Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2007     Volumen 32     Suppl 1     
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  
                 
 

XXVI Timočki medicinski dani - Zaječar, 25-26. maj 2007.

RADOVI - ZBORNIK SAŽETAKA
Sažeci radova 121-134

<<< ]  
 
 1. Predmetni pristup izučavanju marketinga u zdravstvu
  Vesna Milanović-Golubović
 2. Smer zdravstvenog menadžmenta u sadašnjem trenutku i bliskoj budućnosti
  Nebojša Paunković, Nedeljko Magdalinović, Jane Paunković, Srećko Nikolić
 3. Analiza radne motivisanosti u odnosu na radni apsentizam u radnim organizacijama Zaječarskog okruga
  Srđan Žikić, Miodrag Kostić, Zoran Jelenković
 4. Marketing strategija promocije zdravlja i prevencije oboljenja kod mladih u periodu rane adolescencije
  Gordana Jovanović
 5. Transzitorna tireotoksikoza izazvana fokalnom destrukcijom štitaste žlezde – Prikaz bolesnika
  Nebojša Paunković, Jane Paunković, Kosta Nikolić
 6. Etički problemi u zdravstvu Srbije danas
  Srećko Nikolić
 7. Malignitet želuca i helicobacter pylori infekcija
  Andrija Milošević
 8. Eradikaciona terapija i rezistencija helicobacter pylori infekcije
  Andrija Milošević
 9. Samolečenje kod zdravstvenih radnika – dileme i posledice
  Vladimir Blanuša
 10. Strano telo u desnom glavnom bronhu – Prikaz slučaja
  Dragan Stanojević, Dušan Sibinović, Miroslav Jevtić
 11. Fiberbronhoskopija u Zdravstvenom centru Zaječar
  Goran Stanković
 12. Prikaz najznačajnijih sistema zdravstvenog osiguranja
  Zoran Joksimović
 13. Značaj brusnice u terapiji urinarnih infekcija uzrokovanih E. Coli
  Dragan Rakić, Zvezdana Antić, Nataša Nedeljković, Zoran Antić, Ivica Đokić, Vjeroslava Slavić
 14. Efekat hiperbarične oksigenacije na funkcionalnu sposobnost obolelih od dijabetične angiopatije
  Žaklina Damnjanović, Rade Kostić, Danica Vujnović, S. Rozman
 
 
 
  121. Predmetni pristup izučavanju marketinga u zdravstvu
Vesna Milanović-Golubović

Odgovor na izazove savremenog okruženja, zdravstvene ustanove pronalaze u primeni marketinške orijentacije u poslovanju. Mogućnosti za njenu primenu u zdravstvu Republike Srbije su ograničene, usled specifičnosti tržišta zdravstvenih usluga koje se ogleda u ekonomski neravnopravnim akterima na strani ponude i na strani tražnje. U tome je ključni razlog zbog kojeg zdravstvene ustanove u Republici Srbiji otežano primenjuju marketinšku orijentaciju u poslovanju i na čije poslovanje ima uticaj država. Privatni sektor u zdravstvu Republike Srbije je u povoljnijoj poziciji u primeni marketinške orijentacije u poslovanju u odnosu na državni zdravstveni sektor, ali je u nepovoljnijoj poziciji u odnosu države prema ova dva sektora. Navedeni razlozi ne smiju biti opravdanje zdravstvenim ustanovama za nezadovoljstvo strana u razmeni, a naročito za nezadovoljstvo korisnika zdravstvenih usluga. Do nesklada između ponude i tražnje na tržištu zdravstvenih usluga i nezadovoljstva strana u razmeni uvek dolazi kada zdravstvene ustanove ne razvijaju marketinške strategije i ne optimiziraju marketinške taktike na bazi prethodno obavljenog istraživanja i analize marketinških mogućnosti. U vremenu brzih promena i transformacije zdravstva ka tržišnom sistemu privređivanja, kada nam je na pragu sistem dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i pravo izbora ustanove i lekara, preko su nam potrebni marketinški menadžeri i stručnjaci koji će primeniti odgovarajuće naučno postavljene marketinške strategije i optimizirati marketinške taktike u svrhu dostizanja zadovoljstva korisnika pre svih, i bolje od svih. Pred teoretičarima, naučnicima i praktičarima marketinga stoji izazov, a to je teorijsko - metodološko uobličavanje marketinške nauke u zdravstvu, koje će biti pomognuto dobrom poslovnom praksom i tuđim iskustvom, a radi ponude kvalitetnog materijala koji će služiti obrazovanju menadžera u zdravstvu. U ovom radu će biti predstavljen predmetni pristup u izučavanju marketinga u zdravstvu. U fokusu predmetnog pristupa su izučavanje zdravstvenih usluga, potreba, motiva i ponašanja korisnika zdravstvenih usluga, tražnje za zdravstvenim uslugama i uslugama zdravstvenog osiguranja. Primena predmetnog pristupa ne isključuje društveni i holistički pristup marketingu u zdravstvu.
 

