Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2006     Volumen 31     Suppl 1     
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  
                 
 

XXV Timočki medicinski dani :::
Sažeci radova 81-90

  <<< ] >>> ]  
  81. UTICAJ METABOLIČKOG X SINDROMA NA POJAVU CEREBROVASKULARNOG INSULTA I DEKUBITISA
Zvezdana Antić(1),Zoran Antić(1),Vjeroslava Slavić(2)
82. NOVI PRILOG EHOKARDIOGRAFIJI MIKSOMA PRETKOMORA SRCA SA PRIKAZOM 2 SLUČAJA DIJAGNOSTIKOVANA U INTERNISTIČKOJ ORDINACIJI "DR BASTAĆ"
Dušan Bastać(1), Vladimir Mitov(2), Zoran Joksimović(3)
83. MODIFIKACIJA TRAPEZASTOG REŽNJA PRI IZVODJENJU APIKOTOMIJE
Dragan Mišić
84. ZNAČAJ MOTIVACIJE ZA POVEĆANJE DAVANJA KRVI
Čedomir Gavrančić
85. MESTO NAPROKSENA U LEČENJU REUMATSKIH BOLESTI
Božo Nešić, Bilja Svorcan, Bilja Vidaković, Milan Bonđerović
86. NEK ZDRAVO BUDE SVAKO DETE OVE PLANETE
Slavojka Borković, M.Milidrag , B.Bokan, R.Bajić, Ivana Kosovac
87. STRUKTURA RANOG NEONATALNOG MORBIDITETA KOD KARLIČNE PREZENTACIJE PLODA
O. Laban (1), S. Obradović (2), B. Vuletić (2), G. Kostić (2), J. Đinđić-Andrić (3)
88. LEKOVITE VODE NIKOLIČEVSKE BANJE
Gordana Živković
89. NIZOLDIPIN U KOMPARACIJI SA AMLODIPINOM U TERAPIJI BOLESNIKA SA STABILNOM ANGINOM PECTORIS
Dušan Bastać
90. PRIMENA NPPV U INTENZIVNOJ RESPIRATORNOJ JEDINICI SPEC. BOLNICE OZREN U SOKOBANJI - ISKUSTVA
Miroslav Jevtić, Dragan Stanojević, G.Antonijević, Lj.Ledina
 
 

 

 
  81.
UTICAJ METABOLIČKOG X SINDROMA NA POJAVU CEREBROVASKULARNOG INSULTA I DEKUBITISA
Zvezdana Antić(1),Zoran Antić(1),Vjeroslava Slavić(2)
(1) ZDRAVSTVENI CENTAR ALEKSINAC, (2)INSTITUT "DR SIMO MILOŠEVIC", IGALO

UVOD: Skorije epidemiološke studije ukazuju da 10-15% osoba sa metaboličkim X sindromom dožive cerebrovaskularni insult (CVI) posledično sa decubitusima. CILJ RADA je bio da se utvrdi uticaj metaboličkog X sindroma na pojavu CVI i decubitusa. MATERIJAL I METODE: Analiza je obuhvatila 120 bolesnika koji su lečeni u Službi Opšte medicine Zdravstvenog Centra Aleksinac kalendarske 2005. godine. Oni su grupisani u dve grupe: (a) sa metaboličkim X sindromom (60 bolesnika) i (b) kontrolna grupa bolesnika sa hipertenzijom (60 bolesnika). Bolesnicima je urađen klinički, neurološki i internistički pregled. Procena distribucije masti je utvrđena na osnovu merenja obima struka i dozvoljene vrednosti su iznosile 94 cm kod osoba muškog odnosno 80 cm kod osoba ženskog pola. Sve vrednosti krvnog pritiska iznad 130/90 mmHg su tretirane kao hipertenzija, vrednosti glikemije iznad 6.0 mmol/L kao diabetes mellitus, a kao hiperlipidemija vrednosti holesterola iznad 6.5 mmol/L i triglicerida iznad 1.88 mmol/L. Dobijeni rezultati su obrađeni primenom statističkog programa za Windows, verzija 10.0 (Statistical Package for Social Science-SPSS Inc., IL, USA). REZULTATI: Između analiziranih grupa bolesnika nije bilo razlike u prosečnim godinama starosti. Bolesnici sa metaboličkim X sindromom su značajno češće imali CVI (p<0.001), kao i decubituse kao njihovu komplikaciju (p<0.001). ZAKLJUCAK: Združeni faktori rizika, hipertenzija, dijabetes, gojaznost i hiperlipidemija su češći uzrok nastajanja težih formi cerebrovaskularnog insulta i decubitusa.
Ključne reči: CVI, Metabolički x sindrom, dekubiti, faktori rizika, učestalost.

