Glasilo Podru¾nice Srpskog lekarskog dru¹tva Zaječar

Godina 2004     Volumen 29     Broj 3
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
  UDK: 615.222.06:616.44-073 ISSN 0350-2899, 29(2004) 3 p.157-163  
 
Originalni rad

Vrednosni in vivo tireoidnih testova - scintigrafije ¹titaste ¾lezde Tehnecijum Pertehnetatom, testa akumulacije Tehnecijum Pertehnetata (TcU) i testa radiojodne fiksacije (RAIU) kod pacijenata na terapiji Amiodaronom -
poku¹aj vizualizacije ¹titaste ¾lezde sa 99mTC-MIBI

®eljka Aleksię, Aleksandar Aleksię
Zdravstveni centar Zaječar, Slu¾ba za nuklearnu medicinu, Zaječar

 
     
  Sa¾etak:
Amiodaron (AMD) je potentni antiaritmik bogat jodom. Pacijenti na terapiji ovim lekom unose prekomerne količine joda. Kod 42 pacijenta, 20 eutiroidnih na terapiji sa AMD, i 22 sa supkliničkim ili kliničkim tireoidnim disfunkcijama (TD) izazvanim amiodaronom, uradili smo jedan ili vi¹e in vivo tireoidnih testova – statičku scintigrafiju ¹titaste ¾lezde (©®) tehnecijum pertehnetatom, test akumulacije tehnecijum pertehnetata (TcU) ili test radiojodne fiksacije (RAIU). Kod svih, sem dva eutireodna pacijenta, ¹titasta ¾lezda je bila “blokirana”. Preostala dva pacijenta imala su funkcionalne noduse u ©®, koji su se dobro prikazali bez obzira na optereęenje jodom. Amiodaronom indukovane tireotoksikoze (AIT) pokazivale su ili očuvano ili pojačano vezivanje, AIT tip 1, ili sni¾eno vezivanje obele¾ivača, AIT tip 2. Kod jednog pacijenta sa amiodaronom indukovanim hipotiroidizmom (AIH) i jednog sa supkliničkim hipotireoidizmom našena je normalna vrednost RAIU za 3h. Kod pacijenata sa supkliničkim hipertiroidizmom bilo je različitih nalaza. Kod 7 pacijenata urašena je i scintigrafija ©® sa 99mTc-MIBI. Vizualizacije ©® sa 99mTc-MIBI bila je dobra samo u jednog, supklinički hipotireodnog pacijenta. Scintigrafija tehnecijum pertehnetatom, TcU i RAIU mogu biti korisni in vivo testovi za diferencijaciju AIT tip 1 i AIT tip 2.

Ključne reči: amiodaron, scintigrafija ¹titaste ¾lezde tehnecijum pertehnetatom, radiojodna fiksacija, test akumulacije pertehnetata, scintigrafija ¹titaste ¾lezde sa 99mTc-MIBI

Napomena: sa¾etak na engleskom jeziku
Note: summary in English
 
     
     
 

UVOD

Pacijenti koji se zbog refrakternih aritmija leče amiodaronoma (AMD), antiaritmikom bogatim jodom, izlo¾eni su hronično poveęanom oralnom unosu joda.
Amiodaron je derivat benzofurana koji sadr¾i dva atoma joda po molekulu, odnosno jod čini 37,2% te¾ine molekula. To znači da u svakoj kapsuli od 200 mg amiodarona ima oko 75 mg organskog joda. Nakon oralne primene, on se nepotpuno i sporo apsorbuje iz GIT-a. Sisitemska biolo¹ka raspolo¾ivost pokazuje velike varijacije i kreęe se od 22-80%. Izmešu 8% i 17% joda iz AMD oslobaša se u cirkulaciji kao neorganski jod, ¹to čini 3 mg neorganskog joda na 100 mg AMD svakog dana.
Jodid se u tireocite transportuje nasuprot električnog i hemijskog gradijenta. Sposobnost tireocita da koncentri¹u jodid u fiziolo¹kim uslovima je znatna. Koncentracija jodida u ¹titastoj ¾lezdi (©®) je 20-40 puta veęa od koncentracije u plazmi. Jodid koji se dopremi u tireocit, mo¾e biti oksidisan i organifikovan ili slobodno difunduje nazad u ekstraęelijsku tečnost. 1-4
Tireoidni transport jodida ispunjava sve kriterijume aktivnog transporta. Aktivni transport jodida u ©® posredovan je Na+-I- simporterom (NIS), intrinzičnim membranskim proteinom. Monovalentni anjoni slične veličine, oblika i istog električnog naboja kao jodid takoše se mogu koncentrisati u ©®. Anjoni ClO3-, TcO4-, SCN-, SeCN-, NO3-, Br-, BF4-, IO4-, BrO3- su kompetitivni inhibitori transporta jodida u ©®. 5

