Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2006     Volumen 31     Suppl 1     
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  
                 
 

XXV Timočki medicinski dani :::
Sažeci radova 71-80

  <<< ] >>> ]  
  71. KARDIOVASKULARNE BOLESTI KOD STANOVNIŠTVA OPŠTINE BOR
Miodrag Todorović(1), Vojislava Stuparević(2)
72. LANGDON DOWN SYNDROM - PRIKAZ SLUČAJA
Marica Milidrag, Svetlana Vraneš, Slavojka Borković, Jovanka Vuković
73. LAPAROSKOPSKO ZBRINJAVANJE INSUFICIJENCIJE PERFORATORA POTKOLENICE U LEČENJU HRONIČNOG VENSKOG ULKUSA
Marija Kero-Tošić(1), Ljubiša Narodović(1), Jasmina Strajnić(2)
74. LARYNGITIS SUBGLOTICA - DIJAGNOZA I TERAPIJA
Vesna Stojanović Kamberović(1),Goran Bjelogrlić(2), Goran Videnović(3)
75. MALIGNA OBOLJENJA U 2004. I 2005 GODINI U KUĆNOM LEČENJU
Dušica Milić, Slađana Miljković
76. MALIGNE NEOPLAZME DIGESTIVNOG TRAKTA NA TERITORIJI OPŠTINE KNJAŽEVAC U PERIODU OD 2004. DO JULA 2005. GODINE
Miroslava Paunović, Mladen Timilijić, Maja Gurginov, Brankica Milošević, Julija Budimirović
77. MAMMA ABERATA AXILLARIS
Kračunović Miloš, Ljubisav Božilović, Vojislava Stuparević
78. MARFANOV SINDROM- PRIKAZ PORODICE
Bojana Cokić i saradnici
79. HRONIČNE MASOVNE NEZARAZNE BOLESTI U SEOSKOJ SREDINI
Mladen Timilijić, Miljan Vidojković, Brankica Milošević, Miroslava Paunović, Mimica Jelenković, Lela Živković
80. MENOPAUZALNA TRANZICIJA I KAKO JE KVALITETNO PREŽIVETI
Lidija Petrović, Dejan Korkocić,Vladica Radukanović, Jevrosima Puslojić
 
 

 

 
  71.
KARDIOVASKULARNE BOLESTI KOD STANOVNIŠTVA OPŠTINE BOR
Miodrag Todorović(1), Vojislava Stuparević(2)
(1)ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZAJEČAR, (2) ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN

UVOD: Kardiovaskularna oboljenja (KVO) odnosno bolesti srca i krvnih sudova zbog svoje masovnosti, multikauzalnosti, varijabilnosti, visoke smrtnosti, velikog broja trajno onesposobljenih, visokih troškova dijagnostike, lečenja i rehabilitacije predstavljaju najveći problem javnog zdravlja. KVO su heterogene, međutim, u osnovi većine je arteroskleroza koja kao osnovni patološki proces može da ugrozi srce-koronarna ili ishemijska bolest, ili centralni nervni sistem-manifestujući se kao cerebrovaskularno oboljenje ili šlog. Kod odraslog stanovništva okruga Bor KVO vodeći su uzrok oboljevanja (oboljeva svaki treći stanovnik) i umiranja (umire više od ½ ). Visina i struktura KVO u tesnoj su vezi sa promenom u starosnoj strukturi stanovništva područja odnosno sa progresivnim porastom učešća starih generacija u ukupnom stanovništvu i visoke zastupljenosti faktora rizika kao što su gojaznost, hipertenzija, hiperholesterolemija, hipergliceridemija, hiperglikemija, pušenje duvana, nepravilna ishrana, nedovoljna fizička aktivnost, stres. KVO se, u većini slučajeva, mogu prevenirati kost-efektivnim merama usmerenim na promociju zdravlja, otkrivanju i redukciji rizičnih faktora. Ranom dijagnostikom i efektivnim lečenjem može se, u velikoj meri, usporiti tok bolesti, ublažiti posledice odnosno izlečiti bilest. CILJ RADA: Cilj rada je utvrđivanje rasrostranjenosti kardiovaskularnih oboljenja kod stanovništva okruga Bor. MATERIJAL I METODE: Radi ostvarivanja postavljenog cilja korišćen je sledeći materijal medicinske statistike za 2004. godinu: Idividualni listić hospitalizacije (obrazac br. 3-21-61/65-SR), Izveštaj službe opšte medicine (obrazac br. 3-01-60), Izveštaj službe medicine rada (obrazac br. 3-02-60), statistički izveštaj o slučaju smrti (obrazac DEM-2). Korišćeni su podaci iz: Konačni rezultati popisa 2002, Saopštenje br. 295/2002, Republički Zavod za statistiku. Primenjen je analitičko deskriptivni metod. REZULTATI: Kardiovaskularna oboljenja vodeći su uzrok oboljevanja stanovništva okruga Bor. U broju slučajeva hospitalizovanih od svih uzroka skoro jedna petina bolesnika (18,44%) odnosi se na slučajeve obolele od KVO. ZAKLJUČAK: Masovnost oboljevanja i visoka smrtnost od kardiovaskularnih oboljenja upućuju nas na pojačanu i sinhronizovanu aktivnost prevencije u primarnoj zaštiti i promociji zdravlja u delu koji se odnosi na stil života pojedinca. To bi dalo daleko veće izglede smanjenja morbiditeta, invalidnosti, preranog umiranja od KVO, produženja kvalitetnog života i uštede značajnih finansijskih sredstava.

e-mail: za_timok@ptt.yu

72.
LANGDON DOWN SYNDROM - PRIKAZ SLUČAJA

Marica Milidrag, Svetlana Vraneš, Slavojka Borković, Jovanka Vuković
DOM ZDRAVLJA ''SAVSKI VENAC'', BEOGRAD

Sindrom Langdon Down u osnovi nastajanja ima poremećaj 21-og para hromozoma čoveka. U njihovom kariotipu se češće nalaze brojčani poremećaji u vidu trizomije 21-og para ( 85-95% slucajeva), dok su strukturni poremecaji ređi. Fenotipsko ispoljavanje, pored raznovrsnih kombinacija telesnih malformacija, karakteriše usporen psihomotorni razvoj i najčešće različiti stepeni mentalne ometenosti. Navodimo slučaj dečaka koji je rođen sa Sy Langdon Down i pratećom hipotireozom. Zahvaljujući neonatalnom skriningu na hipotireozu ovaj poremećaj počinje da se koriguje substitucijom tireoidnim hormonom već od drugog meseca života. Roditelji, u saradnji sa potrebnim stručnjacima, su uporno i strpljivo radili na sveobuhvatnom stimulativnom tretmanu dečaka. Psihološkim testiranjem u više navrata, dečak je pokazivao postignuća u vrednostima iznad kriterijuma za laku mentalnu ometenost. Prema postojećoj Odluci o razvrstavanju dece ometene u razvoju, nije mogao da se uvrsti u neku od ponuđenih kategorija za mentalno ometenu decu. Postavio se problem školovanja dečaka. Iako bi uz odgovarajuću pripremu sredine, radom sa decom i nastavnim osobljem, dečak mogao započeti školovanje po redovnom školskom programu, nijedna obližnja škola u Beogradu nije prihvatila da ga upiše.
Ključne reči: Langdon Down sy, hipotireoza, školovanje

e-mail: lazmil@eunet.yu

73.
LAPAROSKOPSKO ZBRINJAVANJE INSUFICIJENCIJE PERFORATORA POTKOLENICE U LEČENJU HRONIČNOG VENSKOG ULKUSA
Marija Kero-Tošić(1), Ljubiša Narodović(1), Jasmina Strajnić(2)
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, (1)HIRURŠKA SLUŽBA, (2)RADIOLOŠKA SLUŽBA

