Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2004     Volumen 29     Broj 1
Home ] Gore/Up ] <<< ] >>> ]

Reč urednika

Trenutno u svetu među urednicima medicinskih časopisa traje debata o uticaju politike na uređivanje medicinskih časopisa.
Svedoci smo burnih događanja na političkoj sceni, oštrih sučeljavanja različitih političkih, kulturnih, ekonomskih koncepcija. Urednici medicinskih časopisa, kao i sve jedinke čovečanstva, samim svojim postojanjem, trpe razne uticaje pri donošenju odluka koje se tiču njihovog profesionalnog rada. Ovi pritisci su retko direktni, ali javno mnenje, mediji i opšte raspoloženje javnosti u određenim regionima svakako preplavljuju svakodnevnu rutinu u svim oblastima, pa i u ovoj specifičnoj oblasti.
Svetsko Udruženje urednika medicinskih časopisa (The World Association of Medical Editors - WAME), koje ima 1042 člana (na dan 17. marta 2004.), izdalo je zvanični stav o geopolitičkom uticaju na uređivačku politiku. Ovu izjavu su usvojili i u svojim brojevima objavili medicinski časopisi širom sveta.
I naš časopis, kao član Udruženja, prihvata i objavljuje ovu izjavu u integralnom originalnom obliku i sa prevodom na srpski jezik
Zvanična izjava Udruženja o geopolitičkom uticaju na uređivačku politiku može se preuzeti sa Web sajta WAME na adresi http://wame.org/wamestmt.htm

Emil Vlajić
Glavni urednik

 

Geopolitički uticaj na uređivačku politiku

Odluka o objavljivanju rukopisa koji se podnose biomedicinskom časopisu mora se zasnivati isključivo na osobinama samog rukopisa, zahtevima medicinskog časopisa i potrebama čitalaca. Najvažnije osobine rukopisa podrazumevaju važnost teme, originalnost, naučnu snagu, jasnoću i kompletnost pisanog izraza i potencijalnu interesantnost za čitaoce. Urednici takođe moraju imati na umu da li su sprovedena ispitivanja bila u skladu sa etičkim principima i da li njihovo objavljivanje može izazvati štetu čitaocima ili javnom mnjenju.

Na odluku uredništva ne sme uticati poreklo rukopisa, nacionalnost, etnička pripadnost, političko uverenje, rasa ili religija autora. Na odluku o objavljivanju ne sme uticati politika vlade ili drugih agencija izvan samog časopisa.

Uredništvo treba da brani ovaj princip isto kao i ostale principe dobre uređivačke prakse, ako je neophodno, i objavljivanjem podrške koju pružaju kolege.

Svetsko Udruženje Urednika Medicinskih Časopisa

Home ] Gore/Up ] <<< ] >>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 20 May 2009