Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar
Godina 2002     Volumen 27     Broj 1-4
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
Pismo

Prilog prevenciji AIDS–a
Addition to AIDS Prevention

Mirjana Jacanović, Dragan Jacanović
Zdravstveni centar Požarevac, Narodni muzej Požarevac

AIDS predstavlja najopasniju bolest savremenog čoveka. Broj obolelih i virusom HIV-a zaraženih osoba je u svetu i kod nas svakim danom sve veći. Još uvek vlada pogrešno mišljenje, čak i kod obrazovanih i informisanih ljudi, da je AIDS bolest koja je daleko od nas i od koje nama lično još uvek ne preti opasnost. Ankete koje se vrše pokazuju nizak stepen poznavanja ove bolesti, nepoznavanje puteva njenog prenošenja i preventivnog rada na sprečavanju njenog širenja. 
Pored klasičnih načina preventivnog delovanja u borbi protiv AIDS-a, od kojih se neki koriste u većoj ili manjoj meri, čini nam se da postoji još jedan način koji do sada nije korišćen, a koji bi u zdravstvenom obrazovanju mogao dati dobre rezultate. To je informisanje i obrazovanje najširih slojeva stanovništva preko saobraćajnih znakova o AIDS-u.

Za ovaj način smo se odlučili iz nekoliko razloga. Saobraćajni znak je jasan, asocijativan, lako razumljiv i lako pamtljiv. Za njegovo čitanje nije potrebno vreme, već ih čovek registruje skoro trenutno. Njihovim postavljanjem na javnim mestima delovali bi permanentno i dugoročno.

Saobraćajni znak je u suštini tesno povezan sa problemom AIDS-a preko samog saobraćaja, odnosno transmisije ove opake bolesti. Ukoliko na vreme ukažemo na opasnosti, odredimo pravila ponašanja i obavestimo sve učesnike u saobraćaju o opasnostima koje nas čekaju na putu života, broj nesreća, odnosno broj obolelih i umrlih od AIDS-a će verujemo biti manji.

Za ovakvu dugoročnu akciju koristili bi se standardni oblici saobraćajnih znakova: znakovi opasnosti i upozorenja, znakovi obaveze i znakovi obaveštenja, sa novim elementima vezanim za AIDS. Oni bi podjednako važili i za pešake i za vozače. Za razliku od pravih, mogli bi da se postavljaju sa leve strane puta ili ulice. 
Za ovu priliku uradili smo seriju od nekoliko ovakvih saobraćajnih znakova:
 1. Znak opšte opasnosti SIDA NA PUTU. 
 2. Znak zabrane: STOP SIDI. 
 3. Znak zabrane: ZABRANA UPOTREBE ŠPRICA I IGLE ZA VIŠEKRATNU UPOTREBU.
 4. Znak zabrane: OGRANIČAVANJE PARTNERA. 
 5. Znak zabrane: ZABRANJENE KRIVINE. 
 6. Znak zabrane: ZABRANJENO BRLJANJE, sa dopunskom tablom U I VAN BRAKA. 
 7. Znak obaveze: OBAVEZNA UPOTREBA PREZERVATIVA. 
 8. Znak obaveštenja: PREPORUČUJE SE UPOTREBA PREZERVATIVA. 

Navedeni znakovi bi se postavljali u nizu i čitali bi se kao svojevrsan strip. Njihove jasne poruke, sa određenom dozom humora, izvesno bi privukle pažnju ljudi i naterale ih da razmišljaju o problemu AIDS-a. Ovakve znakove trebalo bi postaviti na najprometnijim mestima u gradovima.

Njihova prednost u odnosu na klasične načine preventivnog delovanja (posteri, plakati, agitke, brošure) je višestruka:

 1. Dostupnost velikom broju ljudi. 
 2. Permanentnost delovanja. 
 3. Dugotrajnost delovanja. Jedan saobraćajni znak traje minimalno 5 godina. 
 4. Niska cena koštanja. 
 5. Smatramo da bi ovaj način, u kombinaciji sa svim drugim načinima, znatno doprineo smanjenju ove opake bolesti. 
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 20 May 2009