Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2005     Volumen 30     Broj 4    YU ISSN 0350-2899 
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
 
 
 

BIBLIOGRAFIJA TMG 1976-2005.

Priredili:
Miljan Jović, Ljiljana Jović, Emil Vlajić
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR

<<<
>>>
 
 
 
  TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK: Vol. XXI, br. 1-4, 1996.
 
 
  Vol. XXI, br. 1-4, 1996.
 1. Cokić Bojana, Stefanović Dušica, Nikolić Jasmina: CISTIČNA FIBROZA: PRIKAZ PORODICA SA AUTOZOMNO RECESIVNIM NASLEĐIVANJEM, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XXI, br. 1-4, 1996; 41-43
 2. Cokić Miroslav, Cokić Ivan, Diković Jasmina, Žikić Radoš: PROSTATEKTOMIJA TRANSVEZIKALIS U SPINALNOJ ANESTEZIJI, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XXI, br. 1-4, 1996; 28-30
 3. Cvetanovski Slađana, Đorđević Desimir, Živković Dragan: ZBRINJAVANJE HITNIH STANJA NA TERENU U NAŠIM USLOVIMA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XXI, br. 1-4, 1996; 31-32
 4. Đorđević Miodrag: TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK - PRVIH 20 GODINA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XXI, br. 1-4, 1996; 1-2
 5. Đorđević Ž. Miodrag, Đorđević-Lalošević Vesna: 75 GODINA OD OTKRIĆA INSULINA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XXI, br. 1-4, 1996; 55-58
 6. Đorđević-Lalošević Vesna: ZASTUPLJENOST TEMA IZ OBLASTI ONKOLOGIJE U TIMOČKOM MEDICINSKOM GLASNIKU (PRVIH 20 GODINA) , Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XXI, br. 1-4, 1996; 3-7
 7. Jolić Mijodrag, Omanović Zorica, Cokić Bojana, Đoković Borinka, Jolić Gordana: MENETRIER-OVA BOLEST U DIFERENCIJALNOJ DIJAGNOZI KONGENITALNE HIPERTROFIČNE STENOZE PILORUSA -PRIKAZ SLUČAJA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XXI, br. 1-4, 1996; 50-52
 8. Jolić Mijodrag, Cokić Bojana, Đoković Borinka : FATALNA MENINGOKOKNA SEPSA 15 MESECI NAKON SPLENEKTOMIJE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XXI, br. 1-4, 1996; 53-54
 9. Jolić Mijodrag: PRIMARNI PERITONITIS U DEČIJEM UZRASTU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XXI, br. 1-4, 1996; 47-49
 10. Jovanović Svetlana, Zastranović Milorad, Roško Zoran: ARTERIJSKA HIPERTENZIJA KAO FAKTOR RIZIKA U NASTAJANJU CEREBROVASKULARNOG INZULTA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XXI, br. 1-4, 1996; 24-27
 11. Mikijeljević Milan, Janković Vojislav: POSTOPERATIVNE SPOLJNE FISTULE KOD OPERACIJA NA GASTROINTESTINALNOM TRAKTU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XXI, br. 1-4, 1996; 8-12
 12. Mikijeljević Milan, Janković Vojislav: IZBOR REKONSTRUKTIVNE METODE U ZBRINJAVANJU MALIGNIH OKLUZIJA KOLOREKTUMA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XXI, br. 1-4, 1996; 13-17
 13. Nikolić Srećko, Stojadinović Zorica, Paunković Bogdanka, Milenković Dragana: POREMEĆAJI FAKTORA KOAGULACIJE U AKUTNOM HEPATITISU, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XXI, br. 1-4, 1996; 18-20
 14. Novaković Budimka, Miroslavljev Marija, Jeftić-Aćimović Marija: EPIDEMIOLOŠKO-ETIOLOŠKA KRETANJA U DIABETOLOGIJI I SAVREMENI PRINCIPI DIABETOLOŠKE ZAŠTITE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XXI, br. 1-4, 1996; 33-36
 15. Paunković Nebojša, Paunković Džejn, Nikolić Kosta: OPTIMIZACIJA RADIORECEPTORSKOG TESTA ZA TSH RECEPTORSKA ANTITELA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XXI, br. 1-4, 1996; 21-23
 16. Paunović Željka, Paunković Džejn, Bastać Dušan, Paunković Nebojša: AMIODARONOM INDUKOVANI POREMEĆAJI FUNKCIJE ŠTITASTE ŽLEZDE - PRIKAZ SLUČAJEVA, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XXI, br. 1-4, 1996; 44-46
 17. Tešić Dragan: INFEKCIJA STOPALA U ŠEĆERNOJ BOLESTI: ISPITIVANJE I VOĐENJE, Timočki Medicinski Glasnik, Vol. XXI, br. 1-4, 1996; 37-40
 
                 
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: januar 2006.