Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2006     Volumen 31     Broj 4
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
UDK: 314:616.9(497.11)"2005"(083.41) ISSN 0350-2899 31 (2006) 4 p. 139-142
   
Originalni rad

Kretanje zaraznih i parazitarnih bolesti na Zvezdari za period januar-jun 2005.

Bosiljka Ugrinić-Sklopić, Radmila Kandić, Mila Otašević, Marko Stojanović, Vesna Bogdanović
Dom zdravlja "Zvezdara", Beograd

 
 

 

 
  Sažetak:
Zbog svog položaja i socijalnih dešavanja, naša zemlja je takođe suočena sa problemom nastanka i razvoja zaraznih i parazitarnih bolesti. Rad na sprečavanju, suzbijanju i eliminaciji sprovodi kroz programe SZO i nacionalne programe prilagođene našim socio-ekonomskim i epidemiološkim uslovima. CILJ RADA: Prikazati kretanje zaraznih i parazitarnih bolesti na teritoriji Opštine Zvezdara za period januar-jun 2005. i komparacija sa istim periodom 2003. i 2004. za teritoriju opštine Zvezdara i sa periodom januar-jun od 2003-2005. za područje Beograda. METOD RADA: Analiza i obrada ukupnog broja prijavljenih pacijenata obolelih od zaraznih i parazitarnih bolesti HES DZ "Zvezdara". REZULTAT RADA: Prema podacima HES DZ "Zvezdara", u navedenom periodu prijavljeno je ukupno 746 zaraznih i parazitarnih oboljenja. Analizom podataka utvrđeno je da je sa 672 (90%) najzastupljenija grupa kapljičnih zaraznih bolesti. U toj grupi dominiraju Varicellae sa 592 (88,1%), Scarlatina sa 42 (8,3%) i streptokokna angina sa 50 (5,2%) Drugo mesto zauzimaju crevne zarazne bolesti sa 52 (6,9%) i to Enterocolitis acuta sa 32 (61,5%) i Salmonellosis sa 9 (17,3%). "Ostalih" zaraznih bolesti je evidentirano 18 (2,41%) i to: 14 (1,87%) Herpes zoostera, 2 (0,27%) Erysipelas i 2 (0,27%) Hepatitis virosa B. U analiziranom periodu evidentirane su 4 (0,54%) parazitarne bolesti. ZAKLJUČAK: Evidencija i prijava obolelih od zaraznih i parazitarnih bolesti zakonska je obaveza svakog lekara. Za smanjenje broja obolelih od zaraznih i parazitarnih bolesti uz nacionalne programe i preventivni rad neophodna je veća finansijska pomoć društva i države kroz socijalne programe, a u cilju podizanja životnog standarda stanovništva.
Ključne reči: zarazne i parazitarne bolesti, nacionalni program, standard.

Napomena
: sažetak na engleskom jeziku
Note: summary in English
 
     
 

UVOD

Zarazne bolesti su oduvek bile veliki izazov za medicinsku nauku, koja je pokušavala, i pokušava, da otkrije njihovu genezu i spektar faktora koji utiču na nastanak i širenje bolesti.
Cilj svake države su racionalne i efikasne mere za sprečavanje, suzbijanje i konačno otklanjanje zaraznih bolesti. Aktivnosti na tom planu se sprovode ili u okviru programa SZO ili nacionalnih programa u kojima je precizno definisana problematika, ciljevi, sadržaj rada, izvršioci, metodologija i materijalna sredstva koja se primenjuju u tom cilju.
Program sačinjavaju ekspertske grupe, a definisan je zakonskim aktom i obavezan za izvršavanje. Program se dopunjuje ili menja prema epidemiološkoj situaciji na terenu. Njime su obuhvaćene opšte i specifične higijenske, zdravstveno-vaspitne i epidemiološke mere i jasno su definisani opšti i specifični ciljevi.
Zbog ekoloških, demografskih i drugih faktora naša zemlja pogoduje pojavi i širenju zaraznih i parazitarnih bolesti, te su nacionalni plan i program za sprečavanje, suzbijanje i konačno otklanjanje zaraznih bolesti od izuzetnog značaja. Programski rad je već dao dobre rezultate u smislu eliminacije nekih bolesti sa našeg područja (dečje paralize, tetanusa novorođenčadi) i smanjio morbiditet kod svih koje su predviđene planom.
Zarazne i parazirarne bolesti podležu obaveznoj zakonskoj prijavi lekara i evidentiraju se u knjigu zaraznih bolesti koja je sastavni deo medicinske dokumentacije.

 
     
 

CILJ

Prikazati kretanje zaraznih i parazitarnih bolesti na teritoriji opštine Zvezdara (Beograd) za period januar – juni 2005. god., komparacija sa istim periodom 2003. i 2004. god. za teritoriju opštine Zvezdara i sa periodom januar-juni od 2003-2005. god. za područje Beograda, kao i preduzimanje dodatnih mera za smanjenje broja obolelih od navedenih bolesti.

