Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2007     Volumen 32     Suppl 1     
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  
                 
 

XXVI Timočki medicinski dani - Zaječar, 25-26. maj 2007.

RADOVI - ZBORNIK SAŽETAKA
Sažeci radova 101-110

<<< ] >>> ]  
 
 1. Trovanje hlorovodoničnom kiselinom peroralnim unošenjem-prikaz slučaja
  Aleksandar Jolić
 2. Značaj izbora pribora za efikasniju oralnu higijenu
  Suzana Rašeta Šnjegota, N. Šurbatović
 3. Korelacija ehokardiografskih parametara funkcije leve komore i krvnog pritiska
  Darko Vugdelija
 4. Značaj ehokardiografije u izboru i modifikaciji individualne antihiperztenzivne terapije
  Darko Vugdelija
 5. Urinarne infekcije kod dijabetičara
  Saša Đurišić
 6. Здравна реформа в условия на преход – споделен опит от България
  Вилхелм Елисеев
 7. Regionalni zdravstveni Web portal
  Zoran Cvetković, Emil Vlajić, Miljan Jović
 8. Učestalost pojedinih faktora rizika u stabilnoj koronarnoj bolesti
  Dragana Ilić Videnović
 9. Antibiotici u operacijama hernija-profilaksa
  Marija Kero-Tošić, Ljubiša Narodović
 10. Operativno rešavanje hernija uz pomoć autografta
  Marija Kero-Tošić, Ljubiša Narodović
 
 
 
  101. Trovanje hlorovodoničnom kiselinom peroralnim unošenjem-prikaz slučaja
Aleksandar Jolić

Trovanje hlorovodoničnom kiselinom spada u trovanje korozivnim materijama, kao i sva trovanja moze biti kako namerno (ubilačko, samoubilačko), tako i zadesno. S druge strane, kontakt sa korozivnim sredstvom može se ostvariti preko respiratornog, digestivnog trakta, ili preko površine tela. U radu je prikazan prijem pacijenta zbog namernog peroralnog unošenja hlorovodonične kiseline, a verovatno u samoubilačke svrhe, kao i kompletan tok terapije i dijagnostike na internom odeljenju u Zaječaru. U radu su korišćeni protokol bolesnika internog odeljenja, kao i istorija bolesti (odnosno delovi iste, t.j. temperaturno-terapijska lista, kao i laboratorijske analize) samog bolesnika. Rad je sačinjen sa ciljem da prikaže svu fudroajantnost kliničke slike, kao i čestu infaustnu prognozu takvih bolesnika i pored svih terapijskih napora koji se čine u cilju stabilizacije kliničkog stanja pacijenta,a zbog brojnih metaboličkih i sledstvenih hirurških komplikacija. Radom je detaljno prikazana klinička slika akutnog trovanja korozivnim sredstvom sa razvojem tipične kliničke slike i komplikacija ovakvog trovanja, sa naglaskom na nemogućnost adekvatne terapijske intervencije (pogotovo zbog razvoja teških hirurških komplikacija ) u manjim centrima kao i skopčanost ovakvih vrsta trovanja sa nekim terapijskim i dijagnostičkim dilemama.

