Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2008     Volumen 33     Broj 1-2
Home ] Gore/Up ] <<< ] >>> ]
UDK 618.11-006(497.11)"1990/2006" ISSN 0350-2899, 33(2008) br.1-2 p.34-36
   
Originalni rad

Karcinom ovarijuma - bolest koja dolazi

Ljubica Milošević(1), Tihomir Kostić(2), Dragoslav Kalinović(1), Jasmina Diković(3)
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR (1)GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKA SLUŽBA, (2)HIRURŠKA SLUŽBA, (3)SLUŽBA ZA ANESTEZIJU I REANIMACIJU

 
 

 

 
  Sažetak: U našoj zemlji morbiditet se kreće u rasponu od 1,3 – 12 žena na 100.000 i sa mortalitetom od 0,7 – 8,6 na 100000 žena, sa konstantnim trendom porasta. Na Ginekološko – akušerskom odeljenju Zdravstvenog centra u Zaječaru napravljena je retrospektivna studija za period od 1990 – 2006. godine. U obzir su uzimane preoperativne dijagnoze, operativni protokoli i HP verifikacija, a takođe i stadijum bolesti prema FIGO klasifikaciji i starosti žena. U periodu 1990-1999. godine 46 žena je operisano od kojih 6 (13,04%) u stadijumu FIGO I i 40 (86,96%) u stadijumu FIGO II i više ove bolesti. U drugom praćenom periodu 2000 – 2006. 56 žena je operisano od karcinoma jajnika, 2 (3,57%) u stadijumu FIGO I, a 54 (96,43%) u stadijumu FIGO II i više. U poslednjoj dekadi 20. veka godišnje je operisano 4,6 žena, a prvih 7 godina 21. veka 8 žena godišnje.
Ključne reči: karcinom ovarijuma, morbiditet, mortalitet, stadijum bolesti

Napomena
: sažetak na engleskom jeziku
Note: summary in English
 
     
 

UVOD

Najčešći tip promena na ovarijumima su tumori – benigni ili maligni. (1) Odmah posle karcinoma grlića i endometrijuma karcinomi jajnika su na trećem mestu po učestalosti (2) sa tendencijom povećanja (3). Godišnja incidenca u svetu je 5 do 10 na 100.000 žena (4). U našoj sredini ovo oboljenje je sa incidencom morbiditeta 1,3 – 12 na 100.000 žena i stopom mortaliteta od 0,7 – 8,6 na 100.000 žena i u stalnom je porastu (5,6). Od svih malignoma žene 20 – 26% su na genitalnim organima, a 5% je karcinoma ovarijuma. (7) Tendencija povećanja je u periodu postmenopauze.
Pregledom operativnih protokola i istorija bolesti na Ginekološko-akušerskom i Hirurškom odeljenju Zdravstvenog centra Zaječar retroaktivno je praćen period od 1990 do 2006. godine i utvrđeno je da je u periodu 1990-1999. godine 46 žena operisano od kojih 6 (13,04%) u stadijumu FIGO I i 40 (86,96%) u stadijumu FIGO II i više ove bolesti. U drugom praćenom periodu 2000 – 2006. 56 žena je operisano od karcinoma jajnika, 2 (3,57%) u stadijumu FIGO I, a 54 (96,43%) u stadijumu FIGO II i više. U poslednjoj dekadi 20. veka godišnje je operisano 4,6 žena, a prvih 7 godina 21. veka 8 žena godišnje.
 

METOD RADA

Retrospektivno je praćen perid 1990 – 2006. na Ginekološko-akušerskom i Hirurškom odeljenju Zdravstvenog centra Zaječar. Praćeni su sledeći parametri: preoperativna dijagnoza, postoperativna dijagnoza, HP nalaz, godine pacijentkinje i FIGO klasifikacija.
 

DISKUSIJA

Zbog širokog anatomskog porekla ćelija kojih ima u epitelu i stromi ovarijuma, a koje su omnipotentne, postoji i mnogo vrsta karcinoma ovarijuma. Kasna dijagnoza, a samim tim i loši rezultati lečenja imperativ su za traženje načina za ranu dijagnozu ove bolesti. Danas, još uvek, nema mogućnosti za pravu skrining dijagnostiku. Danas korišćeni tumorski markeri, specifični za jajnik, nemaju praktičnu primenu u ranoj fazi bolesti (3), kao i vaginalni UZ pregled (uključujući kolor Doppler krvnih sudova jajnika) i bimanuelni ginekološki pregled (8). U 70% slučaja u svetu (9,10) i 75% u Srbiji (7) bolest se otkrije kada je već dala intraabdominalne metastaze. Izrazita biološka agresivnost malignoma ovarijuma, kasno postavljena dijagnoza razlozi su lošeg ishoda lečenja.
Na našem materijalu u periodu od 1990. do 2006. godine u ranoj fazi bolesti lečeno je 8 (8,51 %) žena, a u kasnijoj fazi 94 (91,49%) što se komentariše zatvorenom sredinom, lošim socio-ekonomskim uslovima života, zdravstvenom neprosvešćenošću. U poslednjoj dekadi 20. veka godišnje je operisano 4,6 žena, a prvih 7 godina 21. veka 8 žena godišnje.


