Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2007     Volumen 32     Suppl 1     
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  
                 
 

XXVI Timočki medicinski dani - Zaječar, 25-26. maj 2007.

RADOVI - ZBORNIK SAŽETAKA
Sažeci radova 31-40

<<< ] >>> ]  
 
 1. Zastupljenost beta hemolitičkog streptokoka grupe A kod predškolske dece u opštini Negotin u periodu 2001-2005.
  V. Stuparević, S. Bogicić, J. Trokanović, T. Žikić Obradović
 2. Ljubav, potvrda zdravlja razuma ljudskog
  Ivan Knežević
 3. Respiratorno zdravlje školske dece u zavisnosti od načina grejanja prostorija
  Ljiljana Stošić, Dragana Nikić, Sonja Ilić, Suzana Milutinović
 4. Eisenmenger sindrom kao posledica nekorigovanog ventrikularnog septalnog defekta – Prikaz slučaja
  Danijela Nikolić
 5. Epidemiološke karakteristike obolelih od karcinoma želuca u Nišavskom okrugu period od 1996. do 2005. godine
  Mirko Ilić, K. Lazarević, N Rančić., Z. Deljanin, B. Petrović
 6. Analiza malignih bolesti radno aktivnog stanovništva u Leskovcu
  Suzana Mitić, Suzana Levi
 7. Imedijatno opterećenje implantata privremenim fiksnim protetskim radom – prikaz slučaja
  Zaviša Smiljanić
 8. Suprastruktura na implantima – kliničke i laboratorijske faze – Prikaz slučaja
  Zaviša Smiljanić
 9. Ljubav prema zdravom porodu, deci i omladini u stvaralaštvu i ličnom životu Prim.dr Milorada Dragića - povodom dvadesetogodišnjice smrti
  Srebrica Knežević
 10. Analiza učestalosti depresivnih poremećaja na teritoriji opštine Smederevska Palanka
  Tatjana Radović, Snežana Bajović, Bojana Vučetić
 
 
 
  31. Zastupljenost beta hemolitičkog streptokoka grupe A kod predškolske dece u opštini Negotin u periodu 2001-2005.
V. Stuparević, S. Bogicić, J. Trokanović, T. Žikić Obradović

UVOD: Infekcije beta hemolitičkim streptokokom grupe A još uvek zauzimaju značajno mesto u morbiditetu predškolske dece i imaju poseban značaj zbog mogućnosti sensibilizacije organizma i pojave promena na zglobovima, srcu i bubrezima. CILJ RADA je sagledavanje zastupljenosti beta hemolitičkog streptokoka grupe A u ždrelu kod predškolskog dece radi utvrđivanja faktora za njihovo nastajanje i preduzimanja preventivnih mera. MATERIJAL I METODE: kao materijal je korišćen petogodišnji izveštaj mikrobiološke službe o bakteriološkim rezultatima briseva ždrela dece predškolskog uzrasta. Materijal je obrađen deskriptivno-analitičkom metodom po godinama, polu i prostornoj distribuciji. REZULTATI: U toku petogodišnjeg perioda na beta hemolitički streptokok grupe A je kontrolisano 2010 dece predškolskog uzrasta. Beta hemolitički streptokok grupe A je izolovan kod 134 (6.67%) dece predškolskog uzrasta. Analizom je utvrđeno da je beta hemolitički streptokok grupe A neznatno više prisutan kod dece ženskog pola (51.50%) u odnosu na decu muškog pola (48.50%). Deca iz gradske sredine su bila više izložena infekciji (56.72%) u odnosu na decu iz seoskih sredina (43.28%). U istom periodu epidemiološkoj službi je prijavljeno 56 dece predškolskog uzrasta sa infekcijom beta hemolitičkim streptokokom grupe A (52 streptokokna tonzilofaringitisa i 4 skarlatine) što čini 41.80% od ukupno registrovanih infekcija što ukazuje na nedovoljno prijavljivanje streptokoknih infekcija. ZAKLJUČAK: Infekcije beta hemolitičkim streptokokom grupe A kod predškolske dece su u porastu u celom svetu dok su komplikacije u padu. U oko 30% uzročnik svih tonzilofaringitisa je beta hemolitički streptokok grupe A. Procenat kliconoštva kod predškolske dece obično iznosi 5-20%, ali nekad ide i do 60%. U ukupnom morbiditetu infekcija gornjih respiratornih puteva učestvuju sa 10-20%. Kod nas infekcije beta hemolitičkim streptokokom grupe A spadaju u deset najčešćih zaraznih bolesti. Podaci iz pojedinih studija ukazuje da 5% slučajeva tonzilofaringitisa mogu da dovedu do akutne reumatske bolesti i do teških oštećenja srca. Neophodno je da se sve streptokokne infekcije rano otkriju radi pravovremenog lečenja i preduzimanja mera za njihovo sprečavanje i suzbijanje komplikacija.

