Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2006     Volumen 31     Suppl 1     
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  
                 
 

XXV Timočki medicinski dani :::
Sažeci radova 61-70

  <<< ] >>> ]  
  61. KALKULOZA I PNEUMATSKA INTRAKORPORALNA LITOTRIPSIJA - PIL U DIVERTIKULUMU MOKRAĆNE BEŠIKE
Ž.Didić, N.Dimitrijević, A.Didić, D.Stanisavljević
62. KRANIOCEREBRALNA POVREDA I HEMIPAREZA DETETA I USPEŠNA KONZERVATIVNA TERAPIJA
Srđan Bogicić, Jordan Trokanović, Vojislava Stuparević
63. KINKING ARTERIJE CAROTIS INTERNE DIJAGNOSTIKOVAN COLOR DOPLER EHOSONOGRAFIJOM -PRIKAZ SLUČAJA
Gavrilo Vasilev (1), Tomislav Arsenijević (2), Lidija Petrović (1), Aca Kožokić(1)
64. KANDIDAT ZA KOHLEAR IMPLANT – PRIKAZ SLUČAJA
Nensi Mitrović(1), Danijela Stanković(2)
65. KOMPARACIJA EFEKTA BLOKATORA RECEPORA ANGIOTENZINA, INHIBITORA ANGIOTENZIN KONVERTAZE I NJIHOVE KOMBINACIJE NA PROMENU GEOMETRIJSKOG TIPA I REGRESIJU HIPERTROFIJE MIOKARDA LEVE KOMORE
Dušan Bastać(1), Zoran Joksimović(2)
66. MAKROVASKULARNE KOMPLIKACIJE DIJABETESA U OPŠTINI ZAJEČAR 2005. GODINE
Miodrag Đorđević
67. KONTROLA BAKTERIOLOŠKE KONTAMINACIJE BOLNIČKE SREDINE U ZC NEGOTIN U 2005. GODINI
Vojislava Stuparević, Srđan Bogicić, Jevrosima Puslojić, Biljana Todorović Kazimirović
68. KOSTNOZGLOBNA TUBERKULOZA – PRIKAZ SLUČAJEVA
Ljubinko Todorović, Tomislav Ilić
69. UTICAJ KONTROLE KVALITETA RADA NA EFEKAT U SLUŽBI TRANSFUZIJE NOVI SAD
Gavrančić Čedomir
70. KVALITET ŽIVOTA KOD OBOLELIH OD DIJABETESA
Miodrag Todorović(1), Miodrag Đorđević(2), Miodrag Kostić(1)
 
 

 

 
  61.
KALKULOZA I PNEUMATSKA INTRAKORPORALNA LITOTRIPSIJA - PIL U DIVERTIKULUMU MOKRAĆNE BEŠIKE

Ž.Didić, N.Dimitrijević, A.Didić, D.Stanisavljević
ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN, UROLOŠKO ODELJENJE

Kod pacijenta Ž.Ž. starog 65 godina ustanovljena je kalkuloza u divertikulumu bešike. Na grafiji se zapaža oko 7-8 kalkulusa od 1-2 cm, a divertikulum prečnika oko 5 cm, postavljen je odmah iza vrata bešike. Dugotrajna litijaza i zastoj mokraće uzrokovali su perzisentnu infekciju (E.Colli). Bolesnik je svakodnevno imao bolove i dizurične smetnje i pored toga što je ranije operisao prostatu, a lečenje nije davalo rezultata. Odlučili smo se za endoskopski prilaz problemu. Prethodno se zbog veoma suženog otvora divertikuluma, uradi resekcija otvora, koji se proširi za prolaz i nesmetanu manipulaciju aparata za pneumatsku litotripsiju. Zatim se kalkulusi dezintegrišu metodom PIL, do veličine koja je nesmetano mogla da se evakuiše iz bešike. Problem je rešen, jer sada je divertikulum široko ovoren, pacijent nema bolove, a infekcija je suzbijena.

e-mail: dzbata@sezampro.yu

62.
KRANIOCEREBRALNA POVREDA I HEMIPAREZA DETETA I USPEŠNA KONZERVATIVNA TERAPIJA
Srđan Bogicić, Jordan Trokanović, Vojislava Stuparević
ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN

Prikazujemo slučaj pacijenta sa povredom glave sa atipičnim simptomima i toka bolesti. Konzervativno tretiran i izlečen bez sekvela. Povreda glave dobijena padom na stepeništu u alkoholisanom stanju u večernjim časovima. Pritom je imao kratkotrajan gubitak svesti i povraćanje. Tretiran od strane hirurga zbog ekskorijacije temporofrontalnog dela glave levo, data terapija i dete je vraćeno kući. Grafija lobanje i nalaz rentgenologa, nalaz uredan. Nekoliko sati nakon povrede dete ima jaku glavobolju, više desno i nestabilan hod te se hospitalizuje na dečijem odeljenju. PRIKAZ SLUČAJA: Učenik, star 15 godina, TM 55,5 kg, TV 169cm, svestan, afebrilan i očuvanih vitalnih funkcija. Dobro razvijen i uhranjen za svoj uzrast i meningealni znaci negativni. Levo frontalno i u predelu zigomatične kosti registruje se eskorijacija, sveže prirode. TA 140/90, puls 78 otkucaja u minuti. Nalaz neuropsihijatra: b.o. Nalaz pulmologa: b.o. Sutradan se registruje diskretna pareza facijalisa levo i slabost leve ruke i somnolentnost. Treći dan po povredi žali se na jaku glavobolju, somnolentan je a pareza facijalisa i slabost leve ruke perzistiraju. Nakon ponovnih konsultacija neuropsihijatra urađen je opet EEG nalaz, koji glasi: Suspektna teta aktivnost desno temporalno. Zbog sumnje na subdularni hematom upućen na Neurohiruršku kliniku u Beogradu. CT mozga urađen u Beogradu glasi: Frontotemporalno desno kontuziono žarište sa većom zonom sveže hemoragije uz perifokalni edem. Bolesnik deset dana lečen konzervativno do stabilizacije opšteg stanja. Otpušten je sa simptomatskom terapijom. Na redovnim kontrolama stanje zadovoljavajuće, bez sekvela. Redovno pohađa školu. Savetuje se da svaka kraniopovreda dece mora ozbiljno da se shvati i bolnički prati timski.

e-mail: zcnegotin@formanet.co.yu

63.
KINKING ARTERIJE CAROTIS INTERNE DIJAGNOSTIKOVAN COLOR DOPLER EHOSONOGRAFIJOM -PRIKAZ SLUČAJA
Gavrilo Vasilev (1), Tomislav Arsenijević (2), Lidija Petrović (1), Aca Kožokić(1)
(1)ZDRAVSTVENI CENTAR KLADOVO,(2)DOM ZDRAVLJA KURŠUMLIJA

Cilj rada je da prikaže mesto i značaj color dopler ehosonografije (CDES) u dijagnostici anomalija ekstrakranijalnih segmenata arterija karotidnog i vetrebralnog sliva. Prikazan je slučaj pacijenta sa kinkingom arterije carotis interne (ACI) kao primer anomalije koja jedino može dovesti do značajnih poremećaja hemodinamike i odgovarajuće kliničke slike. Klasifikaciju anomalije ekstrakranijalnih karotidnih i vertebralnih segmenata je najpogodnije izvršiti na osnovu morfologije anomalnih segmenata. Kinking je anomalija slična angulaciji s time što je ugao pregiba oštriji i zahteva stvaranje drugog korektivnog pregiba. Hemodinamska signifikantnost kinkinga najčešće korelira sa uglom od 60 stepeni i manje izmedju anomalnih segmenata. Same po sebi anomalije retko imaju presudan patogenetski značaj u nastanku ishemije mozga. Njihov značaj potenciran je ranijim i bržim razvojem aterosklerotičnih promena. Nepovoljan položaj glave može dovesti do zatvaranja lumena arterije u nivou pregiba. Proksimalno od tog nivoa dolazi do povećanja vrednosti pritiska što posredstvom baroreceptora dovodi do sniženja sistemskog pritiska sa svim posledicama. Prikazujemo pacijentkinju staru 40 godina sa simptomima povremenih, retkih, kratkotrajnih gubitaka svesti, nastalih bez prethodno ikakvih poremećaja. U životnoj anamnezi negira značajna oboljenja, a u porodičnoj slične simptome i oboljenja. Observirana je detaljno internistički, kardiološki, i neurološki i nisu nađeni mogući uzroci. U okviru ispitivanja urađena je CDES magistranih arterija vrata i nađene su početne aterosklerotične promene i kinking ACI koji i u određenim pozicijama je manji od 60 stepeni. Pregled je obavljen na aparatu SHIMADZU 2200 XPlus linearom sondom od 7,5MHZ. Kinking ACI može da prouzrokuje ishemiju mozga čak i ako nema pridružene ateroslerotične promene. Svaka osoba sa kinkingom ACI treba da se temeljno ispita i hemodinamski evaluira. Nekad je teško dokazati uzročnu vezu između kinkinga i moždane ishemije. Dijagnostika kinkinga je do primene doplera bila moguća jedino angiografski. Danas nam na raspolaganju stoji i MR angiografija. CDES je od ove tri metode najkomfornija, najjeftinija i najpristupačnija, a dovoljno je senzitivna i specifična.

