Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2007     Volumen 32     Suppl 1     
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  
                 
 

XXVI Timočki medicinski dani - Zaječar, 25-26. maj 2007.

RADOVI - ZBORNIK SAŽETAKA
Sažeci radova 111-120

<<< ] >>> ]  
 
 1. Poznate osobe sa epilepsijom
  Emil Vlajić
 2. Keratitis herpetica – povećan broj oboljevanja u 2006. godini
  Zoran Živković, Suzana Redžić, Jovan Mijatović
 3. Primena akupunkture u lečenju nutritivnih poremećaja
  Saša Lukić
 4. Specifičnosti traumatizma u železničkom saobraćaju
  Nebojša Đurišić, Aleksandar Janićijević, Jelena Jovanović-Simić, Ljiljana Šević
 5. Povrede - Koliko se i na koji način deca najviše povređuju
  Dejan Anđelković, Milka Marić, Slavica Anđelković
 6. Inflamatorna oboljenja žučne kese – desetogodišnje iskustvo u hirurškom lečenju
  Srđan Đorđević, Igor Milosavljević
 7. Lečenje pilonidalne bolesti
  Igor Milosavljević, Srđan Đorđević, Marina Milosavljević
 8. Proteini akutne faze u akutnom nekrotičnom penkreatitisu
  Slobodan Milosavljević, Srđan Đorđević, Igor Milosavljević
 9. Zadesno trovanje gliklazidom – Prikaz slučaja
  Tatjana Šabanić, Miljan Jović, Marija Kržanović, Dobrivoje Urošević
 10. Ginkgo biloba i bioelektrična aktivnost mozga
  Vesna Ivetić, Marina Hodolič, Zora Okiljević
 
 
 
  111. Poznate osobe sa epilepsijom
Emil Vlajić

Epilepsija je kompleksan, višedimenzionalan problem, i sa medicinske tačke gledišta mogu se razmatrati nekoliko velikih oblasti, kao što su definicija, klasifikacija, dijagnostika, terapija. Međutim, poslednjih decenija se posebna pažnja posvećuje psihosocijalnom aspektu epilepsije. Sa ove tačke gledišta može se govoriti o osobama sa epilepsijom i njihovom kvalitetu života, svakodnevnom funkcionisanju, radnoj sposobnosti, vozačkoj dozvoli itd. Posebna se pažnja posvećuje edukaciji osoba koje su pogođene epilepsijom, bilo da se radi o samim pacijentima ili članovima njihove porodice. Dalje, ova edukacija o epilepsiji jasno je usmerena ka suzbijanju mistifikacije bolesti i uklanjanju stigme, koja prati ovu populaciju milenijumima kroz istoriju. U cilju povećanja samopouzdanja osoba sa epilepsijom, koje je kod ovih pacijenata jako sniženo, dizajniran je program za upoznavanje sa velikim ličnostima iz istorije koje su imale epilepsiju. Jedan od metoda je poster, namenjeno osobama sa epilesijom. Navodi se 17 poznatih osoba iz svih oblasti ljudske delatnosti koji su na neki način svojim delovanjem, genijalnošću i značajem obeležili ljudsku istoriju. Uz osnovne podatke, kratak opis aktivnosti po kojoj su bili poznati, date su i karakteristične ilustracije, u vidu fotografija, skica, crteža, skulptura ili citata iz njihovih dela. Za svaku osobu je naznačeno da je bolovala od epilepsije. Ovakav poster bi bio istaknut na vidnim mstima gde se obično češće pojavljuju osobe sa epilepsijom (čekaonice neuroloških ambulanti, dečji dispanzeri, škole) tako da ga mogu videti ne samo osobe sa epilepsijom, već i opšta populacija. Na taj način bi se, s jedne strane povećalo samopouzdanje osoba sa epilepsijom, a s druge, smanjila bi se stigmatizacija.

