Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2005     Volumen 30     Broj 1
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
UDK 618.39(497.11) ISSN 0350-2899, 30(2005) 1 p.7-10
   
Originalni rad

Arteficijalni abortus - metod kontracepcije ili nužno zlo

Ljubica Milošević (1), Jasmina Diković (2), Ljiljana Jovanović (3), Dragoslav Kalinović (1),
Sergije Kržanović (4)
(1) Zdravstveni centar Zaječar, Ginekološko-akušerska služba
(2) Zdravstveni centar Zaječar, Ginekološko-akušerska služba
(3) Zdravstveni centar Zaječar, Služba opšte medicine
(4) Zavod za zdravstvenu zaštitu "Timok"

 
 

 

 
  Sažetak:
Osnovni koncept savremene perinatologije – pravo novorođenčeta da se rodi telesno, duševno i emocionalno zdravo – počinje sa planiranjem porodice. Neplanirano, neželjeno rođenje možemo onemogućiti sprečavanjem začeća (kontracepcija) ili prekidom trudnoće – abortus. Abortus ili pobačaj je prekid trudnoće čije trajanje nije osposobilo fetus za život izvan materice. Arteficijalni abortus je pobačaj kod kojeg se namerno, nasilno, veštački prekida trudnoća. Retrospektivnom studijom materijala sa Ginekološko-akušerskog odeljenja, Dispanzera za žene i Zavoda za zdravstvenu zaštitu »Timok« Zaječar u periodu 1990-2003. praćeni su broj artificijalnih pobačaja, broj spontanih pobačaja, broj porođaja i broj pregleda u cilju korišćenja modernih kontraceptivnih sredstava žena generativnog doba. Na našem materijalu od 1990. do 2003. godine broj namernih pobačaja prema porođaju kreće se od 184 do 69 na 100. Ovako visok odnos dokazuje tvrdnju da je namerni pobačaj osnovni metod kontracepcije. To potvrđuje i prosečan broj pregleda (0,56 – 3,42) koji su obavljeni u Dispanzeru za žene u cilju izbora modernih sredstava kontracepcije. Još jednom treba napomenuti da se broj namernih pobačaja uzima sa rezervom zbog teškoća u prijavljivanju, postojanja privatnih ginekoloških ambulanti i različitog klasifikovanja pobačaja. Mogućnost i spremnost društva da se suoči sa saznanjem da je arteficijalni abortus najzastupljenije kontraceptivno sredstvo uslovljava dužinu rešavanja problema reproduktivnog zdravlja.
Ključne reči: abortus

Napomena: sažetak na engleskom jeziku
Note: summary in English

 
     
 

UVOD

Osnovni koncept savremene perinatologije – pravo novorođenčeta da se rodi telesno, duševno i emocionalno zdravo – počinje sa planiranjem porodice. Neplanirano, neželjeno rođenje možemo onemogućiti sprečavanjem začeća (kontracepcija) ili prekidom trudnoće – abortus(1). Abortus ili pobačaj je prekid trudnoće čije trajanje nije osposobilo fetus za život izvan materice[1]. Arteficijalni abortus je pobačaj kod koga se namerno, nasilno, veštački prekida trudnoća. Instrumenti za veštački prekid trudnoće postojali su još kod starih Grka i Rimljana [2]. Tehnika aspiracije uterusa počela se primenjivati u Kini [3], zatim u Sovjetskom Savezu, a 1963. su se naši ginekolozi upoznali sa tom metodom na kongresu ginekologa u Moskvi, pa se od tad primenjuje i kod nas [1]. 2/3 čovečanstva živi u zemljama koje su liberalizovale stav prema abortusu, a 1/3 u zemljama gde je zahvat ili zabranjen ili dozvoljen samo iz medicinskih, eugenetičkih ili pravno-etičkih razloga [4]. Abortus kao oblik kontrole rađanja u zemljama istočne Evrope i kod nas liberalizovan je znatno pre no što su moderna kontraceptivna sredstva postala široko dostupna [5]. Epidemiološke odlike u zemljama tranzicije u oblasti reproduktivnog zdravlja su izuzetno veliki broj veštačkih prekida trudnoće, od kojih 3% kod adolescentkinja [6] . I u Srbiji je aretficijalni abortus dominantni metod kontrole rađanja kod žena generativnog doba [7].

