Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar
Journal of Regional Section of Serbian Medical Association in Zajecar

 
 

srpski

English  

ISSN 0350-2899 eISSN 2406-1042

 
             
   

Srpsko lekarsko društvo - Podružnica Zaječar

Obaveštenja SLD - Podružnice Zaječar

 

     
 
 
     
     

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će je 20.09.2011. godine u 13h, u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak:
Novine u dijagnostici i lečenju hronične stabilne angine pektoris


PREDAVAČI
1. Dr Sci Dušan Bastać , primarijus, doktor medicinskih nauka iz kardiologije , internista-kardiolog Interistička ordinacija „ Dr Bastać ” Zaječar
2. Mr Sci Dr Vladimir Mitov , internista- magistar kardiologije, Zdravstveni centar Zaječar

VRSTA EDUKACIJE: Stručni sastanci u okviru udruženja

     
               
     
     
     

Preuzmite prijavu za sastanak

Program Stručnog sastanka

Satnica Tema Metod obuke* Predavač
13:00-13:30 Hronična stabilna angina pektoris: Stratifikacija rizika pre i posle EKG i ehokardiografskih stres testova pri fizičkom i farmakološkom opterećenju indikacije za koronarografiju predavanje Prim Dr Sc.
Dr Med Dušan Bastać
13:30-14:00 Uloga i značaj perfuzione scintigrafije miokarda pri fizičkom i farmakološkom testu opterećenja u dijagnostičkom algoritmu ishemijske kaskade u stabilnoj hroničnoj angini pektoris predavanje Mr Sc Dr Med Vladimir Mitov
14:00-14:40 Novi stavovi u lečenju stabilne hronične angine pektoris. Anti-ishemična terapija, redukcija faktora rizika i revaskularizacija predavanje Prim Dr Sc.
Dr Med Dušan Bastać
14:40- Druženje učesnika    

Stručni sastanak akreditovan je od strane Zdravstvenog saveta Srbije (ZSS) (Broj:153-02-1685/2011-02. Datum: 17.05.2011. godine), odlukom broj A-1-2138/11 (red 544). Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.

Prisustvo sastanku je besplatno uz NAPOMENU*.

CILjNA GRUPA: Lekari, Biohemičari, Farmaceuti, Stomatolozi, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari

TRAJANjE NASTAVE U SATIMA: 1 sat i 40 minuta

Prijava za stručni sastanak: bratimirkajelenkovic@gmail.com zaključno sa 19.09.2011. godine u 18 h.

* NAPOMENA Odluka Predsedništva Srpskog lekarskog društva. Doktori medicine i doktori stomatologije, kao i članovi-saradnici (farmaceuti, psiholozi, defektolozi, biolozi, biohemičari, socijalni radnici...) koji nisu članovi Društva kod besplatnih edukacija dužni su da za sertifikat uplate 1000,00 dinara na račun Društva. Kod besplatnih edukacija medicinskim sestrama i tehničarima naplaćujuje se  500,00 dinara sertifikat.

Primer poponjavanja uplatnice: Primalac: "Srpsko lekarsko društvo-Podružnica Zaječar"
Sedište i adresa: Rasadnička b.b., Zaječar 19000, Srbija

TEKUĆI RAČUN: Komecijalna banka AD Beograd, Ekspozitura Zaječar
Broj računa: 205-0000000167929-22
SVRHA UPLATE: Sertifikat za sastanak 20.09.2011. Poziv na broj- Vaš broj licence

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: bratimirkajelenkovic@gmail.com
Telefon: 062/80-39-570

     
 
 
     
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend