Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2005     Volumen 30     Broj 2
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
UDK: 616.12.02:616.155.3; 616.61-78-06 ISSN 0350-2899, 30(2005) 2 p.63-67
   
Originalni rad

Uticaj anemije na hipertrofiju leve komore i ejekcionu frakciju kod bolesnika na hemodijalizi

Hamid Nasri (1), Azar Baradaran (2)
(1) Shahrekord University of Medical Sciences, Hajar Medical, Educational and Therapeutic Center, Nephrology Research Center (Section of Hemodialysis)
(2) Department of Biochemistry, The Center of Research and Reference Laboratory of Iran Hospital Bu Ali, Damavand St. Tehran

 
 

 

 
  Sažetak:
Anemija je uobičajeni nalaz kod hronične renalne bolesti, i pogađa 90% pacijenata. Studije pokazuju da je u razvoju kardiovaskularne disfunkcije uloga anemije centralna. Patofiziološki, hronična anemija, dugotrajno opterećenje i povećani srčani rad dovode do progresivnog uvećanja i hipertrofije leve komore. Cilj ovog rada je bio prikazivanje negativnih efekata anemije na funkciju i strukturu leve komore, kod naših hemodijaliziranih bolesnika u terminalnoj fazi bubrežne insuficijencije. Od laboratorijskih analiza pratili smo kompletnu krvnu sliku, serumsko gvoždje, totalni kapacitet vezivanja gvožđa, i serumski feritin RIA metodom, a s druge strane, merili smo debljinu septuma i pacijente podelili u tri grupe: bez hipertrofije leve komore, sa blagom, srednjom i teškom hipertrofijom. Nađena je značajna razlika Hgb i Hct izmedju muškog i ženskog pola (sa većim vrednostima kod muškaraca), i značajna inverzna korelacija serumskog feritina i nivoa hemoglobina. Pronađena je i značajna inverzna korelacija ejekcione frakcije leve komore sa dužinom hemodijalize, ali nije nađena značajna korelacija hipertrofije leve komore u odnosu na pol, hipertenziju, diabetes melitus, i prekordijalne bolove. Nije nađena signifikatna korelacija hipertrofije leve komopre i Hgb, Hct, serumskog gvožđa, TIBC i feritina. Nema značajne korelacije izmedju ejekcione frakcije i Hgb, Hct, serumskog gvožđa, TIBC i serumskog feritina. Nađena je inverzna korelacija između hipertrofije leve komore i ejekcione frakcije. U posmatranoj grupi, izraženiju anemiju su imali pacijenti ženskog pola, što posebno skreće pažnju na lečenje anemije kod ženskih pacijenata na dijalizi. Pokazali smo inverznu povezanost između ejekcione frakcije leve komore i serumskog feritina. Takođe, pokazali smo da dužina hemodijalize ima negativni efekat na progresiju hipertrofije leve komore, kao i da anemija zajedno sa drugim važnim faktorima hemodijalize pogoršava hipertrofiju leve komore.
Ključne reči: hemodijaliza, anemija, hipertrofija leve komore, ejekciona frakcija leve komore

Napomena: kompletan tekst na engleskom jeziku
Note: full text in English

 
     
  Adresa autora:
Hamid Nasri
Shahrekord University of Medical sciencies. Nephrology Research Center, P.o.Box: 88155-468
Shahrekord, Iran.
Tel: 0098 381 2223350; Fax: 0098 381 2243715; Mobile: 00989121439584
e-mail: hamidnasri@yahoo.com; hamidnasri@skums.ac.ir
 
     
  Rad predat: 12.05.2005.
Rad prihvaćen: 22.07.2005.
Elektronska verzija objavljena: 20.08.2005.
 
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 20 May 2009