 
  122. Smer zdravstvenog menadžmenta u sadašnjem trenutku i bliskoj budućnosti
Nebojša Paunković, Nedeljko Magdalinović, Jane Paunković, Srećko Nikolić

Fakultet za menadžment u Zaječaru, uz Višu školu za menadžment u Zaječaru, preko 10 godina su institucije koje se bave edukacijom studenata iz oblasti ekonomskih nauka sa posebnim ciljem osposobljavanja za menadžerske poslove. Sledeći procene, viziju, ovih institucija, 2000 godine na obe su uvedeni i smerovi "menadžment u zdravstvu". Ova usmerenja su se odnosila na osnovne, dodiplomske studije, ali na fakultetu i na poslediplomsku edukaciju – magistarsku i specijalističku. Najzad, fakultet je uspešno proveo i izradu i odbranu nekoliko doktorskih teza iz ove oblasti. Tranzicioni procesi koji se uveliko ostvaruju u oblasti visokog obrazovanja (prihvatanje "Bolonjske deklaracije", donošenje novog Zakona o visokom obrazovanju, akreditacija visokoškolskih institucija) uslovili su brojne reforme u ovoj oblasti. Edukacija iz zdravstvenog menadžmenta je takodje znatno transformisana. U ovom saopštenju će se zdravstveni radnici upoznati sa novim studijskim programima koji će se izučavati na Fakultetu za menadžment i Visokoj školi za menadžment i biznis, analiziraće se njihove karakteristike i uporediti sa dosadašnjim.

e-mail:npaunkovic@sezampro.yu
 

 
  123. Analiza radne motivisanosti u odnosu na radni apsentizam u radnim organizacijama Zaječarskog okruga
Srđan Žikić, Miodrag Kostić, Zoran Jelenković

Mnogobrojna istraživanja i iskustva zemalja u tranziciji ukazuju na negativne promene u psihosocijalnim faktorima rada, pogoršanja zdravstvenog stanja zaposlenih, smanjenje radne motivacije i produktivnosti kao i povećanje stope radnog apsentizma. U pilot studiji smo utrdili da je znatno veće odsustvovanje sa posla kod osiguranika zaposlenih u privredi od osiguranika u vanprivredi. Dalje istraživanje smo sproveli podelivši ispitanike u ove dve grupe a potom ispitali radnu motivisanost zaposlenih. S obzirom da je kod zaposlenih u privredi daleko veće odsustvovanje sa posla u odnosu na van privredu i da preovladava nisko kvalifikovana radna snaga čije radno mesto karakteriše odsustvo nekih faktora radne motivacije (sloboda i nezavisnost u odlučivanju, mogućnost napredovanja u karijeri, sadržaj posla, adekvatna zarada) pretpostavili smo da je manji stepen radne motivacije kod zaposlenih u privredi. U studiju je uključeno 273 ispitanika iz vanprivrednog i 305 ispitanika iz privrednog sektora. Kao osnovni istrument istraživanja korišćen je anonimni pisani upitnik sa dihotomnim pitanjima koji sadrži i sedmostepenu skalu za merenje radne motivisanosti. Na nivou deskriptivne statistike korišćene su mere centralne tendencije (aritmetička sredina, medijana) i mere varijabiliteta (standardna greška). Na nivou inferencijalne statistike korišćeni su hi-kvadrat test i Studentov T-test. Između ispitanika van privrednog i privrednog sektora postoji statistički visoko značajna razlika (p<0,01) u stepenu radne motivisanosti odnosno manja motivisanost je kod ispitanika u privredi gde je i veće odsustvovanje sa posla. Manja radna motivisanost utvrđena je kod nisko kvalifikovanih i radnika sa srednjom stručnom spremom u privredi u odnosu na van privredu i tu postoji statistički visoko značajna razlika (p<0,01). Između ispitanika van privrednog i privrednog sektora sa višom i visokom stručnom spremom ne postoji statistički značajna razlika (p>0,05) u radnoj motivisanosti. Utvrdili smo da je kod nemotivisanih u odnosu na motivisane radnike veće nezadovoljstvo učešćem u donošenju odluka, napredovanjem u karijeri, sadržajem posla i zaradom te da postoji statistički visoko značajna razlika u datim odgovorima između ove dve grupe ispitanika (p<0,01).
 

