Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2008     Volumen 33     Suppl 1     
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  
                 
 

XXVII Timočki medicinski dani - Zaječar, 22-24. maj 2008.

RADOVI - ZBORNIK SAŽETAKA
Sažeci radova 1-10

>>> ]  
 
 
 
 1. FIBROPAPILOM JEZIKA - NAČIN UKLANJANJA
  Dragan Mišić
 2. HIRURŠKO LEČENJE ULCUS TEREBRANSA SA INTRAKRANIJALNOM PROPAGACIJOM I ISTOSTRANOG AKUSTIKUS NEURINOMA. PRIKAZ SLUČAJA
  Milan T. Stojičić(1), Eugen E. Slavik(2) Danijela M. Stojmirović (3), Gordana T. Aćimović (1), Ljiljana D. Vujotić(2), Milan D. Jovanović(1)
 3. HRONIČNI KALKULOZNI HOLECISTITISI TRETIRANI LAPAROSKOPSKOM HOLECISTEKTOMIJOM
  Veselin Stanišić, M. Magdelinić, M. Bakić, H. Kolašinac, D. Vlaović, B. Stijović, I. Babić
 4. KONIZACIJA - NAJČEŠĆA OPERACIJA U GINEKOLOŠKOJ ONKOLOGIJI
  Branko Nedić (1), Milan Mitrović (2), Nebojša Cero(2), Dragomir Ćuk (3)
 5. KOREKCIJA FACIJALNE PARALIZE STATIČKOM SUSPENZIJOM LICA TRANSPLANTATOM FASCIAE LATAE
  Igor Maljković, Dragoslav Božilović, Tomislav Ilić
 6. LEČENJE CHALACIONA U AMBULANTNIM USLOVIMA INJEKCIJOM STEROIDA
  Ljiljana Topalović Ilić
 7. KOMBINOVANI TERAPIJSKI PRISTUP KOD NEPOVOLJNE LINIJE PRELOMA ANGULUSA MANDIBULE-PRIKAZ SLUČAJA
  Goran Bjelogrlić(1), Vesna Stojanović Kamberović(2)
 8. PRELOMI GORNJEG OKRAJKA BUTNE KOSTI HOSPITALIZOVANI U ORTOPEDSKOM ODELJENJU Z.C. NEGOTIN U PERIODU OD 2005. DO 2008. GODINE
  Boris Ravanić, Dragan Šujeranović, Dušan Furnigić, Jelena Ravanić
 9. REKONSTRUKCIJA DOJKE INTRAGLANDULARNIM REŽNJEVIMA
  Tatjana Milaćević, Tihomir Kostić
 10. SPINALNA ANESTEZIJA - UČESTALOST, STAROSNA STRUKTURA PACIJENATA I NAJČEŠĆE HIRURŠKE INTERVENCIJE U 2007. GODINI U ZDRAVSTVENOM CENTRU NEGOTIN
  Danijela Stanković, Nensi Mitrović-Stevanović, Nataša Vasov, Svetlana Petrović

 

 
 
 
  1. FIBROPAPILOM JEZIKA - NAČIN UKLANJANJA
Dragan Mišić
ZDRAVSTVENI CENTAR BOR, ORALNA HIRURGIJA

CILJ RADA: Prikaz načina uklanjanja ređe vrste tumora lociranog na vrhu jezika. METOD RADA: Pacijentkinja stara 64 godina javila se na pregled zbog promene na vrhu jezika stare 7,5-8 god. Veličina promene je bila oko 6-7mm. Zadnjih godinu dana je došlo do povećanja iste. Posle detaljne anamneze, pregleda i neophodnih analiza, donešen je plan o načinu uklanjanja tumora. U lokalnoj anesteziji urađena je elipsasta incizija i Tu uklonjen u potpunosti. Dif.Dg. je glasila: Papiloma apicis linguae. REZULTAT RADA: Preparat je poslat na HP pregled. Pacijentkinja na kontroli dan posle intervencije nema većih bolova, niti drugih problema. Konci skinuti za 10 dana. Nije bilo medikamentozne terapije u postoperativnom periodu. Dijagnoza Patologa glasi: HP br.34/08. Mikroskopski nalaz: Fibropapilom. Recidiva pri kasnijim konrolama nije bilo. ZAKLJUČAK: Ova vrsta mešovitog benignog tumora se retko sreće, ali se kao i ostali benigni tumori ove lokacije uspešno može ukloniti bez posledica i recidiva u kasnijem periodu.