e-mail: jolical@verat.net
 

 
  102. Značaj izbora pribora za efikasniju oralnu higijenu
Suzana Rašeta Šnjegota, N. Šurbatović

Stručne preporuke za ponovnu upotrebu strugača jezika (kod nas gotovo nepoznatog dela pribora za OH), posle više od dva veka, javile su se poslednjih decenija u SAD-a. Ispitivanje motivacije - upućivanjem na korišćenje najprikladnijeg pribora i efekata u oblasti higijene usta i zuba bio je cilj rada, prema kom su postavljeni metodologija i materijal. Anketa, osnovni instrument istraživanja, obuhvatila je 117 pacijenata i njihovih pratilaca oba pola, uzrasta od II – VI decenije, od kojih smo formirali grupu ispitanika i kontrolnu (po 15), a prema kriterijumu prihvatanja pomenutog predmeta za OH. Efekat motivacije procenjivan je utvrđivanjem frekvencije dnevnog četkanja zuba, u obe grupe. Podaci su sistematizovani, statistički obrađeni i prikazani grafički. U pogledu efekata motivacije na unapređenju OH rezultati su povoljni, ali u odnosu na obim podstaknutih – nisu zadovoljavajući, te upućuju na zaključak da su: kontinuirana sistematska zdravstvena edukacija među pacijentima svih uzrasta, kao i profesionalna prevencija – neophodna aktivnost.

e-mail: milutintod@yahoo.com
 

 
  103. Korelacija ehokardiografskih parametara funkcije leve komore i krvnog pritiska
Darko Vugdelija

Upotreba ehokardiografije može pomoći u preciznijoj klasifikaciji celukupnog rizika pacijenata sa hipertenzijom i dati nove informacije koje mogu biti korisne kao smernice u terapiji. Cilj nam je bio ispitati da li postoji povezanost (korelacija) ehokardiografskih parametara i visine krvnog pritiska, pre i posle modifikacije antihipertenzivne terapije. U intervalu od 3 do 6 meseci urađena su dva kompletna ehokardiografska pregleda svakom pacijentu, uz merenje arterijske tenzije, pre i nakon modifikacije terapije. Našli smo statistički visoko značajne korelacije (p<0.01), pre modifikacije terapije: dijastolne dimenzije leve komore i sistolnog krvnog pritiska; mase miokarda leve komore i dimenzije leve pretkomore; vremena deceleracije ranodijastolne brzine mitralnog protoka i vremena izovolumetrijske relaksacije, kao i statistički značajne korelacije (p<0.05): mase miokarda leve komore i sistolnog krvnog pritiska; mase miokarda leve komore i dijastolnog krvnog pritiska. Statistički visoko značajne korelacije (p<0.01), posle modifikacije terapije, ustanovili smo za: masu miokarda leve komore i dimenziju leve pretkomore; masu miokarda leve komore i vreme deceleracije ranodijastolne brzine mitralnog protoka, kao i statistički značajne korelacije (p<0.05): dijastolne dimenzije leve komore i vremena deceleracije ranodijastolne brzine mitralnog protoka; indeksa mase miokarda leve komore i dimenzije leve pretkomore. Zaključili smo da su ustanovljene korelacije ispitivanih parametara, pre i posle ehokardiografijom vođene individualne modifikacije terapije, posledica delovanja istih mehanizama uključenih i u nastanak dijastolne disfimkcije, uvećanja leve pretkomore i povećanja mase miokarda, kod pacijenata sa arterijskom hipertenzijom kao i njihove modifikacije farmakoterapijom. Upoznavanje pacijenata sa promenama koje je hipertenzija izazvala na njihovom srcu i zakazivanje ehokardiografske kontrole za praćenje efekata terapije, dodatno doprinose shvatanju ozbiljnosti problema i disciplini uzimanja terapije tj. komplijansi pacijenata, kao bitnom preduslovu efikasnog lečenja arterijske hipertenzije.

