Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2006     Volumen 31     Suppl 1     
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  
                 
 

XXV Timočki medicinski dani :::
Sažeci radova 111-120

  <<< ] >>> ]  
  121. INCIDENCA RAKA DOJKE U JABLANIČKOM OKRUGU ZA PERIOD 1997 – 2004.
Dragan Sapundžić
122. RAZVOJNO SAVETOVALIŠTE ZC ZAJEČAR-MOGUĆNOSTI PREVENCIJE RAZVOJNIH PROBLEMA
Brankica Vasić(1), Ljiljana Nikodijević(1), Bojana Cokić(1), Mira Ivanišević(2), Mirko Nikolić(1), Ljiljana Janačković(1), Bratimirka Jelenković(1)
123. UČESTALOST RECIDIVIRAJUĆEG OPSTRUKTIVNOG BRONHITISA KOD DECE ROĐENE U PERIODU OD 2003-2005.GODINE NA TERITORIJI OPŠTINE KNJAŽEVAC
Maja Gurginov, Saška Savev, Miroslava Paunović, Vesna Milijić, Jasmina Stamenović, Jasmina Ignjatović, Bojan Pešić
124. REKONSTRUKCIJA DEFEKTA KOŽE DISTALNE TREĆINE POTKOLENICE MIOKUTANIM REŽNJEM – PRIKAZ SLUČAJA
Igor Maljković, Ljubinko Todorović, Miodrag Tatić
125. PROBLEMI U REKONSTRUKCIJI POSTOPERATIVNIH DEFEKTA NAKON EKSZICIJE MALIGNIH KOŽNIH TUMORA MEDIJALNE KANTALNE REGIJE
Goran Bjelogrlić(1), Goran Videnović(2), Vesna Stojanović-Kamberović(3)
126. REKONSTRUKCIJE MEKIH TKIVA POTKOLENICE
Igor Maljković, Ljubinko Todorović, Miodrag Tatić
127. PACIJENT SA RENALNOM KOLIKOM U SLUŽBI HITNE MEDICINSKE POMOĆI LOZNICA
Snežana Marković
128. SATISFAKCIJA KORISNIKA RADOM SLUŽBE ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE DZ ZVEZDARA
Bosiljka Ugrinić-Sklopić, Vesna Bogdanović, Branka Grujić, Radmila Kandić
129. BEZ SPINE BIFIDE – DA ILI NE?
Bojana Cokić i saradnici
130. SPIROMETRIJA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
Mila Otašević, Bosiljka Ugrinić-Sklopić
 
 

 

 
  121.
INCIDENCA RAKA DOJKE U JABLANIČKOM OKRUGU ZA PERIOD 1997 – 2004.
Dragan Sapundžić
ZDRAVSTVENI CENTAR LESKOVAC

Rak dojke nije samo najčešće MO kod žena nego i vodeći uzrok smrti od MO kod žena. Rak dojke je redak ispod 25 god. i raste sa godinama života. Cilj rada je prikaz kretanja incidenceu Jablaničkom okrugu od 1997 – 2004.
Incidenca se kretala 1997 - 21,16/100.000; 1998 – 23,65/100.000; 1999 – 19,09/100.000; 2000 – 25,34/100.000; 2001 – 22,52/100.000; 2002 – 23,65/100.000; 2003 – 24,07/100.000 i 2004 – 22,82/100.000.
Pad incidence 1999 i porast 2000 je vezan za ratnu 1999.
Odnos muškarci : žene = 1 : 99%.
32% obolelih je u uzrastu od 20 – 50 godina a 56% od 20 - 60 godina života.
Odnos selo – grad raspodeljen je podjednako 54,44% : 45,56%.
Neophodno je što doslednije provođenje programa mera primarne i sekundarne prevencije, na što ranijem otkrivanju raka dojki.

e-mail: maja_kocic@yahoo.com

122.
RAZVOJNO SAVETOVALIŠTE ZC ZAJEČAR-MOGUĆNOSTI PREVENCIJE RAZVOJNIH PROBLEMA
Brankica Vasić(1), Ljiljana Nikodijević(1), Bojana Cokić(1), Mira Ivanišević(2), Mirko Nikolić(1), Ljiljana Janačković(1), Bratimirka Jelenković(1)
(1) ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, PEDIJATRIJSKA SLUŽBA (2) DOM ZDRAVLJA "VOŽDOVAC", BEOGRAD