 
     
 

METOD RADA

Analiza i obrada ukupnog broja prijavljenih pacijenata obolelih od zaraznih i parazitarnih bolesti Higijensko-epidemiološke službe DZ "Zvezdara" u periodu od 1. 01. 2005. – 30. 06. 2005.god.

 
     
 

REZULTATI RADA

Prema podacima Higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja "Zvezdara", u periodu 01. 01. - 30. 06. 2005. godine prijavljeno je ukupno 746 slučajeva zaraznih i parazitarnih oboljenja.
Analizom zaraznih oboljenja koja podležu obaveznoj zakonskoj prijavi utvrđeno je da sa 672 (90,%) najzastupljenija grupa kapljičnih zaraznih bolesti (TBC activa, Morbilli, Pertusis, Varicella, Rubella, Parotitis epidemica, Scarlatina, Meningitis epidemica, Meningitis purulenta, Encephalitis, Mononucleosis i Angina streptococcia). U ovoj grupi zaraznih oboljenja dominiraju Varicelle sa 592 (88,1%) i Scarlatina sa 42 (8,3%). Posmatrano prema starosnim kategorijama najveći broj kapljičnih infekcija evidentiran je u najmlađem uzrastu kod odojčadi i male dece od 0-4 godine, ukupno 280, kod male dece i dece predškolskog uzrasta od 5-6 godina 160, dece školskog uzrasta od 7-9 godina 86 i u grupi od 10-14 godina 77, a kod svih ostalih ukupno 69.
Na drugom mestu po učestalosti nalaze se crevne zarazne bolesti sa ukupnim učešćem od 52 (6,9%). Među njima najučestalije su Enterocolitis acuta sa 32 (61,5%) i Salmonellosis sa 9 (17,3%).
Ostale zarazne bolesti (Erysipel, Herpes zoster, Hepatitis virosa B, HBS-nosilac, SIDA-bolest) zastupljene su sa 18, pri čemu:14 Herpes zooster, 2 Erysipel i 2 Hepatitis virosa B.
U analiziranom periodu evidentirane su ukupno 4 parazitarne, nijedna zoonoza, niti venerična bolest.
Posmatrano prema starosnim kategorijama najviše zaraznih bolesti je registrovano kod odojčadi i male dece (281), zatim u predškolskom uzrastu (161) i u osnovnoškolskom (165).
Podaci za period januar-jun 2003. godine na teritoriji opštine Zvezdara su sledeći: ukupno je registrovano 1021 obolelih od zaraznih i parazitarnih bolesti, od toga je 883 (86,6%) kapljičnih zaraznih bolesti, 102 (10%) crevnih zaraznih bolesti, a 7 (0,69%) parazitarnih bolesti. Podaci za period januar-jun 2004. godine na istoj teritoriji su: ukupno je registrovano 650 obolelih, od toga je 546 (84%) kapljičnih zaraznih bolesti, 66 (10,2%) crevnih zaraznih bolesti, a 3 (0,46%) parazitarnih bolesti. Posmatrano prema starosnim kategorijama, najviše zaraznih bolesti je registrovano u uzrastu kod odojčadi, male dece i dece predškolskog uzrasta 578, dece školskog uzrasta 131, za 2003. godinu. Za 2004. god. najveći broj zaraznih bolesti registrovan je u uzrastu kod odojčadi, male dece i predškolske dece 374 i kod dece školskog uzrasta 162 oboljenja.

Tabela 1. Broj prijavljenih zaraznih i parazitarnih bolesti na području opštine Zvezdara u periodu I-VI 2005.

BOLESTI STAROSNE KATEGORIJE
0-4 5-6 7-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 i više Ukupno
Dysentaria bacilaris                       0
Enterocolitis acuta 3         6 6 8 7 1 1 32
Hepatitis virosa         1   2       1 4
Hepatitis virosa A         1   3   1     5
Intoxicatio alimentaris             1   1     2
Toxiinfectio alimentaris                       0
Meningitis virosa                       0
Salmonellosis 3 1     3 1     1     9
CREVNE 6 1     5 7 12 8 10 1 2 52
Tuberculosis activa                       0
Morbilli                       0
Pertusis                       0
Varicella 259 142 69 68 38 4 9 2 1     592
Rubella                       0
Parotitis epidemica                       0
Scarlatina 14 14 12 2               42
Meningitis epidemica 1                     1
Meningitis purulenta                       0
Encephalitis                       0
Mononucleosis     2 3 4             9
Angina streptococcica 6 4 3 4   1 4 1   1   24
KAPLJIČNE 280 160 86 77 42 5 13 3 1 1   668
Malaria                       0
Mb. Lyme                       0
TRANSMISIVNE                       0
Tetanus                       0
Ujed životinje                       0
ZOONOZE                       0
Scabies     2     2           4
Mycosis                       0
Pediculosis                       0
PARAZITARNE     2     2           4
Erisipel                 1   1 2
Herpes zoster           1 1 3 2 4 3 14
Hepatitis virosa B             1       1 2
HBS-nosilac                       0
SIDA-bolest                       0
OSTALE ZARAZNE BOLESTI           1 2 3 3 4 5 18
Siphilis                       0
Gonorea                       0
Herpes genitalis                       0
VENERIČNE                       0
UKUPNO                       0
 