Izolovana insuficijencija valvula komunikantnih vena dovodi do povećanih pritisaka u toku kontrakcije mišićne pumpe. Valvule obično stradaju u procesu fibrinozne degeneracije. Poznato je da je uzrok nastajanja venskog hroničnog ulkusa i varikoznog sindroma vena nogu insuficijencija komunikantnih vena. Analizirajući klasičnu hiruršku proceduru, inkompetentne perforantne vene se pronalaze pomoću pojedinačnih incizija na koži, potkoži i fasciji. Metoda laparoskopskog rešavanja insuficijencije komunikantnih vena u terapiji hroničnog venskog ulkusa se bazira na subfascijalnoj disekciji vena sa podvezivanjem, ali kroz jednu visoko proksimalno postavljenu inciziju čime se postiže bolja preglednost i identifikacija perforatornih vena.

e-mail: kerom@ptt.yu

74.
LARYNGITIS SUBGLOTICA - DIJAGNOZA I TERAPIJA
Vesna Stojanović Kamberović(1),Goran Bjelogrlić(2), Goran Videnović(3)
(1)DOM ZDRAVLJA "ZVEZDARA" BEOGRAD; (2)INSTITUT ZA ORL I MFH KC SRBIJE, BEOGRAD; (3)KLINIKA ZA MFH KC PRIŠTINA-KOSOVSKA MITROVICA

UVOD: Laryngitis subglotica (pseudokrup) je posebna forma larigitisa, karakteristična za dečiji uzrast. Etiološki, radi se o udruženosti infekcije, alergijske senzibilizacije, eksudativne dijateze, poremećaja neurovegetativne ravnoteže uz meteorološke faktore. Kliničkom slikom dominira inspiratorni stridor ,"lavežni kašalj" uz zvonak glas CILJ RADA je značaj rane dijagnoze i adekvatne terapije oboljenja. METOD RADA: analitička studija je napravljena na osnovu 231 pacijenta sa dijagnozom subglotičnog laringitisa, u toku 2005-te godine. Rezultati su razvrstani prema starosnoj dobi, polu pacijenata, sezoni javljanja, simptomatologiji, kliničkoj slici i terapiji. REZULTATI RADA: Od 231 pacijenta sa subglotičnim laringitisom, 101 pacijent je bio uzrasta od 1 do 3 godine. Muškog pola je bilo 142 pacijenta. Najčešća sezona oboljevanja je bila jesen (78,35%) Kliničkom slikom je dominirao ''lavežni kašalj'', izražene forme kod 44,15%. Dijagnoza je postavljena na osnovu kliničke slike i laringoskopije. Terapija kortikosteroidima je primenjena - intramuskularno kod 123 pacijenata, u vidu inhalacije kod 178 pacijenata. DISKUSIJA: procenat obolelih od subglotičnog laringitisa je u porastu, relevantno podacima naše i strane literature. ZAKLJUČAK: Subglotični laryngitis, naglog, burnog početka, zauzima značajno mesto u otorinolaringologiji dečijeg uzrasta. Terapija izbora je bila ''medikamentozna traheotomija''- kortikosteroidima. Prosečna dužina kortikosteroidne terapije je 3 dana i.m., u vidu inhalacije 4,78 dana. Incidenca recidiviranja je 74,02%.
Ključne reči: subglotični laringitis, dijagnoza , terapija

e-mail: igormina@infosky.net, vesnanbgd@yahoo.com

75.
MALIGNA OBOLJENJA U 2004. I 2005 GODINI U KUĆNOM LEČENJU

Dušica Milić, Slađana Miljković
DOM ZDRAVLJA NIŠ, OJ KUĆNO LEČENJE I MEDICINSKA NEGA

