Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2007     Volumen 32     Broj 4
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
UDK 616.927-036.22(497.11)"1914/1915" ISSN 0350-2899, 32(2007) br.4 p.194-204
   
Istorija medicine i zdravstvene kulture

Golgota i medicinska epopeja 1914/1915. godine - ("Specijalna epidemiologija pegavca" između 1909. i 1919. godine)

Goran Čukić
DOM ZDRAVLJA BERANE

 
  “Srbija, zemlja smrti”, ”Srbija, zemlja tifusa –
.... tajanstvenog i žestokog pegavog tifusa.» [1]
 
 

 

 
  Sažetak:
Obolevanje od zaraznih bolesti i umiranje od njih u Krimskom ratu je izazivalo da se upotrebe protiv više bolesti, među kojima je bio i pegavac – "higijenske, opšte mere". Pogubni ishod od 500.000 obolelih i 150.000 umrlih od pegavca u Srbiji 1914/15. g., "zemlji smrti" - "zemlji tifusa", bio je povod pojave novog kvaliteta uvođenja – depedikulacije, "specijalne mere protiv pegavca". Među onima koji su "bili uverenja da vaške prenose pegavac" – slavu uspešnog je poneo tvorac "srpskog dezinfekcionog bureta" Stamrz. Golgota nastala do tada pogubnim posledicama pegavca u Srbiji zamenjena je još jednim – eposom. To je bio prvi ozbiljan udarac pegavcu, kojim se ovaj "neprirodno prekida"; početak terminalne epizode obračuna sa njim. Nemoć medicine oslobađao je lekare odgovornosti. Od 1919. g., objavljivanjem rada kojim je posvedočen uspeh depedikulacije, nameće se lekarima obaveza primene ove mere. Dodeljena je Nikolu Nobelova nagrada 1928. g. Za postojanu strategiju su tražena nadalje nova bolja taktička sredstva.
Ključne reči: pegavi tifus 1914/15. g., Nikol, Stamrz, Hanter, Strong, Rid, Kujačić, Antić, Subotić, Hiršfeld, specijalna mera, srpsko dezinfekciono bure, depedikulacija, projektovanje organizacije

Napomena
: sažetak na engleskom jeziku
Note: summary in English
 
     
 

UVOD

Dva dobro znana događanja prate Srbiju u Prvom svetskom ratu.
1) Vojnički epos [2], uvažen izučavanjem na vojnim akademijama;
2) Mesto, ovog drugog, ovde nama bitnog medicinskog poprišta, opet je "Srbija – zemlja smrti" – "Srbija – zemlja tifusa" [1]: trbušnog, povratnog i naročito pegavog.
U ime toga, postavili bismo danas, devet decenija nakon ondašnjih tragičnih zbivanja, isti «set pitanja» bitan za epidemiju pegavca 1914/15. g., kao nekada što se to uradilo, npr. 1921, tj. u reprintu 1925. g. – Šta je "...uzrok pomoru od pegavog tifusa. Zašto je kod nas izbio pegavi tifus? Zašto se on, posle, onoliko raširio? Zašto je postradao onoliki svet? Ko je kriv"? [3 strana (s.) s. 409-13] Ne smatramo ni mi da su do sada dati potpuni odgovori na ova pitanja, te ima mesta i danas analizi ovog simultanog odvijanja rekurensa i pegavca [4 s. 77; 5]. Međutim, sistematskim pristupom dat podroban odgovor na svako pitanje zahtevao bi ne samo ovde ustupljene stranice teksta već prostor monografije, pa ćemo zato da razmotrimo samo poneki segment, među nabrojanim pitanjima.
Prati već devet decenija lekare učesnike rata, njihove rukovodioce, ukupno, inače, časne patriote i pobedioce, samoocena: "Nismo znali tada pouzdano da pegavac prenose vaške sa zaraženog na nezaraženog, te je narod platio u 1914. i 1915. god. sa nekoliko stotina hiljada glava"; ili bilo je prisutno "nepoznavanje teorije i prakse epidemiologije pegavca"... – deluje ukupno: samooptužujuće i vrlo dramatično!
Znači, ako nisu u pravu – treba da brane "sebe od sebe" (što je moguće tek autoinspekcijom, promenama... ličnim, ili unutar struke); koliko je zasnovana na nauci, a koliko proizvod emocija. Da li je ocena svog udela ovakvim pristupom pristrasna, dok kao samooptužujuća nije dovođena u pitanje – jer to nije imao ko da uradi za njih, do oni sami. Ti lekari su uvek bili daleko od lakonskog, upravo – preživljavajući stvarnost duboko emotivno, potom analizirajući svoje obimno, surovo bolno iskustvo ...
Naporom kosmopolitske zajednice, a povodom žrtava opake morije koju je podneo srpski narod, pa i njegovi lekari i njihovi saradnici i drugi neprijatelj Srbije: pegavac – je pobeđen!
Za ovu priliku eksplicitno pitamo: da li su lekari Srbije, jer sebe smatraju krivim, stvarni krivci za pogubne razmere morije pegavcem 1914/15. g.

METOD I MATERIJAL

Deskriptivni metod [6]. Procena logičke istinitosti suda lociranog u vremenu, posmatramo nekadašnji ekvilibrijum, bitan 1914/15. g. za Srbiju: a) masovno postojanje bolesti, i b) tadašnji otpor [7 s. 28; 6].
Uvid u: arhivska dokumenta [8]; i već objavljenu građu o pegavcu u Prvom svetskom ratu: stručnu, istorijsku, beletrističku, putopisnu.

REZULTATI I DISKUSIJA

3.1. PREVENCIJA PEGAVCA
Preventivu čine: 1) "patologija" ("nauka o bolestima... koja je deo biologije, nauke o životu" [9]), kojom upoznajemo dijalektiku prirodnog događanja masovnog obolevanja; ili/i 2) "medicina" ("svesna borba protiv bolesti" [9]) kojom se zaustavlja dalje obolevanje, epidemija. [10]
U preventivnom delovanju treba razvrstati kome pripada predmetno izučavanje konkretne pojave pegavca (tokom "životnog ciklusa pegavca" [6]), patologiji ili medicini, jer to ipak predstavlja različito angažovanje. Prvoj pripada konstatacija: "Čovek pruža stanište vaški na svom telu". [11] Medicini: da plan rada protiv bolesti mora da ima svoje strategije i svoje taktike, faze "postupka projektovanja organizacije", strukturu, postupak, sredstava. [12, 10].

