Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2005     Volumen 30     Broj 4    YU ISSN 0350-2899 
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
 
 
 

BIBLIOGRAFIJA TMG 1976-2005.

Priredili:
Miljan Jović, Ljiljana Jović, Emil Vlajić
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR

<<<
>>>
 
 
 
  TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK: Vol. X, br. 1-2, 1985.
 
Vol. X, br. 3-4, 1985.
 
  Vol. X, br. 1-2, 1985.
 1. Filimonović Dejan: UTICAJ NEKIH SPOLJAŠNJIH FAKTORA NA PAD NATALITETA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 1-2, 1985; 47-52
 2. Glogovac Mileta: PRIKAZ BOLESNIKA SA SEKUNDARNIM MALIGNIM TUMOROM PLUĆA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 1-2, 1985; 57-62
 3. Limić Branko, Kićevac-Miljković Angelina, Keserović Predrag: RANA RADIOLOŠKA DIJAGNOZA KOKSITISA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 1-2, 1985; 63-64
 4. Milutinović Mirko, Crnogorac Grujo, Jovanović Ivan, Stojanović Ljubomir: ERAZON U TERAPIJI NESPECFIČNIH HRONIČNIH ADNEKSITISA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 1-2, 1985; 31-36
 5. Milutinović Pantelija, Pantelić Živka, Soilović Nebojša, Matić Olga, Milutinović Siniša: POLIRADIKULONEURITI GUILLAIN BARRE-OVOG TIPA. OSVRT I NEKA ZAPAŽANJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 1-2, 1985; 65-66
 6. Nešović Miljojko, Vržogić Tomislav, Trandafilović Dragan: POVODOM DVA SLUČAJA EPIDURALNOG I SUBDURALNOG TRAUMATSKOG HEMATOMA DOKAZANIH ELEKTROENCEFALOGRAFSKI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 1-2, 1985; 53-56
 7. Nikolić Kosta, Paunković Nebojša, Manić Tomislav: ANALIZA GAMMA VARIJATE FUNKCIJA KOD ISPTIVANJA PROTOKA KRVI KROZ MOZAK, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 1-2, 1985; 25-30
 8. Popović Aleksandar, Maletić Dejan, Ljubinkovć Jovan, Ceribašić Nataša: EKONOMSKI I DRUŠTVENI ASPEKTI TEŽEG OBLIKA DISMENOREJE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 1-2, 1985; 67-72
 9. Tomić Milan, Stevanović Borislavka, Narodović Anka, Petković Vladimir: REĐA LOKALIZACIJA PRIMAMOG PLANOCELULARNOG KARCINOMA U PREDNJEM MEDIJASTINUMU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 1-2, 1985; 37-46
 10. Todorović Vladimir, Milenković Slaviša: PRELOMI HUMERUSA LEČENI "VISEĆIM GIPSOM" - ANALIZA PETOGODIŠNJIH REZULTATA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 1-2, 1985; 21-24
 11. Tomić Milan, Petković Vladimir, Stevanović Borislavka, Dograjić Nikola: PLEURALNI IZLIV MALIGNE ETIOLOGIJE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 1-2, 1985; 9-20