 
  124. Marketing strategija promocije zdravlja i prevencije oboljenja kod mladih u periodu rane adolescencije
Gordana Jovanović

Predloženi rad se sastoji iz tri dela. Osnovni cilj je definisanje zdravstvenih potreba učenika osnovnoškolskog uzrasta, što predstavlja polaznu osnovu za izradu marketing strategije promocije zdravlja. U prvom delu postavljen je teorijski okvir za istraživanje i razvijanje marketing strategije, kao i osnovne faze u procesu planiranja i implementacije programa za promociju zdravlja. Drugi deo predstavlja pilot studiju o informisanosti učenika osnovnoškolskog uzrasta o temama značajnim za očuvanje zdravlja. Istraživanjem je obuhvaćeno 535 učenika osnovnoškolskog uzrata iz 5 gradskih i 6 seoskih škola. Rezultati sprovedene ankete su pokazali da je oko 50% učenika neinformisano. Značajna neinformisanost među učenicima iz seoskih sredina postoji kada je reč o sidi i podeli na lake i teške droge. Sprovedena pilot studija je potvrdila osnovnu hipotezu i predstavlja polaznu osnovu za izradu marketing strategije promocije zdravlja za mlade. U trećem delu predstavljen je trogodišnji operativni plan marketing strategija promocije zdravlja. Kao opšti ciljevi i dugoročni efekti predložene marketing strategije su stvaranje platforme za promociju zdravlja među mladima u obrazovnim institucijama i doprinos sveukupnim procesima izgradnje zdravih stilova života, kroz osposobljavanje mladih da aktivno učestvuju u izgradnji zdravog okruženja na lokalnom nivou. Marketing strategija uključuje praćenje efikasnosti (u kojoj meri su resursi ekonomično pretvoreni u učinke) i efektivnosti (rezultati u odnosu na postavljene dugoročne ciljeve). Značaj predložene marketing strategije ogleda se u doprinosu razvoju društvene zajednice, jačanju kapaciteta lokalnih institucija i profesionalnih sposobnosti u planiranju i realizaciji programa i pospešivanju održivog razvoja. Predložena strategija vodi u pravcu izgradivanja partnerstva između institucija sa sličnim interesima, gde se one javljaju kao ravnopravni partneri lokalnoj zajednici u rešavanju strateških problema u opštini.

e-mail: dradost@verat.net
 

 
  125. Transzitorna tireotoksikoza izazvana fokalnom destrukcijom štitaste žlezde – Prikaz bolesnika
Nebojša Paunković, Jane Paunković, Kosta Nikolić

Hipertireoidni sindrom (povećana koncentracija tireoidnih hormona sa konsekutivnim hipermetabolizmom) najčešće je izazvan tireoidnom hiperfunkcijom (hipertireoza) ali i destrukcijom tireoidnog tkiva. Ova destrukcija je obično posledica destruktivnih tireoiditisa, najčešće subakutnog, de Quervain-ovog tireoiditisa. Mi smo imali priliku da opserviramo bolesnicu koja nam je bila poznata kao dugogodišnji pacijent sa nodoznom eutireoidnom strumom. Nova situacija je bila akutna tromboembolija leve brahijalne arterije sa kompletnom njenom okluzijom. Urađena dezopstrukcija kateterom bila je praćena antikoagulantnom terapijom (dikumarolski preparat) uz nedovoljno precizno kontrolisanje INR. Par dana nakon pomenute intervencije bolesnica nam se javlja sa znacima hipermetabolizma, pojavom novog nodusa u štitastoj žlezdi i povišenim vrednostima tireoidnih hormona u krvi. Novi nodus je bio hipoehogen, scintigrafski "hladan" i bolan. Aspiracijom "tankom iglom" dobijeno je nekoliko mililitara hematinizovane krvi. Postavljena je dijagnoza tireotoksikoze izazvane fokalnom destrukcijom (hematom) tireoidnog tkiva i primenom simptomatske terapije očekivana je njena tranzitornost. Do nje je došlo posle 20-ak dana. Prikaz je ilustrovan praćenjem vrednosti funkcionih (hormonskih) i morfoloških (ehosonografija, scintigrafija, izgled punktata) nalaza.