e-mail: ortreum@bankerinter.net 

82.
NOVI PRILOG EHOKARDIOGRAFIJI MIKSOMA PRETKOMORA SRCA SA PRIKAZOM 2 SLUČAJA DIJAGNOSTIKOVANA U INTERNISTIČKOJ ORDINACIJI "DR BASTAĆ"

Dušan Bastać(1), Vladimir Mitov(2), Zoran Joksimović(3)
(1)INTERNISTIČKA ORDINACIJA "DR BASTAĆ", ZAJEČAR, (2)ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, INTERNO ODELJENJE, (3)INTERNISTIČKA ORDINACIJA "DR JOKSIMOVIĆ", BOR

Miksomi srca čine 42% od svih tumora srca i činjenica da su većina operabilni nalaže neophodnost rane dijagnoze, gde je najvažniji element visok stepen kliničke suspekcije. 86% miksoma potiče iz leve pretkomore, ređe iz desne pretkomore i u 90% slučajeva su solitarni. Familijarni miksomi čine 10% svih miksoma i prenose se autozomno dominantno. Kardijalni miksomi produkuju širok spektar sistemskih simptoma kao što su kaheksija, temperature, artraligije, Raynaud fenomen, rush, i epizodično bizarno ponašanje zbog visoke produkcije interleukina 6 od strane tumora, tako da imitira autoimuno oboljenje. Komplikacije su embolijski fenomeni. Kardijalni simptomi zavise od lokalizacije u srcu. Auskultacijom se otkriva često holosistolni šum ili dijastolni šum. Ehokardiografija je senzitivna metoda za preoperativnu dijagnozu, ona otkriva stranu masu na peteljci, i može da je razlikuje od tromba. Ehokardiografski tumor se deli u četiri klase, zavisno od veličine i prolabiranja. Kratak prikaz 2 slučaja: 1 slučaj: posle oko 8 meseci od operacije miksoma leve pretkomore zbog izrazite malaksalosti, dispneje, i znakova cor pulmonale decompensatum se otkriva miksom desne pretkomore dimenzije oko 5 cm, koji delom prolabira kroz trikuspidno ušće. Posle operacije egzitira. 2 slučaj: mlada žena dolazi sa dugo neprepoznatom kliničkom slikom dekompenzovane mitralne stenoze i ehokardiografski se otkriva miksom leve pretkomore. Ubrzo se operiše i brzo oporavlja.

e-mail: bastad@ptt.yu

83.
MODIFIKACIJA TRAPEZASTOG REŽNJA PRI IZVODJENJU APIKOTOMIJE

Dragan Mišić
ZDRAVSTVENI CENTAR BOR, ORALNA HIRURGIJA

CILJ RADA: 1. Skraćenje vremena trajanja operacije. 2. Brže i lakše ušivanje režnja. METODOLOGIJA I MATERIJAL: Metodom slučajnog izbora pacijenata, uradio sam desetak apikotomija sa modifikovanim trapezastim režnjem. Pacijenti su bili različitog pola i uzrasta. Rez za urađene apikotomije po vrsti je bio trapezast s tim sto sam papile presecao ne na vrhu, (kako se radi kod klasičnog trapezastog režnja), već u predelu baze interdentalne papile sa bukalne strane. REZULTAT: Na kontroli za 24h. postoperativni nalaz uredan. Posle sedam dana nalaz je bio takođe uredan, (zarastanje je išlo odlično). Izgled operisane regije takođe odličan. Posle mesec dana se više nisu primećivale ivice režnja, niti ikakve druge promene na rezom obuhvacenim papilama. Sve ovo nam ukazuje da je ishrana celog režnja bila odlična bez obzira na sprovedenu modifikaciju pri formiranju režnja i odstupanja od dosadašnjeg klasičnog trapezastog režnja. ZAKLJUČAK: Uz primenu konca za suturu 4-0 (Vicryl, Silc,..), mnogo se brže završi operacija pod nazivom apikotomija ovako izvedenim rezom.