Maligne bolesti kao masovna hronična nezarazna oboljenja u stalnom su porastu. U Kućnom lečenju se zbrinjava značajan broj pacijenata obolelih od ovih bolesti. CILJ RADA: Prikazati pacijente obolele od malignih bolesti u 2004. i 2005. godini po polu, starosti i lokaciji malignog procesa. METOD RADA: Korišćeni su podaci iz zdravstvenih kartona pacijenata u Kućnom lečenju. REZULTATI: Analizirano je 320 pacijenata u 2004. i 312 pacijenata u 2005. godini. U 2004. godini od 320 pacijenata uključenih u naš sistem, 100 boluje od malignih bolesti tj. 31,25% ukupnog broja i to 44 žene i 58 muškaraca. Najveći broj obolelih je starosti 65 i 74 god. (44%). Prednjače oboleli od karcinoma gastroduodenalnog trakta 36% i respiratornog trakta 25%. U 2005. godini od 312 pacijenata uključenih u sistem Kućnog lečenja 102 je obolelih od karcinoma, tj. 32,37% i to 33,32% od karcinoma gastroduodenuma, 22,54% od karcinoma genitalnog trakta i dojke, a 21,56% od malignoma disajnih organa. Najzastupljenija je starosna strruktura između 65 i 74 god (31,36%) ali i starosna grupa između 55 i 64 god. (28,42%). ZAKLJUČAK: U Kućnom lečenju se zbrinjava veliki broj pacijenata koji boluju od malignih bolesti. Došlo je do neznatnog pomeranja u broju i starosnoj strukturi oboljevanja u toku ove dve godine.

e-mail: emavolimimi@hotmail.com

76.
MALIGNE NEOPLAZME DIGESTIVNOG TRAKTA NA TERITORIJI OPŠTINE KNJAŽEVAC U PERIODU OD 2004. DO JULA 2005. GODINE
Miroslava Paunović, Mladen Timilijić, Maja Gurginov, Brankica Milošević, Julija Budimirović
ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC, SLUŽBA OPŠTE MEDICINE

Maligne neoplazme karakteriše nekontrolisani rast ćelija pojedinih tkiva, bez jasne uslovljenosti sa fiziološkim potrebama organa. Karcinomi digestivnog trakta su kao grupa najčešći i čine jednu trećinu svih karcinoma. Cilj rada: prikazati učestalost karcinoma digestivnog trakta i smrtnost kao posledicu na teritoriji opštine Knjaževac u periodu od 2000 do jula 2005 godine. Podaci su dobijeni retrospektivnom analizom zdravstvenih kartona pacijenata Onkološkog dispanzera, slušbe Opšte medicine i protokola umrlih Zdravstvenog centra. U posmatranom periodu registrovan je 291 pacijent sa malignim oboljenjem, od toga 48 sa nekim od karcinoma digestivnog trakta, 33 muškaraca i 15 žena. Prema lokalizaciji na prvom mestu je karcinom debelog creva (70,83%), slede karcinomi želuca (12,50%), usne duplje i jezika (10,41%) i karcinomi jetre i pankreasa (6,25%). Najveći broj obolelih je između 61-80 god. U istom periodu umrlo je 310 bolesnika koji su za inicijalni uzrok smrti imali neko maligno oboljenje, kod 135 bolesnika to je bio neki od karcinoma digestivnog trakta. Najčešće lokalizacije su debelo crevo (48,88%), pankreas i jetra (28,88%) i želudac (17,03%). Smrtnost je najveca u dobu preko 60 god. Učestalost, dužina i troškovi lečenja predstavljaju značajan socio-ekonomski i zdravstveni problem. Osnovni zadatak zdravstvene zaštite je primarna prevencija, rano otkrivanje i dijagnostikovanje i adekvatno lečenje.

e-mail: jdinic@verat.net 

77.
MAMMA ABERATA AXILLARIS
Kračunović Miloš, Ljubisav Božilović, Vojislava Stuparević
ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN, GINEKOLOŠKA SLUŽBA