Vol. X, br. 3-4, 1985.
ZBORNIK RADOVA 4. TIMOČKIH MEDICINSKIH DANA

 1. Aleksić Ilija, Ravanić Slobodan: LEČENJE ULKUSNE BOLESTI BLOKATORIMA H2 RECEPTORA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 29-32
 2. Blagojević Dragiša: DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI PROBLEMI PERIKARDITISA UZ PRIKAZ BOLESNIKA INTERNOG ODELJENJA U NEGOTINU ZA PERIOD 1980-1984. GODINA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 213-216
 3. Božović Čedomir, Bašić Vladimir, Stanić Vojkan, Ćirić Aleksandar, Delibos Dušan: HEMATURIJA POSLE FIZIČKOG NAPORA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 263-264
 4. Božović Čedomir, Stanić Vojkan, Bašić Vladimir, Ćirić Aleksandar, Delibos Dušan: UNGUIS INCARNATUS, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 217-220
 5. Cvetanović Dragomir, Ćirić Miodrag, Stepić Vladislav, Stanić Vojkan, Ilić Radoje: HIRURŠKO LEČENJE PATOLOŠKE PLUĆNE ARTERIJSKO-VENSKE KOMUNIKACIJE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 281-286
 6. Diković P., Janković V., Nikolić D, Štadelhofer V. : KOMPARATIVNA PROCENA EHOSONOGRAFSKIH I OPERATIVNIH NALAZA U BOLESTIMA ŽUČNE KESE I ŽUČNIH PUTEVA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 45-46
 7. Diković J., Stanojević B., Angelov T.: NAŠE ISKUSTVO SA BOYLE-DAVISONOVOM ŠPATULOM KOD TONZILEKTOMIJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 231-232
 8. Diković J., Stanojević B., Jelenković B.: NAŠE DESETOGODIŠNJE ISKUSTVO U ANESTEZIJI KOD KIRETAŽA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 203-204
 9. Diković P. : MOGUĆNOSTI, VREDNOSTI I PROBLEMI ULTRAZVUČNE DIJAGNOSTIKE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 179-182
 10. Diković P., Diković J., Đurić D.: EHOSONOGRAFSKI PRISTUP OBOLJENJIMA PANKREASA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 19-22
 11. Diković P., Nikolić S., Jindra R., Glavina K. : EHOSONOGRAFSKE I KLINIČKE MANIFESTACIJE FOKALNIH LEZIJA JETRE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 15-18
 12. Đergović Nenad, Kostić Bora: KLINIČKE I HISTOPATOLOŠKE OSOBENOSTI LEUKOPLAKIJE ORALNE SLUZOKOŽE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 97-98
 13. Đorđević D., Diković J., Stanojević B., Jelenković B,: TERAPIJA URGENTNIH STANJA U ANESTEZIJI SA POSEBNIM OSVRTOM NA HIPOVOLEMIČNA STANJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 127-128
 14. Đukić V., Maksimović Ž., Radak Đ., Peško P., Živadinović G., Pavlović A.: DOPPLER SONOGRAFSKA EVALUACIJA OBOLJENJA PERIFERNIH ARTERIJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 335-338
 15. Đurić Dragan, Petrović Velimir, Đorđević Ljubiša: OBOLJENJA U TRUDNOĆI I ODSUSTVOVANJA SA POSLA NA TERITORIJI OPŠTINE PIROT U 1984. GOD. , Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 311-312
 16. Filimonović J.: AKTUELNA PITANJA DEČIJE GASTROENTEROLOGIJE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 61-68
 17. Grozdanović Snežana, Ravanić Slobodan, Aleksić Ilija: NOVIJA SAZNANJA O HRONIČNOM PANKREATITISU UZ PRIKAZ SLUČAJEVA SA INTERNOG ODELJENJA NEGOTIN, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 33-36
 18. Ilić D, Stankov S., Kocić I.: KAPTOPRIL U LEČENJU REFRAKTARNE ARTERIJSKE HIPERTENZIJE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 227-230
 19. Janovski N., Nikolajević V., Danilović M.: OBJEKTIVNE MOGUĆNOSTI ALERGOLOŠKOG ISPITIVANJA U PRIMARNOJ MEDICINSKOJ ZAŠTITI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 172-178