e-mail: vugdelija@ptt.yu
 

 
  104. Značaj ehokardiografije u izboru i modifikaciji individualne antihiperztenzivne terapije
Darko Vugdelija

Povišen krvni pritisak (arterijalna hipertenzija ili samo hipertenzija), predstavlja sistemsko oboljenje srca i krvnih sudova, sa posledičnim narušavanjem funkcije brojnih organa, ukoliko se adekvatno ne leči. Ova masovna nezarazna bolest, je jedan od najznačajnijih faktora rizika za koronarnu bolest, a i za kardiovaskulame bolesti uopšte. Ehokardiografskim ispitivanjem smo obuhvatili 30 bolesnika sa primarnom arterijalnom hipertenzijom. Ispitivanje je trajalo od decembra 2005. do novembra 2006. godine. U intervalu od 3 do 6 meseci urađena su dva kompletna ehokardiografska pregleda svakom pacijentu, pre i posle uvođenja ili modifikacije antihipertenzivne terapije. Cilj je bio ispitati da li ehokardiografski vođena modifikacija antihipertenzivne terapije pored bolje kontrole arterijskog pritiska ima uticaja i na parametre hipertenzivnog ostećenja srca kao što su: hipertrofija miokarda leve komore, dimenzije korena aorte i leve pretkomore, parametre dijastolne funkcije leve komore, parametre sistolne funkcije leve komore (EF i FS) i težinu mitralne regurgitacije. Nađeno je statistički (t-test) visoko značajno (p<0.01) smanjenje indeksa mase miokarda leve komore, dimenzije leve pretkomore, LP/Ao odnosa, vremena deceleracije, izovolumetrijskog vremena relaksacije, sistolnog i dijastolnog krvnog pritiska, 3-6 meseci nakon ehokardiografski vođene individualne modifikacije antihipertenzivne terapije. Došlo je do statistički visoko značajnog (p<0.01) povećanja maksimalne rano dijastolne brzine mitralnog protoka, kao i E/A odnosa, 3-6 meseci nakon ehokardiografski vođene individualne modifikacije antihipertenzivne terapije. Ustanovili smo i statistički značajno (p=0.031) veću učestalost MR pre ehokardiografski vođene modifikacije antihipertenzivne terapije. Zaključili smo da je ehokardiografija jednostavna i korisna metoda za individualno prilagođavanje i praćenje efekata antihipertenzivne terapije, kao i da objektivizacija promena na srcu doprinosi boljoj regulaciji pritiska.

e-mail: vugdelija@ptt.yu
 

 
  105. Urinarne infekcije kod dijabetičara
Saša Đurišić

CILJ RADA: Analiza najčešćih urinarnih infekcija kod dijabetičara i uporedna analiza hiperglikemijskog sindroma i dužine urinarne infekcije. METOD RADA: Retrospektivnom anlizom zdravstvenih kartona dijabetičara formiran je uzorak od 100 ispitanika. Statistički su obrađeni rezultati i tabelarno prikazani. Najveći broj dijabetičara se nalazi u starosnoj grupi od 50-54 godine. 70% dijabetičara ima hipertenziju kao komorbiditet. Najduže trajanje urinarne infekcije izazvane Esherihijom coli iznosila je 23 dana. Dužina trajanja infekcije proteusom i enterokokusom se neznatno razlikuju +-3dana. Kod najvećeg broja dijabetičara 44% i 30% dužina infekcije je bila od 15-25 dana, a najkraće vreme do 10 dana imao je jedan dijabetičar. Šest dijabetičara imalo je dužinu trajanja infekcije duže od 25 dana. Najveći broj dijabetičara je u prvoj nedelji koristio Pipem®, u drugoj nedelji Palitrex®, u trećoj Cefaleksin®. U prvoj nedelji, najveći broj dijabetičara imao je glikemiju od 13-14,9, u drugoj nedelji najveći broj dijabetičara 77, imao je glikemiju od 8-9,9, u trećoj nedelji dolazi do smanjenja nivoa šećera u krvi, pa najveći broj dijabetičara 66 ima glikemiju od 6-6,9. Najveći broj, 43 dijabetičara, imalo je povećanje glikemije za 100% u odnosu na prethodnu glikemiju. Povećanje glikemije za 70% u odnosu na prethodnu glikemiju imalo je 29% dijabetičara. Povećanje glikemije za 60% imalo je 32% dijabetičara. ZAKLJUČAK: Urinarne infekcije kod ove grupe dijabetičara trajala je nešto duže od tri nedelje. Glikemije su bile najveće u toku prve nedelje, a kasnije su se smanjivale sa smanjivanjem intenziteta urinarne infekcije. Zaključuje se da se u populaciji dijabetičara urinarne infekcije veoma česte, najčešći uzročnik je Esherichia coli, glikoregulacija se pogoršava u proseku za 50 procenata. Predlaže se kao preventivna zdravstvena intervencija primena rutinske kontrole urina jednom mesečno radi otkrivanja asimtomatske bakteriurije i započinjanja pravovremenog lečenja.