Dijagram 1: Distribucija pacijentkinja otkrivenih u različitim FIGO stadijumima bolesti


Tabela 1. Preoperativne dijagnoze

DIJAGNOZE BROJ %
Myoma uteri 6 5,88
Tu ovarii bill. 57 55,88
Tu ovari lat. sin/dex 7 6,86
Tu pelvis 8 7,84
Tu abdominis 9 8,82
Ileus 15 14,71
UKUPNO 102  


Tabela 2
. Postperativne dijagnoze

DIJAGNOZE BROJ %
Hyst. totalis cum adnexectomia bill. 65 63,72
Hyst. subtotalis cum adnexectomia bill. 5 4,90
Adnexectomia bill. 4 3,92
Reductio tumoris 10 9,80
Ileostoma 2 1,96
Resectio ilestini T-T 2 1,96
Hemicolectomia 2 1,96
Resectio rectosigmoidei 2 1,96
Laparatomia explorativa (biopsio) 10 9,80
UKUPNO 102  


Tabela 3
. HP dijagnoze

DIJAGNOZE BROJ %
Cystadeno carcinoma papilare serosum 68 66,66
Ca adenosqamozum 5 4,90
Cystadeno carcinoma papilare serosum partim necrotica 17 16,66
Ostalo 12 11,76
UKUPNO 102  


Tabela 4: Starost operisanih žena

Godine života Operisane na Hirurgiji Operisane na Ginekologiji Svega:
> 40 3 (14,28%) 18 (85,72%) 21 (100,00%)
> 50 8 (18,18%) 36 (81,82%) 44 (100,00%)
> 60 4 (26,00%) 21 (84,00%) 25 (100,00%)
> 70 2 (16,66%) 10 (83,34%) 12 (100,00%)
UKUPNO 17 (16,66%) 85 (83,34%) 102 (100,00%)


ZAKLJUČAK

Učestalost ove bolesti je u porastu, bar kada je u pitanju područje naše zemlje. (4) Pregledom operativnih protokola i istorija bolesti na Ginekološko-akušerskom i Hirurškom odeljenju Zdravstvenog centra Zaječar retroaktivno je praćen period od 1990. do 2006. godine i utvrđeno je da je u periodu 1990-1999. godine 46 žena operisano, od kojih 6 (13,04%) u stadijumu FIGO I i 40 (86,96%) u stadijumu FIGO II i više ove bolesti. U drugom praćenom periodu 2000 – 2006. 56 žena je operisano od karcinoma jajnika, 2 (3,57%) u stadijumu FIGO I, a 54 (96,43%) u stadijumu FIGO II i više. U poslednjoj dekadi 20. veka godišnje je operisano 4,6 žena, a prvih 7 godina 21. veka 8 žena godišnje. Širenje ove bolesti je za razliku od karcinoma grlića i endometrijuma izuzetno brzo, te je i otkrivanje bolesti najčešće 75% i više u poodmaklom stadijumu. Broj dijagnostikovanih i HP potvrđenih karcinoma ovarijuma u zadnjoj dekadi je manji no u prvih 7 godina 21. veka, što potvrđuje tezu da je oboljevanje od karcinoma ovarijuma u porastu.
 

LITERATURA

  1. Robbins S. Patologijske osnove bolesti, Školska knjiga, Zagreb, 1979. 1349 - 1350
  2. Drobnjak P. Berić B. Šulović V. Ginekologija, Medicinska knjiga Beo-grad – Zagreb, 1988. 107 - 110
  3. Petković S. XIV Kongres lekara Srbije i lekara otadžbine i dijaspore, Beograd, 2000.
  4. Kurjak A. i sar. Ginekologija i perinatologija, Naprijed, Zagreb, 1990. 167 - 168
  5. American Cancer Society, Cancer statistics, 1989, CA 1: 3 - 39
  6. Stojanović D. Runić S. Karcinom jajnika, Grafoprint, G. Milanovac, 1999. 56 - 68
  7. Smith JR. Barron BA. Gynaecological oncology Health Press. Oxford 1998, 31 - 32
 
 
 
  Adresa autora:
Ljubica Milošević
Zdravstveni centar Zaječar, Ginekološko akušersko odeljenje
e-mail: dumil019@ptt.yu

Rad predat: 18. 03. 2008.
Rad prihvaćen: 23. 07. 2008.
Elektronska verzija objavljena: 20. 10. 2008.
 
     
Home ] Gore/Up ] <<< ] >>> ]
Infotrend Crea(c)tive Design