npaunković@sezampro.yu
 

 
  126. Etički problemi u zdravstvu Srbije danas
Srećko Nikolić

U našem društvu za kratko vreme nastale su brojne promene. Menja se društveni sistem a sa njim i suštinski odnosi u društvu. Menja se organizacija zdravstva i položaj zdravstvenih radnika, njihovo osiromašenje, umanjenje društvenog ugleda i slabi motivisanost za rad. Slabi moć i autoritet naučne medicine a raste moć tradicionalne pa i nadrimedicine. U novim uslovima, za koje nemamo sopstvenog iskustva, upućeni smo na tuđa. Društvo propisuje pravila ponašanja svih učesnika u zdravstvenom sistemu i predviđa sankcije za sva ogrešenja. Sve ove promene u društvu ne prate promene u etičkim dokumentima. Razvoj nauke i tehnologije istakli su neke probleme koji nisu obuhvaćeni do sada usvojenim etičkim dokumentima: javno zdravstvo, genetska terapija, reproduktivna tehnologija, istraživanja na embrionu, eksperimenti na ljudima, zaštita okoline, terapija nekih neizlečivih bolesti i niz drugih problema. Kodeks medicinske etike Lekarske komore Srbije još nije usvojen a ni sama Komora nije počela sa radom. O svim ovim problemima se govori u radu i nude neka rešenja.
 

 
  127. Malignitet želuca i helicobacter pylori infekcija
Andrija Milošević

Karcinom želuca je jedan od najčešćih malignih tumora, incidenca distalnog karcinoma u želucu je u opadanju dok je incidenca proksimalnog dela i gastroezofagealnog prelaza u porastu. Helicobacter pylori infekcija je jedan od glavnih uzroka gastritisa, mukoznih premalignih promena kao sto su atrofija, metaplazija i displazija, te nastanka karcinoma želuca. Nađena je znatno veća stopa proliferacije u gastričnim epitelnim ćelijama kod inficiranih pacijenata u odnosu na one bez infekcije. Zbog svega navedenog proširene su indikacije za eradikaciju HB pylori infekcije, prvi rođaci obolelih od karcinoma želuca takođe su u grupi gde se savetuje eradikacija, kao i osobama starijim od 45 godina koje imaju bilo koje tegobe i dokazanu HB infekciju. Kod svih endoskopski dijagnostikovanih maligniteta želuca za zadnjih 5 godina u ZC Zaječar rađena je biopsija antralne sluznice i brzi ureaza test koji je u 96% slucajeva pozitivan, što bez sumnje dokazuje da se Helicobacter pylori infekcija mora svrstati u kancerogene prvog reda.
 

 
  128. Eradikaciona terapija i rezistencija helicobacter pylori infekcije
Andrija Milošević

Terapijski cilj je izlečenje Helicobacter pylori infekcije iz gornjih delova digestivnog sistema. To podrazumeva odsustvo HB pylori infekcije nakon 4 nedelje lečenja i duže, pod uslovom da u tom periodu pacijent bude bez antisekretornih lekova i antibiotika. Indikacije za eradikaciju su: peptički ulkus, erozivni gastritis, stanja posle resekcije želuca, MALT limfomi, krvareći peptički ulkus i ulkus duodenuma, kada je prisutna HB pylori infekcija. Preporuke za eradikaciju su kod: UBD, funkcionalne dispepsije, porodične anamneze maligniteta želuca, terapije NSAIL, GERB, gastritis sa dokazanom HB infekcijom. Što se dužine lečenja tiče, po evropskom konsenzusu traje 7 dana, a po američkom 14 dana. Lekovi koji se koriste u eradikaciji su: inhibitori protonske pumpe, amoksicilin, klaritromicin, metronidazol, tetraciklini, ranitidin i koloidni bizmut. Terapija je trostruka ili četvorostruka, u zavisnosti od reinfekcije i rezistencije HB pylori infekcije. U periodu 2005-2007. indikovano je i urađeno 603 gastroskopija, pri čemu je brzim ureaza testom iz antralne sluznice dokazana infekcija kod 85% pacijenata. Uvedena je trostruka eradikaciona terapija u trajanju od sedam dana i kod 75% pacijenata dolazi do potpunog odsustva HB pylori infekcije. Kod ostalih je primenjena četvorostruka terapija, koja je efikasna u nešto više od 90% slučajeva. Helicobacter pylori bakterija je sve više rezistentna na poznate terapijske protokole i potrebno je planirati alternativne pristupe terapiji.
 