 
     
 

MATERIJAL I METODE

Retrospektivnom studijom materijala sa Ginekološko-akušerskog odeljenja, Dispanzera za žene i Zavoda za zdravstvenu zaštitu »Timok« Zaječar u periodu 1990. - 2003. praćeni su broj arteficijalnih pobačaja, broj spontanih pobačaja, broj porođaja i broj pregleda u cilju korišćenja modernih kontraceptivnih sredstava žena generativnog doba.

 
     
 

REZULTATI I DISKUSIJA

Pouzdanih podataka kod nas o načinu kontracepcije i korišćenju kontraceptivnih sredstava nema. Ne postoji relevantno i redovno istraživanje ni na nivou Republike Srbije ni po regionima o upotrebi savremenih kontraceptivnih sredstava. Jedini izvor su anketna istraživanja koja se povremeno rade. Poslednje reprezentativno istraživanje iz 1970. i 1976. kaže da 76,60% odnosno 83,50% žena zna za neko kontraceptivno sredstvo, a 30 – 50% žena poznaje savremeno kontraceptvino sredstvo (pilula, spirala).
50% udatih žena primenjivalo je neko sredstvo kontracepcije, a od toga 60% primenjivalo je najnesigurnije prirodne metode (koitus interruptus), dok je pilulu i spiralu 8,50% odnosno 2,10% u vreme sprovođenja ankete.
Abortus, jedan ili više njih, imalo je 1/3 ispitanica [8]. 2000. godine sprovedeno je istraživanje koje je pokazalo da 41,50% udatih žena u Srbiji, a 38,10% u Vojvodini ne upotrebljava kontracepciju [9].
Po podacima iz popisa 1991. u Srbiji žena generativnog doba bilo je 1382061, a 2002. godine 1312732. Po istom popisu u opštini Zaječar 1991. godine u generativnom periodu bilo je 16736 žena, 1999. godine 16070, a 2002. broj žena u generativnom periodu je ispod 16000.
Pobačaji uzimaju svoj danak, naizgled broj im se smanjuje, ali prikazane brojke treba uzeti sa rezervom, jer one mogu biti samo veće (usled neprijavljivanja stvarnog broja abortusa, velikog broja privatnih ginekoloških ordinacija...) [1, 10]. Njihov broj i dalje premašuje broj živorođene dece.
Teškoće pri prikupljanju podataka, nepostojanje centralne statistike o pobačajima i nezainteresovanost društva za ovaj problem izraženi su u poslednjem, velikom, validnom istraživanju objavljenom još 1989. na nivou Srbije.
Zašto žene biraju izazvani pobačaj umesto drugih kontraceptvinih sredstava? Jedna od retkih anketa iz 1990. na 400 žena Beograda daje neke odgovore: nedovoljno znanje o modernoj kotracepciji, nedovoljni kulturni nivo (opšti, zdravstveni, seksološki), psihološke barijere, nedostatak institucionalnog, savremenog koncepta planiranja porodice[9]. Na našem materijalu od 1990. do 2003. godine broj namernih pobačaja u odnosu na broj porođaja kreće se od 184 do 69 pobačaja na 100 porođaja.
Ovako visok odnos dokazuje tvrdnju da je namerni pobačaj osnovni metod kontracepcije. To potvrđuje i prosečan broj pregleda (0,56 – 3,42) koji su obavljeni u Dispanzeru za žene u cilju izbora modernih sredstava kontracepcije. Još jednom treba napomenuti da se broj namernih pobačaja uzima sa rezervom zbog teškoća u prijavljivanju, postojanja privatnih ginekoloških ambulanti i različitog klasifikovanja pobačaja.

 
     
  Tabela 1. Odnos ukupnih pregleda i pregleda u cilju kontracepcije u Dispanzeru za žene
 
Godina Ukupan broj
ginekoloških pregleda
Pregledi zbog
izbora kontracepcije
Procenat %
1990 28883 987 3,42
1991 35373 352 1,00
1992 26025 193 0,74
1993 24595 400 1,63
1994 31100 290 0,93
1995 29399 164 0,56
1996 25833 172 0,67
1997 22022 145 0,66
1998 9558 311 3,25
1999 18893 255 1,35
2000 16669 234 1,40
2001 16426 267 1,63
2002 14628 249 1,70
2003 14011 394 2,81
 
     
  Tabela 2. Presek prekida trudnoće
u Srbiji bez Beograda [11]
Tabela 3. Pobačaji obavljeni
u Zdravstvenom centru u Zaječaru [12]
 