3.2. ISTORIČNOST PRISTUPA PROBLEMU "MASOVNOG OBOLEVANJA"

1. Stanje koje je prethodilo epidemiji pegavca 1914/15. g.
1.1. Što se tiče upravljača u Srbiji, lekari nisu sputavani predubeđenjima. Stvar je medicinskih škola šta su im one nametale. Već je isticano da su: "...Najveći medicinski autoriteti toga doba (1851. g, GČ) smatratli teoriju o contagium animatum kao najslabije fundiranu od svih teorija, kao ostatak nekadašnjih ”detinjih ideja” ". [14 s. 56; 15] "Upravljač", tada devetnaestogodišnji knjaz Srbije Mihailo Obrenović, potpisao je dokument 1842. g. (Mihailo Obrenović, kada je prvi put vladao, bio je maloletan i morao da ima 'staratelje'. Najverovatnije da mu su mu oni pripremili dokument koji je potpisao) koji bi bio i danas savremen; kada traži "najmerodavnijima", Popečiteljstvu vnutreni dela da preko svojih doktora "...izvide kojim uzrokom biva veliko razboljevanje i umiranje, odnosno da se postara iznaći, kojim bi se načinom i sredstvima ta velika umrlost vojnika preduprediti mogla." [16, 6]. Pre Pastera nije ni moglo da se traži doktorima da pronađu uzročnike "ovih" bolesti, nego – "uzroke" (tj. razloge, G.Č.) masovnog obolevanja i umiranja [17, 9]. Autoriteti su bili pristalice teorije spontanog stvaranja i mijazmatične teorije. Da li je time što smo vođeni kao "ratnički narod" [18 s. 41] od upravljača viđena zdravim razumom bliža njihovom iskustvu primena vojne struke (organizacije, postavke) u rešavanju svakog pa i medicinskog problema putem – strategije i taktike; u oblasti gde je takođe valjalo ratovati "sa tada imaginarnim neprijateljem" koji nije štedeo nanoseći gubitke? Išlo se u boj "s Božjom pomoći, ali i sa uverenjem da ishod zavisi od samih ratnika". Primer vladike Dučića beleži Rid o pomoći Svemoćnom kod osobođenja od Turaka. [1 s. 38].
Lekari praktičari su to rešavali na svoj način. "Rezonman" je koliko bio poželjan, "kao trezven" – bar toliko i nepoželjan, kada bi bio puko "namišljanje" [16, 6]. Zapravo, ranije se, do 1909. g., ništa bitno nije znalo o pegavcu, pa je posle primenjenih "nekih" higijenskih mera, podizanja standarda itd. [6, 16] lakše bilo presuditi kako među lekarima nema krivaca za pojavu i umiranje od pegavog tifusa.
1.2. Pored datog stanja u metodološkom pristupu, bitno je šta se događalo sa pegavcem na ovom specijalnom području. Kuželj je 1903. g. naslutio za pegavac da "ne treba zatvarati oči pred jednim neprijateljem našeg naroda i ne raditi ništa za poznavanje i suzbijanje istog..." (Ispravno je stavljeno 'ne raditi', jer je Kuželj prekorio da se njemu ne dozvoljava da napiše rad o pegavcu, da se ništa nije radilo na upoznavanju ove bolesti; predvideo je mogućnost njegove pojave u ispoljavanju opake prirode)[19, 20]. Da je napravio celokupan rad – moguće da bi primerima koji su se dogodili do tada ukazao na katastrofalne razmere pegavca kao ratne zaraze. Ali kako su takvi podaci bili već prezentovani, onda bi on, verovatno, samo ponovio: stradanje Napoleonove vojske...; ukazao, na prekretnicu ("međaš"), iskustvo stečeno u Krimskom ratu [21] itd. U ovom ratu "...bolovalo je od peg-avca 800.000 Rusa, Francuza i Turaka, dok Englezi imađahu najmanje žrtava" [22 s. 327]. Oprobane su "rigorozno primenjene opšte higijenske mere" koje su dale pozitivne efekte. I "Inglezi ubiše zlo odmah u glavu radikalnom reformom vojnog saniteta" [21 s. 112; 6]. Francuski poslanik zadužen za vojničko zdravlje je "...u toku celog rata radio odlučno da je zdravlje Francuske vojske za vreme rata na frontu bilo bolje, no u kasarnama za vreme mira. " [23 s. 777, 785].
Sa pozicija 1914/15. g. pegavac je entitet koji je imala Srbija, po njenim lekarima tek 12 godina, od kako ga je Kuželj prvi put sigurno ustanovio [20]. Najavio se pegavac ratne 1913. g. Lečen je, umrli su pokopani... statistički "svedeni bilansi" [24]. Ako u ekvilibrijumu zdravlja i bolesti to nije bilo od značaja za stranu gde je zdravlje, ono jeste za epidemijsku pojavu pegavca, kao njegov negentropan faktor. Manifestvovala se prirodnost, njegova epidemijska pojava, kojom "bolest kažnjava – ona ne miluje". Pojava pegavca 1913. g. [24, 25] je navela Kujačića da napiše priloge o pegavcu. Pozvao se na Kuželja, Kujundžića itd. [26].
Svakako, ono što su doznali Kuželj, Kujundžić ili Kujačić, bilo kao svoje lično iskustvo ili preneto tuđe, pred epidemiju je moglo da bude podsticajno, ali ni u centrima gde se pegavac intenzivnije proučavao nije se sve potrebno znalo.
Vaške ("živi gad") su tamanjene kao molestanti: načinima kojima je pribegavao narod [27, 22] itd.
2. Faze bitne po neku bolest.
2.1. "Razvašljivanje" je bila od Krimskog rata 1853-6. do 1914/15. g. posledica "opštih mera, higijenizacije", preporučive kod "svih bolesti"; bitne po očuvanje zdravlja [6]. Potom, od nekog vremena, prerasta sada već ne slučajno primenjena depedikulacija u najvažniju: "specijalnu protivepidemijsku meru" protiv samog pegavog tifusa. Tom trenu ćemo pridati značaj: od kada je za pegavac obavezna depedikulacija, njegova "specijalna pre-ventivna medicinska mera".
Do događanja 1914/1915. g. već je "nešto (bitno) bilo urađeno", pa je za toliko sve različito u odnosu na prethodno razdoblje – aktueleni su ogledi Nikola [28, 26].
Razlikujemo dva "ulazna poremećaja" (UP) kojima – ne nastaje bolest! UP su posledica dva različita rada: "prirodnog"; i "proizvodnog", svrsishodnog [10, 29].
a) Prvi UP pripada "prirodnom sistemu bolesti" (PSB) [29] i predmet je patologije kao biološke discipline. Entropni je faktor po masovno ispoljavanje PSB. "Prirodni rad" treba da upozna epidemiolog, pa je time za toliko natprirodan, veštački, proizvod misaonog rada. Ovim UP nastaju u PSB drugi izlazi: nebolesni, izloženi kontagiumu koji nisu oboleli! [29, 10] Znači, nisu ovi nastali namerom, već spletom okolnosti, svrsishodnim radom po drugom osnovu (npr. "rigoroznim merama higijene su uništavane i vaške" – a da se nije znao tada njihov epidemiološki značaj).
b) Drugi UP je predmet medicine ("svesne borbe protiv bolesti"), kao dela matične organizacije rada. Izlaz "tehnološkog sistema" (rada) je svrsishodnost: mera protiv bolesti. Eventualna palijativnost bi tražila promenu mere sa ciljem veće uspešnosti [29, 10].