 20. Jovanović P., Najdanović M.: MEĐUZAVISNOST I ZNAČAJ NEKIH BIOTOKSIKOLOŠKIH INDIKATORA U OCENI TOKSIČNOG DEJSTVA OLOVA PROFESIONALNO EKSPONOVANIH RADNIKA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 339-350
 21. Jovanović Vinka, Jakovljević Milijana, Tasić Nikola: PRILOG PROUČAVANJU MOKRAĆNE KISELINE U DIJABETIČARA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 251-258
 22. Jovanović Zorica, Marinović Dušan: PRIKAZ SLUČAJA ERYTHEMAE EXUDATIVUM MULTIFORME, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 109-112
 23. Jovanović Zorica, Marinović Dušan, Popadić Sreten: ANALIZA UZROKA GUBITAKA ZUBA KOD NAŠIH BOLESNIKA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 113-118
 24. Kocić Predrag, Aleksov Asen: NAŠA ISKUSTVA U ORGANIZOVANJU AKCIJA ,,RADNI VIKEND NA SELU", Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 259-262
 25. Kostić Borivoje: MALIGNE NEOPLAZME DIGESTIVNOG TRAKTA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 37-44
 26. Kračunović Miloš: DISMENOREJA U ODNOSU NA PROFESIONALNU DELATNOST ŽENA NEGOTINSKE KRAJINE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 209-212
 27. Kračunović Miloš, Radulović Radmila, Trpković Slobodanka: KONCENTRACIJE CERULOPLAZMINA U SERUMU KOD KORISNICA INTRAUTERINOG ULOŠKA SA BAKROM, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 221-224
 28. Kravić K., Jović M., Trifunović M., Stević M.: LONGITUDINALNO ISPITIVANJE ODNOSA ORTODONTSKIH NEPRAVILNOSTI I KARIESA STALNIH ZUBA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 99-102
 29. Latković Marina: UČESTALOST MALOKLUZIJA U DECE GRADSKE I SEOSKE SREDINE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 103-104
 30. Lazić Dragoljub, Kekić Mirjana, Nikodijević Zoran: UTICAJ FOKUSA NA OPŠTE ZDRAVSTVENO STANJE LJUDI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 69-74
 31. Lukić M., Kostić B., Savić P, Stevanović G.: PATOMORFOLOŠKE I KLINIČKE KARAKTERISTIKE NEKROTIČNIH LIMFADENITISA , Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 313-314
 32. Marinović Dušan, Jovanović Zorica: PLAK KAO ETIOLOŠKI FAKTOR U NASTANKU PARODONTOPATIJE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 105-108
 33. Miladinović Džejn, Paunković Nebojša, Paunović Ratko: ISPITIVANJE NEKIH TUMORSKIH MARKERA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 293-296
 34. Milavec V., Paunović R., Diković P., Paunković R.: ULTRAZVUČNE MOGUĆNOSTI RANOG OTKRIVANJA MOLARNE TRUDNOĆE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 233-236
 35. Milutinović Pantelija, Vržogić Tomislav, Milutinović Milan, Matić Olga: DIAZEPAM U TERAPIJI EPILEPTIČNOG STATUSA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 129-130
 36. Milutinović P., Vržogić T., Milutinović M., Stoilović N.: DEPRESIVNI SINDROM U ORDINACIJI LEKARA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 241-244
 37. Milosavljević R., Milićević L.: REZULTATI LEČENJA MALOKLUZIJA II/1 KLASE, POKRETNIM APARATIMA SA KOSIM NAGRIZNIM GREBENOM, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 93-96
 38. Nicić Aleksandar, Protić Jovan, Ristić Milorad: NAŠA ISKUSTVA U AMBULANTNOM I BOLNIČKOM TRETMANU DEPRESIVNIH STANJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 305-310
 39. Nešović Miljojko, Vržogić Tomislav, Ćirić Jovica: ANAFRANIL U TERAPIJI OPSESIVNO-FOBIČNIH NEUROZA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 245-250
 40. Nikolić Ljubinka: OBOLJENJE GASTROINTESTINALNOG TRAKTA, JETRE I PANKREASA U ŠEĆERNOJ BOLESTI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 59-60
