Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar
Godina 2002     Volumen 27     Broj 1-4
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
Osvrt

Osvrt na XXI Timočke medicinske dane
A look back on XXI Timok Medical Days

Srebrica Knežević

Zaječar i Gamzigradski čarobni ambijent sa onako uspešno organizovanim naučnim skupom, ostaće u nezaboravnoj uspomeni svima učesnicima: lekarima, zdravstvenim radnicima, arheolozima i etnolozima, istoričarima, arhivistima i svima onima koju su sada, prvi put kročili u taj čarobni kutak koji zdravlje prirodnim blagodetima i umešnošću i znanjem, voljom i uspešnošću znalaca lekara i medicinskog osoblja u ovoj izuzetnoj banji bolesnicima povraća.

XXI Timočki medicinski dani bili su vreme posvećenja.

Saopštenja velikog broja referata, sa prisutnim impozantnim brojem učesnika, posvećenika svome poslu - brizi da se najveća vrednost ŽIVOTA sačuva i unapredi i ZDRAVLJE iznad svega izdvoji, istraži, zaštiti, osnaži a bolest od čoveka otkloni.

Broj učesnika i tema na ovome XXI sastanku zdravstvenih istraživača mogao bi se prebrojati, ali ko bi uspeo da tačno kaže koliko je vremena za svaku metodu, za svaku temu, tezu, misao, ljudski radoznao duh, razmišljajući, eksperimentišući, ispitujući, potrošio? Koliko je dana i noći, u dežurstvu kraj bolesnika; skoncentrisanosti kraj operacionog stola; u laboratoriji; u arhivu; muzeju; biblioteci nad knjigama i dokumentima masa tih ljudi provela? Taj ogroman zbir nastojanja da se u sve činjenice pronikne, da se sagleda i analizuje svaka neophodnost, a zatim, da se kao što se završavao nekad poslednji sav i očekivalo da se pacijent povrati iz anastezije, sve to, do konačnog ozdravljenja, ogromno to veliko iščekivanje bilo je nagrađeno.

A sada, svi ti rezultati, kao i referati svedeni u ovom našem vremenu "nemanja vremena" na minimalni prostor, morali su biti usmereni, ograničeni, namerno koncizni. Mnogi, dovedeni do perfekcije pokazali su da su intencije organizatora bile opravdane, dobronamerne, primenljive i praktične. Svi mi, koji smo bili učesnici, sa razlogom smo se divili i odavali priznanja ogromnom trudu najvrednijih poslenika oko ovako jednog ozbiljnog skupa i njegovog organizovanja.
Stoga, ostajemo bez dovoljno reči da bi potpuno, nepristrasno i sveobuhvatno okarakterisali taj grandiozan trud odabranog tima. 

Zadovoljstvo koje su mnogi, odmah tamo izražavali, skup pozdravljali, donoseći i najlepše želje za nastavak tako uspešnog rada i svih sledećih sastanaka bilo je usmereno neosporno izuzetnoj ulozi Podružnice Srpskog lekarskog drustva u Zaječaru, zatim Zavodu za specijalnu rehabilitaciju "Gamzigrad" u Gamzigradskoj Banji za prostor, prijem učesnika i uspešno odvijanje jednog tako velikog skupa.
Posebno ističemo efikasnost organizacije da se svi sažetci referata prethodno štampaju u Zborniku sažetaka tako da je rad i po sekcijama i u jednoj sekciji bilo lakše pratiti.

Zbog svega toga, zbog svih izvanredno uspešno savladanih problema organizatorima se u ime svih učesnika zahvaljujemo, a radovi, tematika sastanaka sada, ovako štampani, biće najbolji magnet umesto poziva i ostalim stručnjacima da nam se pridruže na našim sledećim skupovima sa temama iz zdravstveno medicinske problematike. Stoga smo veoma zadovoljni i podvlačimo uspehe zaječarskih entuzijasta sa nadom da će u ovome centru, gde je već toliko sastanaka održano, gde su bile brojne publikacije, i na dalje to biti i ostati CENTAR u kome će se naučno, sa stanovišta istorijske perspektive, zdravstvena kultura proučavati da bi ŠKOLA ZDRAVLJA i dalje korisno, đacima, širokim slojevima kao i stručnjacima približila sve vidove naše kulture. 
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 20 May 2009