2.2. Neke hipoteze su postojale pre vrednog otkrića, na čiji nastanak nisu uticale, jer su tuđe iskustvo, pa im se tek naknadno video pravi potencijal. Nikol je potvrdio da značajna otkrića nagoveštavaju naoko sitnice, inicijalno zapažanje je da: oboleli od pegavca "...inficiraju druge pre nego što uđu u bolnicu, ali ih ne inficiraju kada su u bolnici". Posumnjao je na telesnu vaš [30 s. 391]. Nikolova naučna visprenost, sposobnost da smisli valjan ogled, dovela ga je do toga da značaj vašljivosti tela proveri nizom suptilnih eksperimenata na majmunima [28]. Kod nas je ovaj značajni rad, ukupno sasvim solidno prezentovao Kujačić tekstovima štampanim 1913. g. i 1914. g. [26, 31]. Prvi lekari koji su ustanovili da vaši mogu preneti pegavac, bili su 1892-3. g. Netter i Thoinot [32 s. 38].
Ako ovde izneto uzmemo u obzir, onda zapažanje Nikola i ogledi koji su nastali na osnovu njega pripadaju samo – patologiji! Kako je patologija, koliko god bila samostalna, ipak grana medicine, to se u patologiji saznaje radi potreba – medicinskih. Gotovo se nametnula svojom "očiglednošću", ipak, hipoteza: kako će "epidemiju pegavca zaustaviti – razvašljivanje". Zainteresovanost za njenu tačnost (argumentovanost) nesporna je za onog ko se sprema da je koristi. Takvi dokazi nisu postojali u polazištu epidemije 1914/15. g.
Dokaze uspešnosti je tek trebalo pribaviti. Tada, marta 1915. g., ko god da je zagovarao razvašljivanje, mogla je da bude ideja jedino – "preventivno-medicinska hipoteza"! Ne zagovaramo time da učenje Nikola nije bitno, jer bismo ga onda omalovažili. Nepoznato je bilo koliko će medicinsko delovanje (u drugom segmentu preventive): uništavanje vašaka da bude uspešno u – zaustavljanju epidemije pegavca. Na manjoj grupi (uzorku) valjalo je proveriti generalnu strategiju. Strategiju je bilo nemoguće realizovati bez odgovarajućeg taktičkog sredstva!
3. Ocene predepidemijskog perioda. Zapadanje u greške omalovažavanja / precenjivanja Nikolovog učenja. Da li je učenje Nikola bilo poznato lekarima Srbije 1914/15. g.?
Tiču se 1914/15. g. ocene: "Saznanje o širenju pegavca vašima nije odmah prodrlo u Srbiju" [34]; te da su "prva saznanja o širenju pegavca vašima vezana za dolazak engleske vojne misije" [34; 11 s. 1]. Imaju svoje mesto u nauci jer su 1977. i 1987. g. iskazani u branjenim tezama, pa to dobija značaj prihvaćene istine.
Za svečanu priliku obeležavanja decenije Antić je spremio kasnije često navođen tekst. Uz evociranje uspomena govori i o etiologiji i epidemiologiji pegavca, kako u vreme rata tako i o odnosu prema bitnim saznanjima koja se bolesti tiču do objavljivanja svog članka [22 s. 318, 320]. Posle Kolubarske bitke "Kragujevac beše jedna tačka, u koju se slivaše najveći broj pegavaca... svakim danom pridolažahu transporti novih bolesnika" [22 s. 314-5]. Iznosi kako je u neuslovima 1915. g. prvo napravljeno u njegovoj bolnici improvizovano kupatilo. Po epidemiju pegavca postignut stepen razvašljivanja bio je celishodan (svrsishodno se želela higijenizacija), iako se nije primenila – svrsishodno depedikulacija. Antić nas upoznaje sa svojim proverama dotadašnjih načina uništavanja vašaka. Našu radoznalost pobuđuje – kada je to radio? Hiršfeld je primenio francusko i italijansko iskustvo sa sumporom [33 s. 36], što se pokazalo u ogledima Antića kao – neuspešno; dok je njegovo iskustvo bilo povoljno: 'smatrali su me pobedničkim vođom borbe protiv epidemije ... talas epidemije je počeo opadati' [35 s. 57]. Nepraktična se pokazala peć sa suvim vazduhom, jer su izgorela odelo. Najbolji efekat i metoda izbora je bio: naftalin, kome je dodavan benzin ili etar – to je "spržilo vaš za trenutak". Rezultate je koristio u "ličnoj profilaksi" [22 s. 317]. Ogledi su očigledno nastali kada se saznalo za značaj vašaka, a nemamo podatak da li je to bilo do dolaska Hanterove misije ili nakon njega.
Razvašljivanje na prijemu u bolnicu nije bila protivepidemijska mere već tada samo mera higijenizacije. Pouzdano pravimo razliku, jer Antić iznosi kako " "nadležni" koji nas nisu štedili bezbrojnim "naredbama", sa i bez vrednosti, propustili su, na žalost, da nam u vidu jedne slične naredbe, narede da znamo da pegavi tifus prenose vaške. Nema sumnje da je bilo toga ubeđenja kod lekara, pa i kod ostale vojske, da bi broj žrtava od pegavca u vojsci i u narodu bio znatno manji. " [22 s. 322]. Kada je pridodato prethodno upotrebljavanom kupatilu i engleski izum "improvizovani parni dezinfekcioni aparat" ("čudotvorno bure" [22 s. 319], "Serbian barrel desinfector" [23 s. 783]), ova bolnica je bila bitno mesto gde se, ovog puta, svrsishodno doprinoslilo protiv epidemije – depedikulacijom.
Đurđević, sanitetski đeneral, posle gorkog ratnog iskustva zalaže nekoliko puta svoj autoritet [36, 37] za dobro naroda kome pripada, pišući bez bilo kakvog ustručavanja o "razvašljivanju" / "razgađivanju" – uništavanju "živog gada" (vašaka). Njegov osvrt 1922. g. čini nam se dragocenim: "one pegavac prenose sa zaraženog na nezaraženog. To se utvrdilo i očiglednim pokušajima i pre Vel. Rata (Prvog svetskog, G.Č.), ali mnogi nisu verovali ili nisu znali. I mi nismo znali to tada pouzdano, te je narod platio u 1914. i 1915. god. sa nekoliko stotina hiljada glava". [36 s. 67] (Slika br. 1).
Razmatranjem istih događanja uočavaju se različite ocene, npr. Antića i Đurđevića. Drugu istinitom čini Antić navođenjem svog primera i Hiršfelda; njen kvalitet je nejednostranost koja ostavlja mogućnost dopuna novopribavljenim argumentima ...
Zajedničko svima je: seta do samooptuživanja – da se moglo više! Nepoznavanje epidemiologije pegavca je nesporno prisutno; ali odgovorimo – koliko su u pravu ocenjivači [38, 3, 39] kada prekore upućuju lekarima Srbije za događanja između 1909. i 1919. g.? Ovaj period je potrebno razmotriti sa dovoljno obzira kako prema lekarima Srbije tako i prema bitnim po pegavac i rekurens mogućnostima aktuelne nauke.
Znači, ni strateško "ubeđenje" nije bilo dovoljno da se bude uspešan. Nije se imalo pogodno taktičko sredstvo za masovno razvašljivanje, pa je njega tek trebalo izmisliti. Bilo koje predlagano je bilo opet sa odlikama novog hazarda tipa neodređenosti, nepoznanice. Činjeni su, kako smo zabeležili, skromni po ishodu neuspešni pokušaji: Subotića [40],