e-mail: gsdrev@yubc.net
 

 
  106. Здравна реформа в условия на преход – споделен опит от България
Вилхелм Елисеев

Резюме: На основата на една изразена политическа и икономическа стабилност и в съответствие с цялостната реформена дейност в страната, в България се пристъпи към осъществяване на радикална реформа на здравеопазването, която имаше пълната политическа подкрепа на правителството и парламентарното мнозинство, на асоциациите на лекарите и стоматолозите, на мнозинството от гражданите.
Изходната позиция при стартиране на реформата беше разбирането, че здравето на нацията трябва да бъде стратегически приоритет на индивида, държавата и обществото, а здравеопазването трябва да бъде ефективен инструмент за постигането му. Политическият контекст на здравната реформа включваше международни и вътрешни фактори. Периодът, в който стартира реформата, се характеризираше с подготовката и преговорите за приемане на страната ни в Европейския съюз (ЕС). Във връзка с това реформата отразяваше както основните здравнополитически виждания на СЗО, така и водещите програмни решения по здравеопазването в ЕС.
Основната ориентация на реформата беше спрямо здравето на човека, изграждането на гаранции за сигурност и защита на индивидуалното здраве, здравето на семействата, групите и общностите, с тяхното основно и активно участие. Акцентът се постави върху развитието на промоцията на здравето и превенцията на болестите с ангажиране, освен на здравната система и нейните медицински компоненти, също така и на редица държавни органи (в областта на икономиката, социалната политика, екологията, образованието), местното самоуправление (общини) и неправителствените организации. Като приоритет в областта на организацията на лечебния сектор в здравеопазването се изведоха пазарните правила, частната собственост и инициатива, конкуренцията - както при процеса на оказване на медицинска помощ, така и при нейното финансиране, свободен избор от страна на гражданите на лечебно заведение за първична помощ, специализирана извънболнична помощ и болничното обслужване. Едновременно с това беше акцентирано и върху държавния ангажимент за развитието на службите за обществено здравеопазване (промоция, превенция и медико-социални дейности). Стремежът беше да се постигне достъпност и справедлива равнопоставеност при ползването на здравните ресурси и покритие на потребностите на гражданите с висококачествени здравни услуги.
Цялостното развитие на парадигмата на българското здравеопазване има няколко опорни точки:
 развитие на здравното законодателство, на което се основават нормативните регламенти за реформите в здравеопазването
 утвърждаване на новите икономически отношения в сферата на здравеопазването, които трябва да постигнат: премахване на държавния монополизъм в тази сфера и изграждането на "обществено-частна" (public-private mix) здравна система
 радикална промяна в собствеността на здравната инфраструктура, автономия на доставчика на здравни услуги, на потребителя на услугите (свободен избор, гарантирани права) и на финансиращите органи, които заплащат за оказаната медицинска услуга
 балансиране и защита на интересите на доставчика и потребителя
 създаване и развитие на механизми за пазарна саморегулация на здравната система, конкуренция както сред лечебните заведения, така и сред здравноосигурителните фондове и постигане на високо качество на медицинските дейности и здравните резултати
 развитие на партньорството между лечебните заведения с различен предмет на дейност и интегрираните грижи като един от основните подходи за решаване на здравните проблеми на болния човек
 създаване и въвеждане на здравно информационни стандарти и комуникационна политика в областта на здравеопазването, за да се осигури необходимата информация и разбиране на здравните проблеми, единодействие и съпричастност при тяхното решаване
 развитие на международното сътрудничество на страната ни в областта на здравеопазването със Световната здравна организация (Европейско бюро), институциите на Европейския съюз и двустранно сътрудничество с европейски и други страни.
Очакваните резултати от реформата на националното здравеопазване и нейното последователно изпълнение включваха позитивни промени по пет приоритета:
 утвърждаване на позитивни тенденции в развитието на здравния статус на населението
 повишаване на медицинската и пазарна ефективност на здравната система и приближаването й до стандартите на развитите страни
 повишаване качеството на здравните дейности в областта на промоцията, профилактиката, лечението и рехабилитацията
 стабилизиране на механизмите за финансиране на здравеопазването и постигане на конкутентни отношения при доставката на здравни услуги, както и при финансирането им чрез конкурентни здравноосигурителни фондове
 адаптиране на здравните професионалисти и гражданите към новите правила и структурно-институционалните промени в здравеопазването с оглед на по-пълноценното използване на възможностите му.