 
     
     
 

CILJ RADA

Cilj nam je bio da u populaciji na¹ih pacijenata na terapiji amiodaronom, sa ili bez tireoidne disfunkcije(TD) indukovane amiodaronom, ispitamo vrednosti in vivo testova (scintigrafije ©®, fiksacije radiojoda – RAIU i akumulacije pertehnetata – TcU). Osim toga, kod jednog broja pacijenata, poku¹ali smo vizualizaciju ©® sa 99mTc-MIBI (metoksi-izobutil-izonitril), čija je akumulacija u ©® nezavisna od TSH I joda.

 
     
     
 

PACIJENTI I METODE

Kod ukupno 42 pacijenta, prosečne starosti 52.95±11.13 godina (29-71) na terapiji AMD-om od 20.44±25.01 meseci, medijana 12 (1-120) urašen je neki od in vivo tiroidnih testova. Urašeno je 25 statičkih scintigrafija ©® tehnecijum-pertehnetatom, 18 testova akumulacije tehnecijum-pertehnetata, 12 radiojodnih fiksacija i 7 scintigrafija ©® pomoęu 99mTc-MIBI. Svim pacijentima urašeni su i biohemijski testovi tiroidne funkcije, kao i klinička procena tiroidnog statusa.
Nivo ukupnih tireoidnih hormona, TT4 i TT3 odrešivan je RIA metodom (RIA TT4 i RIA TT3 Institut za nuklearne nauke "Vinča"), sa opsegom normalnih vrednosti 51.5-160 nmol/L za TT4 i 1.33-3.1 nmol/L za TT3. Nivo slobodnih frakcija tireoidnih hormona odrešivan je metodom DELFIA (DELFIA FT4 i DELFIA FT3 Wallac Oy, Turku, Finland). Opseg normalnih vrednosti slobodnih frakcija tireoidnih hormona su 9.25-25 pmol/L za FT4 i 3.5-9.0 pmol/L za FT3. TSH je meren ultrasenzitivnom DELFIA metodom (DELFIA hTSH Ultra Wallac Oy, Turku, Finland) sa referentnim opsegom od 0.1-4 mU/L.
Merenje fiksacije radiojoda (131I) vr¹eno je nakon 3 i/ili 24 sata od peroralne primene oko 10 μCi (0.37 MBq) Na131I scintilacionom sondom sa kristalom NaI (Tl), 3x3 inča i divergentnim kolimatorom pravolinijskog skenera Pho/Dot Scanner, Nuclear Chicago. Opseg referentnih vrednosti fikasacije radiojoda je 8-20% za 3 sata i 20-45% za 24 sata. Kratki test fiksacije 99mTcO4- (TcU) izvošen je na gama kameri PHO/GAMMA IV Searle Radiographics sa LPP kolimatorom, tako ¹to se nakon intravenske primene oko 1.5-2 μCi (50-80 MBq) tehnecijum pertehnetata, kontinuirano merila radioaktivnost nad ©® u toku 5 minuta. Kori¹ęen je program HISTO i iz regiona od interesa nad ©® dobija se kriva aktivnost/vreme, a TcU se izračunava iz odnosa prira¹taja (slope) aktivnosti izra¾enog u impulsima u sekundi i aktivnosti nad graničnikom A koji deli zavr¹etak "vaskularne" faze od početka rane akumulacije. Prira¹taj se meri u linearnom delu krive omešenom graničnikom A i graničnikom B, koji se postavlja na kraj linearnog prira¹taja (najče¹ęe oko 3. minuta). Izračunavanje se vr¹i mno¾enjem proizvoda prira¹taja i aktivnosti nad A sa 1000. Vrednosti iznad 5 su povi¹ene, a ispod 1 sni¾ene 6. Scintigrafija ©® rašena je nakon 15-20 minuta po intravenskoj primeni oko 1 mCi (37MBq) tehnecijum-pertehnetata (99mTcO4-), ili 6-8 mCi (222-296 MBq) 99mTc - MIBI (sestamibi) na gama kameri Simens Diacam. Svi in vivo i in vitro testovi rašeni su u nuklearnomedicinskoj laboratoriji Zdravstvenog centra u Zaječaru.