 
     
 
Slika 1.
“Typhus victims awaiting burial (Photo by Miss Tetrault)”
Žrtve pegavog tifusa čekaju sahranu [33 s. 20]

Hiršfelda [22, 38, 40]... To što se znalo, bilo je proglašeno februara 1915. g. i dato na upotrebu građanima pre dolaska engleske sanitetske misije – "...pošto je pozitivno utvrđeno da se te bolesti (rekurens i pegavac, G.Č.) prenašaju ujedom vašiju... " [40] Vuković prilaže novi dokaz: "Zvanični izveštaj Ratnog presbiroa" od 12.02. 1915. g. oglašava krivcem za prenošenje pegavca belu vaš i zato traži njeno tamanjenje [4 s. 134]. Zar nije ovo dokaz verovanja u strategiju, ali očigledno da to nije bilo dovoljno, jer sredstva ponuđena za razvašljivanje nisu bila efikasna, pogotovu spram epidemije koja je grabila. Ujedno, ovim se umanjuje značaj Antićeve opaske o neobaveštenosti. Nije isključeno da je bilten izdat u vreme njegovog bolovanja od pegavca.
Hipoteze izvedene iz Nikolovog učenja nisu bile istine (tj. "očigledni pokušaji", naučno dokazane činjenice), već su bile ispod nivoa nužne istine. Iz ogleda sledi da "vaške prenose pegavac", a to nije isto sa strateškim stavom: "depedikulacija će da zaustavi epidemiju pegavca", koji je hipotetičan do provere. Ako se ovom doda da nije bilo poznato ni jedno sredstvo za masovno razvašljivanje, onda je hipotetičnost tog novog postupka pridodata pola-znoj hipotetičnosti. Neizvesnost uspeha je kumulirala i kulminirala: uz prethodnu stratešku, nova taktička. U martu 1915. g. takvo sredstvo je bilo nepoznato, tako da je to učinilo manje vrednom i hipotezu od koje se pošlo! Znači, neuspešan način razvašljivanja je mogao da kompromituje i prethodnu hipotezu "da će razvašljivanje da zaustavi epidemiju pegavca".