 41. Nikolić Srećko, Paunković Bogdanka, Milenković Dragana: NAŠA ISKUSTVA U DIJAGNOSTICI I TERAPIJI DIJAREALNOG SINDROMA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 53-58
 42. Nikolić Srećko, Paunković Bogdanka, Milenković Dragana: NAŠE MOGUĆNOSTI DIFERENCIJALNE DIJAGNOSTIKE IKTERUSA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 47-52
 43. Omanović Zorica, Omanović Omer, Tomić Milan, Kostić Borivoje: SCAR CARCINOMA PULMONUM, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 351-356
 44. Pajić Nadežda: SAVREMENI PRISTUP LEČENJU ULKUSNE BOLESTI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 207-208
 45. Pantelić Živka, Vržogić Tomislav, Stoilović Nebojša: BELLOVA PERIFERNA PARALIZA FACIJALISA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 225-226
 46. Peško Predrag, Đukić Veljko, Maksimović Živan, Radak Đorđe: REVASKULARLZACIJA DONJIH EKSTREMITETA OPERATIVNIH METODAMA KOD BOLESNIKA SA DIJABETSKOM ANGIOPATIJOM, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 315-318
 47. Petković Vladimir, Tomić Milan: NEKI ASPEKTI PROGRESIJE ANTRAKOSILIKOZE PO PRESTANKU EKSPOZICIJE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 277-280
 48. Popadić Sreten, Kovačević Stevan: ZBRINJAVANJE TROSTRUKOG PRELOMA MANDIBULE - PRIKAZ SLUČAJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 75-78
 49. Popadić Sreten, Popadić Ljubica: LIVENA NADOGRADNJA SA KOČIĆEM U KANALU KORENA U STOMATOLOŠKO PROTETSKOJ REHABILITACIJI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 79-82
 50. Predić Branislav, Đergović Nenad: NEKE MOGUĆNOSTI U TERAPIJI HRONIČNIH PERIAPIKALNIH PROCESA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 83-86
 51. Radak Đ., Đorđević G., Đukić V.,Maksimović Ž., Peško P., Živadinović G., Pavlović A.: IMUNOLOŠKI USLOVLJENI POREMEĆAJI METABOLIZMA U NIVOU ARTERIJSKOG ZIDA KAO MOGUĆI POKRETAČI ATEROGENEZE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 319-326
 52. Radoljub Radosavljevic, Pušić Vlatko, Mejlanović Desimir, Tošić Stanimir, Vukić Divna: POSTOPERATIVNI MORBIDITET PORODILJE NAKON CARSKOG REZA ZA PERIOD OD 10 GODINA (1975-1984) , Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 301-304
 53. Radulović Dafina, Vržogić Tomislav, Matić-Marković Olga: TERAPIJSKI TRETMAN AKUTNIH PSIHOZA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 137-140
 54. Najdanović V., Đorđević D.: DIJAGNOZA I TERAPIJA HIPERTENZIVNE KRIZE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 141-146
 55. Rancinger-Sotirović Herta: STALNA DENTACIJA KOD PREDŠKOLSKE DECE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 89-92
 56. Ravanić Slobodan: NOVINE U DIJAGNOSTICI I TERAPIJI GASTROINTESTINALNIH OBOLJENJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 11-14
 57. Ravanić Slobodan: MALIGNI TUMORI KOLOREKTUMA DIJAGNOSTIKOVANI RIGIDNOM REKTOSIGMOIDOSKOPIJOM U INTERNISTIČKOJ SLUŽBI NEGOTIN U PERIODU OD 1982-1985. GODINE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 23-28
 58. Ristić Milorad, Protić Jovan, Nicić Aleksandar: PROBLEMI AKUTNE ALKOHOLISANOSTI KAO URGENTNOG STANJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 147-150
 59. Ristić Ružica, Trailović Nada, Smičković Vojislava, Marušić Vesna, Paunović-Teodosijević Drenka: NAJČEŠĆE TRIHOFITIJE NEOBRASLE KOŽE NA NAŠEM TERENU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 265-268
 60. Stefanović D., Filimonović J.: OBOLJENJA DIGESTIVNOG TRAKTA U ODOJČADI KAO DIJAGNOSTIČKO TERAPIJSKI PROBLEM U DEČIJEM ODELJENJU ZAJEČARU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 357-362
