Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2006     Volumen 31     Broj 1-2
Home ] Gore/Up ]>>> ]
UDK 618.146-006.6-089 ISBN 0350-2899, 31(2006) 1-2 p. 5-7
   
Originalni rad

Konizacija - metoda definitivnog lečenja malignih lezija u ranom stadijumu

Dragoslav Kalinović, Ljubica Milošević, Vera Najdanović-Mandić
Zdravstveni centar Zaječar, Služba za transfuziju krvi

 
 

 

 
  Sažetak:
Rak grlića materice je drugi po učestalosti karcinom kod žena. Razvija se polako i obično mu prethode prekancerozna stanja koja se mogu izlečiti u 100% slučajeva. Na našem odeljenju retrospektivno su korišćeni podaci za petogodišnji period (1998-2002) i praćen je broj urađenih konizacija nožem, histopatološka verifikacija nakon urađene konizacije, kao i odnos benignih, displastičnih promena i karcinoma u nultom stadijumu. Urađeno je svega 79 konizacija nožem i naknadnom histopatološkom obradom otkriveno 17 benignih, 51 displastična promena i 11 karcinoma in situ. Mikroinvazivni karcinom cerviksa je mikroskopska, najčešće asimptomatska lezija cervikalnog epitela, čija se dijagnoza postavlja pri rutinskom citološkom pregledu cervikalnog brisa i kolposkopijom, a potvrđuje ciljanom biopsijom. Ako pri biopsiji postoji sumnja na mikroinvaziju ili postoje znaci invazije, mora se uraditi konizacija, da bi se došlo do definitivne patohistološke dijagnoze. U lečenju ovih pacijentkinja bitno je identifikovati tumor koji ima male ili nema nikakve šanse da metastazira. Konizacija nožem je klasična eksciziona tehnika lečenja patoloških lezija cerviksa visokog histološkog gradusa (H SIL). Kod nas se kao i u svetu povećava broj konizacija (kako klasičnih tako i drugih tehnika), što ukazuje na sve bolju preventivnu dijagnostiku.
Ključne reči: konizacija, maligne lezije, grlić materice

Napomena
: sažetak na engleskom jeziku
Note: summary in English
 
     
 

UVOD

Rak grlića materice je drugi po učestalosti karcinom kod žena kako kod nas tako i u razvijenim zemljama Zapada [1]. Učestalost invazivnog raka grlića materice se smanjuje, a karcinom in situ se povećava za 2% godišnje [2] u razvijenim zemljama. Rak grlića materice se razvija polako. Obično mu prethode prekancerozna stanja koja se mogu izlečiti u 100% slučajeva. Kod kasnijih stadijuma izlečenje se može očekivati samo kod 30% bolesnica [3].
Savremena shvatanja o etiologiji i patogenezi cervikalnih intraepitelnih neoplazija (CIN), kao i relativno dug period njihove evolucije, pružaju dobre mogućnosti za rano otkrivanje i efikasno lečenje. Sa terapijskog aspekta gledanja na borbu protiv cervikalnog karcinoma, značajno je istaći da proces njegovog nastanka iz CIN traje između 5 i 15 godina i da je to period uspešnog lečenja njegovih predstadijuma [1].

 
     
 

MATERIJAL I METODE

Na Ginekološko-akušerskom odeljenju Zdravstvenog centra u Zaječaru retrospektivno su korišćeni podaci za petogodišnji period (1998-2002) i praćen je broj urađenih konizacija nožem, histopatološka verifikacija nakon urađene konizacije, kao i odnos benignih i displastičnih promena i karcinoma u nultom stadijumu.

 
     
 

DISKUSIJA

Cervikalna intraepitelna neoplazija (CIN) je termin koji je u prednosti nad prethodno korišćenim terminima: displazija i karcinom in situ, jer objedinjuje kontinuitet procesa koji se odvija u epitelu od najblažeg do najtežeg stepena (CIN I, II, III) [1]. Terapijski pristup ovim promenama je u praksi opravdao potrebu dvostepenog gradiranja, iz čega je proizašao termin skvamozna intraepitelna lezija (SIL) niskog (low) i visokog (high) gradusa LSIL i HSIL [5].
Mikroinvazivni karcinom cerviksa (MIC) ili CaIA je mikroskopska, najčešće asimptomatska lezija cervikalnog epitela čija se dijagnoza postavlja pri rutinskom citološkom pregledu cervikalnog brisa i kolposkopijom, a potvrđuje ciljanom biopsijom. Ako pri biopsiji postoji sumnja na mikroinvaziju ili postoje znaci invazije, mora se uraditi dijagnostička konizacija da bi se došlo do definitivne patohistološke dijagnoze [1]. U lečenju ovih pacijentkinja bitno je identifikovati tumor koji ima male ili nema nikakve šanse da metastazira [4]. Na taj način se smanjuje radikalnost terapijskog pristupa, kao i morbiditet, dok fertilitet kod mlađih žena ostaje u znatnoj meri očuvan. Superficijalne skvamozne lezije do 3 mm dubine i manje, koje nemaju limfovaskularne invazije, mogu se uspešno lečiti konizacijom [1].
Na tabeli 1 možemo da vidimo broj konizacija nožem za poslednjih pet godina na Ginekološko-akušerskom odeljenju u Zaječaru po godinama i ukupno, kao i procenat ovih operacija u odnosu na broj vaginalnih kao i svih ginekoloških operacija.