3.3. KAKO DO OPTIMALNOG REŠENJA?
Koliko je lekara Srbije napravilo naučnih priloga o pegavcu posle obilatog ratnog iskustva? Ako nisu – zašto nisu objavljivali? Saopštili su svoja sećanja 1925. g. dokumentarne vrednosti. Trebalo je pristupiti rešavanju problema – umesto njihovog nagomilavanja. Bilo je prilike da se sve činjenice vredne pažnje provere! Opravdvano je da to nije realizovano – ratnim stanjem, prebolevanjem pegavca, zauzetošću usled malog broja lekara … Ali, makar jednim delom pristutan je i nedostatak ... strpljenja i istrajnosti za ozbiljnije i temeljitije udubljivanje u određene stvari, odnosno određene struke. Možda je to i tako, ali je to uobičajena pojava kod naroda koji čine prve korake na putu da se uključe u kulturni razvoj. Oni, naprosto, još nemaju potrebu da budu temeljni učenjaci. Za prvo vreme im je sasvim dovoljno praktično znanje, ono što je korisno njihovim trenutnim potrebama [41 s. 49].
Strateško medicinsko opredeljenje je bilo neizvesno po ishodu, pa otuda bez argumenata samo – "predubeđenje". Plod emocija – projekcije je da bi rezultovalo sve "znatno manjim brojem žrtava od pegavca", jer: strategiju nije bilo moguće pre marta 1915. g. realizovati nemanjem taktičkog sredstva, pa čime bi bilo izvedeno to masovno razvašljivanje: vojske, stanovništva, zarobljenika?... U svom radu od aprila 1915. g. Anderson iznosi da se uništavanje vašaka i njihovih jaja vrši metodom "kuvanja ili toplinom"; oslobođeni vašiju mogu se lečiti kod kuće (ako u sredini nema vašaka). To 1915. g. smatra ispravnim Anderson na osnovu zaključka da su "Brill-ova bolest i epidemični pegavac jedna te ista bolest, dve forme". [42] Dalji razvoj saznanja o pegavom tifusu njegovo tvrđenje nije u tom delu potvrdio.
Otuda su lekari Srbije uneli "osećanja" i projekciju umesto "trezvenosti realnog dometa", jer hipoteze izvedene iz Nikolovog učenja nisu bile istine – "očigledni pokušaji", daleko su bile ispod alternativne nužne istine. Bile su ispravne strategije (Subotić, Hiršfeld...) [40; 5, 43 s. 43], ali je bilo i neuspelih pokušaja nalaženja taktičkog sredstva.
1. Posle 1909. g. za proveru hipoteze je trebalo dobiti priliku u kojoj bi se, po prvi put, oprobala specijalna mera "razvašljivanja" [40, 6], kao strateška mera.
Stvarnost Srbije je do marta 1915. g. kumulirala hipotetično. Pridodato je na hipotezu strateškog značaja: "depedikulacija je uspešna u suzbijanju epidemije". Novo koje sledi iz pokušaja bilo kog, bilo je: Stamrza, Subotića, Hiršfelda i dr. Ovakva hipoteza taktičke prirode se tik udaljila od odlike "logičke neodređenosti" (neorijentisanosti nemanjem argumenata ni za ni protiv) [44, 10], koja je u polazištu svojom neodređenošću u krajnji uspeh lako bila ispod nivoa statističke verovatnoće (jer na ruletu postojanjem određenog broja postoji nedvosmisleno mogućnost njegovog izvlačenja).
Subotić zapaža da "lice koje je obolelo od pegavog tifusa nije opasno po svoju okolinu kad nema vašiju", tj. "takav bolesnik ni najmanje nije opasan za svog lekara niti za onog ko ga neguje". Ovo, ne manje vredno pažnje iskustvo, je preneo 1916. g. Subotić u Parizu prisutnim na Međusavezničkoj sanitetskoj konferenciji [45] – nije publikovano kao stručni rad! Neke bolnice nisu imale epidemiju: Berijeva, Barijeva... [4] Na šta su ukazivale izolacija i higijena na prijemu – koliko se verovalo Nikolu?
Neuspeh sredstva ne bi proverom strategije mogao da se pripiše niti strategiji niti polazištu, ogledu Nikola; a to bi se dogodilo kada posle depedikulacije zaostane vašljivost u kojoj je nemoguće razlikovati bitnu (oko bolesnika) od nebitne (kao znaka nehigijene). Nikolovi ogledi su nedvosmisleno ukazivali na onu od značaja. [28, 26, 30] Goldberg i Anderson su ih potvrdili 1912. g. (42)
Dopuniti nepoznato je bio zadatak dela ekipe pukovnika Hantera. To je bio osnov zainteresovanosti Američke sanitarne komisije [33 s. 36, 89]. Svakako da je tada trebalo umešno izvedenim ogledima, tzv. eksplorativnim, ili na manjoj grupi; stepen informisanosti o sigurnosti povoljnog ishoda podići, a potom odlučiti o praktičnom delovanju.
2. "Higijena u trupi, gde leži izvor zdravlja i bolesti, bila je vrlo slaba. Tome je uzrok nehigijensko vaspitanje našeg naroda, nedovoljan broj lekara, nikakva sprema i slaba organizacija. U carstvu nečistoće kužne klice našle su svoje gnjezdo, a paraziti svoje hranitelje. Da li se može govoriti o ličnoj higijeni, kad je bilo teško sačuvati – retko naći koga, da nema vaši?... Vaši su bile i na obrvama, i brkovima i po glavi kao pleva posuti. " [46 s. 534] Ekonomska iscrpljenost Srbije do tada vođenim ratovima je takođe istom vodila. [23, 1, 2]
3. Do marta 1915. g. "...bilo je kod nas nekoliko stranih lekarskih misija: iz Amerike, Rusije, Engleske i Belgije i pojedinih stranih lekara, koji su se primili službe kod nas; ali sve te misije bile su organizovane poglavito za čist rad sa ranjenicima, a za borbu sa epidemijama, specijalno sa pegavcem, i one nisu imale stručne opreme i sredstava... " [23 s. 782-3]
Početkom marta 1915. g. misija Hantera je stigla sa "gotovom strategijom", kojoj su dodali novo taktičko rešenje. Koliko su bili sigurni u sve to i sami Englezi? Ako je verovao da vaške prenose pegavac, pitanje je zašto je Hanter, infektolog, "radio čudnu stvar" (po Antiću, G.Č.): "držanjem marame na nosu i ustima". [22 s. 319] Govorio je Hanter: "Znao sam za iskustva da se vidi 1.000 obolelih za godinu dana, ali videti 1.000 obolelih u jednom danu, to nisam nigde pročitao". [5; 47 s. 35] Ova brojnost obolelih i stavovi nekih naučnika su upućivali na mogućnost kapljičnog prenosa i time potrebu upotrebe maske. [33 s. 46, 47, 256, 260] Nije se tada dalo odgovarajuće tumačenje međuodnosa Brill-ovog bolesnika i onog od epidemijskog pegavog tifusa; Zinsser učesnik u zbivanjima u Srbiji 1915. g., ponudio je teoriju tek dvadesetak godina kasnije, 1934. godine.
Vredelo se oprobati. Moglo je samo da se dobije, jer se i onako gubilo. Stradalnici su bili već preveliki gubitnici! Nikol je davao "bar neku nadu"! Na pogubnom vrhuncu morije svaki tren je bio dragocen, merio se stotinama oduzetih života: dnevno je oboljevalo od 1.000 do 2.500 ljudi, letalitet je bio 60 do 70 posto. "U jeku epidemije pegavca viđala se svakog dana jezovita slika: u običnim otvorenim kolima gomila mrtvaca jedan preko drugog, nepokriveni, sprovođeni su kroz varoš od mesta gde su umrli na groblje". [22 s. 317] (Slika br. 1) "Mrtvi se ne sahranjuju već nekoliko dana, jer je nastala pometnja ... pristižu nove i nove gomile teško bolesnih, već umrlih ili polumrtvih. " [48]
4. Naše istraživanje je išlo i u specijalnom smeru. Koliko je moglo da bude bitno prisutno ispravno strateško opredeljenje – da bi se bilo uspešno? Insistira se već 1925. [3 s. 536, 798], potom 1989. [38] i 1995. g. povodom 80 godina od epidemije [39 s. 328]; na prisustvu – "nepoznavanja teorije i prakse epidemiologije pegavca". Ovo ubeđenje traži razmatranje povezanosti izrečenog suda sa nepoznavanjem ogleda Nikola. Za Kujačića se ne može reći da nije znao "dovoljno" o učenju Nikola.
