Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2008     Volumen 33     Broj 1-2
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
UDK 616-056.7 ISSN 0350-2899, 33(2008) br.1-2 p.40-44
   
Prikaz bolesnika

Eradikacija pseudomonas aeruginosa infekcije
kod 19-godišnjeg mladića sa cističnom fibrozom, bronhiektazijama i pneumotoraksom

Adnan Bajraktarević (1,2), Lutvo Sporišević (3), Kenan Karavdić (4), Zlatan Zvizdić(4),
Khatib Hakam (2,5)

(1)PEDIATRICS DEPARTMENT OF HEALTH INSTITUTION OF CANTON SARAJEVO, BOSNIA, (2)PEDIATRICS CLINIC OF THE UNIVERSITY OF GRAZ, AUSTRIA, (3)FIRST MEDICAL AID, SARAJEVO, (4)CHILDREN’S SURGERY, SARAJEVO, UNIV. CLINIC SARAJEVO, (5)PEDIATRICS CLINIC, DOHA

 
 

 

 
  Sažetak: UVOD: Kolonizacija sa Pseudomonas aeruginosa (PA) je obično kod starije djece sa cističnom fibrozom (CF) i zato je povećano prisustvo prenosivih sojeva koji mogu naseliti bolesnike. PA kolonizaciju je obično teško eridicirati sa antimikrobnom terapijom i kod neke djece i mlađih bolesnika, infekcija je udružena sa brzim propadanjem pulmonarne funkcije, kao i povećanom hospitalizacijom. Difuzne bronhoektazije se viđaju kod bolesnika sa cističnom fibrozom. PRIKAZ SLUČAJA: 19 godišnji mladić sa CF teškom plućnom bolesti i insuficijencijom jetre prestavljenim sa kašljem i otežanim disanjem sa wheezing-om koji napreduje do generaliziranja lošeg stanja i Pseudomonas aerigenosa oportunističkih suprainfekcija. Efekat kombinirane tro-antibiotske terapije bio je vrlo uspješan u eridikaciji Pseudomonas aerigenosa. Plućni fiziologijski testovi imali su patološke promjene sa opstruktivnom i restriktivnom redukcijom vitalnih pulmonalnih parametara. DISKUSIJA: Cistična fibroza (CF) je potencijalno najčešća letalna genetička bolest u populaciji bijele rase. Poboljšanja u očekivanju dužine života mogu dovesti i do povećanja prepoznavanja plućnih i hepatobilijarnih-pankreatičnih komplikacija CF. ZAKLJUČCI: Cistična fibroza je genetska bolest obično dijagnosticirana sa abnormalnim znojnim testom. Uprkos najboljim naporima kliničkih pedijatara oko CF, bolesnici sa CF eventualno dostižu do tačke respiratorne insuficijencije, pa pluća ne mogu duže izdržati, i bolesnik treba transplataciju pluća.
Ključne reči: cistična fibroza, djeca, pseudomonas aeruginosa, bronhiektazije, terapija 

Napomena
: ceo tekst na engleskom jeziku
Note: full text in English
 
     
 
 
  Adresa autora:
Adnan Bajraktarevic
Husrefa Redzica 13/VII, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Phone: 00387-33-555390, Fax: 00387-33-555391, Mobile : 00387-61-199526
e-mail: bajrakm@bih.net.ba 

Rad predat: 21. 12. 2007.
Rad prihvaćen: 15. 07. 2008
Elektronska verzija objavljena: 20. 10. 2008.
 
     
Home ] Gore/Up ]<<< ] >>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design