Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2006     Volumen 31     Suppl 1     
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  
                 
 

XXV Timočki medicinski dani :::
Sažeci radova 141-150

  <<< ] >>> ]  
  141. TUBERKULOZA – NAŠE PETOGODIŠNJE ISKUSTVO
Vesna Jović-Jevtić, Dejan Stepanović, Jelena Topalović, Emilija Basarić
142. HORMONO TERAPIJA METASTATSKOG KARCINOMA DOJKE U PLUĆIMA-PRIKAZ SLUČAJA
Dragan Sapundžić
143. ULOGA TRANSBRONHIJALNE BIOPSIJE U DIJAGNOSTICI PERIFERNIH LEZIJA PLUĆA
Dragan Stanojević, Miroslav Jevtić, Gordana Antonijević, Katerina Jevtić, Zorica Grozdanić
144. TRANSFUZIJSKE REAKCIJE – PRIJAVLJIVANJE I ZBRINJAVANJE
Biljana Paraskijević, Biljana Todorović-Kazimirović, Ninoslav Dimitrijević
145. TRAUMA U TRUDNOĆI-PREHOSPITALNI PRISTUP
Miljan Jović(1), Ljiljana Jović(2), Aleksandar Jolić(1), Miodrag Jovanović(1)
146. TRAUMATIZAM U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU
Brankica Milošević, Julija Budimirović, Mladen Timilijić, Miroslava Paunović
147. UČESTALOST OBOLELIH OD TUBERKULOZE NA TERITORIJI ŠUMADIJSKOG OKRUGA U PERIODU 1991-2000. GODINE
Gordana Đorđević (1,2), Časlav Milić (1,2), Sanja Kocić (1,2), Momčilo Đorđević (3)
148. TUBOOVARIJALNI APSCES KAO PRVA MANIFESTACIJA HIV INFEKCIJE NA GINEKOLOŠKOM ODELJENJU ZC NEGOTIN
Jevrosima Puslojić, Nada Mihajlović, Lidija Petrović, Vojislava Stuparević
149. TUMOR ILI TUBERKULOM – KLINIČKO DIJAGNOSTIČKA DILEMA - PRIKAZ SLUČAJA
Gordana Antonijević, Dragan Stanojević, Miroslav Jevtić, Dragoslav Anđelković
150. MALIGNI TUMORI KOŽE LICA I VRATA - ANALIZA HIRURŠKIH TRETMANSKIH OPCIJA
Goran Bjelogrlić(1), Goran Videnović(2), Vesna Stojanović-Kamberović(3)
 
 

 

 
  141.
TUBERKULOZA – NAŠE PETOGODIŠNJE ISKUSTVO
Vesna Jović-Jevtić, Dejan Stepanović, Jelena Topalović, Emilija Basarić
ZDRAVSTVENI CENTAR "SVETI LUKA" SMEDEREVO

Tuberkuloza i danas predstavlja veliki zdravstveni problem uprkos postojanju efikasnih programa kontrole. Za kliničko ispoljavanje tuberkuloze najvažnije je međudejstvo dva faktora: mikobakterije kao izazivača i samog organizma, odnosno njegovog imunološkog sistema. Rađena je retrospektivna studija bolesnika lečenih od tuberkuloze pluća na Grudnom odeljenju ZC "Sveti Luka" u Smederevu u periodu 2001-2005. godina. Cilj rada je da se prikaze učestalost tuberkuloze, faktori rizika i struktura obolelih po polu i pratećim bolestima. Ukupno je lečeno 196 bolesnika, 142 (72,44%) muškarca i 54 (27,55%) žene. Došli smo do zaključka da su najrizičnija grupa muškarci, starosne dobi 45-65 godina. Najčešće prateće bolesti su dijabetes, etilizam, karcinomi pluća i psihoze. Dijagnoza se postavlja na osnovu anamnestičkih podataka, kliničkog pregleda, standardne radiografije pluća, bronhoskopije i bakteriološkog pregleda sputuma na BK. Takođe postoje druge brze metode: BACTEC i PCR. Lečenje tuberkuloze se sprovodi po utvrđenim kategorijama lečenja i po nacionalnom programu. DOTS je međunarodno priznata strategija za kontrolu tuberkuloze a znači direktno opserviranu terapiju, tj. terapiju pod nadzorom. Svi pacijenti kojima se postavi dijagnoza tuberkuloze pluća mogu biti izlečeni ako se podvrgnu pravilnom lečenju tokom potrebnog vremenskog perioda. Naš zadatak je da imamo visoku stopu otkrivanja slučajeva i nizak nivo rezistencije na lekove.

e-mail: svlukasd@ptt.yu

142.
HORMONO TERAPIJA METASTATSKOG KARCINOMA DOJKE U PLUĆIMA-PRIKAZ SLUČAJA

Dragan Sapundžić
ZDRAVSTVENI CENTAR LESKOVAC

Pacijentkinja S.G. Rođena 1934 pacijent onkološke službe od oktobra 1999. godine broj kartona 2666/M., sa dg: Ca MAMAE LAT DEX. St post mastectomia lat dex cum dissectioa axillae. Ph. Br. 11285-296/99 Ca ductale invasivum SHM G2 u izolovanim lgl nema meta. Kao primarna Th: zračenje + CAF VI ciklusa. III.2003. javlja se sa tegobama gde se na RTg pluća verifikuju meta promene. Na CT pluća IV 2003. verifikovan veći broj obostrano lokalizovanih meta promena. Konzilijum određuje sekundarnu terapiju CAP III koja je zbog progresije prekinuta i uključen NOLVADEX 20 mg. Od VII 2003. Na kontrolnom CT pluća III 2005. kompletna regresija sekundarnih depozita. Zadnji kontrolni pregled uredan.

e-mail: maja_kocic@yahoo.com 

143.
ULOGA TRANSBRONHIJALNE BIOPSIJE U DIJAGNOSTICI PERIFERNIH LEZIJA PLUĆA
Dragan Stanojević, Miroslav Jevtić, Gordana Antonijević, Katerina Jevtić, Zorica Grozdanić
SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI I TUBERKULOZU "OZREN", SOKOBANJA

Analizirana je ukupna dijagnostička korist i stopa komplikacija fluoroskopski vođene transbronhijalne biopsije (TBB) putem fiberoptičke bronhoskopije kod 131 pacijenta sa perifernim lezijama pluća. Reprezentativna histološka dijagnoza je postavljena kod 79 pacijenata Od toga 47 lezije su bile maligne (44 bronholoških karcinoma i 3 metastaze ekstrapulmonalnih maligniteta) a 32 nemaligne (20 tuberkuloza, 4 pneumonija u organizaciji, 2 sarkoidoze, 2 aspergiloze, 1 aktinomikoza, 3 ostale analize). Ukupna dijagnostička vrednost za sve lezije je bila 60,3%.Komplikacije u vidu signifikantnog krvarenja su se javile kod 5 pacijenata(3,8%). Pneumotoraksa i smrtnih ishoda nije bilo. Transbronhijalna biopsija (TBB) putem fiberoptičke bronhoskopije nudi dobru dijagnostičku korist i niski stepen komplikacija u dijagnozi perifernih lezija pluća.

e-mail: sbozren@beotel.yu, sajapt@ptt.yu

144.
TRANSFUZIJSKE REAKCIJE – PRIJAVLJIVANJE I ZBRINJAVANJE

Biljana Paraskijević, Biljana Todorović-Kazimirović, Ninoslav Dimitrijević
ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN, SLUŽBA ZA TRANSFUZIJU KRVI

UVOD: Transfuzije krvi mogu biti udružene sa pojavom transfuzijskih reakcija (TR) nastalih zbog sadržaja aloantigena, bioaktivnih supstanci, mogućeg prisustva uzročnika transmisivnih bolesti ali i grešaka u toku pripreme ili primene krvi. TR dele se prema vremenu pojave na neposredne i odložene a na osnovu etiologije na imunske i neimunske. U imunske TR spadaju: akutne hemolizne (AHR), alergijske, anafilaktoidne, febrilne nehemolizne (FNHR), transfuzijom udruženo akutno oštećenje pluća (TRALI), transfuzijom udružena bolest „kalem protiv domaćina“ (TaGvHD) i imunomodulacija. U neimunske TR spadaju: pirogena, hipotenzivna, preopterećenje cirkulacije, transmisija infektivnih agenasa i hemosideroza. Uvek kada postoji sumnja da se razvija neka od neposrednih imunih nepovoljnih efekata hemoterapije primenjuje se sledeći postupak: zaustaviti transfuziju bez izvlačenja igle iz vene, očuvati prolaznost igle sporom infuzijom NaCl, uzeti od pacijenta uzorak krvi bez antikoagulansa i jedinicu krvi koja je dovela do reakcije odneti u Službu transfuzije i prijaviti TR na posebnom obrascu namenjenom za to. Cilj rada je prikaz broja i vrste TR u ZC Negotin. MATERIJAL I METODE: Ispitivanjem su obuhvaćeni pacijenti lečeni transfuzijama krvi u ZC Negotin u petogodišnjem periodu (2001.-2005.). Retrospektivnom metodom analizirali smo broj i vrstu TR. Prijave smo dobijali od osoblja zaduženog za primenu krvi, uz posttransfuzioni uzorak krvi i popunjen obrazac predviđen za prijavu. Zaključak o vrsti TR donosili smo na osnovu prijavljenih simptoma i urađenih transfuzijskih analiza. REZULTATI: U analiziranom periodu primenjene su ukupno 4842 jed. deplazmatisane i cele krvi, a prijavljeno je 24 TR (0,5%), od čega je 19 nastalo kod politransfundovanih bolesnika. Najčešći simptomi bili su jeza i drhtavica, povišena telesna temperatura i tahikardija. Na osnovu simptoma i urađenih analiza zaključili smo da se radi o sledećim TR: FNHR-11, alergijska-6, AHR-3 i po jedna preopterećenje cirkulacije, TRALI, hipotenzivna i anafilaktoidna reakcija. ZAKLJUČAK: Zbog niza nepovoljnih efekata, transfuzije krvi treba izbegavati kad god je to moguće. Ali ako je indikacija za transfuziju krvi pravilno postavljena, neophodna i neodložna, treba učiniti sve da ona bude efikasna i bezbedna. Najčešća TR je FNHR. U cilju svođenja TR na minimum predlažemo sledeće mere: racionalna primena krvi i primena alternativa za krv, primena hemoprodukata sa redukovanim brojem Le, strogo poštovanje svih pravila ponašanja pri primeni transfuzije krvi, blagovremeno prepoznavanje TR i preduzimanje hitnih mera za njihovo dokazivanje i zbrinjavanje.

e-mail: binpa@ptt.yu

145.
TRAUMA U TRUDNOĆI-PREHOSPITALNI PRISTUP
Miljan Jović(1), Ljiljana Jović(2), Aleksandar Jolić(1), Miodrag Jovanović(1)
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR,(1)SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI, (2) SLUŽBA OPŠTE MEDICINE

Trudnoća u svetlu traume predstavlja komplikovano stanje, jer se radi o DVA pacijenta, koja su istovremeno ugrožena. Ako isključimo (ginekološke) patološke procese u trudnoći, trauma predstavlja primarni uzrok smrti trudnica. Sa povećanjem gestacijske starosti povećava se i mogućnost povrede ploda. Najčešći razlozi povređivanja su : 42% saobraćajne nesreće, 34% različiti padovi, 18% nasilje a <1% opekotine. Simptomatologija povreda je ista kao i kod negravidnih žena, s tim što anatomske i fiziološke promene u trudnoći mogu menjati odgovor na traumu, a fiziološke promene trudnoće mogu uticati na dijagnostikovanje i interpretaciju kliničko-laboratorijskih ispitivanja. Raste brzina pulsa (oko 10-15 otkucaja/min), pritisak opada (10-15mmHg), postoji relativna anemija i relativna hipervolemija, periferni venski pritisak se povećava, naročito u donjim ekstremitetima. Ako postoji akutni gubitak krvi, fiziološka hipervolemija trudnice usporava neposredne posledice hipovolemičkog šoka redukovanjem krvi iz uterusa za 10-20%, pri čemu krvni pritisak majke ostaje nepromenjen. Vitalni znaci majke mogu ostati neizmenjeni sve do tolikog gubitka krvi koji smanjuje cirkulišući volumen za 30%. Zbog toga krvni pritisak majke nije realna mera stanja fetusa, jer majka održava sopstvenu cirkulaciju na račun deteta. Stabilizacija majke mora biti primarna briga ("resuscitating the mother will resuscitate the fetus"), jer je 80% smrti ploda posledica razvoja cirkulatornog šoka majke. Primarni ciljevi prehospitalnog tretmana su stabilizacija vitalnih funkcija majke i identifikacija potreba fetusa. Sam pristup je podeljen na primarni i sekundarni tretman, vodeći računa o prioritetima u zbrinjavanju. Primarni tretman obuhvata uključuje stabilizaciju vitalnih funkcija majke (uključujući i anamnezu trudnoće ako je moguće, koja je od velikog značaja). Sekundarni tretman se odnosi na ostale postupke u zbrinjavanju nakon stabilizacije vitalnih funkcija majke, uključujući i ginekološki pregled. Tokom pregleda i prve pomoći povređena trudnica, posebno ako je bez svesti i blizu termina, treba da bude okrenuta na levu stranu, kako bi se izbegao pritisak uterusa na venu kavu. Zbog izbegavanja te i ostalih komplikacija nužno je imati pravilan pristup i pobrinuti se za pravi položaj majke u toku prevoza i naravno, pratiti vitalne znakove fetusa, koji nam mogu dati značajne informacije o mogućim unutrašnjim krvarenjima ili drugim komplikacijama.

e-mail: poljupcic@verat.net

146.
TRAUMATIZAM U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU
Brankica Milošević, Julija Budimirović, Mladen Timilijić, Miroslava Paunović
SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI, KNJAŽEVAC

Saobraćajne nezgode postale su veoma ozbiljan, specifičan problem savremenog sveta. Rad ima za cilj da prikaže epidemiološke karakteristike traumatizma u drumskom saobraćaju na području opštine Knjaževac za 2005. godinu. Podaci su dobijeni analizom zapisnika sa uviđaja saobraćajnih nezgoda. Ukupno je bilo 120 nezgoda, a od toga 55 sa nastradalim licima. U odnosu na predhodnu godinu njihov broj je smanjen za 20% ali je broj poginulih povećan za 133,33%. Ukupno je stradalo 71 lice, od toga je poginulo 7 (9,86%), 19 (26,76%)je sa teškim a 45 (63,38%) sa lakim povredama. U strukturi nastradalih dominiraju putnici. Veća je učestalost nezgoda u naseljenim mestima (71,83%) u odnosu na nezgode van naselja. Sezonski je veća učestalost u letnjim mesecima,naročito tokom meseca juna i jula. Najveći broj učesnika u saobraćaju strada nedeljom i ponedeljkom i to u periodu od 14-16 časova kada je intenzitet saobraćaja inače najveći. Ovo treba da predstavlja alarm saobraćajnoj policiji i hitnoj službi da u to vreme pojača pripravnost i poveća broj angažovanih stručnjaka.

e-mail: tosicv@bankerinter.net

147.
UČESTALOST OBOLELIH OD TUBERKULOZE NA TERITORIJI ŠUMADIJSKOG OKRUGA U PERIODU 1991-2000. GODINE

Gordana Đorđević (1,2), Časlav Milić (1,2), Sanja Kocić (1,2), Momčilo Đorđević (3)
(1)INSTITUT ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA KRAGUJEVAC, (2)MEDICINSKI FAKULTET KRAGUJEVAC, (3)KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC

Tuberkuloza je kosmopolitsko zarazno oboljenje. Svake godine u svetu registruje se između 10,3 do 13,1 miliona novih slučajeva tuberkuloze, pri čemu prema procenama SZO jedna trećina od navedenog broja ostaje neprijavljena. Cilj istraživanja je da se sagleda incidencija i prevalencija tuberkuloze na teritoriji Šumadijskog okruga u periodu 1991-2000.godina. Kao izvor podataka korišćene su prijave oboljenja/smrti od zaraznih bolesti, Godišnji izveštaji o realizaciji plana imunizacije i Godišni izveštaji Instituta za zaštitu zdravlja u Kragujevcu. Na području Centralne Srbije tokom 2000. godine registrovana je stopa incidencije od 26,8, a stopa prevalencije 42,7 na 100 000 stanovnika. Iste godine obuhvat vakcinacije dece protiv TBC iznosio je 98,3%. U Šumadijskom okrugu obuhvat vakcinacijom dece protiv tuberkuloze u posmatranom periodu je vrlo visok (2000.godine iznosio je 99,1%). Prosečna stopa incidencije od tuberkuloze, u analiziranom desetogodišnjem periodu, iznosila je 29,4 na 100 000 stanovnika. Uz izvesne oscilacije, stopa incidencije je imala tendenciju opadanja do 1998., da bi od 1999. došlo do tendencije porasta. Prevalencija čija je prosečna vrednost iznosila 58,05 na 100 000 stanovnika pokazuje oscilacije do 1996.god. nakon čega se registruje pad. U cilju sniženja incidencije i prevalencije tuberkuloze potrebno je kvalitetnije prijavljivanje i praćenje tuberkuloze. Revizijom kartoteke obaveznih imunizacija tokom 1999. i 2000.godine evidentiran je izostanak revakcinacije protiv tuberkuloze u pojedinim opštinama Okruga. U istom periodu čitanje i evidentiranje BCG ožiljka pre je izuzetak, nego pravilo. Navedeni propusti mogli bi da budu neki od razloga za porast incidencije tuberkuloze od 1999.god. u Šumadijskom okrugu.

e-mail: kocicsanja@yahoo.com

148.
TUBOOVARIJALNI APSCES KAO PRVA MANIFESTACIJA HIV INFEKCIJE NA GINEKOLOŠKOM ODELJENJU ZC NEGOTIN
Jevrosima Puslojić, Nada Mihajlović, Lidija Petrović, Vojislava Stuparević
ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN, GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKO ODELJENJE

UVOD: Sindrom stečene imunodeficijencije (SIDA) je virusni sindrom koji slabi imunološki sistem organizma. Takav organizam ne može da se bori protiv infekcija i maligniteta. Otkako je prvi put registrovana, 1981. god. u SAD, SIDA je postala najveći neprijatelj čovečanstvu. Zabrinjavajuci su podaci SZO koji procenjuju da na našoj planeti ima oko 27,209 miliona nosilaca HIV virusa. Zvanični podaci ukazuju da je 1644183 već obolelo, ali se smatra da je taj broj mnogo veći (8,4 miliona obolelih a 6, 4 umrlo). Prvi zabeleženi slučajevi kod nas su 1985. godine i podaci govore da je zaraženo 1016 osoba. Stvaran broj nosilaca se procenjuje na 10000 ljudi. Do sada ih je obolelo 656 a umrlo 455. Žene čine 24,14 % obolelih. Na teritoriji opštine Negotin prvi slučajevi HIV infekcije su zabeleženi 1993. godine. Do sada je ukupno registrovano 7 slučaja. Od toga je usled bolesti umrlo 5 osoba, jedna osoba se odselila. Infekcije koje napadaju ljudski organizam (oportunističke), kada je imunološki sistem oslabljen su: zapaljenje pluća, infekcije izazvane citomegalovirusom, micobakteriumom, toxoplasmosom itd. Uobičajeni ginekološki problemi, koji mogu postati oportunističke infekcije kod žena su: infekcije unutrašnjih genitalnih organa, gljivične infekcije, genitalni herpes, infekcije humanim papilloma virusima, hronični vaginitis. PRIKAZ SLUČAJEVA: Sl. 1. Pacijentkinja D. L, (m. br. =5201/02), domacica iz Negotina, 31 god. Lična anamneza: bez porođaja i pobačaja. Menarha u 13 oj god. Ostale menstruacije neredovne, bolne. PM 14 dana pre toga. Javila se zbog jakih bolova u trbuhu i povišene temperature. Ginekološkim pregledom postavljena je Dg: Abdomen acutum. St febrilis. Pristupilo se op. zahvatu. Operativna dijagnoza: Abscessus tuboovariali. bill. Adhaesiones multiplices. Operatio: Laparotomia mediana inferior. Adhaesiolysis. Resectio omenthi majori: partialis. Ovariectomia partialis bill. Lavage et drainage c. Douglasi. Transfusio sangvinis. U postoperativnom toku dolazi do visoke febrilnosti pacijentkinje zbog čega je urađena konsultacija pneumoftiziologa. Postavljena je Dg: Pleuritis exudativa 1 sin. Laboratorijske analize ukazuju na pancitopeniju sa visokom Se (120/135). S obzirom da i pored primenjene Th nije došlo do očekivanog odgovora organizma, a i na osnovu podataka (pripadnosti visokorizičnoj grupi za HIV infekciju) urađeni su testovi. Kasnije su potvrđeni pozitivni rezultati, pacijentkinja upućena u odgovarajuću ustanovu. Sl. 2. Pacijentkinja NN, iz Negotina, (m. br 4487/ 05), nezaposlena, 34 godine. Lična anamneza: negira ranije bolesti. Bez bolesti koje su vezane za hereditet. Menarha u 13 oj god. Ostale menstruacije uredne, bezbolne. PM 10 ak dana pre javljanja lekaru. Primljena u bolnicu zbog jakih bolova u trbuhu, s obzirom da su tegobe perzistirale i pored ambulantnog tretmana antibioticima. Kliničkim pregledom konstatuje se tumefakt, desno pored uterusa, tvrde konzist.,veličine guščijeg jajeta. Nakon preoperativne pripreme, operisana je laparoskopskom tehnikom. Operacija: adnexectomia dex. Otpustena je kući u dobrom opštem stanju. Postoperativna HP Dg je Abscessus tuboovarialis. Dva meseca nakon operacije javlja se sa istim tegobama i tumefaktom u predelu levog ovariuma. Sem visoke SE-20, ostali laboratorijski parametri su u granicama normale. Pacijentkinja je operisana. Operativna Dg: Abscessus tuboovarialis 1 sin. OP: Adnexectomia 1 sin. U postoperativnom toku pacijentkinja febricira. Laboratorijske analize ukazuju na leukopeniju i visoku Se. Pacijentkinja je zbog lošeg opšteg stanja upucena u višu ustanovu gde je potvrđena HIV infekcija. ZAKLJUČAK: SIDA, kako je mnogi nazivaju, kuga 21. veka, može svoje prve manifestacije da ispolji na genitalnom traktu. Ukoliko postoje recidivantne infekcije, koje ne reaguju na standardni medicinski tretman, treba posumnjati i na HIV infekciju i pristupiti testiranju pacijentkinje.