e-mail: aneta_go@ptt.yu

84.
ZNAČAJ MOTIVACIJE ZA POVEĆANJE DAVANJA KRVI
Čedomir Gavrančić
ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI, NOVI SAD

Optimalizacija zdravstvene zaštite podrazumeva obezbeđenje dovoljnog broja jedinica krvi od strane službe za transfuziju, koje u svakom momentu mogu da se ustupe korisnicima. Za obezbeđenje krvi neophodno je da na terenu postoji motivacija potencijalnih davalaca, te je potrebno vršiti permanentnu edukaciju stanovništva. Zavod za transfuziju krvi Novi Sad je u toku 2005. godine organizovao 7 edukativnih seminara za edukatore, s tim da je u svakoj grupi bilo 35 edukatora. Svaki od tih edukatora je dalje vrsio edukaciju na terenu u cilju povišenja motivacije. Takav rad je rezultirao povećanjem davalaštva u 2005. godini u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupnog broja pregledanih-12624, 46% je dalo krv. Prikupljena količina krvi iznosila je 6557, 340 jedinice. Od ukupnog broja pregledanih osoba 2533 su bile novi davaoci. Uporedna analiza podataka o davalaštvu po godinama je ukazala da je na 100 stanovnika u 2004. godini bilo 5,6%, a u 2005. godini 6,08% davalaca. Mišljenja smo da ovo povećanje ukazuje da su provedene edukacije povećale motivisanost za davalaštvo, što nas usmerava na dalji rad.

e-mail: boffice@neobee.net

85.
MESTO NAPROKSENA U LEČENJU REUMATSKIH BOLESTI
Božo Nešić, Bilja Svorcan, Bilja Vidaković, Milan Bonđerović
SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI, KLADOVO

Naproksen spada u grupu derivata propionske kiseline koji je sintetisan 1970. god. U terapijskim dozama sprečava sintezu prostaglandina, oslobađanje lizozomskih enzima što rezultira inhibicijom medijatora inflamacije, bola i hiperpireksije. ISPITANICI I METODE: Prilikom primene leka kod bolesnika ne očekujemo izlečenje, već pozitivan uticaj na dalji tok oboljenja. U svrhu evaulacije podnošljivosti i delotvornosti Naproksena bilo je uključeno 25 bolesnika sa tipičnim kriterijumima artroze ili lumbalnog sindroma sa ili bez radikularne iritacije. Radilo se o 17 žena i 8 muškaraca. Bolesnicima je ordiniran Naproksen u dozi od 2 tbl. dnevno, kroz tri nedelje, pošto je predhopdno ukinuta antireumatska terapija koju su koristili do tada. Parametri bola bili su klasifikovani u 4 nivoa :
0- bez simtoma
1- simtomi blago prisutni
2- srednje izraženi simtomi
3- jako izraženi simtomi
DISKUSIJA I ZAKLJUČAK: Rezultati ispitivanja su pokazali značajnu regresiju simptoma. Bitno poboljšanje registrovali smo od 68 %, srednje poboljšanje kod 32 % i bez uspeha kod 8 % pacijenata. Kod pacijenata gde su simtomi bili blago i srednje izraženi došlo je do bitnog poboljšanja, ili su tegobe bile blage. Naproksen možemo smatrati delotvornim antireumatikom koji se dobro podnosi.

e-mail: zckladovo@kladovocity.net, nicul@kladovocity.net

86.
NEK ZDRAVO BUDE SVAKO DETE OVE PLANETE

Slavojka Borković, M.Milidrag , B.Bokan, R.Bajić, Ivana Kosovac
DOM ZDRAVLJA" SAVSKI VENAC" BEOGRAD