e-mail: zcnegotin@formanet.co.yu
 

 
  32. Ljubav, potvrda zdravlja razuma ljudskog
Ivan Knežević

Ljubav, to praiskonsko plemenito osećanje roda ljudskog, je jedna od osnovnih pokretačkih snaga održanja vrste i njenog napretka. Posmatrajući kroz pozitivističku lupu dostignuće uma ljudskog i nalazeći nagonske korene, u osnovi dolazimo do hipoteze da je pismenost rezultat ljudskog opažanja ljubavi i to predstavljajući pojednostavljenim pictogramima. Upravo ta činjenica je oda psihičkom zdravlju roda ljudskog čiji su se um i abstrakcija izdigli iznad animalnog i na tome stvorili osnovu ubrzanog razvoja ljudske vrste. Ovo sa ponosom zaključujemo, upravo zahvaljujući korenima sa ovog tla i srpskom maternjem jeziku. Naravno da zbog vremenskog perioda koji zadire u same početke pismenosti ljudi, ovakvi se zaključci mogu samo hipotetički tretirati.

e-mail: lefrog@rogers.com
 

 
  33. Respiratorno zdravlje školske dece u zavisnosti od načina grejanja prostorija
Ljiljana Stošić, Dragana Nikić, Sonja Ilić, Suzana Milutinović

Jedan od značajnih faktora koji utiče na kvalitet vazduha u prostorijama je loženje. U našim uslovima, prvenstveno iz ekonomskih razloga grejanje na drva i ugalj je glavna alternativa električnom i grejanju na gas. Izloženost dimu koji se oslobađa pri sagorevanju ogrevnog materijala može negativno uticati na zdravlje. CILJ RADA bio je da se utvrdi uticaj različitih načina grejanja prostorija na respiratorno zdravlje dece školskog uzrasta. Ispitivanje je rađeno po metodi anamnestičke retrospektivne studije. Ukupno je ispitano 1074 dece uzrasta 7 do 11 godina. Kod dece je praćena prevalenca respiratornih simptoma i respiratornih bolesti. Statistička obrada podataka izvršena je u programu EPI-Info 6. REZULTATI RADA pokazuju da 78.21% dece živi u stanovima koji nisu priključeni na toplanu već koriste individualne načine grejanja. Čak 60.71% ispitanika boravi u prostorijama u kojima se loži. Utvrđeno je da se kod dece koja žive u stanovima u kojima se loži statistički značajno češće javljaju zapušen nos, pojačana sekrecija iz nosa, otežano disanje i kašalj. Takođe, deca koja su izložena dimu nastalom prilikom korišćenja peći na drva i ugalj, statistički značajno češće odlaze lekaru zbog problema sa disajnim organima (χ2=13.03 p<0.005) i češće izostaju iz škole zbog respiratornih bolesti (χ2=9.66 p<0.005).
Ključne reči: respiratorno zdravlje, način grejanja prostorija