 
     
     
 

REZULTATI

Dobijeni rezultati prikazani su u tabeli 1. i na slikama 1, 2 i 3.

Statička scintigrafija sa tehnecijum pertehnetatom urašena je kod 12 eutiroidnih (EU) pacijenata na terapiji sa AMD Kod njih 10 bilo je odsutno vezivanje obele¾ivača u ©® – »blokirana« ©®. Kod istih pacijenata indeks TcU bio je nizak, ispod 1. Kod preostala 2 EU pacijenta scintigrafijom su se prikazali funkcioni nodusi.
Kod jednog pacijenta sa amiodaronom indukovanim hipotireoidizmom (AIH) kod kog je rašena scintigrafija pertehnetatom dobijen je normalan scintigram ©®.
Kod 7 pacijenata sa AIT urašena je statička scintigrafija pertehnetatom. Kod 2 pacijenta otkriveni su toksični adenomi, a kod jednog difuzna toksična struma, a nalazi su imali dijagnostički značaj u smisli AIT tip 1. Kod preostala 4 pacijenta sa AIT, scintigrafija i TcU pokazivali su “blokiranu” ©® – AIT tip 2.
Od 5 pacijenata sa supkliničkim hipertiroidizmom, sa suprimiranim uTSH I normalnim nivoom tireoidnih hormona, kod 3 je našena »blokirana« ©®, a kod 2 dobijen normalan scintigram ©®.
RAIU je urašen kod 12 pacijenata. Od 5 EU pacijenata, kod svih sem jednog kod kog je bila normalna, vrednost testa je bila sni¾ena. Kod 5 pacijenata sa AIT, nivo RAIU je takoše bio sni¾en, AIT tip 2. Kod jednog pacijenta sa AIH i jednog sa supkliničkim hipotireoidizmom fiksacija radiojoda za 3 sata bila je normalna (9% i 10% redom).
99mTc-MIBI scan ©® rašen je kod 7 pacijenata. - kod 3 EU pacijenta, 2 sa AIT, 1 supklinički hipotireoidnog i 1 supklnički hipertireoidnog.
Dobra vizualizacija i normalne morfolo¹ke karatkteristike ©® dobijeni samo kod 1 pacijenta koji je supklinički hipotireodan.
Starost pacijenata, pol i du¾ina terapije sa AMD nisu imali značaj za dobijene rezultate in vivo testova.

 
     