Posmatranjem istog perioda januar-jun na području Beograda izdvojeni su sledeći podaci. U 2003. godini ukupno je prijavljeno 12250 obolelih sa učešćem respiratornih zaraznih bolesti od 62,2% (7619), crevnih 23,3% (2854) i parazitarnih 3,69%(452). U 2004. godini prijavljeno je ukupno 11550 obolelih: respiratornih zaraznih bolesti 74.5% (8604), crevnih 18,5% (2136), a parazitarnih 2,77% (320). Za 2005. godinu ukupno je prijavljeno 10542 obolela od zaraznih i parazitarnih bolesti: respiratornih 76,3% (8043), crevnih 17,3% (1823) i parazitarnih 2,54% (268).
 
     
 

DISKUSIJA

Na osnovu dobijenih rezultata evidentirano je da od zaraznih bolesti dominiraju kapljične zarazne bolesti, od kojih su bakterijske u značajno manjem broju od virusnih. Razlog tome je sigurno primena antibiotika u lečenju bakterijskih oboljenja tj. kauzalna terapija. Virusne infekcije su prisutne u toku cele godine, a javljaju se u vidu manjih epidemija naročito Varicellae u kolektivnim uslovima, prvenstveno zbog visoke kontagioznosti i velike ekspozicije. Orofekalne infekcije ili 4F infekcije (feces, food, flies, fingers) i dalje zauzimaju znatno mesto naročito u letnjim mesecima zbog neispravnosti ili neadekvatne obrade namirnica pre pripremanja zbog zagađenja vode, prisustva insekata ili loših higijenskih navika.
Ostale zarazne i parazitarne bolesti su bile uobičajeno prisutne (vidi tabelu).
Zoonoze i venerične bolesti nisu registrovane verovatno zbog pojačanog zdravstveno-vaspitnog rada na tom polju u smislu transmisivnih bolesti , te polno prenosivih bolesti (kroz prevenciju rizičnog ponašanja).
Ako posmatramo period januar-jun u tri uzastopne godine od 2003-2005. god, za teritoriju opštine Zvezdara zapaža se manji broj prijavljenih u 2005. (746) od 2003. godine (1021), a veći broj u 2005. (746) u odnosu na 2004. godinu (650). U sve tri godine dominiraju respiratorne zarazne bolesti sa sličnim učešćem od 84-90%, na drugom mestu su crevne zarazne bolesti sa učešćem od 10% za 2003. i 2004. godinu i sa padom u 2005. godini (6,9%). Parazitarne bolesti imaju slično učešće za sve tri godine (0.46-0.69%).
Poređenjem podataka za isti period januar- jun od 2003-2005. godine između opštine Zvezdara i područja Beograda, primećuje se da broj prijavljenih na teritoriji opštine u odnosu na područje grada iznosi za 2003. god. 8,33%, za 2004. god. 5,63%, a za 2005. god. 7,08%. Ako uporedimo učešće najzastupljenijih zaraznih bolesti u odnosu na ukupan broj, primećuje se da je na teritoriji opštine veće učešće respiratornih zaraznih bolesti nego na području grada, a manje učešće crevnih zaraznih bolesti i parazitarnih bolesti u odnosu na područje grada.

 
     
 

ZAKLJUČAK

Evidencija i prijava zaraznih i parazitarnih bolesti je zakonska obaveza svakog lekara.
Za smanjenje broja obolelih od zaraznih i parazitarnih bolesti uz nacionalne programe za sprečavanje, suzbijanje i konačno otklanjanje zaraznih i parazitarnih bolesti, uz zdravstveno-vaspitni rad lekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, neophodna je veća finansijska pomoć društva i države u vidu raznih socijalnih programa, a sve u cilju poboljšanja životnog standarda stanovništva.

 
     
 

LITERATURA

  1. Kosanović-Ćetković D. Akutne infektivne bolesti . Beograd: IŠRO”Privredno finansijski vodič, 1981.
  2. Zergollern Lj. Pedijatrija 1. Zagreb: Naprijed, 1994.
  3. Zergollern Lj. Pedijatrija 2. Zagreb: Naprijed, 1994.
  4. Uredba o zdravstvenoj zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Službeni glasnik RS 5/94.
  5. Program zdravstvene zaštite stanovništva od zaraznih bolesti. Službeni glasnik RS 5/94.
  6. Global Strategy for Health for All by the Year 2000.Health for Series No3 WHO 1981.
 
  Adresa autora:
Bosiljka Ugrinić-Sklopić
Vojvode Bogdana 21, 11050 Beograd
Tel. (011)407-571, Mob. 063 307-701
e-mail: psklopic@sbb.co.yu

Rad predat: 07.08.2006.
Rad prihvaćen: 16.09.2006.
Elektronska verzija objavljena: 31.01.2007.
 
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design