e-mail: zckld@kladovocity.net

64.
KANDIDAT ZA KOHLEAR IMPLANT – PRIKAZ SLUČAJA
Nensi Mitrović(1), Danijela Stanković(2)
ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN, (1)DEČIJI DISPANZER, (2) DISPANZER OPŠTE MEDICINE

UVOD: Kohlear implant je auditivno pomagalo koje osobama sa najtežim kohlearnim (tj. senzorineuralnim) oštećenjem sluha omogućava auditivnu stimulaciju. Za ugradnju kohlear implanta postoje jasno određeni selekcioni kriterijumi, koje kandidat tj. pacijent mora ispunjavati da bi se implantacija sprovela. CILJ RADA je ukazati na selekcione kriterijume za kohlearnu implantaciju, kao i na značaj rehabilitacije posle njegove ugradnje. U radu je prikazan slučaj jedno i po godišnjeg dečaka sa obostranim oštećenjem sluha, senzorineuralnog tipa teškog stepena, sprovedenom amplifikacijom, nerazvijenim govorom, koji je kandidat za kohlearnu implantaciju. ZAKLJUČCI: Ugradnja kohlear implanta je moguća u slučajevima: obostranog, senzorineuralnog, teškog oštećenja sluha, kod totalne gluvoće (bez ostatka sluha na svim frekvencijama), posle kompletne dijagnostičke procedure (medicinska, defektološka i psihološka), kada nema uspeha posle intenzivne rehabilitacije sa individualnim amplifikatorima, bez prisustva psihičkih smetnji u razvoju, vodeći računa o stepenu i vremenu nastanka oštećenja uz uvažavanje stavova i iskustva onih koji su ugradili implant ili nekog poznaju koji je to uradio. Rehabilitacija implantiranih pacijenata je vrlo značajna i bitna. Kohlearno implantirana deca u 90% slučajeva pohađa redovnu školu, govor im je razumljiviji sa pojavom melodičnosti, dužom i kompletnijom rečenicom.
Ključne reči : Kohlear implant, kandidat, rehabilitacija.

e-mail: spira@medianis.net

65.
KOMPARACIJA EFEKTA BLOKATORA RECEPORA ANGIOTENZINA, INHIBITORA ANGIOTENZIN KONVERTAZE I NJIHOVE KOMBINACIJE NA PROMENU GEOMETRIJSKOG TIPA I REGRESIJU HIPERTROFIJE MIOKARDA LEVE KOMORE
Dušan Bastać(1), Zoran Joksimović(2)
(1)INTERNISTIČKA ORDINACIJA "DR BASTAĆ", ZAJEČAR, (2)INTERNISTIČKA ORDINACIJA "DR JOKSIMOVIĆ", BOR

Pacijenti sa hipertenzijom imaju osim različitog stepena hipertrofije miokarda leve komore(LVH) u gramima i različite tipove ventrikularne geometrije. Efekat različitih antihipertenzivnih tretmana je dosta proučavan na regresiju stepena LVH ali ne i na promenu geometrijskog tipa hipertrofije odnosno remodelacije leve komore. METODE: Ispitivano je ukupno 63 bolesnika nelečenih ili neadekvatno lečenih bolesnika sa drugim stepenom hipertenzije (Srednji TA 167/106 mm Hg) koji su metodom slučajnog izbora podeljni u tri grupe od po 21 bolesnika prema vrsti tretmana sa titriranjem doze do postizanja normotenzije manje od 135/85: Grupa A-samo lizinoprilom u dozi od 20 do 40 mg, Grupa B -samo lozartanom u dozi od 50 do 100 mg i grupa C- kombinacijom lizinopril 10 do 20 mg sa lozartanom od 25 do 50 mg. Uz standardne metode praćenja klinički i EKG, rađena je Kolor Doppler ehokardiografija i 24 ambulatorni monitoring arterijskog pritiska (holter pritiska ) pre tretmana i posle 3 do 4 meseca. REZULTATI: Evaluacijom indeksa mase miokarda leve komore (LVMI) nije bilo razlike u stepenu regresije LVH izmedju grupe A(lizinopril) i B(lozartan), dok je analizom varijanse dobijena značajno veća regresija LVMI u grupi C (p< 0.01) za dodatno 21% redukcije mase miokarda - kombinovani tretman ACE inhibitor i blokator AT1 receptora u odnosu na monoterapiju. Prevalenca koncentrične hipertrofije miokarda smanjena je u grupi A od 38% na 14% grupi, B - od 33% na 9%, a u grupi C od 42% na 9%, što je signifikantno bolji efekat kombinovane terapije. Sličan rezultat je dobijen za koncentričnu remodelaciju leve komore, a nije bilo statistički značajne razlike među grupama u pogledu ekscentrične LVH. ZAKLJUČAK: Antihipertenzivni kombinovani tretman AT1 blokatorom sa ACE inhibitorom uspešnije redukuje masu miokarda leve komore i smanjuje prevalencu koncentrične LVH i koncentrične remodelacije leve komore nego monoterapija, dok nema razlike u pogledu promene ekscentričnog geometrijskog tipa LVH

