Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar
Godina 2002     Volumen 27     Broj 1-4
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
Originalni rad

Komparacija otkrivenih karcinoma ovarijuma u 1991. i 2001. godini
Ovaria Cancer - comparative study : year 1991 and 2001

Ljubica Milošević (1), Tihomir Kostić (2), Dragoslav Kalinović (1), Dragan Perišić (3)
(1) Ginekološko-akušerska služba, Zdravstveni centar Zaječar, 
(2) Hirurška služba Zdravstveni centar Zaječar, 
(3) Ginekološko-akušerska služba Zdravstveni centar G. Milanovac

Sažetak: Na Ginekološko-akušerskom i Hirurškom odeljenju Zdravstvenog centra Zaječar u 1991. godini hirurški je tretirano i HP dijagnostikovano 4 (2-50%, 2-50%) FIGO II i više. U 2001. godini hirurški je tretirano i HP dijagnostikovano 12 (9 - 75%, 3 - 25%). Kod 10 - 83,33% je stadijum FIGO II i više, a kod 2 – 16,67% FIGO I. Evidentno je da je u 2001. incidenca otkrivenih i histopatološko dijagnostikovanih karcinoma ovarijuma veća no u 1991. godini. U periodu 1992. – 2000.g. otkriveno je FIGO I 6 (13,64%), a FIGO II i više 38 (86,36%) odnosno prosečno je tretirano 4,88 slučajeva godišnje.

Summary: Four FIGO II and more serious cases were surgically treated and HP diagnosed in the gynecology / obstetric and surgery wards of the Public Health Centre in Zajecar in 1991. 12 (9 – 75%, 3-25%) cases were surgically treated and HP diagnosed in 2001. FIGO II and more serious cases were revealed in 10 – 83,33% cases, and FIGO I in 2 (16%) ones. It is evident that the incidence of the revealed histo-pathologically diagnosed ovary cancers was higher in 2001 than in 1991. FIGO I (6 (13,36%) and FIGO II and more serious cases (38 - 86,36%) were revealed from 1992 to 2000. Namely, on the average, 4,88 cases were treated yearly.

Uvod

Najčešći tip promena na ovarijumima su tumori – benigni ili maligni (1). Odmah posle karcinoma grlića i endometrijuma, karcinomi jajnika su na trećem mestu po učestalosti (2) sa tendencijom povećanja (3). Godišnja incidenca u svetu je 5 do 10 na 100.000 žena (4). U našoj sredini ovo oboljenje je često sa incidencom morbiditeta 1,3 – 12 na 100.000 žena i stopom mortaliteta od 0,7 – 8,6 na 100.000 žena i u stalnom je porastu (5, 6). Od svih malignoma žene, 20 – 26% su na genitalnim organima, a 5% je karcinoma ovarijuma. (7) Tendencija povećanja je u periodu postmenopauze.
Na Ginekološko-akušerskom i Hirurškom odeljenju Zdravstvenog centra Zaječar u 1991. godini hirurški je tretirano i HP dijagnostikovano 4 (2-50%, 2-50%) FIGO II i više. U 2001. godini hirurški je tretirano i HP dijagnostikovano 12 (9 - 75%, 3 - 25%). Kod 10 (83,33%) je stadijum FIGO II i više, a kod 2 (16,67%) FIGO I. Evidentno je da je u 2001. incidenca otkrivenih i histopatološki dijagnostikovanih karcinoma ovarijuma veća no u 1991. godini. U periodu 1992. – 2000.g. otkriveno je FIGO I 6 (13,64%), a FIGO II i više 38 (86,36%) odnosno prosečno je tretirano 4,88 slučajeva godišnje.

Metod rada

Retrospektivno je praćena 1991. godina na Ginekološko-akušerskom i Hirurškom odeljenju Zdravstvenog centra Zaječar i prospektivno 2001. godina. Praćeni su sledeći parametri: preoperativna dijagnoza, postoperativna dijagnoza, HP nalaz, godine pacijentkinje i FIGO klasifikacija. Radi poređenja rezultata retrospektivno je praćen i period 1991. – 2001.

Diskusija

Zbog širokog anatomskog porekla ćelija kojih ima u epitelu i stromi ovarijuma, koje su omnipotentne, postoji i mnogo vrsta karcinoma ovarijuma.

Tabela 1: Operisane u 1991.