e-mail: aneta_go@ptt.yu

2. HIRURŠKO LEČENJE ULCUS TEREBRANSA SA INTRAKRANIJALNOM PROPAGACIJOM I ISTOSTRANOG AKUSTIKUS NEURINOMA. PRIKAZ SLUČAJA
Milan T. Stojičić(1), Eugen E. Slavik(2) Danijela M. Stojmirović (3), Gordana T. Aćimović (1), Ljiljana D. Vujotić(2), Milan D. Jovanović(1)
(1) CENTAR ZA OPEKOTINE, PLASTIČNU I REKONSTRUKTIVNU HIRURGIJU KCS, BEOGRAD (2) INSTITUT ZA NEUROHIRURGIJU KCS, BEOGRAD, (3)INSTITUT ZA ANESTEZIJU I REANIMACIJU KCS

Bazocelularni karcinom je najčešći maligni tumor kože. Potiče iz pluripotentnih ćelija bazalnog sloja epiderma ili pilosebacealnih adneksa. Naješće se javlja kod osoba starije životne dobi, posebno kod onih koje su često i dugo bile izložene suncu. Bazaliomi najčešće ostaju lokalizovani i skoro nikada ne metastaziraju, ali u odmaklom stadijumu mogu biti vrlo agresivni, razarajući sva tkiva na koja nailaze.
Akustikus neurinoma je benigni tumor centralnog nervnog sistema. Nastaje na unutrašnjem ušnom kanalu i u početku vrši pritisak na kohlearni nerv. Sporog je rasta ali se vremenom širi u pontocerebelarni ugao i izaziva oštećenje obližnjih kranijalnih nerava. Najčešći simptomi su senzoneuralno oštećenje sluha, tinitus i glavobolja.
Istovremena pojava bazocelularnog karcinoma poglavine (lokalizovanog retroaurikularno) sa intrakranijalnom propagacijom i istostranog tumora pontocerebelarnog ugla druge prirode, ekstremno je retka.
U radu je prikazan uspešan hirurški tretman bolesnice sa velikim, agresivnim bazocelularnim karcinomom sa intrakranijalnom propagacijom koja je istovremeno imala istostrani neurinom akustikusa.
Ključne reči: tumori kože, bazocelularni karcinom, ulcus terebrans, tumor mozga, neurinom

e-mail: mtsto@eunet.yu

3. HRONIČNI KALKULOZNI HOLECISTITISI TRETIRANI LAPAROSKOPSKOM HOLECISTEKTOMIJOM
Veselin Stanišić, M. Magdelinić, M. Bakić, H. Kolašinac, D. Vlaović, B. Stijović, I. Babić
OPŠTA BOLNICA BERANE, HIRURŠKO ODJELJENJE