Akcesorna dojka – prekobrojni parenhim dojke = polymastia se često opaža. Nalazi se uporedno i zasebno, pojedinačno ili multiplo, duž mlečnog venca – trake embrionalnog razvoja. Može se javiti takođe na potiljku, vratu, bradi, uhu, telu, preponama, labijama i gornjim extremitetima. Najčešće se nalazi u pazuhu, uzgred slučajno i kolateralno. Bradavica i areola većinom nedostaju. Otvor mlečnog kanalića može postojati ili se pojaviti. Mamma accesoria kao dystopia mycromastiae u smislu umanjene forme normalne dojke podrazumeva i hormonsku stimulaciju i sledstveno sva fiziološka kolebanja žlezdanog tela kao i učešće kod uobičajenih oboljenja (zapaljenja, cistične mastopatije i proliferacije, fibroadenoma, neoplazije) koja je mogu snaći. Naša pacijentkinja, Mb.2004/20.12.2005, stara 56 god., kod I porođaja – 1972 i II – 1975 g. u levoj aksili uočava tokom puerperijuma i laktacije oteklinu, već tokom trudnoće, zatim jaku sekreciju mleka. Sa pražnjenjem dojki i prekidom laktacije iščezava otok aberantnog tkiva parenhima i ostaje samo intermitentna kapljičasta sekrecija iz zalutalog mlečnog kanalića. Nakon 32 god. ponovo uznemirava levi pazuh. Prema Kajavi (1921) abnormalitet može biti Polymastia completa (mamma accesoria) mamillaris, areolaris i glandularis (mamma aberata). Raniji postulat extirpacija današnje dijagnostičke mogućnosti menjaju (aspiracija finom iglom, ultrazvuk, kontaktna termovizija, MR, doppler) u ekstirpaciju u celosti i histopatološka verifikacija bez kozmetičkog poremećaja.

e-mail: leconty@sezampro.yu

78.
MARFANOV SINDROM- PRIKAZ PORODICE
Bojana Cokić i saradnici
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, PEDIJATRIJSKA SLUŽBA, DEČIJE ODELJENJE

UVOD: Marfanov sindrom genetsko oboljenje koje je opisao Antoine Bernard-Jean Marfan 1896. godine u petogodišnje devojčice. Javlja se kod svih etničkih grupa, podejdnako u oba pola, sa incidencom 1:10 000-20 000. Oboljenje se nasleđuje autosomno-dominantno. Delecija na hromozomu 15 dovodi do abnormalnog fibrilina i mikrofibrila vezivnog tkiva. Simptomi se ispoljavaju na skeletnom sistemu, očima i kardiovaskularnom sistemu. Skeletni sistem-oboleli su mršavi i visoki, dugih ekstremiteta i prstiju. Javlja se skolioza, grudna kost je uvučena ili izbočena, zglobovi su hiperelastični, kifo-skolioza, muskulatura je slabije razvijena, tanko i uzano lice. Oči-dislokacija sočiva, kratkovidost, odvajanje retine, slabovidost. Kardiovaskularni sistem-prolaps valvule mitralis, aneurizma aorte sa kompletnom rupturom. Lečenje bolesti ne postoji, primenjuje se tretman simptoma. DNA test ne može uvek otkriti mutaciju gena. Ne postoji prevencija. Život sa Marfanovim sindromom može biti kontrolisan ako se rano dijagnostikuje. CILJ RADA: je prikazati porodicu sa Marfanovim sindromom i teškoće u dijagnozi. PRIKAZ SLUČAJA: muško novorođenče, rođeno u terminu, sa Pm-3950 gr. Pd-57 cm. Porođaj težak. Lečeno po rođeno pod Dg-Asphixio neonatalis. U prvoj godini ima zastoj u pishomotornom razvoju sa dominantnom hipotonijom koja se tumači kao posledica neonatalne asfiksije. Porodica niskog socio-ekonomskog statusa.. Majka makedonka udata u obližnjem selu. Radi radi dalje dijagnostike dete se upućuje u višu ustanovu gde se postavlja dijagnoza Marfanovog sindroma u uzrastu malog deteta. Dečak ima visok rast, duge ekstremitete, duge prste, normalna nalaz na očima a na srcu ASD. Kod oca je dijagnostikovan Marfanov sindrom u vojsci, koji takođe ima uredan nalaz na očima i ASD na srcu. Otac i sin imaju minimalne intelektualne disfunkcije. ZAKLJUČAK: U oca i sina dijagnoza je postavljena nakon rođenja, u oca u vojsci, a u sina u uzrastu malog deteta . Život prikazane porodice je kvalitetniji jer na očima nemaju promene koje dovode do slabovidosti, a n a srcu je poremećaj koji ne ugrožava život. Na osnovu prikazane porodice svaki visok rast i hipotoniju treba diferencijalno razmatrati i u smislu Marfanovog sindroma i na vreme postaviti dijagnozu zbog oštećenja na očima i aneurizme aorte koja može ugroziti život.