e-mail: vemil@nadlanu.com
 

 
  112. Keratitis herpetica – povećan broj oboljevanja u 2006. godini
Zoran Živković, Suzana Redžić, Jovan Mijatović

UVOD: Herpetični keratitis predstavlja jedan od vodećih uzrok slabovidosti i slepila među oboljenjima rožnjače. Izaziva ga Herpes simplex virus tip 1. Infekcija ovim virusom je dosta česta – čak do 90% populacije je seropozitivno na HSV-1 antitela, mada većina infekcija ima subklinički tok. Primarna infekcija se dešava u ranom detinjstvu, prenosi se kapljično, ili, znatno ređe, direktnom inokulacijom. Herpetični keratitis, kada se razvije, može imati nekoliko oblika: epitelialni oblik, stromalni keratitis (zahvata stromu rožnjače, može slediti epitelialnu bolest) a može se razviti i bez podataka o prethodnoj epitelnoj infekciji. Ako se neadekvatno leči, ovaj oblik keratitisa može dati ozbiljne komplikacije, kao što su herpetični ulkus pa i perforacija rožnjače. Epitelialni oblik čini 80% svih očnih infekcija Herpes virusom, 15% čini stromalni keratitis, a ostalih 5% čine virusni blefaritisi, konjunktivitisi ili kombinacija ova dva oblika. Herpes zoster ophtalmicus je česta bolest, izazvana Varicella Zoster virusom (VZV), koji je morfološki identičan HSV-u, ali se antigeno i klinički razlikuje. 15% svih slučajeva infekcije Hepes zoster virusom zahvata oftalmičku granu trigeminalnog nerva. CILJ RADA je da ukažemo na povećan broj slučajeva oboljevanja od virusnog keratitisa u zaječarskom okrugu, na cikličnost javljanja tokom godine, sa povećanjem broja obolelih tokom avgusta i septembra i pikom u oktobru 2006. godine. MATERIJAL I METODE: Retrospektivna analiza ambulantnih i odeljenskih protokola i istorija bolesti bolesnika lečenih na očnom odeljenju ZC Zaječar za poslednjih 5 godina (period 2002-2006.). Dijagnoza herpetičnog keratitisa postavljana je na osnovu anamneze, karakterističnog kliničkog nalaza, bojenja rožnjače fluorescinom i pregleda na biomikroskopu sa procepnom lampom. REZULTATI I DISKUSIJA: U toku ispitivanog petogodišnjeg perioda izdvaja se 2006. godina sa 174 bolesnika lečenih od ove bolesti, što predstavlja značajan porast incidence oboljevanja u odnosu na prethodne četiri ispitivane godine, u kojima se incidenca kreće između 95 (2002. godina) i 111 (2005. godina). Iz anamneze dobijamo podatak da je u većini slučajeva pojavi oboljenja prethodila neka stresna situacija (gubitak člana porodice, oboljevanje bračnog druga ili drugog člana porodice, gubitak novca, gubitak posla - lični ili gubitak posla članova porodice, neizvesnost novog zaposlenja...), ili infekcija gornjih respiratornih puteva ili se herpetični keratitis razvio tokom kliničke slike infekcije gornjih respiratornih puteva. ZAKLJUČAK: 2006. godina predstavlja godinu sa najvećim brojem slučajeva oboljevanja od herpetičnog keratitisa na teritoriji Zaječarskog okruga. U odnosu na godine starosti, češće oboljevaju ljudi u šestoj, sedmoj i osmoj deceniji života. S obzirom na ozbiljnost ovog oboljenja i njegovog uticaja na kvalitet vida, moramo o njemu češće misliti, jer je incidenca ovog oboljenja u evidentnom porastu.