 61. Šehmujović Radmila, Vidojković Aleksandar: TERAPIJA STATUS ASTMATICUSA KOD DECE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 363-364
 62. Šehmujović Radmila: ASFIKSIJA I REANIMACIJA NOVOROĐENČETA I NEDONOŠČETA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 121-124
 63. Šehmujović Radmila: ETIOLOŠKI FAKTORI NEDONEŠENOSTI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 297-300
 64. Šehmujović Radmila: UČESTALOST I ZNAČAJ KONGENITALNIH ANOMALIJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 199-202
 65. Stefanović Dragomir: PRIRODA I POSLEDICE RANOG AFEKTIVNOG LIŠAVANJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 237-240
 66. Stojković Đorđe: TERAPIJA AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA NA NIVOU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 151-154
 67. Stojković Đorđe: TERAPIJA ANATILAKTIČKOG ŠOKA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 155-158
 68. Štrbac R., Trokanović J., Nedeljković B., Radonjić R.: INTOKSIKACIJE MEDIKAMENTIMA I HEMIJSKIM MATERIJAMA U DECE LEČENE NA DEČIJEM ODELJENJU U NEGOTINU U TOKU DESET GODINA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 131-136
 69. Suhanek Ljubomir: DŽEPNA EPIDEMIJA TRIHINELOZE U NASELJU SIP-OPŠTINA KLADOVO, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 205-206
 70. Trokanović J., Štrbac R., Nedeljković B., Radonjić R., Pavković M., Veljković Lj.: RAHITIČNE POSLEDICE U DECE ZA UPIS U ŠKOLU U OPŠTINI NEGOTIN POSLEDNJIH PET GODINA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 287-292
 71. Tomić Milan, Stevanović Borislavka, Narodović Anka, Omanović Omer, Petković Vladimir: LEČENJE BOLESNIKA U ASTMATIČKOM STATUSU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 159-169
 72. Tomić Milan, Stevanović Borislavka, Narodović Anka, Omanović Omer, Petković Vladimir: SAVREMENA KONCEPCIJA U LEČENJU BRONHIJALNE ASTME, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 189-198
 73. Trailović Nada, Ristić Ružica: TUBERKULOZA KOŽE NA NAŠEM MATERIJALU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 271-276
 74. Utović Mateja, Vržogić Milica, Đorđević Ljubinka: JEDINSTVENA DOKTRINA KOD SISTEMATSKIH PREGLEDA I SARADNJA NA RELACIJI OPŠTI STOMATOLOG-ORTODONT KAO JEDINI PUT RANOG OTKRIVANJA I LEČENJA ORTODONSKIH ANOMALIJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 87-88
 75. Vidojković Aleksandar, Dokmanović Bogdan, Šehmujović Radmila: PROFILAKSA I TERAPIJA STREPTOKOKNIH INFEKCIJA U AMBULANTNOM RADU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 183-188
 76. Vržogić Tomislav, Miković Miloš, Filipović Neven, Nešović Miljojko, Vidojković Aleksandar: URGENTNA TERAPIJA KOD TROVANJA INSEKTICIDIMA - ORGANOFOSFORNA JEDINJENJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 119-120
 77. Vržogić Tomislav, Milutinović Milan, Vidojković Aleksandar, Tairović Dušanka: ULOGA PATRONAŽNE SESTRE U TRETMANU CEREBROVASKULARNOG INSULTA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 269-270
 78. Vržogić Tomislav, Radulović Dafina, Pantelić Živka: HLORDIAZEPOXID U LEČENJU DELIRIUM TREMENSA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 125-126
 79. Živanović Nadežda, Živanović Vladimir: MARFANOV SINDROM-PRIKAZ BOLESNIKA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 331-334
 80. Živanović Nadežda, Živanović Vladimir: NAŠE ISKUSTVO U LEČENJU ARTROGRIPOZE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. X, br. 3-4, 1985; 327-330
 
                 
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: januar 2006.