UVOD: Kalkuloza žučne kese je jedno od najčešćih hirurških oboljenja. Godišnje se dijagnostikuje oko milion novih slučajeva sa velikim godišnjim troškovima liječenja. Češća je kod žena a prevalencija je veća kod multipara, pretilnosti, sa godinama starosti. Laparoskopska holecistektomija(LC) je brzo po svom uvođenju zamijenila klasičnu-otvorenu holecistektomiju (OC). Zbog manje operativne traume, manjeg bola i postoperativnih komplikacija, boljeg estetskog efekta, kraćeg odsustvovanja sa posla, boljeg estetskog efekta i nižih ukupnih troškova liječenja LC je ubrzo postala zlatni standard u hirurškom liječenju kalkuloze žučne kese. CILJ RADA je da prikažemo iskustva u LC tretmanu hroničnih kalkuloznih holecistitisa (HKH) bolesnika liječenih na Hirurškom odjeljenju Opšte bolnice Berane (HOOBB) u periodu 2004-2007.godine. MATERIJAL I METOD: prospektivna studija 220 bolesnika sa HKH operisanih LC. Svi bolesnici su primljeni u HOOBB nakon adekvatne preoperativne pripreme. Prevencija PTE podrazumijeva preoperativnu aplikaciju niskomolekularnog heparina i elastičnu podkoljenu bandažu. Napravljen je protokol u kojem su bjeleženi podaci o bolesniku, podaci o bolesti, rezultati dijagnostičkih procedura, podaci o operativnom liječenju podaci o postoperativnom periodu, podaci o histološkom nalazu resektovanih žučnih kesa. Sve ekstirpirane žucne kese su patohistološki analizirane. REZULTATI RADA: U periodu 2004-2007.godine na Hirurškom odjeljenju Opšte bolnice Berane operisano je 445 bolesnika zbog kalkuloznog holecistitisa-294(66%) LC:151(34%)OC. Dominirale su osobe ženskog pola (74,2%) u šestoj deceniji života (25,4%) sa HKH 291(65,4%) od kojih je 75,6% operisano LC. Nije bilo komplikacija u toku kreiranja pneumoperitoneuma i prilikom pristupa Calotovom trouglu. Intraoperativne adhezije je imalo 85 (38,6%) bolesnika. Laka identifikacija biliovaskularnih struktura (a.d.cysticus) je bila kod 192 (87,3%), srednje teška kod 24 (10,9%), teška kod 4 (1,8%) bolesnika sa težom intraoperativnom bilijarnom lezijom (d.hepaticus communis) kod 1(0,4%) zbrinuta suturom i "T"drenom. Prosječna disekcija a. et d. cysticusa 18 minuta. Komplikacije prilikom oslobađanja ž.kese iz lože (perforacija) je bilo kod 22 (10%) sa prosječnim trajanjem disekcije 13minuta. Komplikacije prilikom vadjenja ž.kese iz trb.duplje u vidu perforacije je bilo kod 8(3,6%) bolesnika. Prosječna dužina ekstrakcije ž.kese sa lavažom trbušne duplje i plasiranjem drenova 6 minuta. Subhepatična loža je drenirana kod 68 (30,9%) bolesnika nakon izdašne lavaže trb. duplje Imali smo 1 (0,4%) konverziju (razlog -utok d.cysticusa u u d.hepaticus dexter, desni anteromedijalni ili posterolateralni vod). Prosječno trajanje operacije LC – 45 min. Postoperativne komplikacije je imalo 12 (5,4%) bolesnika - specifične 11 (91,7%), opšte 1 (8,3%). Od specifičnih komplikacija hematom prednjeg trb.zida je imalo 7 (3,2%), herniu lineae albae (incisionalis) na mjestu radnog subksifoidnog porta 1 (0,4%), minornu eksteriorizaciju žuči 2 (0,9%) bolesnika. Respiratorni arrest u ranom postoperativnom toku je imao 1 (0,4%) bolesnik. Specifični mortalitet 0 (0%), opšti 2 (0,9%) - uzrok HJI, PTE. DISKUSIJA: Povrede žučnih vodova se mogu podijeliti u teške (sekcija, okluzija d.holedohusa, hepatikusa communisa) i lake, npr.bilomi ili curenje žuči. LC prema podacima iz literature je praćena 2 do 3 puta većom incidencijom povreda žučnih vodova u odnosu na OC, tj.0,3-0,6%, a po nekim autorima čak 1% operisanih bolesnika. Faktori rizika za njihov nastanak su vezani za propuste i greške u operativnom radu, za patološki supstrat i anatomske varijacije krvnih sudova i žučnih vodova. Kao najvažniji se obično navode nedovoljna osposobljenost i samouvjerenost hirurga, izvođenje operacije uz jednog asistenta, premorenost, tehnički nedostaci LC opreme. Većina autora navodi najveću incidenciju povreda žučnih vodova tokom prvih 25-50 LC operacija. ZAKLJUČAK: Prevencija biliovaskularnih povreda tokom LC podrazumijeva adekvatnu obuku i iskustvo operatora, pravilan odabir bolesnika, blagovremenu konverziju kod prisustva lokalnih operativnih faktora rizika, prepoznavanje anatomskih varijacija biliovaskularnih elemenata kao i tehnički perfektno stanje laparoskopske opreme i instrumenata.