e-mail: drzoran@verat.net
 

 
  113. Primena akupunkture u lečenju nutritivnih poremećaja
Saša Lukić

Akupunktura kao deo tradicionalne kineske metode lečenja ima korene u filozofiji Janga i Jina, koja je zasnovana na dualnosti i uzajamnoj ovisnosti suprotnih sila u prirodi i čoveku. Akupunkturom se utiče na poremećene funkcije autonomnog i vegetativnog nervnog sistema, pod čijom kontrolom se nalazi rad svih vitalnih organa, a time i na bolesne procese u organizmu. Savremeni način življenja, smanjena fizička aktivnost, način ishrane i genetski faktori doprinose učestaloj pojavi gojaznosti. CILJ ovog rada bio je da prikažemo rezultate lečenja gojaznosti do koje je došlo prekomernim unosom hrane, akupunkturom. Uz akupunturu i dijetetski režim ishrane bez ugljenih hidrata dolazi do gubitka apetita. U ambulanti za komplementarnu medicinu ZZZR ŽTP Beograd, u Nišu u periodu od 3 godine ovoj metodi je podvrgnuto 30 pacijentkinja, prosečne životne dobi od 21 do 56 godina starosti, kod kojih je gojaznost posledica neadekvatne ishrane. Kod svake pacijentkinje je primenjeno 10 akupunturnih seansi u trajanju od 20 min. ZAKLJUČAK: Primenom akupunkture na ušnoj školjci uz hipoproteinsku dijetu dolazi do gubitka 8 do 10 % telesne težine za mesec dana kod 86,6 % pacijenata. Ova metoda ne daje bilo kakve metaboličke poremećaje.

e-mail: okizora@yahoo.com, yin-yang@bankerinter

 
  114. Specifičnosti traumatizma u železničkom saobraćaju
Nebojša Đurišić, Aleksandar Janićijević, Jelena Jovanović-Simić, Ljiljana Šević

Razvoj železničkog saobraćaja kroz istoriju, uslovio je pojavu niza novih vrsta povreda. Tako je, gotovo preko noći, individualni traumatizam zamenjen kolektivnim (masovnim) traumatizmom. Umesto jednog ili dva učesnika u akcidentu, sve više se susreće po nekoliko desetina, pa čak i stotina povređenih. Međutim, specifičnost železničkog traumatizma se ne ogleda samo u povećanom broju povređenih, već i u mehanizmu povređivanja. Najčešće se radi o traumatskim amputacijama, zatim udaru električne struje visokog napona, politraumi, opekotinama koje izaziva električni luk (Voltin luk) i sl. Žrtve mogu postati radnici na železničkim prugama, putnici iz vozova, pešaci i drugi učesnici u saobraćaju, koji prelaze na pružnim prelazima, samoubice, i dr. Poslednjih desetak godina, u pojedinim zemljama se izdvojila posebna kategorija putnika, koja je u visokom riziku od nastanka traumatizma, a to su tzv. train surfers. Ovaj termin se odnosi na adolescente, koji se zbog prebukiranosti putničkih kabina, voze na krovovima vagona. U slučaju nastanka traume kod ove kategorije "putnika", smrt nastupa u 50% slučajeva. Ovo je još jedan u nizu dokaza da saobraćajni traumatizam na železnici ima svoje specifičnosti, koje zahtevaju posebnu edukaciju zdravstvenih radnika iz oblasti životne potpore u traumi.