Razvojno savetovalište je institucija čiji stručni tim ima za cilj potpuni razvoj deteta i to telesni, funkcionalni i duševni. Briga za dete počinje još pre njegovog rođenja. Savetovanjem potencijalnih roditelja Razvojno savetovalište nastoji da se dete rodi zdravo, bez naslednih opterećenja. Saradnjom sa Savetovalištem za trudnice teži da otkloni rizike koji bi delovanjem na majku mogli dovesti do oštećenja ploda, pravovremenim genetičkim savetom i procedurama. Rad se zasniva na organizovanju i sprovođenju preventivnih mera i aktivnosti radi unapređenja mentalnog zdravlja dece i njihovog pravilnog psihomotornog razvoja u ranom razvojnom uzrastu. Osnovni zadaci Razvojnog savetovališta su: aktivno praćenje dece koja su pod biološkim rizikom (patološka trudnoća ili porođaj, prevremeno rođena deca, nasledne ili infektivne bolesti), rano otkrivanje dece sa smetnjama vida, sluha i motorike; deca pod psihosocijalnim rizikom (deca lišena roditeljskog staranja, alkoholizam, mentalne bolesti u porodici, socijalna i kulturna deprivacija); sprovodi se savetovanje roditelja, vaspitača, staratelja i pedagoga radi pravilne i primerene stimulacije razvoja; sprovodi se planiran i sistematski tretman dece sa lakšim razvojnim psihomotornim i govornim poremećajima; vrši se upućivanje dece sa težim oblicima poremećaja mentalnog zdravlja u specijalizovane službe na dalji tretman; vrši se saradnja sa obdaništima sa ciljem ranog otkrivanja i praćenja funkcionisanja rizične dece i dece sa smetnjama u razvoju, To su grupe dece koja, pre ili kasnije, u manjoj ili većoj meri, pate zbog narušenog funkcionisanja. Uskraćeni su za veću mogućnost harmoničnog psihomotornog razvoja i za pravilnije vaspitno-obrazovne obrasce. Pod većim su rizikom da na bilo kom planu razvoja budu manje uspešni, da imaju slabiji efekat pri učenju i ponašanju nego što su stvarni njihovi intelektualni potencijali. Razvojno savetovalište, sa svojim stručnim multidisciplinarnim timom (pedijatar, neuropsihijatar, genetičar, psiholog, logoped, defektolog, socijalni radnik i medicinska sestra), deluje u saradnji sa ustanovama socijalne zaštite, predškolskim, školskim i zdravstvenim ustanovama. Rano otkrivanje i stimulacija razvoja dece pod rizikom, snažan faktor u sprečavanju težih hendikepa u kasnijem razvoju a u sklopu projekta Ministarstva zdravlja '' Unapređenje preventivnih zdravstvenih usluga u Srbiji''. Savetovalište je oformljeno 1982. godine. Zadaci i ciljevi: Prevencija, dijagnostika i evidencija problema i lečenje, razvojna stimulacija svih sfera kod dece sa smetnjama u razvoju, podsticanje saznajnih funkcija i emocionalnog razvoja, podsticanje socijalizacije, podrška porodicama i hraniteljskim porodicama dece sa smetnjama, uvođenje porodične terapije u delokrug rada, uspostavljanje kvalitetnog odnosa pojedinca i zajednice i zdravstveno-vaspitni rad.

e-mail: bratimirka@yahoo.co.uk

123.
UČESTALOST RECIDIVIRAJUĆEG OPSTRUKTIVNOG BRONHITISA KOD DECE ROĐENE U PERIODU OD 2003-2005.GODINE NA TERITORIJI OPŠTINE KNJAŽEVAC
Maja Gurginov, Saška Savev, Miroslava Paunović, Vesna Milijić, Jasmina Stamenović, Jasmina Ignjatović, Bojan Pešić
ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC, DISPANZER ZA DECU I OMLADINU