e-mail: skorpia@bankerinter.net
 

 
  34. Eisenmenger sindrom kao posledica nekorigovanog ventrikularnog septalnog defekta – Prikaz slučaja
Danijela Nikolić

Ventrikularni septalni defekt, VSD je urođena srčana bolest čija je incidenca javljanja 0,3-0,5 promila.Ukoliko se na vreme ne koriguje razvija se plućna opstruktivna vaskularna bolest sa razvojem D-L šanta i tada bolesnici postaju inoperabilni. PRIKAZ SLUČAJA: Devojčica stara 18 godina primljena je na Interno odeljenje zbog akutne respiratorne infekcije koju je teško podnosila.U fizikalnom nalazu je dominirala centralna cijanoza i dispnoja. Na srcu je uočena aritmična akcija sa naglašenim drugim tonom i sistolnim šumom, parasternalno levo 3/6. Ehokardiografski nalaz: na membranoznom i outlet delu interventrikularnog septuma uočen je veliki defekt, prečnika 2,1 cm na kome je protok bidirekcioni. Položaj IVS-a ukazivao je na sistemski pritisak u desnoj komori sa izraženom hipertrofijom zida. Plućna arterija je dilatirana a protok je izmenjenog profila po tipu vaskularne rezistencije. Iz stare dokumentacije sam saznala da je u petoj godini postavljena dijagnoza i da je urađena kateterizacija srca u toku koje je procenjena plućna vaskularna rezistencija na 19 KJ. U toku hospitalizacije na odeljenju infekcija je sanirana primenom antibiotika uz održavanje centralne cijanoze. Predložila sam da se nabavi koncentrator kiseonika, radi inhalacije kiseonika koji je najjeftinije lečenje ukoliko se ne može obezbediti medikamentna terapija plućne hipertenzije.
ZAKLJUČAK: VSD nije kompleksna mana i ukoliko se blagovremeno otkrije sprečava se nastanak najteže komplikacije - plućne vaskularne opstruktivne bolesti. Najčešće se hirurška korekcija završava u 2 ili 3 godini života.

e-mail: nidas@ptt.yu
 

 
  35. Epidemiološke karakteristike obolelih od karcinoma želuca u Nišavskom okrugu period od 1996. do 2005. godine
Mirko Ilić, K. Lazarević, N Rančić., Z. Deljanin, B. Petrović

UVOD: Od svih malignoma od kojih oboleva stanovništvo Nišavskog okruga, rak želuca je na četvrtom mestu. CILJ RADA: Sagledati epidemiološke karakteristike obolelih od karcinoma želuca na teritoriji Nišavskog okruga u periodu 1996-2005. i analizirati trend incidencije od 1986 do 2005. MATERIJAL I METOD RADA: Korišćeni su zvanični podaci populacionog registra za rak. Stope su računate na 100000 stanovnika prema popisu stanovništva iz 1981, 1991 i 2002. godine i standardizovane direktnom metodom standardizacije prema "svetskoj populaciji". Deskriptivno-epidemiološki metod rada. Rezultati rada: U posmatranom periodu standardizovana stopa incidencije obolelih od karcinoma želuca je 9,33. Standardizovana stopa kod muškaraca je 12,52, a kod žena 6,52. Najniža nestandardizovana stopa incidencije (10,22) registrovana je 1997. a najviša 2004. (24,88). Najviša stopa incidencije je u opštini Gadžin Han 258,03 a najniža u opštini Ražanj 114,35. Na teritoriji okruga najviša stopa kod obolelih muškaraca je u dobnoj grupi 70-74 (1213,98) a kod žena u dobnoj grupi +75 godina (537,68). Najniže stope beleže se u dobnim grupama 5-9 (10,58) kod žena i 20-24 (7,84) kod muškaraca. Najučestalija lokalizacija malignog procesa na želucu je kardija. Patohistološkom diferencijacijom preovlađuje difuzno-intestinalni tip adenokarcinoma. Trend incidencije od ovog karcinoma od 1986 do 2005. je u blagom porastu. ZAKLJUČAK: Navedeni podaci pokazuju da je stopa incidencije od karcinoma želuca u Nišavskom okrugu niska u odnosu na dostupne podatke iz sveta.
Ključne reči: incidencija, karcinom, želudac