 
  129. Samolečenje kod zdravstvenih radnika – dileme i posledice
Vladimir Blanuša

CILJ: Procena uticaja samolečenja kod zdravstvenih radnika na tok bolesti, sa akcentom na ulkusnu bolest želuca i duodenuma. METODOLOGIJA: U periodu od 12 godina praćeno je 138 zdravstvenih radnika (lekari, medicinske sestre-tehničari) sa smetnjama gornjih digestivnih organa, koji su se pre obraćanja na pregled lečili sami, po sopstvenoj proceni, bez prethodne dijagnostičke obrade. Svima je rađena gornja digestivna endoskopija, uz HP ureaza-test i PH obradu. REZULTATI: U velikom broju ispitanika uočena je progresija ulkusne bolesti sa komplikacijama (krvarenje, perforacija, maligna alteracija), pojava koegzistirajucih oboljenja, pa i letalni ishod.
ZAKLJUČAK: Vremenski period izgubljen u pokušajima samolečenja često je presudan u pojavi komplikacija ulkusne bolesti, kao i nastanka i progresije prekanceroznih lezija kod zdravstvenih radnika. Neobjektivan i neprofesionalan onos prema sopstvenom zdravlju, što se ne bi smelo očekivati kod zdravstvenih radnika, neretko izaziva ozbiljne posledice sa trajnim ostećenjima, pa i letalnim ishodom, što je, nažalost, izraženije kod zdravstvenih radnika nego u ostaloj populaciji.

e-mail: vladimirblanusa@EUnet.yu
 

 
  130. Strano telo u desnom glavnom bronhu – Prikaz slučaja
Dragan Stanojević, Dušan Sibinović, Miroslav Jevtić

Aspiracija stranog tela je retka pojava kod odraslih. Prisustvo stranog tela u traheobronhijalnom stablu često ostaje neprepoznato tokom dužeg vremena zbog nekarakterističnih simptoma i znakova. U ovom radu je prikazana bolesnica u dobi od 55 godina, koja je više od godinu dana lečena zbog migrirajućih recidivirajućih desnostranih bronhopneumonija. Učinjenom fiberbronhoskopijom je dokazano postojanje stranog tela u desnom glavnom bronhu (pileća kost), koje je u istom aktu ekstrahovano. Nedijagnostikovana strana tela u traheobronhijalnom stablu mogu dovesti do brojnih komplikacija. Rana dijagnoza i tretman(ekstrakcija) su veoma bitni u prevenciji komplikacija i sekvela.

