u raznim bolestima predstavlja fundamentalni marker električne nestabilnosti miokarda sklonog da razvije VT ili ventrikularnu fibrilaciju (VF). T alternans se koristi kao metod za stratifikaciju rizika pacijenata i identifikaciju pacijenata za implantaciju kardioverter defibrilatora. Detekcija kasnih komorskih potencijala od 1 do 25 mikrovolta na visokorezolutivnom EKG zapisu otkriva rizik za VT ili VF. Kasni potencijali se otkrivaju u vise od 80% pacijenata sa spontanom ili inducibilnom VT posle infarkta miokarda i samo u 0 do 6% zdravih dobrovoljaca. Filtriranjem p talasa može se proceniti rizik za razvoj atrijalne fibrilacije. Najnoviji dijagnostički alat je otkrivanje i predikcija opstruktivne apnee u snu (sleep apnea syndrome, OSAS) na osnovu noćne varijabilnosti srčane frekvence. Analiza domena Vreme –frekvenca daje apnea-hipopnea indeks kao pojedinačni dijagnostički marker.za OSAS.

e-mail: bastad@ptt.yu
 

 
  88. Uznapredovanost malignoma kao loš prognostički faktor kod oboljenja dojke
Goran Bogdanović, Života Marjanović, Svetlana Dimitrijev

SADRŽAJ: Rak dojke je oboljenje koje je "ubica broj jedan" kod žena. Smatra se da svaka deseta žena u toku života oboli od Ca dojke. Godišnje se u Srbiji registruje oko 3700 novo otkrivenih karcinoma a od tog broja u Boru se dijagnosticira oko 25 +/- 5 novo otkrivenih slučajeva. Obradili smo 117 bolesnica lečenih u ZC Bor. U dve trećine slučajeva radilo se o uznapredovalom Ca dojke gde je i bez dodatnog ispitivanja dijagnoza bila jasna. Oko 20% pregledanih bolesnica beži od operacije ili je odlaže za 6-12 meseci. Jedan broj (10%) ovih bolesnica odbija dijagnostičke procedure a drugi (10%) se leči kod nadrilekara. Smrtnost je oko 20% ali tačnih podataka nemamo jer se bolesnice iz seoskih sredina neredovno javljaju lekaru. Lečenje bolesnica u ovim stadijumima je mnogo skuplje a prognoza gora nego u stadijumu lokalizovane bolesti. U dosadašnjem radu procenat tumora ispod 2 cm bio je oko 30%. Sistematskim pregledima i edukacijom žena nastojaćemo da ovaj procenat popravimo i približimo ga razvijenim zemljama.
Ključne reči: Ca dojke, smrtnost, edukacija, alternativne metode

e-mail: Coka_00@neobee.net, zvonko@kcbor.net

 
  89. Terapija privremenim pejsmejkerima u ZC u Zaječaru u 2006. godini
Vladimir Mitov, Zoran Perišić

Cilj rada je prikaz terapijske primene privremenih pejsmejkera u ZC u Zaječaru u 2006. godini. U periodu jun-decembar 2006. godine u Kardiološkom odseku ZC u Zaječaru ukupno je lečeno 10 pacijenata primenom privremenog pejsmejkera. Bilo je po 5 (50%) muškaraca i žena, prosečne starosti 74,7 godina. Kod 8 (80%) pacijenata indikacija je bila AV blok gr III i maligna aritmija ili srčana slabost, ili poremećaj stanja svesti. Kod 1 pacijenta privremeni pejsmejker korišćen je zbog deplecije baterije stalnog pejsmejkera i kod 1 pacijenta zbog bradiaritmije apsolute. Prosečna dužina trajanja privremenog pejsinga bila je 5.4 dana. Kod 9 (90%) pacijenata koja su preživela, privremeni pejsmejker je zamenjen stalnim. Kod 9 (90%) pacijenata korišćen je pristup preko v subclavie a kod 1 (10%) preko v femoralis. Na osnovu dosadašnjih iskustva pokazano je da je primena privremenih pejsmekera bezbedna, životno spasavajuća terapijska metoda u sekundarnim zdravstvenim ustanovama.

e-mail: mitov@ptt.yu
 

 
  90. Leko-dentalni jahači kao vezni element parcijalne skelet proteze
Vesna Petković, Slavica Radenković Medić

Zadatak i cilj svih protetskih mera u delimičnoj bezubosti je obnova izgubljene funkcionalne i estetske vrednosti pre ostalo zubika. Jedno od mogućih rašenja je izrada frezovanih kruna , ugradnja Leko-dentalnih jahača i izrada metalne Wizil proteze. Cilj je bio da se prikažu sedmogodišnji rezultati korišćenja Leko-dentalnih jahača u terapiji krezubih pacijenata. Lakoća ugradnje i izrade kompletnog protetskog rada kao i dužina funkcionalne i estetske vrednosti rada ide u prilog korišćenja Leko-dentalnih jahača. Takođe se ne može ni zanemariti manji finansijski momenat u odnosu na druge slične radove.

e-mail: miljanx@verat.net

 
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  

Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: vemil@open.telekom.rs

  Infotrend Crea(c)tive Design