e-mail: vesa@cg.yu

4. KONIZACIJA - NAJČEŠĆA OPERACIJA U GINEKOLOŠKOJ ONKOLOGIJI
Branko Nedić (1), Milan Mitrović (2), Nebojša Cero(2), Dragomir Ćuk (3)
(1)POLIKLINIKA NEDIĆ, RUMA, (2)DOM ZDRAVLJA RUMA, (3)ZDRAVSTVENI CENTAR SREMSKA MITROVICA

UVOD: Konizacija je poštedna operacija, čuva fertilitet, statiku karličnog dna, radnu sposobnost, kvalitet života žene. CILJ RADA je da istakne značaj konizacije grlića materice kao mere kvaliteta onkološke zaštiti žena. MATERIJAL I METODI: Sagledani su sledeći parametri – incidenca premalignih oboljenja, indikacije za konizaciju, broj konizacija, patohistoloških nalaz konizata, životno doba operisanih, incidenca i ishod trudnoća nakon konizacije. REZULTATI: Analiziran je period od 1.01.1994. do 31.12.2007. U tom periodu pregledano je 71326 žena, urađeno je 25275 papa testova, 28873 kolposkopija, Obuhvat žena pasivnim sistematskim pregledom je 39% u životnom dobu od 20. do 60. godine. Urađeno je 1316 biopsija, otkriveno je 395 premalignih oboljenja ( 274 LSIL i 121 HSIL ), 39 malignih oboljenja (18 mikrokarcinoma, 13 prvih stadijum i 8 ostalih stadijuma). Odnos premalignih prema malignim oboljenjima je 10,39 : 1. 96% premalignih oboljenja je otkriveno u životnom dobu od 25 do 50 godina, a obuhvat žena sistematskim pregledom u tom dobu je bio 58%. U periodu 1994. do 1999. smo kod LSIL promena radili HPV tipizaciju i kod promena izazvanih visokorizičnim tipovima hpv 16/18 radili konizaciju. Od 2004 kod LSIL radimo p16 test i kod promene kod kojih je test pozitivan radimo konizaciju. P16 protein je produkt p16INK4a gena supresora deobe ćelija, koji se enormno povećava u jedru ćelije u čiji se genom ikorporirao onkoprotein E7 HPV-a, i uzrokovao nekontrolisanu deobu. Indikacije za konizaciju su sledeće: LSIL HPV 16/18 - 40, LSIL P16 pozitivan - 11, HSIL - 119, mikrokarcinom – 16 slučajeva. U ovom periodu je urađeno 186 konizacija, a u 12 slučajeva (6,5 %) je promena na konizatu bila teža nego na biopsiji. U 3 slučaja konizacija nije bila do u zdravo, te je rađena histerektomija U jednom slučaju je rađena radikalna operacija nakon konizacije jer je endocervikalno bio invazivni karcinom, a konizacija je rađena zbog LSIL-a izazvanog HPV 16/18. Rekonizacije nisu rađene. Krvarenje posle konizacija je bilo u 6 slučajeva, koja su rešena resuturama. Srednje životno doba operisanih žena je 36,5 godina. Posle konizacije je bilo 46 trudnoća, serklaž je stavljen kod 40 žena, bilo je 3 spontana pobačaja, carskih rez je rađen kod 22 žene (47,8%). ZAKLJUČAK: Konizacija je bila najčešća operacija u Rumskoj opštini u predhodnih 15 godina, što je odraz uspešne onkološke zaštite žena.
Ključne reči: LSIL; HSIL, konizacija, trudnoća

e-mail: drbrankon@ptt.yu

5. KOREKCIJA FACIJALNE PARALIZE STATIČKOM SUSPENZIJOM LICA TRANSPLANTATOM FASCIAE LATAE
Igor Maljković, Dragoslav Božilović, Tomislav Ilić
ZDRAVSTVENI CENTAR BOR, ODELJENJE ORTOPEDIJE I TRAUMATOLOGIJE SA PLASTIČNOM HIRURGIJOM.