e-mail: dragan12@beotel.net
 

 
  131. Fiberbronhoskopija u Zdravstvenom centru Zaječar
Goran Stanković

Bronhoskopija je metoda kojom se postiže vizualizacija traheobronhijalnog stabla, uzimanje uzoraka za patohistološki pregled, citološka, bakteriološka, imunološka i histohemijska ispitivanja. CILJ RADA je da se prikažu rezultati fiberbronhoskopije u bronhološkoj ambulanti Zdravstvenog centra Zaječar. MATERIJAL I METODE: analizirani su rezultati materijala dobijenog tokom bronhoskopskih pregleda kod 100 pacijenata u periodu od novembra 2004 do decembra 2006. Indikacije su bile: infiltracije pluća kod 78 pacijenata (78%), hemoptizije kod 10(10%), atelektaza pluća kod 4(4%), sindrom srednjeg režnja kod 2(2%), pleuralni izliv i dugotrajni kašalj kod po 1(1%) pacijenata. REZULTATI analiza su: kod 45 bolesnika (45%) patohistološkim pregledom bronhobiopsija dokazani su tumori pluća, kod 3(3%) bolesnika citološkim pregledom aspirata bronha viđene su ćelije malignih morfoloških karakteristika pločasto-slojevitog tipa, kod 14 (14 %) bolesnika dobijen je pozitivan bakteriološki nalaz iz aspirata bronha i kod 4 (4%) bolesnika dobijene su pozitivne Levenštajn kulture iz aspirata bronha. Nereprezantativan nalaz imali smo kod 34 (34 %) pacijenata. Od komplikacija registrovan je 1(1%) jatrogeni pneumotoraks posle transbronhijalne biopsije. ZAKLJUČAK:Uvođenjem fiberoptičke bronhoskopije učinjen je značajan pomak u zaokruživanju dijagnostike bronhoplućnih obolenja.
 

 
  132. Prikaz najznačajnijih sistema zdravstvenog osiguranja
Zoran Joksimović

Pojam zdravstvene zaštite obuhvata organizovanu i sveobuhvatnu delatnost društva u cilju očuvanja zdravlja građana. Pored zdravstvenih usluga ovaj pojam uključuje i područje upravljanja i finansiranja u svim segmentima društva koji su značajni za socijalnu sigurnost i zaštitu stanovništva. Zdravstveno osiguranje predstavlja posebni oblik društvene organizovanosti pri kojoj se pacijenti osiguravaju od rizika oboljevanja i povređivanja, posredstvom ustanova zdravstvenog osiguranja, koje preuzima taj rizik na sebe nadoknađujući štetu osiguraniku u slučaju odštetnog zahteva. Začetke modela obaveznog zdravstvenog osiguranja u formi koja je prisutna i danas postavio je Bismarck-ov sistem socijalnog osiguranja. On počiva na doprinosima koje u "bolesničke kase" uplaćuju zaposleni i poslodavci. Posle Drugog Svetskog Rata u Engleskoj se uspostavlja Beveridge-ov model ili sistem nacionalne zdravstvene zaštite koji počiva na obaveznom zdravstvenom osiguranju finansiranom iz državnog budžeta na osnovu poreza. U zemljama sa socijalističkim društvenim poredkom razvijen je Semaškov model socijalističkog zdravstvenog osiguranja kao pandan Beveridge-ovom modelu samo sa ideološkom razlikom. U radu su u najznačajnijim elementima prikazani navedeni sistemi zdravstvenog osiguranja. Suština savremenog koncepta zdravstvene osiguranja u Evropi je u uvažavanju principa solidarnosti. Ovaj princip predstavlja osnovni postulat u afirmaciji demokratije i ekonomske razvijenosti društva. Načinjen je i osvrt na privatno zdravstveno osiguranje u SAD. Za ovaj sistem važi da iako je najskuplji i često omogućuje visok standard zdravstvenih usluga ne obuhvata princip solidarnosti.
Ključne reči zdravstvena zaštita, zdravstveno osiguranje

e-mail: joksaz@ptt.yu
 

 
  133. Značaj brusnice u terapiji urinarnih infekcija uzrokovanih E. Coli
Dragan Rakić, Zvezdana Antić, Nataša Nedeljković, Zoran Antić, Ivica Đokić, Vjeroslava Slavić