UVOD: Najdelotvornija, najsigurnija mera u sprečavanju infektivnih bolesti u svetu je aktivna imunizacija. Zahvaljujući vakcinaciji neke su bolesti u svetu potpuno iskorenjene (velike boginje), neke su postale izuzetno retke (difterija) i retke (dečija paraliza, morbili). CILJ RADA: Dečjom predstavom na prihvatljiv način za decu i odrasle prikazan je značaj i neophodnost vakcinacije. METODOLOGIJA: Povodom Dana imunizacije u domu za nezbrinutu decu „Drinka Pavlović“ u saradnji sa vaspitačima izvedena je predstava „Nek zdravo bude svako dete ove planete“. Ova predstava je nastavak prethodno izvedene predstave „Bila jednom jedna veštica cigareta“. Igraju je deca doma, članovi dramske sekcije, inače učenici O.Š „Stefan Nemanja“ i „Anton Skala“ (škola za decu ometenu u razvoju). Predstavi su prisustvovali predstavnici Svetske zdravstvene organizacije, lokalne zajednice, škola, javne ličnosti, televizija. REZULTAT I ZAKLJUČAK: Ovakav način edukacije pokazao se kao uspešan i zanimljiv za decu i odrasle. Nove spoznaje deca stiču uz muziku, priču i glumu. Deca doma su postala promoteri vakcinacije Svetske zdravstvene organizacije. Oni rado igraju svoju predstavu, a njihovu bajku prikazaću ovoga puta na posteru u vidu stripa.

e-mail: stesanovic@sbb.co.yu

87.
STRUKTURA RANOG NEONATALNOG MORBIDITETA KOD KARLIČNE PREZENTACIJE PLODA

O. Laban (1), S. Obradović (2), B. Vuletić (2), G. Kostić (2), J. Đinđić-Andrić (3)
(1) KC KRAGUJEVAC, GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKA KLINIKA, (2) KC KRAGUJEVAC, PEDIJATRIJSKA KLINIKA (3) DOM ZDRAVLJA KRAGUJEVAC, RAZVOJNO SAVETOVALIŠTE

Incidenca karličnih porođaja se kreće oko 3-4%. Povećan morbiditet kod ove dece je uslovljen udruženost hipoksije i traume Retrospektivnom analizom koja je sprovedena u Ginekološko–akušerskoj Klinici u Kragujevcu uvidom u istorije bolesti 479 novorođenčadi rođenih karličnom prezentacijom u periodu od 2000. do 2005godine utvrđeno je da incidenca karličnih prezentacija ploda odgovara referisanim okvirima literature a to je 3,47%. Ukupni morbiditet praćene novorođenčadi je bio 64,30% od 2000. do 2005. Najčešći uzroci morbiditeta su bili prematuritet (25.72%) i perinatalna asfiksija (20,54%). Carski rez je bio zastupljen u 23,75% sa značajnom amplitudom u zavisnosti od godine (od 17,39% do 40%), što se može objasniti subjektivnim pristupom u generalnom stavu o indikaciji za akušersku intervenciju. Porođajna trauma i perinatalna asfiksija kao najvalidniji parametri u oceni porođajne patnje neonatusa su bili ubedljivo najniži u godinama sa najvišim procentom carskog reza Visok morbiditet kod ove dece se objašnjava visokim procentom nezrelosti, porođajne patnje ploda kao i nekim drugim patološkim stanjima koja ne zavise od načina porođaja a zahtevaju lečenje..
Ključne reči: perinatal morbidity, breech presentation

e-mail: oljalaban@microsky.net

88.
LEKOVITE VODE NIKOLIČEVSKE BANJE
Gordana Živković
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR

Teren Timočke Krajine bogat je izvorima termomineralnih voda. Pored brojnih banjskih lečilišta (Sokobanja, Gamzigradska banja, Brestovačka banja, Jošanička banja), u neposrednoj blizini sela Nikoličeva nalazi se i Nikoličevska banja ili banjica. U narodu je poznata po lekovitosti svojih voda, čiji su izvori korišćeni nekada i danas. U radu su predstavljeni rezultati istraživanja narodnog banjskog lečenja lekovitim vodama Nikoličevske banje na osnovu literaturnih podataka i etnomedicinskih ispitivanja ovog sela i bliže okoline.
Ključne reči: narodna medicina, lekovite vode, Nikoličevo, banjsko lečenje

e-mail: dzmaca@ptt.yu

89.
NIZOLDIPIN U KOMPARACIJI SA AMLODIPINOM U TERAPIJI BOLESNIKA SA STABILNOM ANGINOM PECTORIS
Dušan Bastać
INTERNISTIČKA ORDINACIJA "DR BASTAĆ", ZAJEČAR