Opstruktivna bolest pluća je bolest koja se karakteriše vizingom, dispnejom i produženim ekspirijumom. Napad dispnoje traje nekoliko časova, krčanje tri do četiri dana, a kašalj dve do tri nedelje. Oboljenje se javlja pet do deset puta godišnje. Svaka nova respiratorna infekcija, makar lake prirode, može da dovede do opstruktivnog bronhita. Bolest ima sezonski karakter, javlja se više zimi i u proleće. Kod odojčadi i dece do tri godine bronhitis je uvek po tipu opstrukcije. Cilj rada je da se pokaže učestalost recidivirajućeg opstruktivnog bronhitisa kod dece rođene u periodu od 2003-2005.godine na teritoriji opštine Knjaževac. Od ukupnog broja dece rođene 2003. godine (243), i to dečaka 134 (55,1%) i devojčica 109 (44,8%) od opstruktivnog bronhita obolelo je 66 (27,16%) deteta i to 40 (16,46%) dečaka i 22 (9,05%) devojčica. U 2004. godini rođeno je 232 deteta, od toga 116 dečaka i isto toliko devojčica, a obolelo je njih 44 (18,97%), 31 (13,36%) dečak i 13 (5,6%) devojčica. 2005. godine rođeno je 209 deteta, 109 (52,2%) dečak i 107 (48,8%) devojčica. Obolelo je ukupno 15 (7,2%), 11 (5,26%) dečaka i 4 (1,91%) devojčica. Na osnovu dobijenih podataka zaključujemo da se broj dece obolele od recidivantnog obstruktivnog bronhita sa uzrastom povećava i to signifikantno veći broj dečaka.

e-mail: miljan.stanojevic@gmail.com

124.
REKONSTRUKCIJA DEFEKTA KOŽE DISTALNE TREĆINE POTKOLENICE MIOKUTANIM REŽNJEM – PRIKAZ SLUČAJA
Igor Maljković, Ljubinko Todorović, Miodrag Tatić
ZDRAVSTVENI CENTAR BOR, SLUŽBA ORTOPEDIJE I TRAUMATOLOGIJE

Problem traume sa otvorenim prelomima srednje i distalne tećine potkolenice često se komplikuje defektom kože pretibijalne regije sa dugotrajnom eksponiranošću tibiae i sledstvenim ostomielitisom. Rešavanje ovih defekata je komplikovano, zbog specifičnosti cirkulacije u potkolenici, odnosno siromašne vaskularizacije i malog broja anastomoza magistralnih krvnih sudova. Rekonstrukcija prednje strane potkolenice autotransplantatom kože nije moguća zbog nepostojanja adekvatnog recipijentnog ležišta, te se moraju koristiti lokalni režnjevi. Prikazujemo slučaj pacijenta starog 55 godina, dugogodišnjeg diabetičara, koji se javio ortopedu zbog otvorenog preloma potkolenice koji je sa završetkom inicijalnog lečenja rezultovao defektom kože dimenzije 12x7 cm u regiji srednje i distalne trećine anteromedijalne strane potkolenice sa eksponiranim tibiom i hroničnim ostomijelitom i osifikatima, te je razmatrana i potkolena amputacija. Odlučeno je da se u lečenje uključi plastičar, te da se pokuša zatvoriti defekt lokalnim režnjem. Po uklanjanju karfiolastih osifikata tibije do pojave makroskopski zdrave kosti uradjena je rekonstrukcija miokutanim režnjem baziranom na medijalnoj glavi m.gastrocnemiusa sa naležućom kožom i kompletnom vaskularizacijom. Tokom operacije uradjen je test distalnog punjenja a.tibialis post. kojim se konstatovala kometentnost anastomoza krvnih sudova u stopalu. Režanj je bio dimenzija 9 x 20 cm, i protezao se distalno do 5 cm iznad medijalnog maleolusa. Defekt je rešen transpozicijom režnja, a sekundarni postekscizioni defekt pokriven je transplantatom kože. U postoperativnom toku režanj je ostao vitalan u celini, transplantati su gotovo u celini prihvaćeni i pacijent je otpušten posle 28 dana, za koje vreme je zarasla i davajuća regija transplantata na natkolenici, i zaostala jedna mala fistula. Miokutani režnjevi svojom bogatom vaskularizacijom mogu se koristiti za rešavanje defekata srednje i distalne trećione potkolenice i naročito su upotrebljivi u slučaju ostomielita jer poboljšavanjem prokrvljenosti regije doprinose i izlečenju hronične inflamacije koštanog tkiva i mogu se koristiti čak i kod pacijenata sa kompromitovanom cirkulacijom i pridruženim bolestima.

e-mail: maljkovicigor@yahoo.com

125.
PROBLEMI U REKONSTRUKCIJI POSTOPERATIVNIH DEFEKTA NAKON EKSZICIJE MALIGNIH KOŽNIH TUMORA MEDIJALNE KANTALNE REGIJE
Goran Bjelogrlić(1), Goran Videnović(2), Vesna Stojanović-Kamberović(3)
(1)INSITUT ZA ORL I MFH KC SRBIJE, BEOGRAD, (2)KLINIKA ZA MFH KC PRIŠTINA-KOSOVSKA MITROVICA, (3)DOM ZDRAVLJA ''ZVEZDARA'' BEOGRAD

Terapija malignih kožih tumora medijalne kantalne regije je hirurška i zračna. Problem u hirurškom tretmanu je specifičan zbog blizine orbite, orbitalnog sadrzaja, lakrimalnog aparata i medijalnog kantalnog ligamenta, sa jedne strane i poštovanja principa radikalne ekscizije sa druge strane. U radu su prikazani slučajevi tretirani na Institutu za Otorinolaringologiju i Maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije u Beogradu u periodu 2000. do 2005. godine. Pacijenti su obrađeni po polu, uzrastu i ph verifikaciji. Rekonstrukcija defekta nastalog posle ekscizije tumora je obavljena direktnom suturom, slobodnim kožnim transplatatom i lokalnim režnjevima. Zadovoljavajuci funkcionalni i estetski rezultati sa malim brojem recidiva ukazuju na ispravnost hirurške tehnike.

e-mail: masagoran@ptt.yu

126.
REKONSTRUKCIJE MEKIH TKIVA POTKOLENICE
Igor Maljković, Ljubinko Todorović, Miodrag Tatić
ZDRAVSTVENI CENTAR BOR, SLUŽBA ORTOPEDIJE I TRAUMATOLOGIJE

Rekonstrukcije mekih tkiva i operacije spasavanja potkolenice najmladja su oblast plastične hirurgije. Svoje mesto dobijaju sedamdesetih godina sa razvojem mikrohirurške tehnike i, naročito od osamdesetih sa otkrićem fasciokutanog sistema cirkulacije i istoimenih režnjeva, koji su omogućili jednoaktovnu rekonstrukciju, čime je prevazidjen problem „vezanog“ režnja i dugotrajne imobilizacije. U našem materijalu, u prethodne dve godine uradjeno je 11 rekonstruktivnih operacija na potkolenici, kod 10 pacijenata. Najčešći uzrok javljanja lekaru bio je hronični ulkus kože, sa 6 slučajeva, sledi trauma sa 3, i u dva slučaja defekti su nastali ekscizijom tumora kože. Veličine defekata bile su od 1x1 do 12x7 cm. Starost pacijenta bila je od 36, do 84 godine, u proseku 62,2. Metode rešavanja bile su: autotransplantat kože, lokalni kožni režanj, fasciokutani i miokutani režanj. Sve operacije planirane su prema rekonstruktivnoj lestvici u zavisnosti od složenosti I lokalizacije defekta. Uspešnost operacija bila je posle mesec dana oko 70%, od toga kod ulkusa vaskularne geneze 30%, kod postresekcionih 100%, kod posttraumatskih 66%, što smo procenjivali kvalitetom rekonstruisanog pokrivača, uz mogućnost otpusta bolesnika bez potrebe za daljim lečenjem. ZAKLJUČAK: rekonstrukcije mekih tkiva potkolenice su moguće, i uspešne, naročito kod lečenja posttraumatskih i posttumorskih defekata, dok njihovo mesto u lečenju defekata vaskularne geneze zavisi od starosti, opšteg stanja pacijenta i stanja mikrocirkulacije.

e-mail: maljkovicigor@yahoo.com

127.
PACIJENT SA RENALNOM KOLIKOM U SLUŽBI HITNE MEDICINSKE POMOĆI LOZNICA
Snežana Marković
ZDRAVSTVENI CENTAR"DR MILENKO MARIN" LOZNICA, SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI

UVOD: Pod renalnom kolikom podrazumeva se akutni napad bola koji se širi od slabinskog predela koso naniže ka mokraćnoj bešici i genitalnim organima. Po svom intenzitetu jako izraženi bolovi spadaju u najjače bolove. CILJ: Prikaz pacijenta sa renalnom kolikom u službi hitne medicinske pomoći (SHMP) Loznica. METOD: Rezultati dobijeni na osnovu uvida u protokol SHMP i istorije bolesti sa odeljenja urologije. REZULTATI: Veliki broj pacijenata u SHMP javlja se zbog bolova u predelu lumbalnih loža po tipa renalne kolike. Takav je i ovaj pacijent N.N. star 45 god koji u ordinaciju SHMP ulazi sa jakim bolovima orošen znojem. Nakon pregleda, ustanovljeno je da se radi o renalnoj kolici (Dg : Colica renalis l.sin). U SHMP dobio sol 0,9 % NaCl 500 ml N˚I + buscopan amp N˚I – i.v. i diklofenak amp N˚I – i.m. U međuvremenu hitno urađen nalaz urina koji je sledeći: SE urina = masa svežih Er, boja = mutna, izgled = mutan. Zbog hematurije nepopuštanja bolova upućen na urološko odeljenje gde je hospitalizovan 7 dana. Odmah uključen forcas amp á 1 g na 12 h , sol Hartman á 500 ml N˚I + trodon á 50 mg amp N˚II na 12 h i Spasmex amp p.p. Pacijent sve vreme nema temperaturu. Dan nakon prijema urađena kompletni laboratorijski nalazi: Hgb = 144 mg/L, Le 8,8 x 10 9 /L , Kreatinin 76 mmol/L, Urea 6,1 mmol/L, Šuk 5,3 mmol/L, se urina: dosta svežih Er, 15- 20 Le, retka epitelna ćelija. Boja = žut, izgled = zamućen. Urađen EHO abdomena.: jetra normalne veličine, homogena bez fokalnih struktura. Žučna kesa bez vidljivog sadržaja. Pankreas bez specifičnog refleksa. Slezina normalne veličine, homogena. Oba bubrega normalnog položaja i veličine, u levom bubregu dilatacija pijelokaliksnog sistema i uretera do ilijačnih krvnih sudova gde se vidi hiperehogena promena veličine 9 mm susp. na kalkulus. Urađen je Rö nativnog urortakta: nema znakova vidljivih za kalkulozu, i IVP: desno nalaz normalan, levo dilatiran pijelokaliksni sistem, sekundarni kaliksi peharasto izmenjeni, pijelon dilatiran. Dilatirani ureter do ilijačne račve ali se uzrok ne vidi. Indikovana je bila uretroskopija na koju pacijent nije pristao te se pod Dg: Hydronephrosis et hydroureteris l.sin ( N 13.0) nakon smirivanja tegoba i prestanka bolova, otpušta na kućno lečenje uz terapiju spazmolitika. ZAKLJUČAK: Renalne kolike su čest problem u SHMP Loznica. Veći broj pacijenata je zbrinut u SHMP, a manji broj upućen na urološko odeljenje.
Ključne reči: Renalna kolika, pacijent, služba hitne medicinske pomoći.

e-mail: djuricnada@yahoo.com 

128.
SATISFAKCIJA KORISNIKA RADOM SLUŽBE ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE DZ ZVEZDARA
Bosiljka Ugrinić-Sklopić, Vesna Bogdanović, Branka Grujić, Radmila Kandić
DOM ZDRAVLJA "ZVEZDARA", BEOGRAD

UVOD: Subjektivni pokazatelj satisfakcije korisnika ima važnu ulogu u evaluaciji kvaliteta zdravstvene zaštite, gde pacijent treba da bude aktivni učesnik sistema za zdravstvenu zaštitu, a ne samo «pasivni posmatrač». CILJ RADA: Procena satisfakcije korisnika radom pedijatrijske službe DZ»Zvezdara» i predlaganje mera za unapredjenje kvaliteta rada u toj oblasti. METOD RADA: Anonimni anketni upitnici, popunjavani posle posete lekaru i ubacivani u obezbedjene kutije.Anketirana je jednodnevna populacija roditelja,odnosno staratelja dece. REZULTAT RADA: 73% anketiranih misli da pedijatar posvećuje dovoljno pažnje njihovom detetu, 24% da ponekad posvećuje , a nikad 3% ispitanika. 75% anketiranih smatra da od pedijatra uvek dobija dovoljno informacija u vezi trenutnog zdravlja njihovog deteta.50% je zadovoljno svojim pedijatrom, 38% je prilično zadovoljno, 9,8% je neopredeljeno, 2,2% je prilično nezadovoljno. ZAKLJUČAK: Na osnovu analiziranih podataka naši korisnici-anketirani roditelji su zadovoljni kvalitetom zdravstvene službe i radom lekara i medicinskih sestara u službi za zdravstvenu zaštitu dece i omladine,čime je ispunjen jedan od bitnih preduslova u ostvarivanju pozitivnih efekata zdravstvene zaštite.
Ključne reči: Anketa, roditelj- aktivan učesnik, satisfakcija.

e-mail: psklopic@sbb.co.yu

129.
BEZ SPINE BIFIDE – DA ILI NE?
Bojana Cokić i saradnici
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, PEDIJATRIJSKA SLUŽBA, DEČIJE ODELJENJE