e-mail: zcnegotin@formanet.co.yu

149.
TUMOR ILI TUBERKULOM – KLINIČKO DIJAGNOSTIČKA DILEMA - PRIKAZ SLUČAJA
Gordana Antonijević, Dragan Stanojević, Miroslav Jevtić, Dragoslav Anđelković
SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI I TUBERKULOZU ‘’OZREN’’ SOKOBANJA

Tuberkulom je okrugla solitarna, kazeozna promena prečnika većeg od 2cm, lokalizovana najčešće u gornjem segmentu pluća. CILJ RADA je razjašnjenje diferencijalno-dijagnostičke dileme između tuberkuloma i malignih lezija pluća, zbog značajne radiološke sličnosti. Prikazan pacijent P.M. star 50 godina, dugogogišnji pušač, hronični alkoholičar, porodično opterećen tuberkulozom. Hospitalizovan je u bolnici’’Ozren’’ zbog otežanog disanja, kašlja, bolnog mokrenja. Na Radiografiji i CT –u grudnog koša je u posteriornom segmentu gornjeg režnja desnog plućnog krila, paraspinalno uz torakalni zid viđena homogena promena nepravilnih kontura, bez jasnih znakova za destrukciju kosti i uvećanja medijastinalnih linfnih žlezda. Mikrobiološkim pregledom ispljuvka nisu identifikovani Kochovi Bacili. Citologijom sputuma nisu viđene ćelije malignih morfoloških osobina. Perkutalnom iglenom biopsijom nije dobijen reprezentativni uzorak na morfološku dijagnozu. Operativnim zahvatom i histopatološkom analizom resktovanog materijala postavljen je definitivna dijagnoza: Tuberculoma precipue caseosa pulmonis. Lečenje je sprovedeno antituberkulotskom terapijom. ZAKLJUČAK: kod postojanja solitarnih plućnih lezija veliku dijagnostičko-diferencijalnu dilemu treba rešiti upotrebom invazivnih metoda uključujući i resekciju pluća.

e-mail: sajapt@ptt.yu

150.
MALIGNI TUMORI KOŽE LICA I VRATA - ANALIZA HIRURŠKIH TRETMANSKIH OPCIJA
Goran Bjelogrlić(1), Goran Videnović(2), Vesna Stojanović-Kamberović(3)
(1)INSITUT ZA ORL I MFH KC SRBIJE, BEOGRAD, (2)KLINIKA ZA MFH KC PRIŠTINA-KOSOVSKA MITROVICA, (3)DOM ZDRAVLJA ''ZVEZDARA'' BEOGRAD

Maligni tumori kože su najčešći maligni tumori kod ljudi i njihova incidenca je u porastu. Preko 90% svih malignih tumora kože se nalaze na glavi i vratu. U radu prikazujemo pacijente koji su operisani na Institutu za Otorinolaringologiju i Maksilofacijalnu hirurgiju Klinickog centra Srbije u Beogradu u periodu od 2000. do 2005. godine. Pacijenti su obuhvaćeni po polu, uzrastu, zanimanju, patohistološkim karakteristikama sa posebnim osvrtom na hirurški tretman i postoperativnu rekonstrukciju. U ovom periodu najčešće je bio zastupljen Bazocelularni karcinom (BCC), zatim Skavocelularni karcinoma (SCC) i Maligni melanom (MM). U radu prikazujemo naša iskustva i hirurški tretman od radikalne ekscizije, direktene suture, kožnih autotransplatata, do lokalnih i udaljenih režnjeva. Ovim načinom rada uspeli smo da postignemo zadovoljavajući funkcionalni i estetski rezultat.

e-mail: masagoran@ptt.yu
 
     
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  

Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: vemil@open.telekom.rs

  Infotrend Crea(c)tive Design