Na osnovu nekoliko randomizovanih studija je dokazano da u angini pectoris beta blokatori, kao osnovni lek bolje redukuju broj napada u mirovanju, dok amlodipin uspešnije smanjuje broj i težinu napada pri fizičkom naporu. U ispitivanje je uključeno 30 bolesnika, (9 muskog pola i 21 žena) starosti 49 do 80 godina, prosečnog trajanja bolesti oko 4 godine, sa potvrđenom dijagnozom stabilne angine pectoris, gde predhodna terapija (beta bloker i nitrat) nije dala zadovoljavajuće rezultate. Bolesnici su podeljeni metodom slučajnog uzorka u dve grupe od po 15 , od kojih je prva primala Nizoldin 10 do 20 mg dnevno a druga Amlodipin u dozi od 5 do 10 mg dnevno. Ispitivanje je trajalo 6 nedelja, a kontrolni pregledi su bili na kraju prve, druge, četvrte i šeste nedelje. REZULTATI ISPITIVANJA: U grupi lečenoj Nizoldipinom broj anginoznih napada već posle jedne nedelje smanjen za oko 51%, a u grupi lečenoj amlodipinom za 48%. Potrošnja nitroglicerina je smanjena za 53% u Nizoldin grupi a za 55% u komparativnoj grupi. Posle 4. i 6. nedelje rezultati su bili podjednaki. Neželjena dejstva u obe grupe su bila blaga i prolazna. Javile su se glavobolje, hipotenzija i otoci skočnog zgloba. U grupi koja je primala Nizoldin neželjeni efekti su se javili u 6 bolesnika ili 40%, a u grupi sa amlodipinom u 10 bolesnika ili 66 %. ZAKLJUČAK: Rezultat otvorenog uporednog ispitivanja efikasnosti i podnošljivosti nizoldina i amlodipina kod bolesnika sa stabilnom anginom pectoris pokazuju da je njihova efikasnost podjednaka. Neželjeni efekti su bili blagi i prolazni, ređe se javljaju u terapiji nizoldinom, nego amlopinom i ni kod jednog pacijenta nisu zahtevali prekid terapije.

e-mail: bastad@ptt.yu

90.
PRIMENA NPPV U INTENZIVNOJ RESPIRATORNOJ JEDINICI SPEC. BOLNICE OZREN U SOKOBANJI - ISKUSTVA
Miroslav Jevtić, Dragan Stanojević, G.Antonijević, Lj.Ledina
SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI I TUBERKULOZU "OZREN", SOKOBANJA

Mehanička ventilacija pluća je metod kojim se ostvaruje potpuna ili delimična podrška disajnom ciklusu. Invazivna mehanička ventilacija (potpuna podrška) kao nefiziološka radi na principu primene pozitivnog pritiska, a kao takva može da dovede do otežanog ili smanjenog priliva krvi u desno srce, pada TA, pneumotoraksa i drugih trauma. Neinvazivna mehanička ventilacija (delimična podrška) koristeći postojeće disajne kapacitete na konforan, individualno prilagodljiv i neinvazivan način dovodi kompletan disajni ciklus do zadatog nivoa koristeći pozitivan i/ili negativan pritisak u određenoj fazi disajnog ciklusa. NPPV(neinvazivna mehanička ventilacija sa pozitivnim pritiskom) indikovana je kod dispneje, zamora mišića grudnog koša, frekvence disanja preko 25, PH krvi ispod 7,35, hiperkapnije,hipoksemije, sto je cini primenjivom u mnogim kako pulmološkim tako i kardiološkim stanjima. Apsolutnih kontraindikacija nema (osim kod nekooperabilnih bolesnika). Neželjena dejstva su minimalna i uglavnom lokalnog karaktera. U intenzivnoj respiratornoj jedinici spec.bolnice Ozren NPPV je najčešće primenjivana kod HOBP u pogoršanju, HRI, plućnog edema (stanja ili obolenja koja akutno ili hronično remete razmenu gasova).

e-mail: sfabijan@beotel.yu
 
     
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  

Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: vemil@open.telekom.rs

  Infotrend Crea(c)tive Design