 
PACIJENT POL STAROST SCINTIGRAFIJA TcU RAIU VRSTA DISFUNKCIJE AMD (m)
290/ 8 Z 68 / / 9 A I H 48
444/ 8 M 53 NORMALNA ©® / / A I H 3
259/ 4 Z 37 TOKSIČNI ADENOM / / A I T 1 60
476/ 4 M 61 TOKSIČNI ADENOM / / A I T 1 12
168 Z 44 DIFFUSA TOXICA / / A I T 1 48
1073/ 3 M 48 BLOKIRANA ©® <1 / A I T 2 20
1111/ 3 Z 48 / / /<1 A I T 2 24
1324/ 3 M 50 / / 6 A I T 2 36
36 M 63 / / /2 A I T 2 28
444/ 3 M 40 BLOKIRANA ©® <1/ / A I T 2 24
478/ 3 Z 31 BLOKIRANA ©® <1 / A I T 2 6
71 M 56 MIBI-NORMALNA ©® / 10/3.5 S K H I P O 18
80 M 59 MIBI-BLOKIRANA ©® <1 /1.5 A I T 2 30
98 M 51 MIBI-NORMALNA ©® / / A I T 2 12
205 Z 59 BLOKIRANA ©® <1 / A I T 2 24
142 M 48 / / 3 A I T 2 24
206 Z 65 PN-FUNKCIJSKI / / E U 36
101 Z 66 / / 7 E U 60
1138/ 3 Z 71 BLOKIRANA ©® <1 / E U 60
13 Z 39 BLOKIRANA ©® <1 / E U 1
14 M 51 BLOKIRANA ©® <1 / E U 4
16 Z 46 BLOKIRANA ©® 1 / E U 1
17 M 45 / / 4/3 E U 36
21 Z 54 BLOKIRANA ©® <1 / E U 3
23 M 60 / / 24/34 E U 3
252/3 Z 45 TOPLI MIKRONODUS / / E U 2
33 Z 29 / / 3/6 E U 6
34 Z 63 BLOKIRANA ©® <1 / E U 16
35 M 35 BLOKIRANA ©® <1 / E U 3
40 Z 62 BLOKIRANA ©® <1 / E U 36
42 Z 44 / / /2  E U 12
63 M 63 MIBI-BLOKIRANA ©® / / E U 8
67 Z 66 BLOKIRANA ©® <1 / E U 2
76 M 48 BLOKIRANA ©® <1 / E U 120
93 M 64 MIBI-BLOKIRANA ©® / / E U 2
95 M 63 MIBI-BLOKIRANA ©® / / E U 6
194 Z 45 NORMALNA ©® / / S K H I P E R 10
193 M 70 BLOKIRANA ©® <1 / S K H I P E R 4
176 M 69 BLOKIRANA ©® <1 / S K H I P E R 12
166 Z 56 BLOKIRANA ©® <1 / S K H I P E R 0.3
66 Z 48 NORMALNA ©® / / S K H I P E R 12
94 Z 41 MIBI-BLOKIRANA ©® / / S K H I P E R 10
 
     
     
 

DISKUSIJA

Akumulaciju jodida u ©® stimuli¹e TSH, glavni regulator sveukupne tireoidne funkcije. Drugi glavni faktor regulisanja aktivnosti NIS u ©® je sam jod. Transport joda je inhibisan vi¹kom joda i poveęan i stimulisan jodnim deficitom nezavisno od TSH 7.
Uticaj joda na sintezu TH zavisi od količine joda i trajanja primene joda. Kada se primeni akutno u maloj ili umerenoj količini, jod izaziva male promene u obimu organifikacije i praktično ne utiče na procenat fiksacije radiojoda.
Veęe akutne doze joda izazivaju dvofazni odgovor u veličini organifikacije. Najpre nastaje porast, a zatim smanjenje organskog vezivanja joda. Wolff i Chaikoff su 1948. godine objavili da je organsko vezivanje jodida u ©® pacova bilo blokirano kada je nivo jodida u plazmi dostigao kritično visok prag. Ovaj fenomen poznat je kao akutni Wolff-Chaikoff-ljev efekat. Oko dva dana kasnije, u prisustvu neprekidno visokih koncentracija jodida u plazmi, dolazi do "bega" od, ili adaptacije na akutni efekat koji je primeęen, tako da se ponovno uspostavlja organifikacija i normalna biosinteza TH. Mehanizam koji je odgovoran za akutni Wolff-Chaikoff-ljev efekat jo¹ nije rasvetljen. Smatra se da je adaptacija na akutni Wolff-Chaikoff-ljev efekat posledica smanjenja transporta jodida u tireocit, ¹to dovodi do dovoljno niske intraclularne koncentracije jodida, koja uklanja inhibiciju organifikacije. Smanjenje transporta jodida koje omoguęava adaptaciju, smanjuje brzinu tireoidnog klirensa jodida i fiksaciju radiojoda. Uprkos tome, količina joda koja je akumulirana i organifikovana veęa je nego normalno, mada brzina sekrecije T4 nije poveęana. Stoga, tokom produ¾ene primene joda ©® stvara i oslobaša nekalorigene oblike joda. Verovatno je najveęi deo joda koji se gubi iz ©® na ovaj način u obliku jodida - kod zdravih osoba količina curenja joda je u direktnoj srazmeri sa unosom joda 8.
Našeno je da pacijenti koji uzimaju 300 mg AMD na dan imaju 40 puta veęu urinarnu ekskreciju neorganskog joda i četrdeset puta veęu koncentraciju neorganskog joda u plazmi, dok je tireoidni uptake smanjen za 75%, a tireoidni klirens jodida smanjen sa 6 ml/min na 0.5 ml/min 1-4. Saller i sar. pored visokog poveęanja serumske koncentracije neorganskog joda kod pacijenata na terapiji sa AMD, ne nalaze da su one u korelaciji sa dnevnom dozom AMD, niti sa serumskom nivoom AMD 9.
Brojni inhibitorni mehanizmi, kao ¹to je veę pomenuto, ¹tite organizam od prekomernog stvaranja tireoidnih hormona usled optereęenja egzogenim jodom. Jod inhibi¹e sopstvenu organifikaciju (Wolff-Chaikoff-ljev efekat) i smanjuje tireoidni klirens joda. Mešutim, kada se uzme u obzir apsolutno preuzimanje joda, uočeno je da nakon ¹est nedelja lečenja sa AMD dolazi do trostrukog porasta ove vrednosti, nakon čega dolazi do njegovog progresivnog pada, ali on i dalje ostaje vi¹i od normalnog 4.
Pretpostavljeni mehanizam nastanka amiodaronom indukovanog hipotiroidizma (AIH) je perzistentna blokada organifikacije joda izazvana vi¹kom joda; nakon akutne inhibicije sinteze - akutni Wolff-Chaikoff-ljev efekat, dolazi do ponovnog uspostavljanja prethodnog nivoa sinteze tiroidnih hormona (TH) - fenomen bega, ¹to je posledica autoregulatornog mehanizma smanjenog transporta joda u tireocite. Kod pacijenata koji razvijaju hipotiroidizam ne dolazi do fenomena bega i sinteza hormona ostaje trajno inhibisana hroničnim unosom vi¹ka joda.
Dokaz za ovakvo dogašanje kod AIH je:

 • očuvana rana fiksacija 131I i 99mTcO4- u ©® ,
 • pozitivan perhloratski test i
 • nizak intratireoidni sadr¾aj joda, ¹to je odlika i klasičnog jodom indukovanog hipotiroidizma (IIH).

Postoje dva tipa amiodaronom indukovane tirotoksikoze (AIT). AIT tip l se javlja kod pacijenata sa prethodnom tireoidnom bole¹ęu kao ¹to su polinodozna, nodozna ili difuzna struma. Supklinički autonomno tkivo ©® poveęava sintezu hormona u odgovoru na hronično optereęenje jodom iz AMD. Prethodan deficit joda stvara uslove za razvoj autonomnih tireoidnih nodusa, a sledstvena primena joda vodi ka autonomnom prekomernom stvaranju TH od strane ovih nodusa - fenomen poznat kao Jod-Basedow (jodom indukovana tireotoksikoza - IIT). Unger i sar. ovu hipotezu o nastanku AIT nazivaju metabolička hipoteza
Kod pacijenata sa Graves-ovom bole¹ęu autonomija ©® kao posledica autoimune stimulacije obja¹njava jodom indukovanu tireotoksikozu. Odlike tipa 1 AIT su:

 • normalna ili povi¹ena vrednost fiksacije radiojoda,
 • normalna ili lako povi¹ena vrednost serumskog IL-6 i
 • karakterističan ultrazvučni nalaz sa nodoznim ili difuzno hipoehogenim obrascem.

AIT tip 2 se javlja kao posledica direktnog citotoksičnog efekta amiodarona kod pacijenata sa normalnom ©®. AMD kod ovih pacijenata izaziva subakutni destruktivni tiroidit sa sledstvenim oslobašanjem veę stvorenih hormona u cirkulaciju. Takoše, iz o¹teęenih tireoidnih ęelija se verovatno oslobaša i IL-6:

 • fiksacija radiojoda je niska ili odsutna,
 • serumski IL-6 je izrazito povi¹en,
 • ultrazvučni nalaz ©® je normalan.