e-mail:mirkoilic@medianis.net
 

 
  36. Analiza malignih bolesti radno aktivnog stanovništva u Leskovcu
Suzana Mitić, Suzana Levi

CILJ RADA je da se prikaže zastupljenost malignih oboljenja u jednoj od zdravstvenih stanica radno aktivnog stanovništva u Leskovcu. METOD RADA: Ispitivanje je vršeno na osnovu registra bolesnika obolelih od malignih bolesti i zdravstvenih kartona radnika za period od 2005-2006. godine. Statistička obrada je obuhvatila izračunavanje procenta, aritmetičke sredine, standardne devijacije i χ2 test. REZULTAT RADA: U periodu od 2005-2006. godine, bilo je 32 obolela od malignih bolesti i to: 22 žene (68,75%) i 10 muškaraca (31,25%). Najviše obolelih je od 45 do 55 godine starosti, ukupno 23 (71,87%), sa ukupnim radnim stažom od 20-30 godina. Najviše muškaraca je obolelo od karcinoma bronha 6 (18,75%), želuca 2 (8,69%), pankreasa 1 (3,12%) i mekog nepca 1 (3,12%). Najviše žena je obolelo od karcinoma dojke 12 (37,5%), grlića materice 7 (21,8%), maligni melanom kože 2 (6,25%) i žučne kese 1 (3.12%). Postoji statistički značajna razlika u pogledu zastupljenosti malignih oboljenja kod žene i muškaraca tj. karcinoma dojke i bronha (χ2 = 12,15; p<0.01) dok statistička značajna razlika ne postoji kod drugih malignih bolesti (p>0,05). Postoji i statistički značajna razlika u pogledu preživljavanja obolelih od karcinoma dojke u odnosu na karcinom bronha (p<0.01). ZAKLJUČAK: Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije 15 miliona ljudi boluje od malignih bolesti. Kod žena najveći broj obolelih je od karcinoma dojke, zatim grlića materice u ispitivanom periodu, dok je kod muškaraca najveći broj obolelih od karcinoma bronha.Ovakva struktura morbiditeta odgovara oboljevanju od malignih bolesti u svetu.

e-mail: dzfinansije@info-net.co.yu
 

 
  37. Imedijatno opterećenje implantata privremenim fiksnim protetskim radom –
Prikaz slučaja

Zaviša Smiljanić

Imedijatno ili rano imedijatno opterećenje, predstavlja savremeni trend u modernoj implantologiji. Zahvaljujući geometrijskom dizajnu, stepenu hrapavosti površine implantata, tipa kosti u koju se ugrađuje implantat, moguće je zbrinuti različite oblike krezubosti fiksnom ili mobilnom protetskom suprastrukturom. CILJ: Jednoseansna protetska rehabilitacija pacijenata fiksnim radom u gornjoj i donjoj vilici. METOD I MATERIJAL: Nakon protokolarne observacije pacijenata pristupili smo ugradnji mnofaznih implantata(isomed 4x13) u regiji 46,45,44,41,31,36 minimalnom invazivnom hirurškom tehnikom, a u gornjoj vilici dvofaznih implantata u regiji 14,11,21,24, standardnom hirurškom tehnikom. Sanacijom preostalih prirodnih zuba stvorili smo uslove za rano imedijatno opterećenje privremenim fiksnim protetskim radom. DISKUSIJA: Preimplantološka priprema, gnatološki pristup, minimalna invazivna hirurška tehnika su protokolarni postupci koji omogućavaju implantaciju i izradu kvalitetne, biološki opravdane protetske nadoknade. ZAKLJUČAK: Rano imedijatno opterećenje fiksnim protetskim radom predstavlja benefit za pacijenta, AKO su ispoštovani protokolarni postupci implantacije i protetske rehabilitacije.

e-mail: stad_dental@yahoo.com, s.adam@sezampro.yu
 

 
  38. Suprastruktura na implantima – kliničke i laboratorijske faze – Prikaz slučaja
Zaviša Smiljanić

CILJ: Izrada nadoknada na endosalnim implantatima,korišćenjem metoda i postupaka koji omogućavaju izradu funkcionalne i estetski vredne protetske nadoknade. METOD I MATERIJALI: Evaulacijom stanja orofacijalnog sistema, pristupili smo protokolarnim radnjama (dijagnoza, preimplantološka priprema, plan terapije) ugradnje dvofaznih implantata u gornjoj i donjoj vilici. Nakon perioda oseointegracije, postavljanja gingiva formera i perioda formiranja periimplantatnog sulkusa, aplikacijom transfera stvorili smo uslove za indirektno otiskivanje implantata i zuba individualnom kasikom. Korišćenjem elastomera kao materijala za otiskivanje i individualne kasike od svetlosnopolimerizjućeg akrilata dobili smo uslove za prostono pozicioniranje analoga implantata i fiksiranje abatmenta. Izlivanjem radnog modela postavljanjem gingiva maske, stvorili smo uslove za rad u laboratoriji. Neprihvatljivo je korišćenje okludatora u izradi suprastrukture na implantatima. Rad sa POLUPODESIVIM ARTIKULATORIMA je minimum kojeg se treba pridržavati pri izradi suprastrukture. Proba metalne konstrukcije, abatmena, kao i proba keramike su kao i u konvencionalnoj protetici. DISKUSIJA: Poštovanjem protokolarnih radnji ugradnje, zatim izrade suprastrukture su osnove kojih se treba pridrzavati , a svaka improvizacija sigurno vodi neuspehu. Upravo je to ključ uspeha, samim tim i benefit za pacijenta. ZAKLJUČAK:Visoko obrazovani stručnjaci , multidisciplinarni pristup , sofisticirana tehnika , permanentna edukacija su ključ uspeha u implantološkoj rehabilitaciji pacijenata.