UVOD: Spina bifida (SB) je defekt neuralne tube i dešava se u prvim mesecima trudnoće kada ne dolazi do kompletnog zatvaranja kičmenog stuba. Incidenca je oko 0,5-1/1000 dece. Procenjuje se da u USA živi oko 70 000 ljudi sa SB. Svake godine je oko 3000 trudnoća pogođeno defektom neuralne tube, a svaki dan se rodi oko 8 beba sa SB. Postoji oko 60 miliona žena sa rizikom da rodi dete sa SB. Dete sa SB je manje vredno dete, veliki hendikep za porodicu i društvo. Istraživanja su pokazala da folna kiselina pre trudnoće i u toku trudnoće u dozi od 400 mcg na dan smanjuje rizik za pojavu SB od 50-70%. U proseku osoba rođena sa SB za ceo život premašuje 1 milion $, a dnevna doza folne kiseline u proseku iznosi od 0,3 do 0,4 $. Prenatalnom dijagnozom, ultrazvučnim pregledom i određevinajem alfa-fetoproteina trudnice, kao i primenom folne kiseline možemo smanjiti rizik za SB. CILJ RADA je bio utvrditi incidencu SB u našem Regionu i ukazati na značaj preventivnih mera. METOD RADA: podaci su dobijeni iz registara kongenitalnih anomalija za period 1985-2004 .godine. REZULTATI RADA: u periodu od 1985-2004.godine u našem Regionu je rođeno 16 501. dete, a od tog broja 8. novorođenčadi je imalo SB, ili 0,485/1000. Incidenca na našem materijalu odgovara incidenci iz literature. Jedno novorođenče je mrtvorođeno, dva novorođenčeta se umrla u prvom mesecu života, jedno dete u 5. godini. Najstariji pacijent ima 15 god, intelektualnih sposobnosti koje odgovaraju uzrastu, ali invalid u kolicima do kraja života. ZAKLJUČAK: Cilj svakog pedijatra, porodice i društva je zdravo potomstvo. Primenom preventivnih mera taj cilj možemo ostvariti. Prenatalna dijagnoza je neinvanzivna- ultrazvuk fetusa i određivanje alfa-fetoproteina, a primena folne kiseline jednostavna i jeftina. Omogućimo svakom detetu radost života.

e-mail: boca56@ptt.yu 

130.
SPIROMETRIJA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
Mila Otašević, Bosiljka Ugrinić-Sklopić
DOM ZDRAVLJA "ZVEZDARA" BEOGRAD

UVOD: Spirometrija predstavlja osnovni test u proceni plućne ventilacije. Za spirometriju je neophodna saradnja deteta i može da se izvodi kod dece starije od 5-6 godina. Kao najvažniji parametar bronhoopstrukcije uzima se FEV1, jer je najreproducibilniji. Spirometrijskim ispitivanjem pre i posle delovanja bronhodilatatora ili bronhokonstriktornih supstanci otkrivaju se bronhoopstruktivne bolesti, potvrđuje se bronhijalna hiperreagibilnost koja je odgovorna za pojavu bronhoopstrukcije u toku infekcija disajnih puteva izazvanih respiratornim virusima i Mycoplasmom pneumoniae. CILJ: pokazati da spirometrija može da bude od velike dijagnostičke pomoći pedijatru u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u proceni bronhoopstrukcije. MATERIJALI I METODI RADA: evidentirani pregledi pedijatra u ambulanti školskog dispanzera u periodu oktobar–decembar 2005.god. REZULTATI: Od evidentiranih 1105 prvih pregleda oboljenja disajnih puteva, bilo je 113 sa auskultatornim znacima opstrukcije (astmatičari i deca koja su bar jednom bila u opstrukciji). Kod 25-oro dece spirometrijom je dokazana bronhoopstrukcija uz pozitivan bronhodilatatorni test, a da su pri tome imali oskudan auskultatorni nalaz na plućima i nikada do tada nisu imali opstrukciju. ZAKLJUČAK: Spirometrija može da bude od velike pomoći pedijatru u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za dijagnostiku bronhoopstrukcije posebno u slučajevima kada postoji oskudan auskultatorni nalaz. Pravom dijagnostikom postižemo i pravilno lečenje bolesnog deteta.
Ključne reči: bronhoopstrukcija, spirometrija, diferencijalna dijagnoza

e-mail: otas@beotel.yu
 
     
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  

Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: vemil@open.telekom.rs

  Infotrend Crea(c)tive Design