e-mail: boca56@ptt.yu

79.
HRONIČNE MASOVNE NEZARAZNE BOLESTI U SEOSKOJ SREDINI
Mladen Timilijić, Miljan Vidojković, Brankica Milošević, Miroslava Paunović, Mimica Jelenković, Lela Živković
MEDICINSKI CENTAR KNJAŽEVAC, SLUŽBA OPŠTE MEDICINE

Cilj rada je da istakne značaj sektorskih ambulanti i prikaže distribuciju i prevalenciju hroničnih masovnih nezaraznih bolesti u seoskoj sredini. Metod rada je pregled zdravstvenih kartona sektorske ambulante sela Bučje do 2005. godine.Od ukupnog broja pregledanih kartona, bilo je 76 muškaraca (38,58%) i 121 žena (61,42%). Najviše je bilo, 69 lica (35,03%) starosti između 60 i 70 godina, kod kojih su prema MKB 10 bile najučestalije bolesti sistema za krvotok, gde je sa 106 slučajeva (53,81%) prednjačila arterijska hipertenzija, i bolesti mišićno-koštanog sistema među kojima je sa 16 slučajeva (8,12%%) najfrekventnija bila generalizovana osteoartroza. U selima Knjaževačkog kraja živi malobrojno i uglavnom staračko stanovništvo sa niskim ekonomskim i zdravstveno-prosvetnim nivoom pa je rad sektorskih ambulanti od velikog značaja, i zato se može reći da ako su zdravstvene ambulante najvažniji segmenti primarne zdravstvene zaštite, onda su sektorske ambulante najvažniji segmenti zdravstvenih ambulanti. Osim toga, incidencija hroničnih nezaraznih bolesti na čijim je čelu arterijska hipertenzija se u selima povećala i skoro poistovetila sa gradskim stanovništvom što ukazuje na podatak da su se pored podjednakog medicinskog značaja, seoska i gradska sredina skoro izjednačile i po prirodi patologije, a verovatno je jedan od glavnih razloga za to negativan demografski faktor.

e-mail: timilijic@yahoo.com

80.
MENOPAUZALNA TRANZICIJA I KAKO JE KVALITETNO PREŽIVETI
Lidija Petrović, Dejan Korkocić,Vladica Radukanović, Jevrosima Puslojić
ZDRAVSTVENI CENTAR KLADOVO, ODELJENJE GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA

Period u životu žene jasno nedefinisanog početka i trajanja,ali sa poznatim promenama u organizmu žene. Zašto se toliko govori o menopauzi,da li je ovaj period u životu žene i u ranijim vremenima imao podjednak značaj kao danas, ili je savremeni način života dao drugu dimenziju ovom periodu. Možemo li uticati na intenzitet menopauzalnih simptoma kulturom ponašanja, ishranom i korišćenjem hormonske supstitucione terapije. Ako znamo da postoji korelacija izmedju količine masnog tkiva i centralnog nervnog sistema, znamo i da je menstrualna funkcija povezana sa energetskim bilansom u organizmu - znači da je uticaj moguć. Kada i kako započeti sa hormonskom supstitucionom terapijom, koliko kao ginekolozi obraćamo pažnju na ovaj problem i da li ga kvalitetno ispraćamo.
Ključne reči: kvalitet života, menopauzalna tranzicija, ishrana, hormono terapija.

e-mail: ginlidija@jovatel.net
 
     
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  

Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: vemil@open.telekom.rs

  Infotrend Crea(c)tive Design