Kujačić čini bitan korak po pegavac u Srbiji: kao prvi korak, napravljen u miru 1913. i 1914. g., i to kao – pisac "naučno-popularnih publikacija". Ali i takav je "jedan ali vredan", korak za spominjanje. No, on nije bez značaja ni za "raspaljivanje mašte" tipa: “šta bi bilo da je bilo”, šta je sve mogao sanitet da je ... U bitnom trenutku, koji je postojao u zbilji Srbije, trebalo je zatvoriti "preventivni ciklus" spajanjem: teorije i prakse. Ove su ostale podvojene i za samog Kujačića i većinu drugih. Nemamo izraze uverenja tipa praktičnog pokušaja ili pak deklarativnog izjašnjavanja kojim se verovalo u napisano. Nezabeleženo je kako se branio od vašaka, ili oni oko njega; odnosno da li se uopšte branio do marta 1915. g. Jasno je, ni onaj ko je verovao da vaške prenose pegavac, nije morao da ima rešenje kojim će sredstvom ovu da eliminiše. Tu su se čak izjednačile mogućnosti onih koji su znali i onih koji su doznali kasnije za rezultate istraživanja Nikola. Tog smo mišljenja ne samo radi radoznalosti šta je radio Kujačić već više radi drugih lekara koji su, moguće je, bili neinformisani da vaške prenose pegavac, i njihovog verovanja da su imanjem informacije o Nikolovim ogledima i pri tome bili «tog ubeđenja» – mogli više. Kada je Anderson saopštio svoj rad aprila 1915. g. [42] epidemija pegavog tifusa u Srbije je već dobila silaznu putanju i bilo je nađeno sredstvo za masovnu depedikulaciju.
Uostalom, ko je ustanovljavao koliko je lekara znalo za Nikolove oglede; izjašnjavanja su lična, a ocene drugih paušalne ... Savremenih pandana bi bilo više – jedan je da za T. spiralis znamo od 19. veka, a ipak – nemamo ni na početku 21. veka rešenje, tj. nije nađen pouzdan lek; itd. Ko je kriv – svi ili niko; medicina nije svemoćna, uspeh pripada preduzimljivima ...
5. Suštinske je važnosti naredni putopisno-novinarski tekst koji pokazuje bitni nivo znanja o pegavcu. To što se znalo, imalo je za posledicu preduzimanje određenih (pred)radnji lekara ili putnika namernika za put u Srbiju, u kojoj hara karantinska bolest. Na pr., u članku "Srbija, zemlja smrti" Rid je opisao pripremu: "Istrljali smo se od glave do pete kamforovim uljem, namazali kosu petroleumom, napunili džepove kuglicama protiv moljaca i poprskali prtljag naftalinom ... ovo su bile uobičajene mere predostrožnosti putnika koji su kretali za Srbiju, zemlju tifusa – trbušnog, povratne groznice i tajanstvenog i žestokog pegavog tifusa (na engleskom on je "tifus"; a "tifoid" je trbušni, G.Č. [5 s. 34; 20]), koji ubija pedest odsto svojih žrtava i čiji bacil do tog vremena još niko nije bio pronašao. Većina lekara mislila je da ga prenose bele vaši, ali je poručnik britanskog Kraljevskog vojnomedicin-skog korpusa, koji je s nama putovao, bio skeptičan. Bio sam tamo tri meseca – rekao je – i odavno sam prestao da preduzimam bilo kakve mere predohrane osim svakodnevnog kupanja. A što se vašiju tiče, čovek se navikne da provede prijatno veče bištući sa sebe jednu po jednu ... Istina o tifusu je ovo: o njemu niko ne zna baš ništa, osim da je od njega pomrla jedna šestina srpskog naroda ... Toplo vreme i prestanak prolećnih kiša već su bili počeli da zaustavljaju epidemiju – i virus je postao slabiji. Sada je u celoj Srbiji bilo svega sto hiljada bolesnih od tifusa i samo hiljadu mrtvih dnevno – osim slučajeva strahovite tifusne gangrene. U februaru je moralo biti užasno – stotine na samrti i u delirijumu, u blatu na ulicama, usled nedostatka bolnica ... Srbi su se podsmevali – ovi Englezi su očigledno kukavice. Kad je pukovnik Hanter, pošto nije mogao da obezbedi pristojan smeštaj, zapretio vlastima da će napustiti Srbiju ukoliko jedan jedini od njegovih ljudi umre od tifusa, izbila je bura poruge. Pukovnik Hanter je kukavica! A i Amerikanci su bili kukavice, takođe, kad su, sa pola svojih zaraženih jedinica, napustili Đevđeliju. Za Srbe je preduzimanje preventivnih mera bilo dokaz strašljivosti. Oni su na orgromno pustošenje epidemije gledali s nekom vrstom mračnog ponosa – kao što je srednjevekovna Evropa gledala na "crnu smrt" (kugu, G.Č.). " Srbi su prekoreni za higijenski nemar. [1 s. 407-8]
Rid je na putu za Srbiju imao sreću da je naišao u odsudnom trenutku na "bitnog sagovornika", pripadnika britanskog kraljevskog medicinskog korpusa. Dok Dragović u tom segmentu Ridovog dela, "u drugom Ridu", vidi nedostatak [49 s. 139], mi tom pridodatom novinarskom saopštenju, “stručnom delu”, baš pridajemo poseban značaj! Ponajviše radi toga se slažemo sa ocenom istog autora "da je šteta što Stanojević nije znao za Ridovu knjigu" iz 1916. g. [47 s. 142], ali ne samo on već i drugi istoričari medicine koji su se bavili pegavcem u "Velikom ratu". Neizvesnost i dramatičnost uslovljeni neznanjima o pegavcu i rekurensu su bili drukčiji 1914/15. u odnosu na vreme pisanja 1919. [5] ili 1920. g. [33], kada su objavljeni ovi, bez uzajamnog upliva, kapitalni radovi o epidemiji pegavca 1914/15. g. [4 s. 25, 85]. O nivou tadašnjih znanja o pegavom tifusu govore dva člnaka objavljena 1907. [50] i 1915. godine [42].
Ipak naredna "neodređenost" je bila suštinska (i po prethodnu strategiju) – kojim sredstvom taktiku realizovati!
6. Grandioznost Stamrza. Zamisao da se epidemija pegavca 1914/15. g. masovnim "razvašljivanjem" zaustavi bila je dvostruko pionirski poduhvat, koji je time nosio kumulativnu "neizvesnost", zato ne baš malu. Za strateško opredeljenje ("takvo ubeđenje") je trebalo imati odgovarajuću taktiku, a nju, opet, niko u svetu nije imao, pa ni srpski sanitet, iako je bio najzainteresovaniji. Ono što su drugi primenjivali gotovo individualno kao higijensku meru, i lekari Srbije su znali i primenjivali. (Antić [22], Batut [28, 40], Hiršfeld [35 s. 43] itd.)
U momentu kada Stamrz predlaže "dezinfekciono bure", hipotetičnost kulminira, ona u tom trenutku nije najmanja, kako bi se pristrasno ocenilo s pozicija poznatog ishoda, i to baš zato što je binarnu hipotetičnost tek trebalo dokazati. Dobila se mogućnost provere obe hipoteze: kako strateške, opredeljenja zasnovanog na strateškoj teoriji Nikolovih ogleda, tako i nove "da će u razvašljivanju to sredstvo biti uspešno". Znači, da nije ovim povoljnim tokom nastavljeno događanje u Srbiji, sve bi se završilo kao još veća golgota! Ovako, ogromne žrtve su, ipak, bile povod bitnom preokretu – nastao je novi iskorak kosmopolitske medicine!
Zato, u rekonstrukciji, danas znamo, povoljnog događanja – Englezi predvođeni Hanterom su došli u Srbiju – bez taktičkog rešenja. Niko ga nije imao u svetu, pogotovu za razmere pogubne morije. Engleski lekari su u martu 1915. g. "izučavali načine kako bi se najlakše moglo stvoriti dovoljno sredstava za brzo čišćenje vojnika i naroda od vašiju. Jednom engleskom lekaru palo je u oči mnoštvo praznih buradi od benzina i gazolina u našem vojno-tehničkom zavodu u Kragujevcu i proradila mu je ideja da od bureta napravi jedan improvizovani dezinfekcioni aparat, koji bi bio u stanju da uništi vaši i njihova jaja. " [23 s. 782-3]
Bili su Englezi uspešni, danas znamo – jer su "rešenje" srećom pronašli! Potvrđuje se i na primeru epidemije 1914/15. g. da je jednostavno rešenje – genijalno rešenje. Na žalost, moguće otuda da ono trpi: "jer su mogli – svi da ga nađu", sarkazmom obojeno do divljenja je – bilo obeleženo sa: "Kolumbovo jaje" [22; 23; 5 s. 56]. Rešenje Stamrza je bilo – novi iskorak preventive, ovog puta usmeren protiv pegavca… Zato je događanje u Srbiji nadvisilo golgotu i bilo taktičkom realizacijom potvrda strategije, i potom novi – epos! Englezi su 1915. g. adekvatnim rešenjem, spram veličine aktuelne epidemije, poneli slavu i zadužili svet i Srbe trasiranjem novog koraka!
U Srbiji se gledalo na pegavac, "jer ih je snašao" – ratište se nije moglo napustiti: bio je svima samo jedan više neprijatelj!
Zapažanja Rida, kao novinara i Kujačića, lekara aktera, iako su slučajem bili na istim mestima, različita su. Otuda je ova razlika "rašomon". [29]