Uprkos velikom unosu joda, fiksacija 131I/99mTcO4- je detektabilna kod pacijenata sa AIH bez obzira na prisustvo ili odsustvo prethodne bolesti ©®. Prema istra¾ivanju Ungera i sar., RAIU, kod pacijenata sa AIH dosti¾e maksimum nakon 2 sata i ostaje nepromenjen do 24 sata. Rana fiksacija (do 7 sati) je normalna zbog izostanka inhibicije mehanizma za koncentraciju joda, a niska fiksacija za 24 h se obja¹njava smanjenom organifikacijom joda 10. Nalazi RAIU i scintigrafije ©® kod na¹a dva pacijenta sa AIH takoše pokazuju očuvanu ranu akumulaciju obele¾ivača, ¹to je slučaj i sa jednim supklinički hipotireoidnim pacijentom.
Suprotno ovome, kod pacijenata sa AIT, fiksacija 131I je normalna ili čak poveęana kod onih sa prethodnom bole¹ęu ©®, dok je vrlo niska kod onih sa normalnom ©® 11. Scintigrafija mo¾e ukazati na prisustvo regionalne autonomije. Tri na¹a pacijenta sa AIT imala su očuvanu i pojačanu akumulaciju pertehnetata – dva pacijenta sa toksičnim adenomom i pacijentkinja sa difuznom toksičnom strumom (M.Graves), prema čemu su svrstani u AIT tip 1, i uspe¹no lečeni radiojodom, pacijenti sa toksičnim adenomom, i medikamentnom tireosupresivnom terapijim, pacijentkinja sa Graves-ovom bole¹ęu.. Preostali pacijenti sa AIT, njih 10, koji su imali “blokiranu” ©®, u skladu sa kliničkim ispoljavanjem, svrstani su u AIT tip 2, koja se leči glukokortikoidima.
Fiksacija radiojoda je veoma niska kod eutireoidnih pacijenata na terapiji sa AMD, bez obzira na prisustvo ili odsustvo strume.12-16 Od 17 na¹ih eutireoidnih pacijenata kojima je in vivo testirana ©® , svi sem troje njih imalo je »blokiranu« ©®. Kod dvoje su prikazani funkcionalni adenom, a jedan pacijent imao je normalan RAIU. Du¾ina terapije AMD nije bila presudna za ovaj nalaz.
Varijacije u nalazima kod supklinički hipertireoidnih i nekih eutireodnih pacijenata mo¾da bi se mogla objasniti velikim razlikama u biolo¹koj raspolo¾ivosti AMD.
Ęelijski uptake 99mTc-MIBI-ja, katjonskog kompleksa, posledica je kombinacije njegovog naelektrisanja i lipofilnosti sa visokim negativnim membranskim potencijalom endomitohondrijalno, ¹to uslovljava njegovu retenciju u mitohondrijama, koja nije organ specifična. Obele¾ivač se ne zadr¾ava u ireverzibilno ishemičnim ęelijama, ¹to ga čini osetljivim markerom ęelijske vijabilnosti. 99mTc-MIBI obezbešuje kvalitetne scintigrafije ¹titaste ¾lezde (©®). Za razliku od joda ili pertehnetata, izgleda da TSH, kao i vi¹ak joda, ne utiču na akumulaciju MIBI-ja u ©®.17
Moguęi uzroci slabe vizualizacije ©® sa 99mTc-MIBI kod na¹ih pacijenata mogli bi biti sledeęi:

 • Tehnički - radiofarmak, parametri akvizicije (malo verovatno)
 • Patolo¹ki proces u ©® – difuzna destrukacija tirocita (posledica citotoksičnosti AMD i/ili samog joda) sa ili bez kliničke i/ili biohemijske tiroidne disfunkcije
 • Optereęenje jodom (ne bi trebalo da utiče na akumulaciju MIBI u ©®)
 • Za sada nepoznati razlozi

Slika 1. Scintigrafija ¹titaste ¾lezde tehnecijum pertehnetatom kod pacijenata na terapiji sa AMD.
Slika levo gore – funkcionalni adenomi desnog re¾nja;
slika desno gore i desno dole – “blokirana” ©®;
Levo dole – difuzna toksična struma.
 

 
   
  Slika 2. Scintigrafija ¹titaste ¾lezde tehnecijum-pertehnetatom. Dekompenzovani toksični adenom kod pacijenta (476/4) na hroničnoj terapiji amiodaronom. Uočljiv očuvan uptake obele¾ivača uprkos hroničnog optereęenja jodom. Slika 3. Scintigrafija ©® sa 99mTc-MIBI kod pacijenta (71) starog 56 godina, na AMD terapiji 22 meseca, SK HIPOtiroidnog. Akvizicija rašena 30 minuta nakon i.v. aplikacije 6 mCi 99mTcMIBI  
     
     
 

ZAKLJUČAK

In vivo tireoidni testovi, scintigrafija ©® tehnecijum pertehnetatpm, test akumulacije pertehnetata i test radiojodne fiksacije mogu imati klinički značaj u kombinaciji sa ostalim in vitro i in vivo testovima u diferencijalnoj dijagnozi tipova amiodaronom indukovane tireotoksikoze, čije je razlikovanje bitno za izbor adekvatne terapije.