e-mail: stad_dental@yahoo.com, s.adam@sezampro.yu
 

 
  39. Ljubav prema zdravom porodu, deci i omladini u stvaralaštvu i ličnom životu Prim.dr Milorada Dragića - povodom dvadesetogodišnjice smrti
Srebrica Knežević

Suština dubine Dragićeve ljubavi i privrženosti temama o zdravom porodu, deci i omladini data analizom kompletne naučne i zdravstvenoprosvetiteljske misije. Svojim višedecenijskim delovanjem doprineo pedijatriji, juvenalnoj psihologiji, seksualnom vaspitanju, stekao brojna priznanja i odlikovanja. Glavnu inspirativnu crtu, po mišljenju autora, u 95-togodišnjem životu naučnika u osnovi čini ljubav. I to: velika majčina ljubav i podrška za njegovo školovanje, zatim ljubav i razumevanje srodnih duša u zasnivanju sopstvene porodice i ispunjeno srećno očinstvo. Tragajući za Dragićevim potomcima iznosimo SEĆANJA na OCA i njegovu ljubav i vaspitanje iz tek dobijenog pisma njegove kćeri, uz podvlačenje njegovog truda i žurbe da što više dâ od sebe svome narodu, da prosveti, ukaže na važnost higijenskog i mentalnog zdravlja. Predavanjima na zdravstvenim tečajevima mladim majkama, đacima, nudiljama, govorio je o potrebi ukazivanja ljubavi kako zdravom tako i bolesnom detetu. Ostao upamćen, poštovan, naročito među stanovništvom i starijim zdravstvenim radnicima, socijalnim radnicima, učiteljima i muzealcima Timočke oblasti.

e-mail: srejol@Eunet.yu
 

 
  40. Analiza učestalosti depresivnih poremećaja na teritoriji opštine Smederevska Palanka
Tatjana Radović, Snežana Bajović, Bojana Vučetić

Poremećaji raspoloženja predstavljaju grupu psihijatrijskih oboljenja koja se karakterišu dominantnim oštećenjem emocija kao psihičke funkcije. Najčešće oboljenje iz ove grupe je depresija. Cilj našeg rada bio je da na osnovu podataka sakupljenih na psihijatrijskom odeljenju bolnice "Stefan Visoki" tokom 2005. i 2006. godine ukažemo na učestalost notiranja depresivnih poremećaja u odnosu na druga psihijatrijska oboljenja,kao i da ukažemo na značaj lekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u dijagnostikovanju depresivnih poremećaja. Izvršena je retrospektivna analiza podataka za ovaj period, kako bolničkih tako i ambulantno lečenih pacijenata. Kada se analizira struktura morbiditeta na teritoriji opštine Smederevska Palanka, depresivni poremećaji se nalaze na prvom mestu po učestalosti javljanja, dok su na drugom mestu shizofrene psihoze. U okviru psihijatrijskih oboljenja po stopi mortaliteta depresivni poremećaji se nalaze na trećem mestu, posle MOPS-a i bolesti zavisnosti. Razmatrajući raspodelu prema polovima dobijamo podatak da se depresivni poremećaji javljaju češće kod žena nego kod muškaraca i to sa najvećom prevalencom u srednjim godinama života (30-50 godina). Kako depresivni poremećaji imaju tendencu ka porastu, na šta ukazuje i SZO, preporučuje se rutinska upotreba screening testova za dijagnostikovanje depresivnih poremećaja naročito u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, jer na vreme prepoznato oboljenje omogućava adekvatno lečenje.
Ključne reči: depresija, morbiditet, primarna zdravstvena zaštita

e-mail: drbajovic@gmail.com

 
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  

Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: vemil@open.telekom.rs

  Infotrend Crea(c)tive Design