Lezije facijalnog nerva koje dovode do njegove paralize mogu biti traumatske i jatrogene ili intencionalne hirurške. Po postavljenoj dijagnozi lezije potrebno je sačekati izvesno vreme do konačne ocene facijalne funkcije, za koju se najčešće koristi House-Brackmann klasifikacija, u šest gradusa.
Zbog teških funkcionalnih i socijalnih posledica razvijene su brojne metode lečenja, i osnovne stavke su briga o oku na paralizovanoj strani i korekcija asimetrije lica.
Prikazujemo slučaj pacijentkinje stare 45 godina, kojoj je zbog uklanjanja tumora PCU kompletno presečen facijani nerv i koja se javila hirurgu plastičaru godinu dana po operaciji. Na prijemu je konstatovana VI grupa lezije, sa kompletnim ispadom svih funkcija mičića desne polovine lica, izraženom asimetrijom, devijacijom usta i nosa ka zdravoj strani, spuštenim uglom usne i spuštenom obrvom, potpunim lagoftalmusom, uprkos ranije uradjenoj tarzorafiji, te otežanim govorom.
Odlučeno je da se uradi suspenzija komisure usta, gornje i donje usne , nosnog krila i medijalnog kantusa za fasciju temporalnog mišića i zigomatičnu kost. Komad fascije late dimenzije 16x4 cm, oblikovan je i transplantiran u potkožni sloj lica. Sutura je uradjena najpre u predelu filtruma, sredine donje usne i ugla usne. Korigovana je asimetrija nosa i lagoftalmus. Tenzija na nivou temporalnog mišića je postavljena do postizanja blage hiperkorekcije i lake elevacije ugla usne.
Bolesnica je otpuštena sedmog postoperativnog dana, bez ikakvih tegoba.
Procedura je veoma efikasna u kontroli statike lica i primenjena izolovano omogućuje postizanje simetrije u miru, što omogućuje bolji socijalni život, a može biti i uradjena kao prvi akt dinamičke rekonstrukcije. Nijedna metoda lečenja ne postiže savršene rezultate kod svih pacijenata, i samo kombinacije više njih mogu poboljšati izgled i funkciju paralizovanog lica.

e-mail: maljkovicigor@yahoo.com

6. LEČENJE CHALACIONA U AMBULANTNIM USLOVIMA INJEKCIJOM STEROIDA
Ljiljana Topalović Ilić
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA, BEOGRAD

UVOD: Chalasion je bezbolan, okruglast, čvrst čvorić gornjeg ili donjeg kapka. Nastaje zbog blokade otvora izvodnih kanala Meibom-ovih žlezda i stagnacije meibomiuma sa granulomatoznom inflamacijom i edemom epitela izvodnih kanala Meibom-ovih žlezda. Mali halacioni se mogu spontano resorbovati (3-6 mes, ali i do 1 god.). Veći halacioni se odstranjuju hirurškom intervencijom ili se resorbuju direktnim ubrizgavanjem steroida u halacion. CILJ: Ispitati uspešnost direktnog ubrizgavanja steroida u cilju resorpcije halaciona. MATERIJAL I METOD: Rađena je prospektivna studija u roku od 6 mes. Praćeno je 32 studenta sa jednim ili više halaciona na gornjem ili donjem kapku (ukupno 47 halaciona). Dva studenta (2 halaciona) su podvrgnuta hirurškoj intervenciji, a kod 27 studenata (42 halaciona) je ubrizgan steroid direktno u leziju. Ubrizgavanje steroida se vrši u ambulantnim uslovima. Aplikuje se lokalna anestezija (sol.Tetracain u oko ili ung. Lidocain na kožu u zavisnosti od pristupa). U ležećem položaju aplikuje se 0,1ml vodene suspenzije Triamcinolon diacetata rastvorenog u lidokainu do koncentracije 5mg/ml. Po potrebi se intervencija ponavlja posle 15 dana. REZULTATI: Od dva studenta (2 halaciona) podvrgnuta hirurškoj intervenciji kod jednog je došlo do recidiva u periodu od 6 mes. Kod tri studenta (sa po jednim halacionom) došlo je do spontane resorpcije i bez recidiva u narednih 6 mes. Kod 27 studenata (42 halaciona) ubrizgana je injekcija steroida u leziju. Posle prve injekcije resorbovano je 83% halaciona (kod jednog je došlo do recidiva), a kod 17% halaciona je bilo potrebno dati i drugu injekciju u cilju resorpcije (bez recidiva ). DISKUSIJA I ZAKLJUČAK: Nakon prve injekcije steroida došlo je do resorpcije halaciona u 83% slučajeva, što govori o velikoj efikasnosti ove metode. Prednost ove metode u odnosu na hiruršku intervenciju je velika: visok procenat uspeha, kraće traje, bezbolna je i manje stesogena za pacijente.