3.4. SPECIJALNA EPIDEMIOLOGIJA PEGAVCA I REALIZACIJA
PROTIV-EPIDEMIJSKE MERE

1. Koliko bi doprinelo umanjenju fatalnog stradanja čak potpuno "verovanje" struke u ispravnost ideje o značaju vašiju, jer od verovanja do ubeđenja treba da se prođe put disperzije naučnog saznanja među stanovništvom: a) među profesionalcima (dokazivanjem istinitosti, saznajna naučna obaveštenost), ali i u b) narodu, vojsci itd., kojima je mera namenjena (obrazovna obaveštenost). Pa čak kada se našlo kojom taktikom ostvariti stateško opredelenje, ne nastaje kraj tadašnjim problemima, javljaju se nove nepoznanice bitne, ovog puta, po c) realizaciju – kako strategiju poznatim sredstvom praktično organizovati među stanovništvom. Sve "to" (strategiju, taktiku, organizacionu realizaciju) trebalo je "projektom organizacije" [12] objediniti i – realizovati masovnu depedikulaciju kao protivepidemijsku meru. Takva realizacija je danas predmetna – naučnoj organizaciji rada, matičnoj i za medicinu. [10]
Posebno je bitno bilo zalaganje Hantera da se simultano realizuje program predat 8. marta 1915. g. Srpskoj vladi. [5 s. 54; 38] Napor rukovodioca je bio evidentan, a i rezultati, pa su tako i dokumentovani! [5 s. 60, 84] Realizovan je odlaskom većeg broja puta u Mladenovac, Niš, Kragujevac itd., sproveden i u 42 veća mesta u Srbiji, koja uopšte nisu bili u nadležnosti vojne misije ... – i to uspešno za svega oko šest meseci. [33; 5 s. 75] Nastalo je potom leto "dugo, toplo, mirno. Sve je unaokolo ponovo oživelo i stvorilo utisak da je rat nešto daleko i besmisleno". [4 s. 155]
Valjalo je pokušati, a to je značilo proveriti: i a) strateško opredeljenje ("glavnu tačku napada"), i b) novoizmišljeno taktičko sredstvo ("izbor načina i sredstava borbi u realizaciji cilja"). c) Pretio je i organizacioni neuspeh, jer je u košmaru 1915. g. trebalo koordinirati mere u ratnim jedinicama, organizovati raseljeno i domorodačko stanovništvo, zarobljenike ... Neizvesnost uspeha je time bila višestruko prisutna.
Onaj ko je znao da vaške prenose pegavac, nije morao da ima i rešenje kojim će sredstvom ova bolest biti eliminisana; nije bio u obavezi više, ali je bio u prilici više; koja je konačno, srećom, uopšte nekom pripala – između više preduzimljivih Stamrzu, "ljudi obični čuda ne čine, nego neobični... "! Hipotetičnost je postojala samom ponudom neproverenog sredstva, a ishod pridodatim bio još neizvesniji, pogotovu u generalnoj realizaciji na području Srbije, u vojsci. U narodu je primenjeno više improvizacija – poseban značaj pridaje se razvašljivanju putem vrelog vazduha i u najmanjim selima [33 s. 29; 4 s. 134; 40]; dok je "sledeći tip" bilo Stamrzovo bure. [33 s. 30] Objavljen je rad o "srpskom buretu": " "Prevention and Arrest of Lice-borne Diseases in Eastern War Area by New Measures of Disinfection" Royaj Society of Medicine, Lancet, Septembar, 1918" [5 s. 136].
Rašomon je i: nedovoljno isticanje presudnog otkrića – koraka Stamrza! Za novu "potrebu upravljača" marta 1915. g., da se "iznađe, kojim bi se načinom i sredstvima ta velika umrlost preduprediti mogla" [14, 6] Stamrz je – grandioznošću zaseban! Da li se slučajno ili (zlo) namerno, istovremeno raspaljivala mašta "mogućnostima" koje pruža teorija Nikola, a elegantnost rešenja Stamrza potiskivana? Rešenje nije čekalo – trebalo ga je naći, a to je nosilo ogromnu neizvesnost uspeha. Nikolovo učenje u dometu je tu zastalo; pa je već pogubna epidemija mogla, i pored Nikolovog učenja (potvrda od strane Goldberga i Andersona itd. [42]), da okonča još većom golgotom. Bolje da je izmeren kao gradiozni i presudni doprinos Stamrza, koji bi izrodilo realnije shvatanje bespomoćnosti kosmopolitske medicine marta 1915. g.; pa to ne bi proizvelo posledično – samooptuživanje usled sete da se moglo više ...
Ponašalo se, rekli bismo, kao da je sličnih rešenja, i uspešnih kao Stamrz, bilo napretek, pa da su se nadmetali ko će pre da ponudi rešenje. Odnosno, kao da se verovalo da je moglo da bude takvo rešenje nađeno tokom 1914. g., još na početku epidemije, samo da je "taj" znao šta je trebalo (za rezultate ogleda Nikola). Tek, "neznanje" Nikolovih ogleda je imalo je za posledicu – kajanje i samooptuživanje ne malog broja časnih lekara, i to se nije dovodilo u pitanje do danas.
2. Dok su jedni smatrali da je epidemija pegavca zaustavljena: a) neprirodno depedikulacijom; b) drugi su bili mišljenja da u proleće završava prirodno epidemija [22 s. 320; 33 s. 17, 43; 51 s. 35]; opredelili su se da je to razlogom "slabljenja (nepoznatog, G.Č.) virusa" [1; 33 s. 89; 42, 50]... Učenje Nikola je upućivalo na razvašljivanje oko bolesnih, ali u jeku epidemije vašljivost je bila prevelika i bolesnih je bilo premnogo, sa svih strana je vrebala opasnost oboljevanja ... Kako u tim uslovima ustanoviti efekte Stamrzovog bureta? Neki su ih pripisali slabljenju "nepoznatog virusa", a sa njim je omalovažena i strateška hipoteza značaja depedikulacije, pa čak i solidno izvedeni Nikolovi ogledi. Vašljivih je bilo, bolesnih je bilo – ali manje (palijativnost je bila nesporna). Uspešnost je tek trebalo dokazati – da je sve posledica rada: specijalnog rada, usmerenog protiv pegavca, da epilog događanja – nije "prirodan"! Za to se izborio Hanter [5].
Epidemija je ipak okončana – "neprirodno"; pruženi su dokazi, bez međusobnog upliva, u radovima Hantera 1919. [5], Stronga i sar. 1920. [33; 52 s. 752]… Od tog momenta golgota, prevelikog stradanja kao povod traženom i nađenom rešenju, tek postaje više – epopeja! Potom se sa stečenim organizacionim iskustvom i moćnim "srpskim buretom" pošlo dalje put drugih ratišta [5 s. 136] ili endemskih područja (Poljske itd. [33 s. 93, 100]). Usledila je 1928 .g. dodela Nobelove nagrade za medicinu Nikolu za njegova uspešna istraživanja prenošenja nepoznatog 1914/15. g. uzročnika pegavca putem vašaka tela. [30] Vukšić to isto potvrđuje 1989. g., analizom registrovanih u matičnim knjigama umrlih [38].
Ipak, krije veo tajne nastajanje ove epidemije 1914/15. g. pegavca od oko 22.000 obolelih vojnika ... U kakvom su međuodnosu: stanovništvo, vojska, zarobljenici – oko 500.000 ljudi [47 s. 34]; ili dijagnostika trbušnog [51 s. 33] i pegavog tifusa? Itd. Itd.
3. Podvajamo u saznavanju: a) odvijanje epidemije 1914/15. g. i njen značaj za dokazivanje istinitosti hipoteze da "depedikulacija zaustavlja epidemiju pegavca"; i b) nuđenje (drugih) dokaza da "depedikulacija zaustavlja epidemiju pegavca".
Posle juna 1915. g., bez obzira što nije saopšten ni jedan rad koji bi naučno verifikovao urađeno do tada u Srbiji, lekari su svugde gde je iole bilo mogućnosti stavljali u funkciju Stamrzovo "srpsko bure" [3; 33 s. 30] i time iskazali, uz nekonzervativnost, kolegijalno poštovanje i poverenje prijateljskoj misiji. Na žalost, ti rezultati nisu imali postupkom izvođenja i prezentacijom naučnu konotaciju, a imali su nesporno naučnu vrednost. Prema tome, hipotezu da će "razvašljivanje da zaustavi pegavac" je i dalje valjalo dokazivati po odlasku iz Srbije Hanterove misije. Tragedija u Srbiji sa prisustvom pegavca se nastavila i u toku povlačenja itd., improvizacija autoklava je i dalje upotrebljavana ... [3 s. 537] Primenjivao je Srpski sanitet ovog puta specijalnu meru protiv pegavca. Ali ni ovog puta značaj preduzimanog nije adekvatno naučno evaluiran od strane naših lekara, potom prikaza nije bilo... Kao što se vidi, događanja u epidemiji 1914/15. g. su bila od posebne važnosti, kako do 1919. g., do prvog Hanterovog saopštenja[5], vredno naučne pažnje je i posle [33]…; a za istoriju medicine i: 1989. [38], i posle [40, 4].
Hipotetično saznanje i po njemu delanje je postalo obavezujuća naučna istina posle Hanterovog saopštenja 1919. g. – razvašljivanje je od tada: specijalna protivepidemijska mera. Teorija, ako se pod tim podrazumeva Nikolov ogled kao povod hipotezi, nije morala da izrodi svakom ko ga je znao nepoznato taktičko sredstvo, to je ipak pripalo samo onom uspešnom pojedincu, pa je kritika "nepoznavanja teorije i prakse pegavca" neprimerena trenutku 1914/15. g.; hipotetične su tada bile za pegavac: i "teorija" i "praksa"; nije postojala – specijalna epidemiologija pegavca. "Teorija i praksa" specijalne epidemiologije pegavca datira posle Prvog svetskog rata, odnosno posle 1919. g., po objavljivanju iskustva koje dobija – obeležje naučne istine!

ZAKLJUČAK

Stradanja u Krimskom ratu je značilo da se upotrebe "higijenske opšte mere" protiv više bolesti, među kojima je bio i pegavac. Iskustvo u Srbiji 1914/15. g. je bilo povod uvođenja novog postupka: depedikulacije kao "specijalne mere" namenjene suprotstavljanju izdvojenom pegavcu. Promena je značila da je – golgotu zamenila epopeja !
Otkriće Nikola pripada patologiji, dok otkriće Stamrza medicini. Epidemiološka praksa protiv pegavca se započela izgrađivati uvođenjem prve specijalne mere: depedikulacije toplim vlažnim vazduhom
“Srpsko bure” je upotrebljavano u srpskoj vojsci i posle odlaska iz Srbije prijateljske sanitetske vojne misije. Lekari Srbije su nastavili da primenjuju depedikulaciju pre nego što je izvršena evaluacija toka epidemije i saopšten rezultat.
Objavljivanjem 1919. godine rada kojim je posvedočen uspeh depedikulacije nameće se kod pojave pegavca lekarima nova obaveza – primena utamanjivanja vašaka kao specijalne mere! Specijalna epidemiologija pegavca nije konstituisana do 1919. g. Kritika nepoznavanja "prakse pegavca" je neprimerena trenutku 1914/15. g.
Posle događanja u Srbiji, pegavacu je dat nov, adekvatan sinonim: "vašljivi tifus" (Louse borne typhus, engl.)