 
Godina Broj namernih
prekida trudnoće
1986 212400
1989 193755
1990 187974
1995 92785
Godina Broj namernih pobačaja Odnos pobačaja i živorođene dece
1985 2185 2,7 : 1
1991 1267 1,7 : 1
1995 807 1,2 : 1
1999 830 1,4 :1
2000 773 1,4 :1
2002 794 1,4 :1
       
  Tabela 4.  Broj namernih i spontanih prekida trudnoće i porođaja  
 
Godina Broj namernih
prekida trudnoće
Broj spontanih
prekida trudnoće
Broj porođaja Odnos broja prekida trudnoće
prema broju porođaja
        namernih spontanih
1990 1671 115 910 184 : 100 13 : 100
1991 1286 92 888 145 : 100 10 : 100
1992 1110 138 877 127 : 100 16 : 100
1993 550 295 799 69 : 100 37 : 100
1994 892 188 788 113 : 100 24 : 100
1995 807 155 832 97 : 100 19 : 100
1996 776 117 779 100 : 100 15 : 100
1997 814 267 732 111 : 100 36 : 100
1998 719 396 680 106 : 100 58 : 100
1999 830 287 701 118 : 100 41 : 100
2000 773 24 699 111 : 100 3 : 100
2001 865 34 713 121 : 100 5 : 100
2002 866 56 680 127 : 100 8 : 100
2003 599 146 708 85 : 100 21 : 100
 
     
     
 

ZAKLJUČAK

Reproduktivno zdravlje, na osnovu raspoloživih rezultata raznih anketa i sa našeg materijala, nije zadovoljavajuće, jer dominira namerni prekid trudnoće. Njemu pribegavaju sve žene generativnog doba nezavisno od starosti, obrazovanja, zanimanja, bračnog statusa, psiholoških i kulturnih karakteristika [9]. Visok procenat žena u anketama ističe lekara kao osnovni preduslov uspešnog kontakta sa Savetovalištem za planiranjem porodice. I tu treba tražiti odgovor u razgovoru – sadržajnim, otvorenim, dvosmernim, ljudskim, bez straha od reakcije. Namerni prekid trudnoće kao metod kontracepcije predstavlja problem koji dugo traje, a sporost spontanih promena ukazuje da brzih rezultata neće biti i da će ovo stanje biti prisutno i u godinama koje dolaze. Mogućnost i spremnost društva da se suoči sa saznanjem da je arteficijalni abortus najzastupljenije kontraceptivno sredstvo uslovljava dužinu rešavanja problema reproduktivnog zdravlja.

 
     
 

LITERATURA

 1. Kurjak A. i saradnici, Ginekologija i perinatologija, Naprijed, Zagreb, 1989, 363-368.
 2. Anolšek L, Randić L, Brežnik D, Petrić A, Socijani, medicniski i demografski aspekti planiranja porodice u SFRJ, Zbornik radova, X kongres, Herceg-Novi, 1984, 10-13.
 3. Kleinman RL, Family Planning Handbook for Doctors, London; IPPF, 1980, 22.
 4. Sobrero AJ, Sciarra JJ, Contraception U: Con HF, ur. 1978, current Theraphy. Philadelphia Sounders, 1978, 828.
 5. Banićević M, O promociji reproduktivnog zdravlja adolescenata,UNICEF, Podgorica, 2000, 25.
 6. Bennett DL, Williams M: Adolescent health care: the international conext. Bailliers Clinical Pediatric, 1994, 247.
 7. Rašević M, Demografski pregled, Ministarstvo za socijalna pitanja, Beograd, 2001.
 8. Sentić M, Kontracepcija i njeni demogrfski aspekti, fertilitet stanovništva i planiranje porodice u Jugoslaviji, Centar za demografska istraživinja, Beograd, 1980.
 9. Rašević M, Ka razumevanju abortusa u Srbiji, Centar za demografska istraživinja instituta društvenih nauka, Beograd, 1993.
 10. Todorović M, Problemi obnavljanja stanovništva opštine Zaječar, Zaječar, 2004.
 11. Analitička studija zdravstveno stanje Srbije, 1986-1996, Institut za zdravstvenu zaštitu Srbije, Beograd, 1998.
 12. Todorović M, Determinantne fertiliteta stanovništva Timočke krajine, ZZZZ »Timok«, Zaječar, 2001
 
     
  Adresa autora:
Ljubica Milošević
Bitoljska 20, 19000 Zaječar
e-mail: dumil019@ptt.yu
 
     
  Rad primljen: 29.11.2004.
Rad prihvaćen: 20.12.2004.
Elektronska verzija objavljena: 30.04.2005.
 
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 20 May 2009