e-mail: vmeliseev@gmail.com
 

 
  107. Regionalni zdravstveni Web portal
Zoran Cvetković, Emil Vlajić, Miljan Jović

SADRŽAJ: Web portal je Site na World Wide Web-u, koji pruža personifikovane mogućnosti posetiocima, obezbeđujući unificirane sadržaje i linkove ka drugim, specijalizovanim sadržajima iste vrste. Regionalni zdravstveni Web portal namenjen je lokalnoj sredini, pa su i sadržaji prilagođeni upravo toj sredini i interesovanjima. Podizanje zdravstvenog Web portala pruža potpuno nove mogućnosti za publikovanje informacija, upravljanje tokovima informacija i podizanje stepena međusobne saradnje zdravstvenih stručnjaka istih i različitih specijalnosti. Omogućava im da samostalno kreiraju sadržaje od interesa za ciljne grupe, kojima su namenjeni. Web portal se realizuje višeslojno. Deo sadržaja na portalu dostupan je svim posetiocima. Ostalim sadržajima mogu pristupiti samo autorizovani posetioci – zdravstveni stručnjaci. Izuzetno važnu ulogu, u okviru životnog ciklusa Web portala, ima moderator. Moderator sprovodi dogovorenu uređivačku politiku i komunicira sa posetiocima i zdravstvenim stručnjacima - korisnicima Web portala. U radu su analizirane različite mogućnosti i prednosti regionalnog, zdravstvenog Web portala.
Ključne reči: Web portal; zdravstvo; razmena informacija.