e-mail: lekarsld@gmail.com
 

 
  115. Povrede - Koliko se i na koji način deca najviše povređuju
Dejan Anđelković, Milka Marić, Slavica Anđelković

U svetu su povrede najčešći uzrok smrti u uzrastu 1-14 godina. U Srbiji 1/3 smrtnih ishoda kod dece u uzrastu 5-14 godina nastane zbog traume. Od ukupnog broja hospitalizovane dece u 20% slučajeva uzrok je povreda. CILJ RADA: Utvrditi učestalost i vrstu povreda dece, mesto najčešće povrede i uzrast koji je najugroženiji na uzorku ukupnog broja pregleda jednog lekara UBP u Smederevu tokom godinu dana. MATERIJAL I METODOLOGIJA RADA: Analiziran je protokol pregledanih bolesnika jednog lekara UBP u Smederevu tokom 2006. godine. Napravljen je godišnji pregled povređenih pacijenata uzrasta od 0 do 15 godina na teritoriji grada Smedereva. Povrede su razvrstane prema uzrastu deteta, vrsti povrede i prema mestu povređivanja deteta. REZULTATI: Ukupan broj povređene dece iznosio je 335, 220 dečaka i 115 devojčica. Muška deca se dva puta češe povređuju nego ženska. Najugroženiji uzrast je uzrast od V do VIII razreda.(39,5%), što se povezuje sa pojavom puberteta i adolescencije. Deca se najčešće povređuju u kući i to 90% muška i 97% ženska deca, pri čemu su najčešće povrede glave u oba pola. Povrede u školi su ređe i javljaju se samo u 5% slučajeva a 3,5% čine povrede u saobraćaju. Povrede gornjih ekstremiteta su česte i javljaju se u 34% kod muške dece i 35% kod devojčica. Povrede donjih ekstremiteta kod dečaka se javljaju u 23%, kod devojčica u 16,5%. Povrede grudnog koša i trbuha kod dece su, na sreću, vrlo retke. ZAKLJUČAK: Mere prevencije i zdravstveno prosvetni rad imaju najvažniju ulogu u smanjivanju povređivanja kod dece.
Ključne reči: deca, povrede

e-mail: aurora15@ptt.yu
 

 
  116. Inflamatorna oboljenja žučne kese – desetogodišnje iskustvo u hirurškom lečenju
Srđan Đorđević, Igor Milosavljević

CILJ: Radom želimo prikazati desetogodišnje iskustvo u operacijama žučne kese sa osvrtom na patologiju, vrstu hirurške intervencije, komplikacije i mortalitet. METOD: Retrogradnom analizom su obuhvaćene 538 operacije na žučnoj kesi u navedenom periodu. REZULTATI:U periodu 1997-2006 god. na hiruškom odeljenju ZC Knjaževac operisano je 538 pacijenata i to zbog akutnog kalkuloznog holecistitisa 79 (14.68%), hroničnog holecistitisa 451 (83.82%) diskinezije žučne kese 8 (1.48%). Holedoholitijaza je bila prisutna kod 29 (5.39%) bolesnika, obstrukcioni ikterus kod 24 (4.46%), holangitis supurativni kod 9 (1.67%). empijema žučne kese 41 (7.62%), hidrops 18 (3.34%), Sy Mirizzi 5 (0.92%), holecistoduodenalna fistula 1 (0.18%). Patohistološki je pregledano 136 (25.27%) holecista. Kod 5 (0.92%) bolesnika patološki je verifikovan adenokarcinom žučne kese. Dominantan je ženski pol 5:1 u 4 i 5 deceniji. Najmlađi bolesnik 16 godina-najstariji 83 godine. Operativne procedure: holecistektomija sa drenažom 507 (94.23%) i drenažom subhepatične lože 35 (6.50%), holecistostomija 1(0.18%). Reintervencija je bilo 11 (2.04%). Razlozi: rest cysticus 1, subhepatični apsces 1, benigne stenoze 2, rest calculus d. Choledochusa 3, ligatura d. Cysticusa 1, hemoragija, holaskos 2. U postoperativnom toku kod 55 (10.22%) bolesnika imali smo lokalnu komplikaciju - supuratio vulneris.Umro je 1 (0.18%) pacijent zbog plućne embolije. ZAKLJUČAK: Operativna tehnika i blagovremena operativna intervencija su ključni faktori u smanjenju komplikacija bilijarne kalkuloze.
 