Pac. God. rođenja Preoperativna dijagnoza Postoperativna dijagnoza FIGO HP
NN1 1937. Ca ovarii. Ascites. Adnexectomia bill. Omentectomia partialis. II Cystadeno Ca papilare serosum gr. III hist. dif.
NN2 1931. Ca ovarii. Hysterectomia totalis cum Adnexectomia bill. Omentectomia II Cystadeno Ca papilare serosum gr. III hist. dif.
NN3 1940. Tu ovarii. bill. Adnexectomia bill. Omentectomia partialis. Drainage II Cystadeno Ca papilare serosum gr. II hist. dif.
NN4 1933. Hysterectomia totalis cum Adnexectomia bill. Ascites Carcinosis peritonei. Laparotomia explorativa III-IV Adeno Ca infiltrativum partim necrotica gr. III hist. dif.
Tabela 2: Operisane u 2001.
Pac. God. rođenja Preoperativna dijagnoza Postoperativna dijagnoza FIGO HP
NN1 1973. Tu ovarii. lat. sin. per magnum obs NEO. Hysterectomia totalis cum Adnexectomia bill. Omentectomia Ia Ca adenosqamosum. NEO probija kapsulu tumora
NN2 1932. Ca ovarii. Laparotomia explorativa III-IV Cystadeno Ca papilare serosum
NN3 1945. NEO ovarii. Ascites Adnexectomia dex. Omentectomia partialis. II-III Cystadeno Ca papilare serosum
NN4 1954. Cystis ovarii. sin. Hyisterectomia totalis cum Adnexectomia bill. Omentectomia. Ib Cystadeno Ca papilare serosum
NN5 1932. NEO ovarii. sin. Adnexectomia bill. Omentectomia partialis. II Cystadeno Ca papilare serosum ovarii. partim necrotica gr. III hist. dif.
NN6 1957. NEO ovarii. Hyisterectomia totalis cum Adnexectomia bill. Omentectomia. II Cystadeno Ca ovarii.
NN7 1931. Tu adnexae bill. Laparotomia explorativa III-IV Cystadeno Ca papilare serosum
NN8 1929. Tu abdominis obs NEO Laparotomia explorativa III-IV Ca adenosqamosum.
NN9 1951. NEO ovarii. Hyisterectomia totalis cum Adnexectomia bill. Omentectomia. II Cystadeno Ca ovarii.
NN10 1945. Peritonitis diffusa purulenta. Tu ovarii. magna. Ileus pp peritonitis plastica. Adnexectomia lat. dex. Drainage. II Cystadeno Ca papilare serosum ovarii. gr. I hist. dif.
NN11 1933. NEO ovarii. dex. Infiltratio maligna pelvis minoris. Reductio tumoris ovarii. dex. Drainage. II-III Cystadeno Ca papilare serosum ovarii. necrotica i hist. slabo dif.
NN12 1949. Suboclusio. Tu pelvis lat. dex. cum infiltratio vesicae urinariae. Infiltratio sigmae meta in hepate Reductio tumoris Drainage. IV Cystadeno Ca papilare serosum ovarii. hist. srednje dif.


Slika 1. Operativne dijagnoze 1991 - 2001.
Kasna dijagnoza i loši rezultati lečenja imperativ su za traženje načina za ranu dijagnozu ove bolesti. Danas, još uvek, nema mogućnosti za pravu skrining dijagnostiku. Tumorski markeri, specifični za jajnik, nemaju praktičnu primenu u ranoj fazi bolesti (3), kao i vaginalni UZ pregled (uključujući kolor Doppler) i bimanuelni ginekološki pregled (8). Četiri (100 %) operativno tretiranih karcinoma ovarijuma u 1991. i 10 (83,73%) preko FIGO II u korelaciji su sa literaturnim podacima. U 70% slučaja u svetu (9,10) i 75% kod nas (7) bolest se otkrije kada je već dala intraabdominalne metastaze. Izrazita biološka agresivnost malignoma ovarijuma, kasno postavljena dijagnoza razlozi su lošeg ishoda lečenja. Godine 1991. tretirano je 4 slučaja, u periodu između posmatranih godina prosečno je godišnje bilo 4,88 a u 2001. bilo je 12 tj. 3 puta veći broj otkrivenih i tretiranih karcinoma ovarijuma nego u 1991. godini. 

Zaključak

Učestalost ove bolesti je u porastu, bar kada je u pitanju područje naše zemlje (4). Od 4 slučaja u 1991. i 12 slučajeva u 2001. godini dijagnostikovano je samo FIGO I u 2 slučaja (12,50%), a u 14 slučajeva FIGO II i više (87,50%). Širenje ove bolesti je za razliku od karcinoma grlića i endometrijuma izuzetno brzo, te je i otkrivanje bolesti najčešće 75% i više u poodmaklom stadijumu. Broj dijagnostikovanih i HP potvrđenih karcinoma ovarijuma u 2001. godini je znatno veći no u 1991. što potvrđuje tezu da je oboljevanje od karcinoma ovarijuma u porastu.

Literatura

  1. Robbins S. Patologijske osnove bolesti, Školska knjiga, Zagreb, 1979. 1349 - 1350 
  2. Drobnjak P. Berić B. Šulović V. Ginekologija, Medicinska knjiga Beograd – Zagreb, 1988. 107 - 110 
  3. Petković S. XIV Kongres lekara Srbije i lekara otadžbine i dijaspore, Beograd, 2000. 
  4. Kurjak A. i sar. Ginekologija i perinatologija, Naprijed, Zagreb, 1990. 167 - 168 
  5. American Cancer Society, Cancer statistics, 1989, CA 1: 3 - 39 
  6. Stojanović D. Runić S. Karcinom jajnika, Grafoprint, G. Milanovac, 1999. 56 - 68 
  7. Smith JR. Barron BA. Gynaekological oncology Health Press. Oxford 1998, 31 - 32
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 20 May 2009