e-mail: info@infotrend.co.yu
 

 
  108. Učestalost pojedinih faktora rizika u stabilnoj koronarnoj bolesti
Dragana Ilić Videnović

UVOD: Faktori rizika su štetni činioci unutrašnje i spoljašnje sredine koji pojedinačno ili udruženo utiču na pojavu ishemijske bolesti srca. Savremena ekologija i epidemiologija poznaju oko 246 FR. Američko kardiološko društvo priznaje samo 7 FR: Lipidi, TA, pušenje, TT, ac. uricum, diabetes mellitus, fizičke neaktivnosti. CILJ I METODOLOGIJA: U grupi pacijenata sa SAP koji su poslati u Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju "Gamzigrad" u Gamzigradskoj banji, njih 30 je metodom intervjua, statističkom obradom dobijenih podataka, analizirano i podaci predstavljeni tabelarno i grafički. REZULTATI: Prosečna starost muškaraca je 51,57 god. ± 9,25, a prosečna starost žena 54,33 god. ±7,43. TA kod muškaraca u proseku iznosi 170/100 mmHg (SD=9,23), a kod žena 160/90 mmHg (SD=2,57). Prosečna težina kod intervjuisanih muškaraca iznosi 93,95 kg ±8,99, a intervjuisanih žena 78,89 kg ±6,69. Najveća učestalost pojedinih FR zabeležena je za pušenje 13,4%;hipetrenzija, dijabetes, stres, zastupljeni su sa po 10%;gojaznost i fizička neaktivnost sa po 3,3%; udruženi stres i pušenje zauzeli su 13,4%; hipertenzija i gojaznost 10%; hipertenzija i dijabetes 6,7%. Sa jednim FR bilo je 46,7% (14), sa dva FR 43,3% (13), sa tri FR 9,9% (3). ZAKLJUČAK: Naša studija pokazala je najveću zastupljenost pušenja 13,4% što je i brojnim studijama dokazano. Hipertenzija, dijabetes, stres, prisutni su po 10% slučajeva , fizička neaktivnost i gojaznost u po 3,3% slučajeva. U Framingamskoj studiji nađeno je da se 2,5 puta IM javlja češće kod pušača. U osoba koje puše, tromboza koronarne arterije nastaje u ranom stadijumu aterosklerotičnog procesa (Moliterno DJ, 1994). Po američkim statistikama pušenje je uzrok smrtnosti od IBS u 25% slučajeva. Smatra se da su strah i anksioznost osnovne emocije koje dovode do IBS. Gnev može da smanji perfuziju miokarda u delu koji se ishranjuje aterosklerotičnom arterijom što se može dokazati radionukleidnom ventrikulografijom (VEST) ( Burg MMY, 1993) , sa smanjenjem EF LK , a da se pri tom ne javi bol niti depresija ST segmenta (Gottdinere JS, 1994). Kod dijabetičara se nađe IM 3 puta češće na autopsiji u odnosu na nedijabetičare, a depresija ST se nađe u 75% dijabetičara u odnosu na 25% nedijabetičara. Promenom životnih navika i korišćenjem adekvatne terapije može se bitno uticati na poboljšavanje kvaliteta života bolesnika sa SAP.

e-mail: gamzavod@verat.net
 

 
  109. Antibiotici u operacijama hernija-profilaksa
Marija Kero-Tošić, Ljubiša Narodović

Još od vremena Pastera, 1882. god, koji je dokazao postojanje "uzročnika",vremena Bergmana koji uvodi asepsu do 1964. kada je objavljena prava studija o značaju antibiotske profilakse u hirurgiji (Bernand i Cole) sve je više proučavan odnos blagovremene profilakse u toku hirurških intervencija. I pored sve većeg broja antibiotika koji se svakog dana farmaceutski usavršavaju, sa novijim farmakokinetiskim svojstvima, svedoci smo da je infekcija rane prisutan neprijatni pratilac većine hirurških intervencija. Najčešći uzročnici hirurške infekcije su-Staphylococcus aureus, koagulaza negativne stafilokoke, enterococcus-gram negativne bakterije (enterobacteriacae, E.Coli, Pseudomonas spp.). Vreme davanja antibiotske profilakse treba podesiti tako da antibiotik dostigne najveću koncentraciju u tkivima u vreme operacije. Najbolje je antibiotik dati intravenski neposredno pred operaciju. Racionalnom upotrebom AB smanjuje se mogućnost pojave rezistencije bakterija na AB.

e-mail: kerom@ptt.yu
 

 
  110. Operativno rešavanje hernija uz pomoć autografta
Marija Kero-Tošić, Ljubiša Narodović

Zahvaljujući saznanjima subcelularnog i biohemijskog nivoa pa do vidljivih anatomskih suspstrata ova grana hirurgije uobličava savremenu koncepciju hirurških metoda. U poslednjih pedeset godina veliki napredak je učinjen na polju herniologije. Dermalni graft predstavlja vrstu autografta a iz literature saznajemo da su prednosti autografta bolje konfiguriranje prema tkivima, snažni induktivni stimulus, odsustvo alergijske reakcije, deponovanje kolagena. Idelani sintetički materijal nije pronađen, ali su u upotrebi brojni materijali koji daju zadovoljavajuće rezultate.

e-mail: kerom@ptt.yu

 
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  

Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: vemil@open.telekom.rs

  Infotrend Crea(c)tive Design