 
     
  Tabela 1. Broj konizacija nožem rađenih u periodu 1998-2002. godine
 
Godina 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. SVEGA
Ukupno ginekoloških operacija 242 191 240 264 244 1181
Vaginalnih operacija 55 41 67 75 71 309
Konizacija nožem 20 11 6 22 20  79
% konizacija nožem u odnosu na sve vaginalne operacije 36,36 27 9 30 28,16    25,56
% konizacija nožem u odnosu na sve ginekološke operacije 8,26 5,76 2,5 8,33 8,2   6,68
 
 
S obzirom na to da ovakav terapijski pristup preventivno deluje na opšti morbiditet populacije, pre svega mladih žena, smatramo za pozitivan znak svako povećanje procenta ovih operacija, jer one indirektno utiču na smanjenje procenta kasnijih radikalnih zahvata. Samom ranom dijagnozom i blagovremenim pristupanjem ovom operativnom zahvatu utičemo na očuvanje opšteg zdravlja pre svega fertilne populacije. Iz našeg petogodišnjeg perioda vidimo da je procenat konizacija nožem u odnosu na vaginalne operacije oko 26%, dok je procenat ove metode u odnosu na sve ginekološke operacije oko 7%. Ti procenti imaju tendenciju povećanja, što nam govori o sve boljoj prevenciji i primeni savremenih metoda u otkrivanju malignih procesa ili sumnje na njih u preinvazivnom stadijumu, kao i o adekvatnoj edukaciji medicinskog osoblja koje se bavi ovom patologijom.
Iz tabele 2 možemo da vidimo broj benignih i displastičnih promena, kao i karcinoma in situ koji su dobijeni histopatološkom obradom materijala uzetih ovom vrstom operacije.
Dakle, najveći je procenat displastičnih promena (64,55%), što smo i očekivali, jer su to promene koje se ovom metodom definitivno zbrinjavaju. Slede benigne promene sa 21,52%, i karcinomi in situ sa 14%. Kod ovih poslednjih konizacija predstavlja ne samo metodu potpunog izlečenja već i mogućnost, ako se radi o mlađoj osobi, očuvanja fertiliteta, što je u današnjim uslovima, kada natalitet pada a žene se sve kasnije odlučuju za rađanje prvog deteta, izuzetno bitno.
 
     
  Tabela 2. Broj otkrivenih benignih i displastičnih promena, kao i karcinoma in situ po godinama  
 
Godine 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. SVEGA %
Benigne promene 6 1 1 5 4 17 21.52
Displastične promene 11 9 5 14 12 51 64.55
Karcinom in situ 3 1 - 3 4 11 14
 
     
     
     
 

ZAKLJUČAK

Konizacija nožem je klasična eksciziona tehnika lečenja patoloških lezija cerviksa visokog histološkog gradusa (H SIL). Radi se u hospitalnim uslovima, u opštoj anesteziji i postoji više modifikacija ove tehnike, a najčešće se izvodi po Sturmdorfu. Kod nas se kao i u svetu povećava broj konizacija (kako klasičnih tako i drugih tehnika), što ukazuje na sve bolju preventivnu dijagnostiku, pre svega citološku i kolposkopsku u otkrivanju prekanceroznuh stanja i njihovom blagovremenom terapijskom tretmanu.

 
     
 

LITERATURA

  1. Branko Stanimirović i saradnici, Patologija cerviksa vagine i vulve, Elit-Medica, Beograd, 1999., str. 3, 23, 55, 67.
  2. Đorđević M., Mitrović N.: Maligna oboljenja u Srbiji krajem XX veka (istine i zablude), Beograd, 1995.
  3. Clarke, E.A., Anderson T.W.:Does screening by Pap(smears help prevent cervical cancer), Lancet, II, 1-4, 1979.
  4. Burghardt E, Mikroinvazivni karcinom u ginekologiji. In: Drača P, i sar. Klinička ginekološka onkologija Novi Sad: Matica Srpska, 1988:258-71.
  5. Solomon, D.: The Bethesda system for reporting cervical vaginal cytological diagnoses. Acta cytologica,33, 567-574 (1989).
 
     
  Adresa autora:
Dragoslav Kalinović
Dunavska 3, 19000 Zaječar
e-mail: kalinovic@ptt.yu
 
     
  Rad predat: 19.11.2005.
Rad prihvaćen: 16.12.2005.
Elektronska verzija objavljena: 22.09.2006.
 
Home ] Gore/Up ]>>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design