e-mail: ljiljanatopalovicilic@yahoo.com

7. KOMBINOVANI TERAPIJSKI PRISTUP KOD NEPOVOLJNE LINIJE PRELOMA ANGULUSA MANDIBULE-PRIKAZ SLUČAJA
Goran Bjelogrlić(1), Vesna Stojanović Kamberović(2)
(1)INSTITUT ZA ORL I MFH, KCS, BEOGRAD, (2)DOM ZDRAVLJA "ZVEZDARA", BEOGRAD

UVOD: Prelomi mandibule nastaju delovanjem diretne ili indiretne sile. Lokalizovani su u predelu vrata mandibule, simfize, ramusa, tela, angulusa ili alvolarnog nastavka. Mogu biti jednostuki, dvostruki, višestruki ili kominutivni. CILJ RADA: Prikaz dijagnostičko - terapijskog tretmana frakture angulusa mandibule, duž nepovolje linije preloma. METOD: Dijagnoza je postavljena na osnovu anamneze o načinu povređivanja, kliničkog i radiografskog pregleda (pre i nakon tretmana-RTG AP i profila mandibule i ortopana). Terapija je bila konzervativna (imobilizacione šine) i hirurška (osteosinteza-mini pločicom). REZULTATI: Pacijent star 18 godina usled povrede zadobijene u tuči februara 2008. godine lečen je u Institutu za ORL i MFH KCS u Begradu. Inspekcijom je uočeni otok nepravilnog oblika donje tećine obraza levo, bio palpatorno mekane konzistencije, bolan na dodir. Intraoralnom inspekcijom je nađen otok i krvni podliv sluznice levo. Bimanuelnom palpacijom mandibule nađena je patološka pokretljivost u predelu angulusa levo. Marta 2008. godine postavljene su imobilizacione šine i uspostavljena je elastična intermaksilarna fiksacija. Kontrolni radiografski nalaz pakazao je nezadovoljavajući položaj koštanih fragmenata u liniji preloma, u projekciji impaktiranog umnjaka (zub 38), od gornje ivice alveolarnog nastavka put nazad i dole do baze mandibule. Učinjena je hirurška, repozicija fragmenata i osteosinteza uz ekstrakciju zuba 38. Postignuta je zadovoljavajuća okluzija. ZAKLJUČAK: Angulus mandibule je jedno od predilekcionih mesta (1/5) preloma donje vilice, a prisustvo impaktiranog umnjaka ga čini još sabijim. Pravac frakturne linije je značajan u dislokaciji fragmenata. i određuje terapijski modalitet lečenja.
Ključne reči: prelom donje vilice, nepovoljna linija preloma, terapija

e mail: masagoran@ptt.yu

8. PRELOMI GORNJEG OKRAJKA BUTNE KOSTI HOSPITALIZOVANI U ORTOPEDSKOM ODELJENJU Z.C. NEGOTIN U PERIODU OD 2005. DO 2008.GODINE
Boris Ravanić, Dragan Šujeranović, Dušan Furnigić, Jelena Ravanić
ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN, ODELJENJE ORTOPEDSKE HIRURGIJE I TRAUMATOLOGIJE