e-mail: bastad@ptt.yu

66.
MAKROVASKULARNE KOMPLIKACIJE DIJABETESA U OPŠTINI ZAJEČAR 2005. GODINE
Miodrag Đorđević
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, INTERNISTIČKA SLUŽBA

Uvidom u digitalnu kartoteku istorija bolesti Zdravstvenog centra u Zaječaru utvrđeno je da je zbog makrovaskularnih problema (infarkt, šlog, ishemija donjih ekstremiteta) u 2005. godini hospitalizovano 474 osobe. Od 104 osobe sa infarktom srca 32 imaju dijabetes, od 280 sa šlogom 35 a od 50 hospitalizovanih zbog periferne ishemije dijabetes ima 15 osoba. Na osnovu ovih podataka incidenca infartka kod osoba bez dijabetesa je 1.13 na 1000 stanovnika a sa dijabetesom 12.08. Incidenca šloga kod osoba bez dijabetesa je 3,89 na 1000 stanovnika a sa dijabetesom 13.21. Incidenca periferne ishemije kod osoba bez dijabetesa je 0,56 na 1000 stanovnika a kod osoba sa dijabetesom 5,66.

67.
KONTROLA BAKTERIOLOŠKE KONTAMINACIJE BOLNIČKE SREDINE U ZC NEGOTIN U 2005. GODINI
Vojislava Stuparević, Srđan Bogicić, Jevrosima Puslojić, Biljana Todorović Kazimirović
ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN

U radu smo analizirali rezultate kontrole bakteriološke kontaminacije bolničke sredine sa ciljem da se utvrdi potencijalna opasnost od izbijanja bolničkih infekcija, odnosno da se poboljša sprovodjenje opštih sanitarno-higijenskih mera i da se uklone poznati faktori rizika za nastanak bolničkih infekcija. Bakteriološka kontaminacija je kontrolisana 80 puta na rizičnim odeljenjima i mestima i tom prilikom je uzorkovano 960 briseva sa radnih površina, zidova, podova, posuđa, opreme, instrumenata i od osoblja (grlo, nos, ruke, odeća, obuća). Od ukupnog broja uzetih briseva 14 (1,46%) je bilo pozitivno. Izolovane su gram negativne koliformne bakterije (E. Colli 6, Enterobacter 3, Citrobacter 2) na posuđu, opremi, podovima – zidovima, WC šolji i na rukama osoblja i Staphylococcus aureus (3), na opremi i u nosu osoblja. Na sterilnost je uzeto 202 brisa i svi su negativni. Kontaminacija vazduha je kontrolisana 8 puta i nije bilo pozitivnih rezultata. Najveća kontaminacija je zabeležena na pedijatriji (7,41%) i na neurologiji (6,82%). Dobijeni rezultati ukazuju da je bakteriološka kontaminacija raznovrsna i prisutna svuda, kako kod personala, tako i na opremi i u prostorijama, te je neophodno da sve mere prevencije bolničkih infekcija budu usmerene na njenom smanjenju.

e-mail: zcnegotin@formanet.co.yu

68.
KOSTNOZGLOBNA TUBERKULOZA – PRIKAZ SLUČAJEVA
Ljubinko Todorović, Tomislav Ilić
ZDRAVSTVENI CENTAR BOR, SLUŽBA ZA ORTOPEDSKU HIRURGIJU I TRAUMATOLOGIJU