UVOD: Najčešće infekcije donjeg urotrakta (UIN) kod žena izazvane su Escherichiom coli, koja je jako rezistentna na antibiotsku terapiju. Jedan od alternativnih preparata koji sprečava fimbrijalnu adheziju ovih bakterija za zid mokraćne bešike i smanjuje dizurične smetnje i bakteriuriju je brusnica. CILJ RADA:Utvrditi da li nakon jednomesečne primene preparata brusnice dolazi do smanjenja dizuričnih tegoba i korelirati titar E.coli u urinu bolesnika kod kojih je ordiniran samo preparat brusnice sa titrom bolesnika koji osim brusnice uzimaju i antibiotik po antibiogramu. METODOLOGIJA: Otvorena komparativna studija koja je rađena od 01.06.2006-31.12.2006.god u Z.C.Aleksinac.U studiju su uključene osobe ženskog pola srednje životne dobi sa hroničnim cistitisom, a koje imaju dizurične smetnje i kod kojih je potvrđen laboratorijski titar E.coli bio preko 100 000. Ispitanice su radi analize podeljene u dve grupe. Na kraju ispitivanja izvršena je opšta ocena smanjenja dizuričnih smetnji, kada su dizurične smetnje bile klasifikovane od 0-2.(0-značajno poboljšanje dizuričnih smetnju;1-poboljšanje dizuričnih smetnji,2-bez promena). Laboratorijsko praćenje titra (urinokultura i antibiogram) je obavljeno na početku i 30 dana nakon uključivanja brusnice i antibiotika. Dobijeni rezultati obrađeni su primenom statističkog programa za Windows, verzija SPSS 10.0. Svi dobijeni rezultati prikazani su numerički i grafički. REZULTATI: Prosečna starost ispitanica iznosila je 45.82±8.96 god, pri čemu su tokom istraživanja podeljene u dve grupe. Grupa B - Bolesnice kojima je uključen preparat brusnice 3x1 caps. dnevno. Grupa AB - Ispitanice kojima je osim brusnice ordiniran i antibiotik po antibiogramu urinokulture. Pri analizi je vršena opšta ocena smanjenja dizuričnih smetnji, kada je utvrđeno da je u grupi B 38% imalo ocenu 0, 42%1 i 20% 2 (p<0.05). U odnosu na ukupan broj ispitanica ocena dizuričnih smetnji je bila značajno veća u AB grupi (p<0.01). Korelaciom titra E.coli u urinu bolesnika kod kojih je ordiniran samo preparat brusnice sa titrom bolesnika koji osim brusnice uzimaju i antibiotik po antibiogramu, konstatovano je da i u jednoj i u drugoj grupi dolazi do značajnog pada titra ove bakterije, ali je značajniji pad titra u AB grupi (p<0.01). ZAKLJUČAK: Jednomesečna primena preparata brusnice uz odgovarajući antibiotik antibiograma dovodi do značajnog smanenja ocene dizuričnih smetnji i smanjenja titra E.coli u urinu.
Ključne reči: UIN, E.Coli, titar, bakteriurija.

e-mail:ortreum@bankerinter.net
 

 
  134. Efekat hiperbarične oksigenacije na funkcionalnu sposobnost obolelih od dijabetične angiopatije
Žaklina Damnjanović, Rade Kostić, Danica Vujnović, S. Rozman

UVOD: Hiperbarična oksigenacija (HBO) difuzno povećava količinu kiseonika u tkivima na račun fizički rastvorenog kiseonika u plazmi i tako otklanja ili ublažava hipoksiju, čime poboljšava cirkulaciju krvi, smanjuje viskoznost plazme, povećava elastičnost membrane eritrocita, smanjuje agregabilnost trombocita i ubrzava neokapilarizaciju. CILJ: Pokazati kako HBO utice na funkcionalnu sposobnost obolelih od dijabetične angiopatije. METOD: Prospektivnim kliničkim istraživanjem obuhvaćeno je 16 bolesnika kod kojih je primenjena HBO u jednomesnoj komori ruske proizvodnje M325 sa 100 % kisenokom na 2,2 ATA, u toku 60 minuta, po 10 seansi kontinuirano. Pre početka lečenja, kao i po zavrsetku, vrsena su funkcionalna merenja: dužina hoda na stazi od 30 m u toku 6 minuta, vreme potrebno za pet ponovljenih ustajanja sa stolice, mogućnost održavanja ravnoteže pri stajanju (10 s), vreme potrebno da se pređe 4 metra pri uobičajenom i najbržem koraku.
REZULTATI: Učinak za svako od funkcionalnih merenja ocenjivan je od 1 (najgori) – 5 (najbolji). Minimalan broj bodova za svakog ispitanika bio je 5, maksimalan 25. Primenjen je test ekvivalenthih parova za dva zavisna uzorka (Wilcoxon-ov test) koji je pokazao statisticki značajnu razliku između vrednosti izmerenih pre i posle tretmana. ZAKLJUČAK: Primena HBO povećava funkcionalnu sposobnost kod obolelih od dijabetične angiopatije, čime omogućava njihovu veću fizičku aktivnost i poboljšanje kvaliteta života.

e-mail: zzaki@ptt.yu

 
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  

Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: vemil@open.telekom.rs

  Infotrend Crea(c)tive Design