Prelomi gornjeg okrajka butne kosti mogu nastati u predelu samog zgloba kuka ili neposredno ispod zglobne čahure, između dva trohanterna masiva. Sinovijalna opna zgloba pokriva skoro ceo vrat butne kosti i lišava ga uobičajne ishrane kojom se koštano tkivo obično snabdeva iz periosta, što objašnjava pojavu otežalog zarastanja preloma vrata butne kosti koja se odvija unutar zgloba. Stoga se i sam pristup lečenju ovih preloma razlikuje. Zglobni prelomi su neizvesnije evolucije i složeniji u pogledu hirurškog lečenja, dok se prelomi izvan zgloba zbrinjavaju lakše i efektivnije, češće uz konzervativni hirurški stav.
Sa druge strane, trauma povređivanja kod izvanzglobnih preloma je veća, pacijenti su stariji (po svetskim podacima, za oko 4.5 godine), dok je smrtnost nakon operativnog lečenja takođe veća za oko 2 puta (17%). Pored toga sama operativna tehnika je teža.
U radu je prikazan period od 2005. do 2008.godine i hospitalizovani pacijenti sa dijagnozama S72.0 i S72.1 (po MKB). Rezultat rada ukazuje na prednost operativnog lečenja u odnosu na konzervativni način lečenja, a ogleda se u bržoj mobilizaciji, stabilnijem hodu sa delimičnim ili punim osloncem, kao i kraćom hospitalizacijom i smanjenjem materijalnih sredstava koji se koriste u lečenju.
Ključne reči: Prelomi gornjeg okrajka butne kosti, konzervativni i operativni tretman.

e-mail:bravanic@ptt.yu

9. REKONSTRUKCIJA DOJKE INTRAGLANDULARNIM REŽNJEVIMA
Tatjana Milaćević, Tihomir Kostić
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, SLUŽBA OPŠTE HIRURGIJE

Dojka, visoko specijalizovana kožna žlezda, predstavlja simbol materinstva i ženstvenosti. Ipak, često je sedište različitih patoloških procesa, a malignitet dojke je u porastu, pri čemu je rak dojke najčešća maligna bolest u žena. Nakon hirurških zahvata na dojci koji ne zahtevaju amputacionu proceduru ostaju manji ili veći defekti tkiva koji se mogu uspešno nadoknaditi intraglandularnim režnjevima. U našem ZC-u na ovaj način operisano je 20 bolesnica u periodu 2006-2007. pri čemu je postignut dobar kurativni, ali i estetski rezultat.

e-mail: ttsytt@gmail.com

10. SPINALNA ANESTEZIJA - UČESTALOST, STAROSNA STRUKTURA PACIJENATA I NAJČEŠĆE HIRURŠKE INTERVENCIJE U 2007. GODINI U ZDRAVSTVENOM CENTRU NEGOTIN
Danijela Stanković, Nensi Mitrović-Stevanović, Nataša Vasov, Svetlana Petrović
ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN

UVOD: Spinalna anestezija zbog jednostavne tehnike ima prednosti u traumatološkoj hirurgiji donjih ekstremiteta, kod operacija abdomena ispod umbilikusa i gerijatrijskih pacijenata. CILJ RADA: Prikazati učestalost primene spinalne anestezije i distribuciju po patologiji i starosti pacijenata. MATERIJAL I METODE: Anesteziološki protokol ZC Negotin u periodu 01.01 - 31. 12. 2007. god. i statistička obrada podataka. REZULTATI: U toku 2007. godine 271 (29.08%) hirurških intervencija je izvedeno u spinalnoj anesteziji. Od toga na hirurgiji 105 (38.75%), 84.76% muškaraca i 15.24% žena; Na ortopediji 85 (31.36%), 61.18% žena, 38.82% muškaraca; Na urologiji 68 (25.09%), 72.06% muškaraca i 27.94% žena; Na ginekologiji 13 (4.80%) žena. Prosečna starost pacijenata je: hirurških 66, ortopedskih 69, uroloških 70 i ginekoloških 52 godine. Najčešće izvedene intervencije su sa dijagnozama: herniae (ingvinalne i unbilikalne) 92 (33.95%) - 78 muškaraca i 14 žena; fractura coli femoris 51 (18.82%) - 37 žena i 14 muškaraca i adenoma prostatae 28 (10.33%). ZAKLJUČAK: Spinalna anestezija spada u vrste poštednih. Kod gerijatrijskih pacijenata ublažava negativan stresni odgovor na operaciju i redukuje postoperativne tromboembolične komplikacije, što je čini metodom izbora za sve intervencije ispod pupka i lumbalne kičme.
Ključne reči: spinalna anestezija, učestalost, traumatološka hirurgija, gerijatrijski pacijenti.

e-mail: nensi_joca@yahoo.com
 
  [ Home ] [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] [ Mapa ]  

Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: vemil@open.telekom.rs

  Infotrend Crea(c)tive Design