Tuberkuloza i danas predstavlja veliki problem. Godišnje u svetu od tuberkuloze umire dva miliona ljudi. Iako je najčešća plućna tuberkuloza, ni druge lokacije nisu zanemarljive. Oko 7% obolelih od tuberkuloze ima proces na kostima i zglobovima. Cilj rada je da ukažemo da i dalje postoji kostnozglobna tuberkuloza i da na nju treba misliti u difirencijalnoj dijagnozi promena na kostima i zglobovima, uz napomenu da je vrlo važnu dijagnozu postaviti na vreme, pre pojave ireverzibilnih promena na kostima i zglobovima. Prikazujemo dva ilustrativna slučajeva kostnozglobne tuberkuloze koja su verifikovana mikrobiološki. U jednom slučaju koji je vrlo dugo lečen u drugim ustanovama a dijagnoza kod nas postavljena kada je proces toliko napredovao da je zglob kuka potpuno razoren i posle sanacije tuberkulozne infekcije kao posledica je ostalo trajno telesno oštećenje. U drugom slučaju je dijagnoza tuberkuloze postavljena vrlo rano, pre nego što su nastupila ireverzibilna oštećenja kolena i nakon sanacije infekcije nema nikakvog invaliditeta.

e-mail: ljubinko@ptt.yu

69.
UTICAJ KONTROLE KVALITETA RADA NA EFEKAT U SLUŽBI TRANSFUZIJE NOVI SAD
Gavrančić Čedomir
ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI, NOVI SAD

Zavod za transfuziju krvi Novi Sad je nosilac sistema kontrole kvaliteta TUV.CERTIFICAT RWTUV SYSTEMS GMBH Essen. Da bi Zavod postao nosilac morao je zadovoljiti određene kriterijume, kao što su kontrola zaliha, da ima odgovarajuće provere kvaliteta rada i svojih proizvoda. Sve to je osnova stvaranja izveštaja koji se sastoji od pojedinačnih elemenata: kontrole sistema kvaliteta, obuke osoblja, kontrole zaliha, potrošnog materijala, provere kvaliteta rada i ocenu opreme, kontrolu bezbednosti rada, kontrolu grešaka, kontrole prikupljene krvi, laboratorijskog testiranja krvi i procesiranje tj. obrade produkata krvi. Da bi izveštaj bio prihvaćen, u Zavodu se prethodno odvijala edukacija: medicinskog osoblja, davalaca u cilju povećanja motivacije, savetnika davalaca krvi, kliničkih konsultanata za transfuziju, laboratorijskih tehničara i onih koji propisuju krv. Ovakav pristup radu omogućio je bolju saradnju između klinika Kliničkog centra Novi Sad i Zavoda za transfuziju krvi Novi Sad i time se obezbedila racionalizacija potrošnje krvi.

e-mail: boffice@neobee.net, zzktns@eunet.yu

70.
KVALITET ŽIVOTA KOD OBOLELIH OD DIJABETESA
Miodrag Todorović(1), Miodrag Đorđević(2), Miodrag Kostić(1)
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZAJEČAR(1), ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR(2)

Cilj rada je utvrđivanje kvaliteta života kod bolesnika obolelih od šećerne bolesti u opštini Zaječar. Primenjena je metodologija Drummond i dr. (2001) sa posebno kreiranim upitnikom za procenu kvaliteta života. Anketirano je ukupno 41 obolelih od šećerne bolesti (18 žena i 23 muškaraca) iz opštine Zaječar. Prosečna starost anketiranih je bila 62 godine (žene 62,39, muškarci 61,78 godina). Prisustvo dijabetesa kod anketiranih, u proseku, je 10,22 godine (kod žena 10,55 i kod muškarca 10 godina). Od kvalitetnog („punog“) života, svakom od anketiranih ostalo je, u proseku, 70% (žene 69,78, muškarci 70,08). To znači da je kvalitet života obolelih od dijabetesa, usled optrećenosti bolešču, opao za 30%. Maksimalna veličina kvaliteta života kretala se u rasponu od 1,00 (”pun“ život) do 0,25. Utvrđena je visoko statistička međuzavisnost između kvaliteta života i godina opterećenosti bolešću (p≤0,004). Nije utvrđena statistički značajna međuzavisnost između godina starosti i kvaliteta života (p≥0,05).

e-mail: za_timok@ptt.yu
 
     
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  

Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: vemil@open.telekom.rs

  Infotrend Crea(c)tive Design