 
  117. Lečenje pilonidalne bolesti
Igor Milosavljević, Srđan Đorđević, Marina Milosavljević

UVOD: Pilonidalna bolest je fistulizirajući granulom oko dlake koja je penetrirala u potkožje interglutealne brazde. Sinus ima orificijum, vestibulum i granulom. Orificijum je u interglutealnoj brazdi. Granulom ima capsulu ispunjenu dlakama i detritusom. CILJ: Ukazati na najvažnije principe lečenja pilonidalne bolesti. METODOLOGIJA: Retrogradna analiza iskustva u lečenju 24 bolesnika sa morbus pilonidalis-om. REZULTATI: Grupu čini 21 (87.5%) muškaraca i 3 (12.5%) žena. Neinflamirani oblik ima 6 (25%) interglutealnu flegmonu 3 (12.5%), absces 7(29%) i fistulu 8 (33.3%) bolesnika. U odnosu na broj pilonidalnih granuloma simplex ima 10 (41%) i granuloma multiplex 14 (58%) pacijenata. Oni se nalaze u sakrkokcigealnoj brazdi 22 (91%), perinealno 1 (4.1%) i umbilikalno u 1 (4.1%) slučaju. Dijagnostika se izvodi na osnovu kliničkog pregleda, i instrumentalne exploracije. Neinflamirani oblik bolesti je lečen radikalnom ekscizijom sa primarnom suturom 6(25%) i ekscizijom sa primarnom suturom i aspirativnom drenažom u 3(12.5%) slučaja. Inflamirani oblik je lečen incizijom pa kuretage-om i drenažom u 3(12.5%) i ekscizijom sa poluzatvorenom metodom kod 6(25%) bolesnika. Fistulozni otvor sa supuracijom zahteva radiklanu eksciziju sa širokom drenažom po tipu marsupijalizacije otvorenom metodom kod 6 (25%) pacijenata. Postoperativno je nastala dehiscencija u 1(4.1%), hematom ex vacuo (4.1%) i reecidiv 1 (4.1%) slučaju. Dren aspirativni se vadi 5-og dana. Hospitalizacija traje 10.5 dana. ZAKLJUČAK: Radiklalna ekscizija je metoda izbora. U zatvaranju defekta uspešna je primena primarnog šava kao i otvoreni metod.
 

 
  118. Proteini akutne faze u akutnom nekrotičnom penkreatitisu
Slobodan Milosavljević, Srđan Đorđević, Igor Milosavljević

Akutni pankreatitis predstavlja oboljenje sa izrazitom stimulacijom sistemske odbrambene reakcije organizma. Proteini akutne faze kojih ima oko 30 sada definisanih burno se menjaju zavisno od stepena sistemske reakcije. Pratili smo grupe proteina akutne faze, CRP, alfa-2-makroglobulin u pacijenata sa različitim intenzitetom akutnog pankreatitisa od blagih edematoznih formi do teških nekrotičnih oblika. Postoji signifikantna razlika između nivoa CRP/p>0.005/ i alfa-2-makroglobulina kod edematoznih i nekrotičnih oblika i to u ranoj fazi bolesti, nakon 72 h .Smatramo da se mogu koristiti kao rani indikatori nekročnog akutnog pankreatitisa.
Ključne reči: akutni pankreatitis, CRP, proteini akutne faze.
 

