Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar
Godina 2002     Volumen 27     Broj 1-4
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
Pismo

Uloga i mesto reumatologa u okviru regionalne zdravstvene zaštite
The Rheumnatologist's Role in Regional Health Care

Roksanda Stojanović
Institut za reumatologiju - Beograd, Medicinski fakultet Beograd
(Sažetak rada koji je prezentovan na XXI Timočkim medicinskim danima
u Gamzigradskoj Banji, 11. i 10. 2002. godine.)

Osnovni zadaci reumatologa su: dijagnostika reumatskih oboljenja, lečenje akutnih reumatskih oboljenja, formiranje i sprovođenje plana lečenja (kontrola) bolesnika sa hroničnim reumatskim oboljenjima. Da bi se uspešno ostvarili ovi zadaci neophodno je da se organizuje reumatološka služba, osposobe kadrovi različitih nivoa i profila sa subspecialistom reumatologom kao nosiocem aktivnosti, da se obezbedi dostupnost reumatologa i da se dosledno sprovodi doktrina o lečenju reumatskih bolesnika.

Na nivou primarne zdravstvene zaštite (PZZ) u Domu zdravlja, lekar PZZ i subspecijalista reumatologa (specijalista opšte medicine i specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije ) treba da zbrinu oko 80% svih reumatskih bolesnika. Reumatolozi internisti u regionalnom bolničkom centru (sekundarni nivo) treba da dijagnostikuju i leče sledećih 10% reumatskih bolesnika. Ostalih 10% bolesnika zahtevaju ispitivanje i lečenje u tercijarnom reumatološkom centru (referentne ustanove-Institut za reumatologiju - Beograd, KCS, KBC Beograd, Niš, Novi Sad i druge visokospecijalizovane ustanove - VMA, Niška Banja).

Regionalni centar sa svojom reumatološkom službom koja obuhvata otsek u okviru internog odeljenja bolnice, ambulantama reumatologa i službom fizikalne medicine i rehabilitacije-sa spubspecijalistom reumatologom-fizijatrom ili uže usmerenim specijalistom za lečenje raumatskih bolesnika treba da zbrinjavaju reumatske bolesnike sa sledećim oboljenjima: reumatoidni arthritis bez ekstraartikulnih manifestacija, spondilartropatije bez komplikacija i ekstraartikulnih manifestacija, osteoporoza (postmenopauzna i senilna) u saradnji sa odgovarajućim specijalistima, giht bez komplikacija. Zadatak interniste reumatologa u regionalnom centru je i kontrola i sprovođenje terapije kod bolesnika sa sistemskim bolestima vezivnog tkiva koji su prethodno ispitivani i lečeni u nekoj od tercijranih institucija.

Neophodna je vertikalna povezanost reumatološke službe od reumatologa doma zdravlja do reumatologa u tercijarnom centru sa centralnom ulogom reumatologa regionalnog medicinskog centra. 
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 20 May 2009