 
     
     
 

LITERATURA

 1. Unger J, Lambert M.. Jonckheer M.H, et al. Amiodarone and thyroid: pharmacological, toxic and therapeutic effects. J Intern Med 1993; 233: 435-443
 2. Nademanee K, Piwonka R, Singh B, et al. Amiodarone and thyroid. Prog Cardiovas Disease 1989; 31(6): 427-437
 3. Davies PH, Franklyn JA. The effects of drugs on tests of thyroid function. Eur J Clin Pharnacol, 1991; 40: 439-451
 4. Rao HR, Cready RV, Spathis SG. Iodine kinetic studies during amiodarone treatment. J Clin Endocrinol Metab. 1986; 62: 563-567
 5. Dohan O, De la Vieja A, Carrasco N. Molecular study of the sodium-iodide symporter (NIS): A new field in thyroidology. Trends in Endocrinology and Metabolisam 2000; 11: 99-105
 6. Paunkovię N, Paunkovię J, Pavlovic O. Procena autoimune stimulacije ¹titaste ¾lezde testom akumulacije 99mTc-pertehnetata. Radiologia Iugoslavica 1991; 25: 43-46
 7. Utiger RD and Burrow NG. Thyroid disease. In: Endocrinology and metabolism. Graw  Ed. Hill inc, 1995. 433-553.
 8. Larsen RP, Sidney IH. The thyroid gland. In: Williams textbook of endocrinology. Wilson JD Ed. Saunders Co., Philadelphia, 1992. 360-378.
 9. Saller B, Fink H, Mann K. Kinetics of acute and chronic iodine excess. Exp Clin Endocrinol Diabetes 1998; 106 suppl 3: 34-38
 10. Unger J, Surmont DW, Sarot J et al. 24 h-kinetics of iodide uptake in amiodarone induced hypothyroidism. Thyroidology 1989; 1 (2): 101-2
 11. Martino E, Aghini-Lombardi F, Lippi F et al. Twenty-four hour radioactive iodine uptake in 35 patients with amiodarone associated thyrotoxicosis. J Nucl Med 1985; 26 (12): 1402-7
 12. Wiersinga W, Touber J, Trip M. et al. Uninhibited thyroidal uptake of tadioiodine despite iodine excess in amiodarone-induced hypothyroidism. J Clin Endocrinol Metab 1986; 63: 485-491
 13. Fragu P, Schlumberger M, Davy JM et al. Effects of amiodarone therapy on thyroid iodine content as measured by X-ray fluorescence. J Clin Endocrinol Metab, 1988; 66: 762-769
 14. Figge H, Figge J. The effects of amiodarone on thyroid hormone function: a review of the physiology and clinical manifestations. J Clin Pharmacol 1990; 30: 588-595
 15. Martino E, Bartalena L, Mariotti S et al. Radioactive iodine thyroid uptake in patients with amiodarone-iodine-induced thyroid dysfunction. Acta Endocrinol (Copenh) 1988; 119: 167-173
 16. Ross DS. Syndromes of thyrotoxicosis with low radioactive iodine uptake. Endocrinol Metab Clin North Am 1998; 27(1): 169-85
 17. Helal BO, Delbot T, Rolland C et al. Tc-99m-sestamibi imaging of suppressed thyroid tissue in hyperthyroid patients. Endocrine Journal 2000; 47 (suppl.): 178
 
     
  Adresa autora:
®eljka Aleksię
Zdravstveni centar Zaječar, Slu¾ba za nuklearnu medicinu
Rasadnička B.B, 19000 Zaječar,
e-mail: lukaal@ptt.yu

Rad primljen 10. 08. 2004.
Rad prihvaęen 26. 08. 2004.
Elektronska verzija objavljena 18. 09. 2004.
 
                 
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 20 May 2009