 
  119. Zadesno trovanje gliklazidom – Prikaz slučaja
Tatjana Šabanić, Miljan Jović, Marija Kržanović, Dobrivoje Urošević

Glukoza je jedino jedinjenje koje mozak koristi za energetske potrebe, jer druga ne mogu proći kroz hematoencefalnu barijeru za potrebe metabolizma mozga, a depozit glukoze odnosno glikogena u mozgu, ograničen je. Pod dejstvom hipoglikemije već u toku 10 minuta mogu nastati teška oštećenja metabolizma mozga, a smrt za 1 do 2 sata. Produžene hipoglikemije mogu izazvati trajna neurološka oštećenja. Prikazujemo slučaj pacijentkinje stare 40 godina, koja je na Odeljenje neurologije primljena sa motornom afazijom i piramidnim deficitom do nivoa plegije desne polovine tela. Služba hitne medicinske pomoći pozvana je na intervenciju zbog slabosti i dizartrije koja je otkrivena nakon buđenja pacijentkinje. Na terenu se uočava afazija i slabost desne polovine tela. Ne mogu se dobiti precizniji heteroanamnestički podaci o prethodnom zdravstvenom stanju pacijentkinje i eventualnim komorbiditetima. Pacijentkinja je transportovana na odeljenje neurologije sa sumnjom na akutni CVI. Na prijemu na neurološkom odeljenju uočava se da je stanje pacijentkinje nepromenjeno. Pacijentkinja je svesna, otežano komunikativna, lako dezorijentisana, somnolentna. Zaostaje motorna afazija i piramidni deficit do nivoa plegije desne polovine tela. Hitnom analizom šećera u krvi nalazi se da je glikemija 2,3 mmol/l. Aplikovana je terapija: sol Dextrosae 10% u trajanju od 30 minuta. Opisani deficit se za to vreme u potpunosti povlači. Između ostalih, heteroanamnestički bio je zanimljiv podatak da je bolesnica, iako nije dijabetičar, prethodna dva dana greškom koristila tablete Gliorala (Gliklazid, oralni antidijabetik, iz grupe sulfonamida) 3 puta dnevno po l, dakle ukupno 6 tableta. U daljem toku lečenja ne dolazi do pogoršanja simptoma, te se u dobrom opštem stanju pacijentkinja otpušta kući. Ovim prikazom imali smo želju de lekare počev od primarne zdravstvene zaštite, pa nadalje, svih specijalnosti, podsetimo da i metabolički dizbalansi, posebno u metabolizmu glukoze, mogu dovesti do poremećaja u funkcionisanju, ali i trajnih oštećenja mozga. Takođe, bitno je naglasiti i potencirati oprez pri uzimanju bilo kojeg leka. Opisani slučaj je primer kako nepažnja može izazvati teške neželjene efekte, a neretko imati i fatalan ishod.
 

 
  120. Ginkgo biloba i bioelektrična aktivnost mozga
Vesna Ivetić, Marina Hodolič, Zora Okiljević

Ginkgo biloba je najstarije drvo na planeti. Njegova blagotvorna svojstva poznata su već više od 3000 godina. U tradicionalnoj kineskoj medicini bilo je poznato da je lekovitost Ginkgo bilobe u vezi sa sastojcima koji se nalaze u lišću, od koga se danas, kompleksnim farmakološkim postupcima, spravljaju različiti ekstrakti. U ovom istraživanju korišćen je ekstrakt EGb 761 registrovan u nas kao lek Tanakan®. U našem kliničkom radu istraživali smo uticaj primene rastvora EGb 761 na karakteristike bioelektrične aktivnosti mozga (EEG) kod 30 osoba sa blagim kognitivnim smetnjama. Egb 761 je ordiniran u dnevnoj dozi od 3 ml, podeljenoj u 3 pojedinačne doze u toku tri meseca. Karakteristike bioelektrične aktivnosti određivane su kod svakog ispitanika pre i posle primene Egb 762. Dobijeni rezultati pokazuju da je tokom tretmana došlo do izmena karakteristika bioelektrične aktivnosti. Jasno je uočeno da je u grupi EEG-a sa normalnim karakteristikama, frekventna analiza pokazala da postoji brža aktivnost alfa tipa posle primene ekstrakta. Takođe je smanjen broj desinhronizovanih zapisa za 60% a broj nespecifičnih EEG nalaza za 50%.
Ključne reči Ginkgo biloba, EGb 761, EEG

e-mail: ivetici@uns.ns.ac.yu

 
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  

Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: vemil@open.telekom.rs

  Infotrend Crea(c)tive Design