LITERATURA

 1. Rid Dž. (1975) Rat u Srbiji 1915., Obod, Cetinje, s. 11-84
 2. Đurić S., Stevanović V., priređivači (1990) Golgota i vaskrs Srbije 1914-1915., Beograd
 3. Stanojević, V. (1992) Istorija srpskog vojnog saniteta, Naše ratno sanitetsko iskustvo (original 1925), VIC, Beograd
 4. Vuković Ž. (2004) Da ne zaboravimo, Savezničke medicinske misije u Srbiji 1915, Plato, Beograd
 5. Hunter W., The Serbian Epidemics of Typhus and Relapsing Faver in 1915, Their Origin, Course and Preventive Measures employed for their Arrest, Proceeding of the Royal Cocieta of Medicine, 1919, Vol. XIII, 2:30-158
 6. Čukić G., Masovno obolevanje u nekim kasarnama Srbije od 1836. do 1864. godine (Intuicija nekad i sad), Timočki medicinski glasnik, 2002, 27 (1-4):39-47 (www.tmg.org.yu)
 7. Petrović, P. - Njegoš (2001) Djela, CID, Podgorica
 8. Kujačić J., Iz svjetskog rata 1914-1918., Iz moje prošlosti, (rukopis), Cetnralna biblioteka «Đurđe Crnojević», Cetinje
 9. Thaller, L. (1938) Od vrača i čarobnjaka do modernog liječnika, Zagreb
 10. Čukić G., Tripković M. (1999) Socijalna patogeneza pegavog tifusa na području severne Crne Gore, U: Čukić G. Socijalna patogenza bolesti, pegavi tifus, JP Informativni centar Berane, s. 14-79
 11. Stajković N., Osetljivost vašiju glave prema sintetskim insekticidima i mogućnost njihovog suzbijanja, Beograd, Medicinski fakultet, 1987, doktorska disertacija
 12. Buble M. (1981) Projektovanje organizacije, Informator, Zagreb
 13. Živković, B., Aranicki M. (1947) Pegavac i rekurens u NR Bosni i Hercegovini, Sarajevo
 14. Černozubov N., Epidemiološki metod rada, Higijena, Radovi II kongresa preventivne medicine, vol. VII, 1955., 1-4, Bled
 15. Ackernecht E. Anticontagionism between 1821 and 1867. The Bulletin of the History of Medicine. V. 22. 1948, pp. 562-93.;
 16. Đorđević V. (1879), Istorija srpskog vojnog saniteta, Knj. Prva, 1835-1875, Beograd
 17. Čukić, G., Do 1870. g. i posle 1870. g., Zbornik sažetaka, XXIV timočki medicinicki dani, Gamzigradska Banja, Timočki medicinski glasnik, Zaječar, 2005, 30 (Suppl 1):30 (www.tmg.org.yu)
 18. Rajs R. (2005) Čujte Srbi, čuvajte se, Nedeljni telegraf, Beograd
 19. Kuželj, J.; Sanitetski savet, Rasprava o tifu koji je vladao u okolini Čačka i lečen u čačanskoj okružnoj bolnici u prvoj polovini 1902. godine, Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 1903, IX, 5:253-61, 6:299-313, 7:344-53
 20. Čukić, G., Prvo ustanovljavanje entiteta pegavog tifusa na području Jugoslavije, Flogiston (2003/5), 13; 10/13: 53-73
 21. Đorđević, V., Vojno-lekarska statistika, Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, Beorgrad, 1874:93-115
 22. Antić D., Pegavi tifus u kragujevačkoj Prvoj rezervnoj vojnoj bolnici, U: Stanojević, V.: Istorija srpskog vojnog saniteta, Naše ratno sanitetsko iskustvo (original 1925), VIC, Beograd, 1992
 23. Genčić, L., Zašto je došlo do epidemija i pomora u našoj vojsci i narodu u vreme ratova 1912-1918., U: Stanojević, V., Istorija srpskog vojnog saniteta, Naše ratno sanitetsko iskustvo (original 1925), VIC, Beograd, 1992:772-89
 24. Kujundžić, V., Pegavi tifus, Zdravlje, 1913, VIII, 3:65-71
 25. Kujundžić, V., Pegavi tifus u Bitolju, Zdravlje , 1913, V, 5:136-140
 26. Kujačić J., Pjegava groznica (pjegavi tifus), Biblioteka za čuvanje narodnog zdravlja, Knj. 7, Beograd, 1914
 27. Jovanović M. (1915) Pegavi tifus (pegavac), Srpska državna štamparija, Niš
 28. Nicolle, C., Comte, C., Conseil, E., Transmission experimentale du typhus exanthematique par le pou du corps, C. R. Acad. Sc., 1909, 149, 486-9
 29. Čukić G, Šabotić R, Prirodni sistem bolesti i rašomon, Praxis Medica, 2005; 33 (1-2):33-8
 30. Milar, D., Milar, J., Milar, Dž., Milar M. (2003) Naučnici, Kembrički rečnik, Dereta, Beograd
 31. Martinović D. (1991) Potrterti IV, Cetinje, s.176-97
 32. Stanojević V. (1921) Insekti i zaraze, Beograd
 33. Strong P. et all. Typhus Fever with Particular Reference to the Serbian Epidemic, Cambridge, Harvard Univ. Press, 1920.
 34. Borjanović S., Pegavi tifus u Srbiji pre i za vreme Prvog svetskog rata, U: Borjanović S., Epidemiološka studija pegavca u Srbiji i mogućnost njegove eradikacije, Medicinski fakultet, Beograd, doktorska disertacija, 1977:25-37.
 35. Hiršfeld L. Istorija jednog života. Beograd: Srpska književna zadruga, knj. 377; 1962.
 36. Đurđević Č., Smrt vašima !, Zdravlje, 1922, 12 (3): 65-8
 37. Đurđević Č., Tamanite vaši (uši), Zdravlje, 1924
 38. Vukšić, Lj., Istorijski osvrt na prestanak pegavca (Typhus exanthematicus) 1914-1915. godine u Srbiji, Arhiv za zdravstvenu kulturu Srbije, 1989, 18: 45-57
 39. Litvinjenko S., Kako je zaustavljena epidemija pegavog i povratnog tifusa u Srbiji 1915. godine», Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 1995, 123 (11-12):328-30
 40. Čukić G., Depedikulacija suvim toplim vazduhom na području Jugoslavije u Prvom i Drugom svetskom ratu, Timočki medicinski glasnik, Zaječar, 2005, 30(3):156-7) (www.tmg.org.yu)
 41. Kaper S. (1999) O Crnoj Gori, Podgorica
 42. Anderson J. Typhus fever. (Its Etiology ant the Methods of its Prevntion) U: Burke C. Commentary. Public Health Reports; 2006. 121, Suppl. 1 pp. 86-90. (www.publichealthreports.org/archives/issuecontents.cfm?)
 43. Mitrašinović M. (1992) Sanitetske prilike i pojava epidemije pegavog tifusa u Valjevskom kraju (1914-1915), Valjevska bolnica 1914-1915, Zbornik radova, Valjevo s. 37-45
 44. Šešić B. (1983) Osnovi logike, Nučana knjiga, Beograd
 45. Subotić V., "O pegavom tifusu u Srbiji ", Ministarstvo vojno, Sanitetsko odeljenje, Pov. br. 1625, 25.04 1916., Krf, Muzej SLD, Beograd
 46. Popović D., Higijena u vojsci, U: Stanojević, V. (1992) Istorija srpskog vojnog saniteta, Naše ratno sanitetsko iskustvo (original 1925), VIC, Beograd, s. 534-9
 47. Arsić B. Birtašević, B. urednici, Vojna epidemiologija. Beograd, 1978.
 48. Stanojević V., Pegavi tifus, U: Stanojević V., Istorija ratnih zaraza, Beograd, 1924:11-56
 49. Dragović V., Džon Rid u Srbiji, U: Rid Dž. (1975) Rat u Srbiji 1915., Obod, Cetinje, s. 121-76.
 50. Rolla T. Typhus Fever. The Eclectic Practice of Medicine, 1907. (www.henriettesherbal.com )
 51. Vidić V. (1992) Valjevska bolnica u ratu sve do povlačenja 1915. godine, Valjevska bolnica 1914-1915, Zbornik radova, Valjevo s. 29-35.
 52. Snyder J. Rikecije pegavca, U: urednici Horsfall F, Tamm I. Virusne i rikecijske infekcije čoveka. Beograd, 1970; s. 736-60.
 
     
  Adresa autora:
Goran Čukić
Dom zdravlja, 84300 Berane
e-mail: epid.dz.berane@cg.yu

Rad predat: 07.08.2006.
Rad prihvaćen: 28.01.2008.
Elektronska verzija objavljena: 24.04.2008.
 
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design